Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 2 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 189.102 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (412) z dnia 20.02.2016
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zmiany w Krajowych Standardach Rachunkowości
W świetle definicji zawartej w pkt 2.18 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 (KSR nr 7) przez Krajowe Standardy Rachunkowości rozumie się wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości krajowe standardy rachunkowości oraz (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2015 r.
1.
Uproszczenia w sprawozdawczości i wycenie instrumentów finansowych w przedsiębiorstwie osoby fizycznej
Z jakich elementów powinno składać się sprawozdanie finansowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą? Czy nowelizacja ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r. zmieniła coś (...)
str. 9
2.
Analiza należności przeterminowanych w celu dokonania odpisów aktualizujących
W jakiej wysokości dokonywać odpisów aktualizujących od należności przeterminowanych? Czy wysokość odpisu powinna być uzależniona od stopnia przeterminowania należności? Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe powinna (...)
str. 12
1.
Jednostki, których sprawozdanie finansowe za 2016 r. podlegać będzie obowiązkowemu badaniu
Jakie jednostki będą musiały poddać sprawozdanie finansowe za 2016 r. obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta? Badaniu - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o (...)
str. 14
2.
Ustalenie wysokości przychodów oraz stanu zatrudnienia decydujących o obowiązku badania sprawozdania
2.1. Ustalenie kwoty przychodów Do ustalenia kwoty przychodów decydującej o obowiązku badania sprawozdania finansowego, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 lit. (...)
str. 15
3.
Obowiązki jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu
Jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podlegają po raz pierwszy obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, powinny pamiętać, (...)
str. 18
4.
Konsekwencje niepoddania sprawozdania finansowego badaniu
Przepisy art. 79 pkt 1 ustawy o rachunkowości stanowią, iż kto wbrew przepisom tej ustawy nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, podlega grzywnie (...)
str. 19
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Zakup środka trwałego od kontrahenta z Unii Europejskiej poprzedzony zaliczką
Spółka z o.o. podpisała umowę z kontrahentem z UE na dostawę maszyny produkcyjnej (bez usługi montażu). Według umowy spółka jest zobowiązana do wpłaty 40% zaliczki (...)
str. 20
1.
Wycena zobowiązania w walucie obcej oraz rozchodu środków pieniężnych tytułem zapłaty zaliczki
Zasady przeliczania wartości wyrażonych w walucie obcej dla celów bilansowych zawiera art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Na podstawie tego przepisu, należności i zobowiązania (...)
str. 20
2.
Przyjęcie środka trwałego do używania i rozliczenie różnic kursowych
Przykład I. Założenia: 1. Jednostka zamówiła u kontrahenta z UE (w ramach WNT) maszynę produkcyjną, niewymagającą montażu, o wartości: 120.000 EUR. Zgodnie z umową przed (...)
str. 21
3.
Wycena na dzień bilansowy nierozliczonej zaliczki na zakup środka trwałego
W grudniu 2015 r. wpłaciliśmy zaliczkę na zakup środka trwałego od kontrahenta z UE. Środek trwały został nam dostarczony w 2016 r. wraz z fakturą. (...)
str. 22
IV.
Rozliczenie produkcji w jednostce prowadzącej konta zespołu 4
Jesteśmy zakładem o jednorodnej produkcji. Wyroby gotowe są w naszej jednostce objęte bieżącą ewidencją bilansową, natomiast koszty ewidencjonujemy wyłącznie na kontach zespołu 4. Jak przy (...)
str. 24
1.
Zasady ewidencji kosztów działalności operacyjnej na kontach zespołu 4
Przyjęcie określonego wariantu ewidencji i rozliczania kosztów zależy m.in. od wielkości danej jednostki, jej struktury organizacyjnej, rodzaju działalności, a także stopnia komplikacji wytwarzanych produktów. W (...)
str. 24
2.
Wycena i ewidencja wyrobów przy uproszczonej ewidencji kosztów
Przy ewidencji kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4 jednostka produkcyjna zwykle wybiera w zakresie prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla wyrobów gotowych metodę określoną w art. (...)
str. 25
3.
Ewidencja przyjęcia półproduktów do magazynu oraz ich przekazania do dalszej produkcji
Półprodukty objęte ewidencją magazynową podczas składowania, w momencie ich przyjęcia z własnej produkcji do magazynu mogą być wyceniane (ujmowane w księgach rachunkowych) według analogicznych zasad (...)
str. 28
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Niedobór całkowicie zamortyzowanego środka trwałego ujawniony podczas spisu z natury
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Podczas spisu z natury w naszej jednostce ujawniono niedobór środka trwałego, którego wartość początkowa została w całości zamortyzowana. Jak (...)
str. 29
2.
