Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 2 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 189.102 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (413) z dnia 01.03.2016
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 5 (413) z dnia 01.03.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Terminy prac bilansowych w marcu 2016 r.
Do tego dnia trzeba rozliczyć i ująć w księgach rachunkowych różnice inwentaryzacyjne za 2015 r. Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, miały (...)
str. 4
2.
Moment ujęcia w kosztach zaliczki wpłaconej komornikowi - wyjaśnienie MF
W świetle art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.), (...)
str. 6
3.
Postać sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki mikro i małe
3.1. Uproszczone formy sprawozdań finansowych W świetle obowiązujących obecnie przepisów ustawy o rachunkowości, uproszczone sprawozdania finansowe za 2015 r. mogą sporządzić jednostki mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a i 1b (...)
str. 7
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2015 r.
1.
Wpływ zaciągniętej pożyczki na elementy sprawozdania finansowego
W czerwcu 2015 r. zaciągnęliśmy pożyczkę, której termin spłaty (wraz z odsetkami) przypada na czerwiec 2016 r. Jak wykazać taką pożyczkę w poszczególnych elementach sprawozdania (...)
str. 10
1.1.
Ujęcie w bilansie oraz wycena zobowiązania z tytułu pożyczki
W związku z tym, iż termin spłaty zaciągniętej przez jednostkę w 2015 r. pożyczki przypada na czerwiec 2016 r., powinna ona zostać wykazana w pasywach (...)
str. 10
1.2.
Odsetki od zaciągniętej pożyczki w rachunku zysków i strat
Samego zaciągnięcia pożyczki nie wykazuje się w rachunku zysków i strat. Nie jest to bowiem operacja wpływająca na wynik finansowy. Prezentacji w tym sprawozdaniu podlegają (...)
str. 12
1.3.
Wpływy i wydatki związane z zaciągnięciem i zwrotem pożyczki w rachunku przepływów pieniężnych
Stosownie do postanowień Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" (KSR nr 1), zaciągnięte przez jednostkę pożyczki, bez względu na ich przeznaczenie, wykazuje się (...)
str. 12
1.4.
Ujawnienie danych o zaciągniętych pożyczkach w informacji dodatkowej
Informacja dodatkowa według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości W przypadku sporządzania informacji dodatkowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości (dla (...)
str. 13
2.
Prezentacja skutków zawarcia umowy leasingu w rocznym sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzamy według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W których pozycjach poszczególnych elementów tego sprawozdania powinniśmy ująć wartości związane z leasingiem finansowym (...)
str. 15
2.1.
Zasady ewidencji leasingu finansowego i podziału opłat na część kapitałową i odsetkową
Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środki trwałe do (...)
str. 15
2.2.
Ujęcie informacji o leasingu finansowym w sprawozdaniu sporządzonym według załącznika nr 1
Wskazówki dotyczące zasad prezentacji i ujawniania informacji o leasingu finansowym w sprawozdaniu finansowym zawiera pkt. XI.1.2 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa". (...)
str. 16
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Kurs do przeliczenia na złote kosztów zagranicznej podróży służbowej dla celów bilansowych i podatkowych
Pracownik odbył zagraniczną podróż służbową. W rozliczeniu tej podróży przedstawił rachunki wystawione w walucie obcej. Według jakiego kursu przeliczyć koszty tej podróży dla celów bilansowych (...)
str. 21
2.
Ewidencja i rozliczenie wydatków służbowych uregulowanych przez pracownika firmową kartą płatniczą
Nasi pracownicy posiadają karty płatnicze, którymi regulują różne zobowiązania pieniężne podczas zagranicznych podróży służbowych. Na jakich kontach rozliczać przeprowadzone transakcje? Data obciążenia bankowego rachunku bieżącego (...)
str. 22
III.
Aktywa otrzymane w drodze darowizny wykorzystane w prowadzonej działalności
W formie darowizny otrzymaliśmy aktywa, które wykorzystaliśmy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jak wycenić taką darowiznę i jak ująć otrzymane aktywa w księgach rachunkowych?
str. 24
1.
Wycena składników otrzymanych w drodze darowizny
Składniki aktywów otrzymane przez jednostkę w drodze darowizny powinny zostać ujęte w jej księgach rachunkowych w wartości wynikającej z umowy darowizny. Jeżeli jednak wartość ta (...)
str. 24
2.
Sposób ujęcia otrzymanej darowizny w księgach rachunkowych
Sposób ujęcia otrzymanej darowizny w księgach rachunkowych obdarowanego zależeć będzie od tego co jest przedmiotem darowizny (tzn. jaki składnik majątku będą u niego stanowić otrzymane (...)
str. 24
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Nakłady poniesione na monitoring i klimatyzację w obcym budynku
Wynajmujemy lokal użytkowy. Przed rozpoczęciem działalności chcemy go jednak wyposażyć w monitoring i klimatyzację. Czy są to dwa oddzielne środki trwałe, czy też nakłady poniesione (...)
str. 28
2.
