Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 3 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.02.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.635 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (418) z dnia 20.05.2016
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowe standardy
W Ministerstwie Finansów 26 kwietnia 2016 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości VII kadencji, na którym Komitet przyjął standard dotyczący partnerstwa publiczno-prywatnego oraz (...)
str. 4
2.
Nowe jednostki objęte będą przepisami ustawy o rachunkowości
ZMIANA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI W Dzienniku Ustaw z 4 maja 2016 r. pod poz. 615 opublikowano ustawę z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie (...)
str. 5
3.
Zbliża się termin przekazania pierwszej raty odpisu na ZFŚS
31 maja 2016 r. mija termin przekazania na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) co najmniej 75% równowartości dokonanego odpisu podstawowego na 2016 r. (...)
str. 7
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Definicja małego podatnika dla celów VAT i moment powstania obowiązku podatkowego
Definicja małego podatnika Pod pojęciem małego podatnika - na mocy art. 2 pkt 25 ustawy o VAT - rozumie się podatnika podatku od towarów i (...)
str. 8
2.
Ewidencja VAT należnego i sposób prezentacji w bilansie
Mały podatnik wystawia faktury sprzedaży według zasad ogólnych. Przy czym VAT należny staje się wymagalny dopiero po opłaceniu należności przez odbiorców towarów i usług. Mały (...)
str. 9
3.
Termin odliczenia VAT naliczonego przez małego podatnika
Metoda kasowa obowiązuje małego podatnika także przy obniżaniu podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach dostawców. W odniesieniu do małych podatników rozliczających VAT metodą (...)
str. 12
4.
VAT naliczony i jego rozliczenie w księgach i bilansie małego podatnika
W księgach rachunkowych małego podatnika zakup towarów i usług ewidencjonuje się według zasad ogólnych. Otrzymane faktury można ująć zapisem: a) wartość brutto: - Wn konto (...)
str. 13
II.
Skutki bilansowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
Jeden ze wspólników spółki jawnej wystąpił ze spółki na skutek wypowiedzenia umowy spółki. Jak rozliczyć się z byłym wspólnikiem? Czy wypłatę środków pieniężnych powyżej jego (...)
str. 15
1.
Zasady rozliczenia z występującym wspólnikiem określone w prawie handlowym
Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wspólnika stanowi przyczynę rozwiązania spółki (art. 58 § 1 pkt 5 K.s.h.). Gdy jednak w spółce pozostaje co najmniej dwóch (...)
str. 15
2.
Elementy uwzględniane przy kalkulacji udziału kapitałowego wspólnika
Jeżeli wspólnicy nie uzgodnią innego sposobu rozliczenia, to udział kapitałowy wspólnika oznacza się według zasad określonych w art. 65 K.s.h., tzn. na podstawie osobnego bilansu (...)
str. 15
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Rozliczenie zaliczki wpłaconej na poczet przyszłych dostaw i usług
Otrzymaliśmy od dostawcy fakturę pro forma w związku z koniecznością zapłaty zaliczki na wykonanie usługi i dostawę towarów. Jak zaksięgować wpłatę zaliczki i fakturę otrzymaną (...)
str. 19
1.
Ewidencja zaliczki wpłaconej po otrzymaniu faktury pro forma
Zaliczka wpłacona po otrzymaniu faktury pro formy może zostać wprowadzona do ksiąg rachunkowych pytającej jednostki, na podstawie wyciągu bankowego, zapisem: - Wn konto 21 "Rozrachunki (...)
str. 19
2.
Faktura potwierdzająca uiszczoną zaliczkę
Co do zasady, na wpłaconą zaliczkę pytająca jednostka powinna otrzymać fakturę. Otrzymanie przez jednostkę będącą podatnikiem VAT, zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów lub usług (...)
str. 19
3.
Końcowe rozliczenie transakcji, na poczet której wpłacono zaliczkę
Jeżeli wpłacona przez jednostkę zaliczka obejmowała całą należność, jaka ma zostać zapłacona przez nabywcę, to w momencie wykonania usługi lub dostawy towaru sprzedawca nie wystawia (...)
str. 20
4.
Księgowanie zaliczki i rozliczenie dostawy na przykładach liczbowych
Przykład Wpłata zaliczki i rozliczenie dostawy, gdy jednostka stosuje konto 30 i odlicza VAT naliczony I. Założenia: W marcu 2016 r. jednostka "X" zamówiła w (...)
str. 21
IV.