Zwrot dotacji wykorzystanej na wytworzenie środka trwałego
W 2013 r. otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie budowy środka trwałego. W związku z niedotrzymaniem warunków umowy o dofinansowanie jesteśmy zobowiązani do jej zwrotu. Jak zaksięgować (...)
str. 30
3.
Czy można obniżyć stawki amortyzacji bilansowej bez zmiany stawek amortyzacji podatkowej?
Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, amortyzacja w naszej spółce z o.o. jest naliczana przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacji, wynikających z załącznika nr 1 do ustawy (...)
str. 32
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Wielkości jakie należy uwzględnić ustalając wartość firmy
Sposób określania wartości firmy oraz jej późniejszego rozliczania szczegółowo reguluje ustawa o rachunkowości. W przypadku nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części zastosowanie ma art. 33 (...)
str. 34
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych zakupu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Ewidencja księgowa operacji związanych z nabyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części może przebiegać następująco: 1) cena nabycia przedsiębiorstwa wynikająca z umowy (aktu notarialnego): - Wn (...)
str. 35
3.
Dodatnia wartość firmy jako składnik aktywów trwałych
Dodatnią wartość firmy, to znaczy nadwyżkę ceny nabycia jednostki lub jej zorganizowanej części nad wartością godziwą poszczególnych składników aktywów tej jednostki pomniejszonych o przejęte zobowiązania, (...)
str. 36
4.
Zasady rozliczania ujemnej wartości firmy w księgach rachunkowych
Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że cena nabycia jednostki lub jej zorganizowanej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, powstaje ujemna wartość (...)
str. 38
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Należność z tytułu kary umownej w bilansie jednostki budżetowej i w sprawozdaniach budżetowych
W której pozycji bilansu samorządowej jednostki budżetowej wykazać należność z tytułu naliczonej kary umownej? Karę zaewidencjonowano na koncie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami. Należność z (...)
str. 40
2.
Ewidencja faktury korygującej i prezentacja powstałej nadpłaty w sprawozdaniu Rb-N oraz w bilansie
W grudniu 2015 r. zaksięgowaliśmy i opłaciliśmy fakturę za usługi telekomunikacyjne i abonament. Na koniec grudnia otrzymaliśmy do tej faktury korektę "in minus". Jak zaksięgować (...)
str. 41
3.
Finansowanie zakupów inwestycyjnych ze środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów
Czy państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zobowiązane są do odprowadzania do budżetu środków zgromadzonych na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów? Czy środki te (...)
str. 43
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Wartości niematerialne według MSR 38 - wyodrębnianie komponentów składowych aktywów niematerialnych
Podejście komponentowe oznacza wyodrębnienie z wartości określonego składnika zidentyfikowanych komponentów składowych. Wyróżnione elementy podlegają odrębnej amortyzacji, przede wszystkim ze względu na fakt, że różnią się (...)
str. 45
1.
Przykłady sytuacji, w których podejście komponentowe jest uzasadnione
Aktywa niematerialne są zazwyczaj jednorodnymi pozycjami, w wyniku czego ich podział na elementy składowe nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Późniejsze nakłady ponoszone w związku z daną (...)
str. 45
2.
Procedury wyodrębniania komponentów z danego składnika aktywów
Jednostka, która identyfikuje komponenty podlegające wyodrębnieniu z danego składnika aktywów powinna przeprowadzić następujące procedury: 1) w momencie nabycia składnika aktywów niematerialnych należy zidentyfikować istotne elementy (...)
str. 46
3.
Ocena kierownictwa w kwestii wyodrębnienia elementów składowych z aktywów niematerialnych
To od oceny jednostki gospodarczej zależy, kiedy podejście komponentowe powinno być zastosowane. Po pierwsze niektóre nakłady związane z komponentami (lub same aktywa niematerialne) mogą być (...)
str. 49
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W której pozycji bilansu wykazać kwotę niespłaconego kredytu?
Jednostka zaciągnęła kredyt długoterminowy. Jak jego niespłaconą na dzień bilansowy kwotę wykazuje się w bilansie sporządzanym według nowego załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości? W bilansie kredyty wykazuje (...)
str. 50
2.
Jak ująć w księgach nakłady poniesione na prace badawcze?
Czy koszty poniesione na prace badawcze można ująć w księgach jako wartości niematerialne i prawne? Naszym zdaniem w sytuacji opisanej w pytaniu nie jest wskazane (...)
str. 51
3.
Czy opakowania zwrotne kaucjonowane ujmuje się w księgach nabywcy towarów?
Na fakturze mam wykazany zakup towaru z VAT, oddzielnie dodane pozycje otrzymanych opakowań kaucjonowanych (bez VAT) i razem do zapłaty. Kontrahentowi płacimy wartość brutto. Jak (...)
str. 51
4.