Skutki unieważnienia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
W 2008 r. spółka nabyła grunty rolne, podpisując akt notarialny, za które w całości zapłaciła. Grunty te ujęła w ewidencji bilansowej środków trwałych. W okresie (...)
str. 29
3.
Opłaty za zawarcie przedwstępnej umowy nabycia lokalu od dewelopera
Jak należy zaksięgować koszty (notarialne, sądowe) zawarcia przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości od dewelopera? Czy są to koszty działalności operacyjnej, czy raczej powinny trafić na konto (...)
str. 29
4.
Sprzedaż ulepszenia w obcym środku trwałym
Spółka poniosła nakłady na przystosowanie wynajętego pomieszczenia do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Nakłady te zakwalifikowano w księgach jako ulepszenie w obcym środku trwałym. Przed zakończeniem (...)
str. 30
5.
Prawa autorskie do projektu opakowań nowych wyrobów, których produkcję wstrzymano
Zleciliśmy firmie zewnętrznej wykonanie projektów opakowań do nowych produktów. Otrzymaliśmy fakturę za wykonane prace łącznie z przekazaniem praw autorskich. W międzyczasie zapadła decyzja wstrzymująca wprowadzenie (...)
str. 32
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
IV.
Wątpliwości związane z prezentacją wybranych zdarzeń w bilansie
1.
Należności krótkoterminowe w bilansie dla jednostek małych
Na dzień bilansowy na koncie rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu VAT widnieje saldo Wn oznaczające nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym, która podlegać będzie zwrotowi (...)
str. 33
2.
Nadpłata składek ZUS
Na koniec roku na koncie rozrachunków z zakładem ubezpieczeń społecznych widnieje nadpłata. Jak wykazać taką nadpłatę w bilansie? Nadpłata składek ZUS może powstać w jednostce, (...)
str. 34
3.
Zaliczka wpłacona na poczet zakupu środka trwałego
W 2015 r. uiściliśmy zaliczkę na poczet zakupu samochodu (odbiór samochodu nastąpi w marcu 2016 r.). Jak wykazać wpłaconą zaliczkę w bilansie? W ewidencji księgowej (...)
str. 35
4.
VAT do odliczenia w późniejszym okresie sprawozdawczym
Na koniec roku obrotowego na koncie przeznaczonym do ewidencji VAT naliczonego widnieje kwota podatku do odliczenia w późniejszym okresie. Jest to VAT księgowany z faktur (...)
str. 35
5.
Nadpłata dokonana przez nabywcę towarów
W 2015 r. jeden z naszych kontrahentów dokonał podwójnej zapłaty tej samej faktury za zakupiony towar. Do dnia bilansowego nie zwróciliśmy mu nadpłaconej kwoty. Jak (...)
str. 37
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Ewidencja środków trwałych zakupionych przez instytucję kultury ze środków własnych oraz z dotacji
Jakie są zasady ewidencji i amortyzacji środków trwałych zakupionych przez instytucję kultury (bibliotekę publiczną) ze środków własnych oraz ze środków dotacji podmiotowej organizatora? W jakich (...)
str. 38
2.
Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań i kary w księgach SP ZOZ
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Na jakim koncie powinniśmy ujmować odsetki za nieterminowe zapłaty i kary? Dotychczas takie operacje księgowane były na koncie strat (...)
str. 40
3.
Czy wartość otrzymanych nieodpłatnie gruntów należy wyksięgować z konta funduszu instytucji kultury?
W 2010 r. otrzymaliśmy nieodpłatnie grunt, który ujęliśmy na koncie funduszu instytucji kultury. Czy wartość tego gruntu powinniśmy do końca 2015 r. przeksięgować z konta (...)
str. 41
4.
Koszty administrowania środkami ZFŚS w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym i w związku z tym mamy obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy prowizja za prowadzenie rachunku tego funduszu powinna obciążyć (...)
str. 42
5.
Nagroda przyznana dyrektorowi SP ZOZ za rok ubiegły i wypłacona ze środków szpitala
Prowadzimy działalność w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W grudniu 2015 r. urząd marszałkowski przyznał dyrektorowi naszego szpitala nagrodę roczną za 2014 r. Została (...)
str. 43
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Moment korekty przychodów w świetle prawa podatkowego
1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawy o podatku dochodowym, z których wynika, że w określonych przypadkach korekta przychodów powinna być sporządzana (...)
str. 45
2.
