Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 3 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.02.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.635 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 19 (427) z dnia 01.10.2016
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 19 (427) z dnia 01.10.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opublikowano ustawę wprowadzającą centralizację rozliczeń VAT w samorządach
W Dzienniku Ustaw z 13 września 2016 r. pod poz. 1454 opublikowano ustawę z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Podmiot, przedmiot i podstawa opodatkowania podatkiem
Z dniem 1 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1155), (...)
str. 5
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego i stawki podatku
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17.000.000 zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca (...)
str. 6
3.
Zapłata podatku i właściwości organów podatkowych
Deklaracja PSD-1 dostępna jest w serwisie www.druki.gofin.pl w zakładce Inne podatki Podatek oblicza się i wpłaca - bez wezwania organu podatkowego - na rachunek właściwego (...)
str. 6
4.
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej w księgach rachunkowych
W księgach rachunkowych podatek od sprzedaży detalicznej powinien być rozliczany jako podatek o charakterze kosztowym i zakwalifikowany do kosztów działalności operacyjnej. Podatki przypisane do podstawowej (...)
str. 7
1.
Zasady odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
Rok 2016 jest już kolejnym, tj. drugim rokiem obowiązywania nowych zasad odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez biegłych rewidentów. Zmiany w tym zakresie wprowadziła ustawa z (...)
str. 8
2.
Forma samokształcenia zawodowego
Samokształcenie zawodowe biegły rewident może odbyć wyłącznie w formach określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego (...)
str. 9
3.
Przechowywanie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia
Biegły rewident obowiązany jest przechowywać dokumenty potwierdzające odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je odbył. Na (...)
str. 10
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Przekazanie wyrobów gotowych do własnych placówek handlowych
Jak ująć w księgach przekazanie wyrobów gotowych do własnych placówek handlowych (sklepów)? Czy powyższą operację należy księgować za pośrednictwem kont 79-0 i 79-1? Koszty działalności operacyjnej ewidencjonujemy (...)
str. 11
1.
Stosowanie kont obrotów wewnętrznych przy ewidencji dostawy wyrobów do własnych placówek handlowych
Konta 79-0 "Obroty wewnętrzne" i 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych" są przewidziane dla jednostek prowadzących ewidencję kosztów według rodzajów - na kontach zespołu 4 i równocześnie (...)
str. 11
2.
Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych, przypadających na rozchód produktów
Jeśli ewidencja wyrobów prowadzona jest w stałych cenach ewidencyjnych, należy rozliczyć odchylenia od cen ewidencyjnych w części przypadającej na wyroby przekazane do sklepu. W tym (...)
str. 12
3.
Udokumentowanie i ewidencja księgowa operacji przekazania wyrobów na przykładach liczbowych
Operację przekazania wyrobów gotowych do własnych sklepów wskazane jest udokumentować odpowiednim dowodem wewnętrznym sporządzonym przez jednostkę. Może to być dowód "Rw - Rozchód wewnętrzny" bądź (...)
str. 12
IV.
Wycena produkcji w toku na koniec okresu sprawozdawczego
Jesteśmy zakładem produkcyjnym. Ewidencję wyrobów gotowych prowadzimy w cenach ewidencyjnych (cenach sprzedaży netto). Produkcja w ciągu miesiąca ma bardzo bogaty i zróżnicowany asortyment. Na koniec (...)
str. 15
1.
Wycena produkcji w toku według kosztu wytworzenia
Stan produkcji w toku wycenia się generalnie według kosztu jej wytworzenia. Dokonując wyceny produkcji w toku według kosztu wytworzenia uwzględnia się art. 28 ust. 3 (...)
str. 15
2.
Uproszczone metody wyceny produkcji w toku
Jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki, to przy wycenie produkcji masowej oraz wielkoseryjnej ustawa o rachunkowości dopuszcza uproszczenia. Produkcję w toku (...)
str. 17
V.
Ewidencja zdarzeń związanych z wystawieniem przez dłużnika weksla własnego
Szczegółowe uregulowania dotyczące wystawiania i obrotu wekslami zawiera ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 160). Weksel (...)
str. 19
1.
Uregulowanie zobowiązania z tytułu dostaw i usług wystawionym wekslem własnym w księgach dłużnika
W celu pokrycia naszego zobowiązania z tytułu dostaw i usług wystawiliśmy weksel. Jak zaksięgować uregulowanie zobowiązania takim wekslem? Gdzie ująć różnicę między sumą wekslową a (...)
str. 19
2.
Otrzymanie weksla obcego na pokrycie należności w księgach wierzyciela
Jak ująć w księgach rachunkowych otrzymany od kontrahenta weksel na pokrycie należności z wystawionej wcześniej faktury? W ewidencji księgowej otrzymane na pokrycie należności weksle obce (...)
str. 21
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Amortyzacja środków trwałych podczas zawieszenia działalności gospodarczej
Prowadzimy sezonową działalność gastronomiczną. Czy w trakcie zawieszenia działalności możemy amortyzować środki trwałe? Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie daje podstaw do dokonywania przerw w amortyzowaniu (...)
str. 22
2.