Jak ująć wydatki związane z założeniem spółki z o.o.?
Czy koszty poniesione w związku z założeniem spółki z o.o., tj. opłaty notarialne i PCC oraz opłaty za wpis do KRS oraz ogłoszenie w MSiG, (...)
str. 52
5.
Do jakiego paragrafu wydatków budżetowych zaliczyć koszty zakupu odzieży i obuwia roboczego?
Jesteśmy zakładem budżetowym. Ponosimy m.in. wydatki na zakup odzieży i obuwia roboczego dla naszych pracowników. Wydatki te ujmujemy w paragrafie 302. Czy postępujemy prawidłowo? Wydatki, (...)
str. 52
6.
Do jakiej kategorii kosztów zaliczyć wydatki na prezenty dla kontrahentów?
W związku z rozpoczęciem nowego roku nasza spółka przekazała niektórym swoim kontrahentom prezenty (tzw. kosze świąteczne). W jaki sposób ująć w księgach wydatki na zakup (...)
str. 53
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Szczegółowość sprawozdania finansowego spółki z o.o. spełniającej kryteria dla jednostek mikro
Czy spółka z o.o. spełniająca kryteria dla jednostek mikro może sporządzić sprawozdanie w ten sposób, że bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzi według załącznika nr 1, ale zrezygnuje (...)
str. 54
2.
Czy spółka z o.o. będąca podmiotem leczniczym może stosować uproszczenia dla jednostek małych?
Jesteśmy spółką z o.o. ze 100% kapitałem zakładowym, będącym w posiadaniu samorządu województwa, powstałą z przekształcenia SP ZOZ. Czy możemy skorzystać z uproszczeń dla jednostek (...)
str. 55
3.
Rozliczanie w czasie opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4
Czy opłatę wstępną w leasingu operacyjnym trzeba rozliczać w czasie? Jak przebiegać będą księgowania w przypadku prowadzenia ewidencji kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4? www.leasingoperacyjny.pl (...)
str. 56
4.
Czy przychody i koszty spółki jawnej ujmuje się w księgach wspólnika będącego spółką komandytowo-akcyjną?
Udziałowcem w spółce jawnej jest spółka komandytowo-akcyjna. Za październik 2015 r. w spółce jawnej powstał dochód, którego część przypada na spółkę komandytowo-akcyjną. Czy spółka komandytowo-akcyjna (...)
str. 57
5.
W jakim momencie zaksięgować przychody z tytułu należnego zysku w innej spółce?
Spółka komandytowo-akcyjna, będąca udziałowcem w spółce jawnej, ujmuje przypadający na nią udział w zyskach spółki jawnej dopiero po otrzymaniu uchwały o podziale zysku spółki jawnej. (...)
str. 58
6.
Skutki poniesienia straty przez spółkę osobową w księgach wspólnika
Jak ująć w księgach rachunkowych wspólnika stratę poniesioną przez spółkę osobową, w której posiada on udziały w zysku? Strata spółki osobowej nie podlega ujęciu w (...)
str. 59
7.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - czy należy sporządzić i złożyć do urzędu skarbowego oraz KRS?
Udziałowcem spółki z o.o. jest w 96% spółka jawna, natomiast pozostałe 4% należy w równych częściach do wspólników spółki jawnej (krajowe osoby fizyczne). Czy w (...)
str. 60
8.
Faktura korygująca skutkująca zmniejszeniem kosztów dotyczących lat ubiegłych
Spółka otrzymała w 2016 r. fakturę korygującą koszty prenumeraty za 2014 r. (zmniejszenie kosztów). Czy korekty kosztów (nie jest to kwota istotna) należy dokonać w (...)
str. 62
9.
Ujęcie w księgach dotacji na zakup środków do produkcji na przełomie dwóch lat obrotowych
Grupa producentów rolnych (spółka z o.o.) otrzymała w grudniu 2014 r. dotację na zakup środków do produkcji i ujęła ją w księgach jako pozostałe przychody (...)
str. 63
10.
Rozchód wyrobów gotowych do oceny laboratoryjnej i rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych
Jesteśmy firmą produkcyjną. Wyroby gotowe ewidencjonujemy w stałych cenach ewidencyjnych. Jak zaksięgować wydanie wyrobów gotowych z magazynu do laboratorium zakładowego, w którym dokonywana jest ocena (...)
str. 64
11.
Przeniesienie własności rzeczy w zamian za podatki
Przenieśliśmy własność naszej nieruchomości na rzecz gminy za długi. Zaległość podatkowa była niższa od nieumorzonej wartości tej nieruchomości. Jak zaksięgować tę operację? Sposobem na wygaśnięcie (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.