Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 2 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 189.102 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 24 (432) z dnia 20.12.2016
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Szanowni Państwo! To już ostatni numer Zeszytów Metodycznych Rachunkowości w tym roku. Dziękujemy Państwu za okazane nam zaufanie i za listy zawierające zarówno słowa podziękowania, jak i cenne (...)
str. 4
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Do 31 grudnia 2016 r. należy dokonać korekty odpisu na ZFŚS
Jednostka tworząca na początku roku odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) według przeciętnej planowanej liczby zatrudnienia, zobowiązana jest (przy zmianach liczby zatrudnionych w ciągu (...)
str. 5
2.
2 stycznia 2017 r. mija termin zawiadomienia o rezygnacji z ustalania różnic kursowych metodą bilansową
W przypadku rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych, podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca (...)
str. 8
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2016 r.
1.
Inwentaryzacja towarów znajdujących się na terenie strzeżonym
Czy inwentaryzacja towarów znajdujących się na terenie strzeżonym może być przeprowadzona raz w ciągu dwóch lat w dowolnym dniu roku obrotowego, czy też raz na (...)
str. 9
2.
Możliwość niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółka będąca jednostką dominującą powstała w 2015 r. z przekształcenia innej spółki, która działała na rynku od 2012 r. Grupa kapitałowa powstała w 2016 r. (...)
str. 10
3.
Czy konwersję pożyczki na kapitał podstawowy wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych?
W 2015 r. jeden z udziałowców udzielił spółce pożyczki. We wrześniu 2016 r. wspólnicy spółki podjęli uchwałę o konwersji tego zobowiązania wobec udziałowca na kapitał (...)
str. 11
1.
Paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci
Ze środków ZFŚS postanowiliśmy zakupić dla naszych pracowników i ich dzieci paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia. W jaki sposób zaksięgować zakup takich paczek i (...)
str. 12
2.
Zakup i wydanie pracownikom bonów towarowych
Z okazji świąt Bożego Narodzenia zakupiliśmy dla naszych pracowników bony towarowe, finansując ten zakup w całości ze środków ZFŚS. Jak ująć to zdarzenie w księgach (...)
str. 14
3.
Świadczenia pieniężne wypłacone pracownikom
Z okazji świąt Bożego Narodzenia chcemy przyznać naszym pracownikom świadczenia pieniężne ze środków ZFŚS. W jaki sposób powinna przebiegać ewidencja wypłat takich świadczeń? Przyznanie świadczeń (...)
str. 16
4.
Karty przedpłacone wydane pracownikom
Pracodawca zamierza zafundować pracownikom na święta karty przedpłacone. Zostaną one zakupione w banku, a każda z nich będzie związana ze specjalnym rachunkiem, zasilanym przez firmę (...)
str. 17
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Odpisanie należności nieściągalnej wyrażonej w walucie obcej
W księgach rachunkowych posiadamy nieuregulowaną należność w walucie obcej, która na koniec 2014 r. i 2015 r. podlegała wycenie bilansowej. Zgodnie z polityką rachunkowości, różnice (...)
str. 18
1.
Utrata wartości należności oraz obowiązek jej wyksięgowania z ewidencji
Należności wyrażone w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych po ich przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego (...)
str. 18
2.
Wyksięgowanie należności objętej odpisem aktualizującym
W przypadku gdy należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne były objęte odpisem aktualizującym, ostateczne ich wyksięgowanie spowoduje rozwiązanie tego odpisu (por. art. 35b ust. 3 ustawy (...)
str. 20
IV.
Koszty niezrealizowanego projektu budowlanego
Spółka z o.o. cztery lata temu planowała dokonać modernizacji budynku, co wymagało opracowania stosownego projektu dotyczącego przebudowy. Do chwili obecnej nie podjęła żadnych prac i (...)
str. 21
1.