Przekwalifikowanie nieruchomości ujętych w środkach trwałych do inwestycji
Spółka w 2005 r. nabyła nieruchomość (budynek magazynowy). Obecnie, w związku ze zmianą profilu działalności, budynek ten nie jest wykorzystywany w podstawowej działalności operacyjnej. Spółka (...)
str. 23
3.
Składniki majątku otrzymane przez SP ZOZ w darowiźnie
Szpital otrzymał w darowiźnie sprzęt medyczny od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i przekazał go bezpośrednio do używania. Z posiadanych przez szpital dokumentów nie wynika jaką (...)
str. 26
4.
Grupowanie kosztów ponoszonych na zakup i budowę nowych środków trwałych
W ramach prowadzonej inwestycji spółka zakupiła w obrocie wtórnym prawo użytkowania wieczystego gruntu, które ujęła w ewidencji środków trwałych w cenie nabycia pod datą aktu (...)
str. 28
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
VI.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych
Rzeczowe aktywa obrotowe, czyli zapasy, obejmują m.in. materiały, które nabyto w celu ich zużycia na własne potrzeby jednostki, produkty gotowe i półprodukty wytworzone lub przetworzone (...)
str. 30
1.
Dlaczego aktualizuje się wartość zapasów?
Jednostki kontynuujące działalność dokonują nie rzadziej niż na dzień bilansowy wyceny aktywów i pasywów według zasad określonych w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. (...)
str. 30
2.
Termin utworzenia odpisów aktualizujących
W ustawie o rachunkowości nie zostały wskazane terminy, w których należy dokonać odpisów aktualizujących. Określono w niej jedynie, że tworzy się je nie rzadziej niż (...)
str. 31
3.
Trwała utrata wartości materiałów
Jeśli następuje trwała utrata wartości materiałów, np. w wyniku ich uszkodzenia, zniszczenia, czy zepsucia, dokonuje się aktualizacji ich wartości do możliwej do uzyskania ceny sprzedaży (...)
str. 31
4.
Dokonanie odpisów aktualizujących wartość produktów
Wyceniając na dzień bilansowy posiadane w magazynie produkty po kosztach wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto, niezbędne jest uwzględnienie utraty wartości użytkowej lub (...)
str. 32
5.
Obniżenie ceny towarów handlowych
Jeśli doszło do zmniejszenia wartości handlowej towarów ujmowanych w księgach w cenach zakupu lub nabycia, to odpis aktualizujący ewidencjonuje się w księgach w ciężar pozostałych (...)
str. 33
6.
Rozliczenie odpisu aktualizującego
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych ujęte na koncie 34-7 oraz na koncie 62-1, powinny pozostać na tych kontach do momentu przekazania danego składnika zapasu (...)
str. 35
7.
Odpisy aktualizujące w sprawozdaniu finansowym
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych ujęte na koncie 34-7 oraz na koncie 62-1 nie są odrębnie wykazywane w bilansie. Kwoty tych odpisów korygują (...)
str. 36
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Nakłady poniesione przez jednostkę budżetową na wykonanie audytu energetycznego budynku
W jednostce budżetowej przeprowadzono audyt energetyczny budynku, w którym mieści się siedziba tej jednostki. Wyniki audytu będą stanowić podstawę do wykonania termomodernizacji tego budynku. Czy (...)
str. 37
2.
Przekazanie służbowego telefonu komórkowego między jednostkami budżetowymi
Pracownik jednostki budżetowej "A" został przeniesiony do innej jednostki budżetowej "B". W jednostce "A" miał on przydzielony służbowy telefon komórkowy. W jednostce "B" pracownik ten (...)
str. 38
3.1.
Zakup książek, wydawnictw i prasy w księgach urzędu gminy
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (urzędem gminy). Prosimy o wskazanie paragrafu klasyfikacji budżetowej dla wydatków związanych z zakupem książek, wydawnictw fachowych, biuletynów i prasy przeznaczonych na (...)
str. 40
3.2.
Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
Prowadzimy działalność w formie jednostki budżetowej. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinniśmy ujmować opłaty (tantiemy) płacone organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi? Prosimy (...)
str. 40
3.3.
Artykuły spożywcze wydane na potrzeby świetlicy środowiskowej
Do jakiego paragrafu wydatków budżetowych należy klasyfikować zakupy artykułów spożywczych na potrzeby świetlicy środowiskowej prowadzonej przez ośrodek pomocy społecznej? Dzieciom korzystającym ze świetlicy ośrodek zapewnia (...)
str. 41
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Pojęcie pozostałych całkowitych dochodów
Pojęcie dochodów (ang. income) w kontekście stosowania MSSF jest bardzo szerokie i obejmuje: dochody wynikowe, czyli wielkości wpływające na wynik finansowy danego okresu, korekty kapitału (...)
str. 42
2.