Ewidencja zapasów towarów w jednostce prowadzącej sprzedaż detaliczną
Firma rozpoczyna sprzedaż detaliczną na stacji paliw. W jakich cenach należy ewidencjonować zakup paliw, a w jakich towar na sklep? Jak wprowadzić fakturę zakupu i (...)
str. 25
1.
Stosowane metody ewidencji zapasów towarów w placówkach handlu detalicznego
W jednostce, która prowadzi stację paliw, zarówno paliwa, jak i artykuły sprzedawane w prowadzonym na tej stacji sklepie, są towarami handlowymi. Prowadzona przez taką jednostkę (...)
str. 25
2.
Zasady wyceny towarów w punktach sprzedaży detalicznej
Towary nabywane w celu ich odsprzedaży ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia w cenach nabycia lub zakupu, jeśli nie zniekształca to stanu (...)
str. 26
3.
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów
Najpóźniej na dzień bilansowy wartość towarów ujmowanych w księgach w cenach ewidencyjnych doprowadza się do poziomu cen rzeczywistych, tj. cen nabycia lub zakupu nie wyższych (...)
str. 28
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Moment przyjęcia zakupionego środka transportu do używania i wprowadzenia do ewidencji bilansowej środków trwałych
Na potrzeby jednostki zakupiliśmy używany środek transportu (samochód). W którym momencie możemy przyjąć zakupiony samochód do używania i wprowadzić do ewidencji bilansowej środków trwałych? Czy (...)
str. 31
2.
Okres amortyzacji środka trwałego w jednostce założonej na czas określony
Założyliśmy spółkę na czas określony (5 lat). Jeden ze wspólników wniósł w formie aportu lokal użytkowy. Czy spółka powinna wyznaczyć okresy amortyzacji tego lokalu w (...)
str. 32
3.
Meble w zabudowie stałej zwiększające wartość początkową budynku
Przeprowadziliśmy rozbudowę hali produkcyjnej o pomieszczenia biurowe i socjalne. Czy meble do tych pomieszczeń w zabudowie trwałej (stałej), bez możliwości przestawiania, stanowić będą odrębne środki (...)
str. 33
4.
Zakup środków trwałych w ramach projektów badawczych
Jesteśmy instytutem badawczym i realizujemy projekty naukowo-badawcze. W ramach realizacji niektórych projektów otrzymujemy środki finansowe na zakup aparatury badawczej, którą księgujemy jako środki trwałe i (...)
str. 33
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zasady rozliczania VAT w przypadku eksportu towarów
Definicja eksportu towarów Definicję eksportu towarów zawiera art. 2 pkt 8 ustawy o VAT. W świetle tego przepisu, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów (...)
str. 35
2.
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu eksportu
Przepisy regulujące moment powstania przychodu podatkowego nie zawierają regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do ustalania przychodu z tytułu eksportu. Należy tu zatem zastosować (...)
str. 38
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych sprzedaży eksportowej na przykładach liczbowych
Moment powstania przychodu bilansowego Ustalając przychód bilansowy należy kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości, takimi jak zasada wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną, zasada memoriału, współmierności (...)
str. 38
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Refakturowanie usług obcych w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Otrzymujemy fakturę za energię, którą w części refakturujemy. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa faktury pierwotnej za dostawę energii oraz wystawionej przez nas (...)
str. 42
2.
Czy nadpłaty na rozrachunkach z kontrahentami wykazywać w sprawozdaniach budżetowych?
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W wyniku pomyłki kontrahent zapłacił nam podwójnie za fakturę. Na koniec kwartału na koncie widnieje nadpłata. Czy nadpłatę kontrahenta (...)
str. 43
3.
Klasyfikacja budżetowa wydatków na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w komendzie powiatowej Państwowej Straży (...)
str. 45
4.
Dokument OT dla pozostałych środków trwałych w instytucji gospodarki budżetowej
Prowadzimy działalność w formie instytucji gospodarki budżetowej. Jaka data powinna widnieć na dokumencie OT w przypadku zakupu pozostałych środków trwałych (wyposażenia)? Czy powinna to być (...)
str. 45
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Ocena czy dany składnik spełnia nadal kryteria określone dla aktywów
Każda jednostka gospodarcza wykazująca wartości niematerialne staje przed problemem oceny, czy ujęte przez nią pozycje w dalszym ciągu wypełniają definicję aktywów oraz czy ich wartość (...)
str. 48
2.