Ujęcie faktury korygującej w księgach rachunkowych
Przepisy prawa bilansowego nie określają wprost zasad oraz momentu dokonywania korekt przychodów, tj. czy przychód należy skorygować w dacie wystawienia faktury korygującej, czy też w (...)
str. 46
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Uproszczenia w spółkach z o.o. spełniających kryteria określone dla jednostek małych
Z jakich uproszczeń może skorzystać spółka z o.o. spełniająca warunki określone dla jednostki małej? W świetle art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości, jednostkami małymi (...)
str. 49
2.
Obowiązek i termin inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
Czy wartości niematerialne i prawne podlegają inwentaryzacji? Czy ich inwentaryzację trzeba przeprowadzać na koniec każdego roku obrotowego, tzn. na dzień 31 grudnia? Czy można ją (...)
str. 50
3.
Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za grudzień 2015 r., otrzymane w 2016 r.
W styczniu 2016 r. spółka z o.o. otrzymała z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, należne za grudzień 2015 r. W księgach którego roku ująć (...)
str. 51
4.
Do jakiej kategorii aktywów zaliczyć maszyny i urządzenia będące przedmiotem najmu?
Czy maszyny i urządzenia będące przedmiotem najmu można zaliczyć do inwestycji? Jak ująć je w księgach rachunkowych? Przepisy art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy (...)
str. 51
VII.
Z listów Czytelników
1.
Jak ustalić próg istotności dla ujęcia wstępnej opłaty leasingowej bezpośrednio w koszty?
Jesteśmy spółką z o.o. spełniającą kryteria dla jednostek mikro (roczny przychód: 1.200.000 zł, suma bilansowa aktywów: 1.400.000 zł). Czy możemy opłatę wstępną w leasingu operacyjnym (...)
str. 52
2.
Przychody z tytułu kary umownej nałożonej na zleceniobiorcę za niewykonanie obowiązków
Nasza spółka obciąża zleceniobiorców karami pieniężnymi za niewykonanie obowiązków na zleceniu. Ewidencja kary umownej odbywa się na podstawie noty księgowej. Natomiast zapłata kary następuje poprzez (...)
str. 54
3.
Ewidencja kwot otrzymanych tytułem udziału w zysku spółki komandytowej w księgach udziałowca
Spółka z o.o. posiada udziały w spółce komandytowej (jest komplementariuszem). Pierwszym rokiem działania spółki z o.o. jest 2015 r. Czy w rachunku zysków i strat (...)
str. 55
4.
Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika na zakup waluty obcej w kantorze
Pracownik pobrał zaliczkę na zakup waluty obcej. Zakupioną w kantorze walutę wpłacił do kasy walutowej, a następnie całą tę kwotę pobrał jako zaliczkę w walucie. (...)
str. 57
5.
W ciężar jakich kosztów zaliczyć wydatki na obsługę serwisową zakupionego sprzętu komputerowego?
Zakupiliśmy sprzęt komputerowy. Dostawca obciążył nas dodatkowo polisą serwisową. Komputery nie będą w ewidencji środków trwałych. Fakturę za polisę serwisową wystawiono z VAT. W jakie (...)
str. 59
6.
Sprzedaż akcji obcych za pośrednictwem biura maklerskiego
Spółka posiada akcje innej spółki kapitałowej. W księgach rachunkowych skutki przeszacowania akcji odniesiono uprzednio na kapitał z aktualizacji wyceny. Ponadto utworzono rezerwę na odroczony podatek (...)
str. 60
7.
Czy korzystając z uproszczeń w zakresie nieustalania podatku odroczonego uwzględnia się zasadę istotności?
Nowo powstała spółka z o.o., która według ustawy o rachunkowości jest jednostką mikro, w 2015 r. skorzystała w całości, czyli w kwocie 209.000 zł, z (...)
str. 61
8.
Objęcie ewidencją bilansową różnych odmian działalności prowadzonych przez osobę fizyczną
Prowadzę rolnikowi księgi rachunkowe (osiągniecie limitu 1.200.000 EUR). Rolnik ten prowadzi gospodarstwo rolne, działy specjalne produkcji rolnej oraz jest producentem prądu (wiatraki). Wcześniej rozliczał się (...)
str. 63
9.
Przejęcie spółki w drodze łączenia udziałów, gdy obie spółki mają inny rok obrotowy
Spółka z o.o., mająca rok podatkowy i rok obrotowy tożsamy z rokiem kalendarzowym, 5 listopada 2015 r. przejęła spółkę z o.o. przy zastosowaniu metody łączenia (...)
str. 64
10.
Przychody i koszty do ustalenia obowiązku sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych
Począwszy od 1 stycznia 2017 r. podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczą w roku (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.