Okoliczności powstawania pozostałych całkowitych dochodów
Pozostałe całkowite dochody są skutkiem przeszacowań określonych pozycji aktywów lub zobowiązań. Przy ich ujmowaniu i wycenie mają zastosowanie określone standardy międzynarodowe. Poniższa tabela zawiera zestawienie (...)
str. 42
3.
Prezentacja pozostałych całkowitych dochodów
O ile zasady ujmowania i wyceny pozostałych całkowitych dochodów regulowane są przez poszczególne standardy międzynarodowe, o tyle zasady ich prezentacji reguluje odgórnie MSR 1 "Prezentacja (...)
str. 43
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Rozliczenie w księgach rachunkowych utargu uregulowanego kartą płatniczą
Za sprzedane towary przyjmujemy płatności kartami płatniczymi. Czy w takich przypadkach możemy rozliczać te wpłaty za pośrednictwem konta "Środki pieniężne w drodze"? Jeśli jednostka przyjmuje (...)
str. 48
2.
Koszty reklamy ponoszone przez deweloperów
Prowadzimy działalność deweloperską. Na jakim koncie w zespole 5 należy księgować ponoszone przez nas koszty reklamy przedsięwzięcia deweloperskiego? Z regulacji zamieszczonych w Krajowym Standardzie Rachunkowości (...)
str. 48
3.
Wnoszone na rzecz gminy opłaty za wywóz odpadów
Co miesiąc regulujemy przelewem na wskazany przez urząd gminy rachunek bankowy opłatę za wywóz śmieci z naszej firmy. W ciężar jakiego konta księgować taką opłatę? (...)
str. 49
4.
Kompensata wzajemnych rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Na kontach rozrachunków z dostawcami i odbiorcami widnieją należności i zobowiązania wobec tego samego kontrahenta. Zamierzamy dokonać kompensaty tych wierzytelności. Jak zaksięgować taką kompensatę? Przedsiębiorcy mogą regulować wzajemne (...)
str. 49
IX.
Z listów Czytelników
1.
Sprzedaż ratalna towarów związana z zaciągnięciem kredytu bankowego przez kupującego
Prowadzimy detaliczną sprzedaż sprzętu RTV i AGD. Klienci dokonują zakupów za gotówkę i na raty. Nabywca kupując towar na raty podpisuje umowę kredytową z bankiem (...)
str. 50
2.
Zatrzymanie wadium przez organizatora przetargu, jako kaucji zabezpieczającej
W lipcu 2016 r., przystępując do przetargu na wynajem nieruchomości, wpłaciliśmy wadium. Przetarg wygraliśmy i wpłacone przez nas wadium zostało zatrzymane przez organizatora, jako kaucja zabezpieczająca. Jak ująć (...)
str. 52
3.
Określenie przychodów przy badaniu sprawozdania finansowego stowarzyszenia
Jesteśmy stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Wątpliwości nasze dotyczą badania sprawozdania finansowego za rok 2016. Chodzi nam o doprecyzowanie kryterium przychodów. Ustawa o rachunkowości (...)
str. 53
4.
Likwidacja zniszczonych materiałów odpisanych w koszty w momencie zakupu
Stosujemy uproszczenie polegające na odpisywaniu w koszty wartości materiałów (surowców) w momencie ich zakupu. W jaki sposób wyksięgować zniszczone materiały, które utraciły możliwość ich zużycia? (...)
str. 54
5.
Ewidencja zakupu produktów rolnych od rolników ryczałtowych, potwierdzonego fakturą VAT RR
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabywamy produkty rolne od rolników ryczałtowych. Zawierane z rolnikami umowy określają dłuższy niż 14 dni termin płatności, a dodatkowo przewidują (...)
str. 55
6.
Przekazanie prowadzenia ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej do biura rachunkowego
Czy w przypadku przejęcia księgowości wspólnoty mieszkaniowej w trakcie roku możliwe jest przyjęcie zasady niekontynuowania zapisów (rozpoczęcie z zapisami "zerowymi")? Nie mamy kontaktu z osobą (...)
str. 59
7.
Wyroby gotowe wydane pracownikom jako deputaty
Pracownikom naszego zakładu wydajemy deputaty w postaci wyrobów gotowych. Jak powinniśmy księgować wydanie takich deputatów? Ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzimy na kontach zespołu 4 i (...)
str. 61
8.
Księgowanie wymiany udziałów w spółce z o.o.
W spółce z o.o. "A" zostały utworzone nowe udziały, które objął jeden z dotychczasowych jej udziałowców (osoba fizyczna). Na pokrycie tych udziałów wniósł do spółki (...)
str. 62
9.
Ujęcie zobowiązania wobec dostawcy, wpłaconego na rzecz faktora
Jeden z naszych dostawców zawarł umowę faktoringową z bankiem, dokonując cesji swoich wierzytelności na jego rzecz. Nasza spółka jest więc zobowiązana dokonać płatności na rzecz (...)
str. 63
10.
Ubytki zbóż w związku z wysuszaniem
Spółka prowadzi skup i sprzedaż zboża. Zakupione zboże od rolników jest przechowywane w silosach; w tym czasie ulega ono także wysuszeniu. Po wysuszeniu masa zmniejsza (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.