Odpisanie ujętej pozycji wartości niematerialnej na wynik finansowy
Wygaśnięcie danego składnika aktywów (na mocy umowy lub przepisów prawa), utrata kontroli nad wynikającymi z niego korzyściami ekonomicznymi lub zanik jego przydatności są podstawą do (...)
str. 49
3.
Weryfikacja składników niematerialnych pod względem utraty ich wartości
Grupy wartości niematerialnych, które podlegają testom na utratę wartości 1. Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania Do tej grupy należą np. niektóre nabyte znaki towarowe. (...)
str. 50
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Przeliczenie na złote walut obcych otrzymanych w wyniku uruchomienia kredytu bankowego
Jaki kurs waluty zastosować do wyceny kredytu otrzymanego w walucie obcej? Środki z tego kredytu wpłynęły na firmowy rachunek walutowy. Wpływ waluty obcej z tytułu (...)
str. 53
2.
Dotacja otrzymana jako refundacja kosztów poniesionych w poprzednim roku obrotowym
W 2016 r. otrzymaliśmy dotację w formie refundacji kosztów remontu poniesionych w 2015 r. W księgach którego roku otrzymana dotacja powinna zwiększyć pozostałe przychody operacyjne? (...)
str. 53
3.
Ujawnienie fałszywych banknotów podczas wpłacania do banku środków pobranych z kasy jednostki
Niektórzy z naszych kontrahentów regulują płatności za faktury w kasie. Środki te wpłacamy następnie na konto bankowe. Przy jednej z takich wpłat bank wykrył fałszywy (...)
str. 54
4.
Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
W jednostce budżetowej po zaksięgowaniu naliczonych składek ZUS i przelewów do ZUS na koncie 229 pozostało saldo Ma. Jest to kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od (...)
str. 55
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Ewidencja nagród z zysku wypłaconych pracownikom
Na podstawie uchwały NSA z 1 lutego 2016 r. nagrody wypłacane pracownikom przez podatnika CIT z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. W (...)
str. 55
2.
Moment zaliczenia do kosztów bilansowych wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło
Zawarliśmy umowę o dzieło na okres od 15 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. Kiedy wynagrodzenie z tytułu takiej umowy powinno zostać ujęte (...)
str. 57
3.
Podatek dochodowy naliczony w związku z przekazaniem pracownikom świadczeń pieniężnych ze środków ZFŚS
Ze środków ZFŚS wypłaciliśmy pracownikom świadczenia pieniężne. Kwota tych świadczeń wyniosła więcej niż 380 zł na osobę. Od różnicy między wypłaconą kwotą a kwotą 380 (...)
str. 59
4.
Opłaty uiszczane za odtwarzanie muzyki w miejscu wykonywania działalności
Firma prowadząca hotel płaci na rzecz ZAiKS-u opłaty za udostępnianie słuchania utworów muzycznych, piosenek itp. osobom korzystającym z miejsc noclegowych (pobytu) w hotelu. Opłaty te (...)
str. 60
5.
Nadpłata składek na FP i FGŚP oraz jej zaliczenie na poczet bieżących składek
ZUS przeprowadził w naszej jednostce kontrolę, w wyniku której ustalił, iż w 2009 r. oraz w następnych latach naliczaliśmy składki na FP i FGŚP za (...)
str. 60
6.
Jak ująć w księgach opłaconą z góry fakturę za abonament roczny?
Spółka otrzymała w kwietniu 2016 r. fakturę usługową za abonament roczny. Z informacji zawartych na fakturze wynikało, iż została ona wystawiona w kwietniu 2016 r. (...)
str. 62
7.
Jakie aktywa i pasywa wykazać w bilansie likwidacyjnym firmy osoby fizycznej?
Osoba fizyczna 31 grudnia 2015 r. zlikwidowała prowadzoną działalność gospodarczą, która rozliczana była na podstawie ksiąg rachunkowych. W bilansie zamknięcia pozostaną salda rozrachunkowe, saldo środków (...)
str. 63
8.
Rozrachunki w walutach obcych przy aporcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Osoba fizyczna wniosła do spółki jawnej zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa (pozostała część będzie nadal funkcjonować w ramach tej działalności). W obrębie aportowanych aktywów i pasywów (...)
str. 64
9.
Koszty usług marketingowych niezafakturowane na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego
Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego spółka z o.o. otrzymała od kontrahenta informację, że ten wystawi fakturę za usługi marketingowe na określoną kwotę dotyczącą okresu, którego dotyczy (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.