Bilansowe rozliczenie wydatków poniesionych na projekt budowlany
W myśl art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości, środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego stanowią (...)
str. 21
1.1.
Czasowe wstrzymanie prowadzonej budowy środka trwałego
Jeśli jednostka podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu modernizacji środka trwałego, zakładając jednocześnie, że w przyszłości dokończy tę przebudowę, to koszty zgromadzone na koncie 08 "Środki (...)
str. 21
1.2.
Postawienie środka trwałego w budowie w stan likwidacji
Jeżeli jednostka podjęła decyzję o zaniechaniu modernizacji środka trwałego i postawieniu jej w stan likwidacji, to na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. (...)
str. 22
2.
Rozliczenie podatkowe zaniechanej modernizacji
Wstrzymanie zadania inwestycyjnego, skutkujące jego ostatecznym zaniechaniem, może nastąpić z różnych powodów. Niezależnie jednak od przyczyny rezygnacji z kontynuacji inwestycji, przedsiębiorca, który podejmie taką decyzję, (...)
str. 23
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Prowizje i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego
Spółka z o.o. wystąpiła do banku o przyznanie kredytu inwestycyjnego. Bank przyznał kredyt i na podstawie otrzymanej faktury przelał kwotę zobowiązania bezpośrednio na konto kontrahenta. (...)
str. 24
2.
Zniszczenie środka trwałego w budowie na skutek pożaru
Na skutek pożaru spółka poniosła szkody w rozbudowywanym budynku. Szkody zostały usunięte przez firmę prowadzącą roboty budowlane. Koszty usunięcia szkód spółka ujęła w księgach rachunkowych (...)
str. 26
3.
Czy opłaty rejestracyjne zwiększają wartość początkową samochodu?
Spółka zakupiła samochód osobowy na potrzeby związane z własną działalnością gospodarczą. Czy opłaty rejestracyjne wpłyną na wartość początkową tego pojazdu? Opłatę za dowód rejestracyjny i (...)
str. 27
4.
Klasyfikacja środka trwałego do odpowiedniej grupy i rodzaju KŚT
Zakład gospodarki komunalnej zakupił myjkę ultradźwiękową, która może być używana np. jako urządzenie czyszczące w zakładach opieki zdrowotnej, salonach kosmetycznych oraz do czyszczenia łańcuchów, narzędzi (...)
str. 28
5.
Zakup i amortyzacja licencji spełniającej warunki dla wartości niematerialnych i prawnych
Spółka zakupiła dwie licencje na korzystanie ze zdjęć na okres 20 miesięcy. Wartość każdej z licencji to 5.000 zł. Zgodnie z przepisami podatkowymi okres amortyzacji (...)
str. 30
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Istota umowy faktoringu
Faktoring polega na nabywaniu wierzytelności przysługujących przedsiębiorcom (faktorantom) wobec ich dłużników (odbiorców) przez wyspecjalizowane jednostki gospodarcze (np. banki). W ramach usługi faktoringu nabywca wierzytelności (faktor) (...)
str. 33
2.
Faktoring właściwy (pełny) w księgach faktoranta
W przypadku faktoringu właściwego ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika przejmuje faktor. W związku z tym w dniu przejęcia wierzytelności przez faktora wierzytelność powinna zostać wyksięgowana (...)
str. 34
3.
Faktoring niewłaściwy (niepełny) w księgach faktoranta
W przypadku faktoringu niewłaściwego (niepełnego) faktor nabywa wierzytelność od faktoranta, nie przejmując jednak ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Z punktu widzenia zasad rachunkowości zawarcie umowy (...)
str. 35
4.
Należności i zobowiązania z tytułu faktoringu w bilansie
W sytuacji zawarcia umowy faktoringu właściwego, gdy należność od faktora nie zostanie uregulowana do dnia bilansowego, powinna ona zostać wykazana - w wysokości salda Ma (...)
str. 36
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w instytucji kultury
Kto w instytucji kultury dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych? Czy może tego dokonać kierownik instytucji kultury? Instytucje kultury - jako osoby prawne (...)
str. 37
2.
Wydatek polegający na wypłacie odprawy pośmiertnej w klasyfikacji budżetowej
Czy wydatek polegający na wypłacie rodzinie odprawy pośmiertnej po śmierci pracownika może być klasyfikowany do paragrafu 401 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"? W razie śmierci pracownika w (...)
str. 37
3.
Nieodpłatne otrzymanie od jednostki nadrzędnej całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
Jednostka oświatowa otrzymała od jednostki nadrzędnej całkowicie zamortyzowany środek trwały. W jaki sposób powinna przebiegać ewidencja księgowa tej operacji? Czy trzeba wartość takiego środka trwałego (...)
str. 38
4.
Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych przez powiatową inspekcję weterynaryjną
Powiatowa inspekcja weterynaryjna zakupiła igłopróbówki do pobierania prób krwi zwierząt. Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zakwalifikować ten zakup - do paragrafu 423, czy 421? Zgodnie (...)
str. 39
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Ogólne zasady ujmowania kosztów wynagrodzeń Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w (...)
str. 40
2.
Podatkowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników
Przepisy ustaw o podatku dochodowym zawierają szczegółowe umocowania odnośnie potrącalności wynagrodzeń pracowników. W świetle art. 15 ust. 4g updop i art. 22 ust. 6ba updof, (...)
str. 41
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Moment ujęcia w księgach rachunkowych nabycia udziałów innej spółki
W grudniu 2016 r. nasza spółka z o.o. nabyła udziały w innej spółce z o.o. Kiedy należy wprowadzić je do ksiąg rachunkowych - w dacie (...)
str. 46
2.
Ewidencja księgowa opłaty parkingowej
Nie zapłaciliśmy opłaty parkingowej i w związku z tym zostaliśmy obciążeni dodatkową opłatą. Na jakie konto kosztów należy odnieść opłatę parkingową oraz dodatkową opłatę za (...)
str. 46
3.
Rozchód z magazynu materiałów zużytych do wykonania usługi serwisowej
Na podstawie jakiego dokumentu księguje się rozchód z magazynu materiałów (części) zużytych do wykonania usługi serwisowej? Usługa serwisowa maszyny wykonywana jest u klienta. W jednostkach (...)
str. 47
4.
Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych
Kiedy, jak często i w jakiej formie powinniśmy inwentaryzować środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych? W świetle art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy (...)
str. 47
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Wycena rozchodu towarów handlowych według cen przeciętnych
W najbliższym czasie zamierzamy rozpocząć prowadzenie działalności handlowej. Ewidencja magazynowa zakupionych towarów odbywać się będzie według rzeczywistych cen zakupu. Czy do wyceny rozchodu towarów handlowych możemy (...)
str. 48
2.
Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej
Czy przy kwalifikowaniu jednostki do jednostek mikro spółka kapitałowa, będąca podmiotem dominującym wobec innych spółek kapitałowych, powinna brać pod uwagę tylko własne dane bilansowe, czy (...)
str. 49
3.
Rozliczenie należności uregulowanej za pośrednictwem terminala płatniczego
Świadczymy usługi hotelarskie. Dotychczas faktury za nocleg klienci opłacali gotówką w kasie, ale teraz płatności dokonywane są również za pomocą kart płatniczych. Do banku wpływają (...)
str. 50
4.
Obciążenie pracownika karą pieniężną w związku ze szkodą wyrządzoną pracodawcy
Na pracownicę działu finansowo-księgowego nałożono karę pieniężną w związku ze szkodą wyrządzoną pracodawcy. Jak zaksięgować taką karę? Odpowiedzialność materialna pracowników wynikająca z Kodeksu pracy Z (...)
str. 52
5.
Opłaty licencyjne związane z nabywanym towarem
Kupujemy towar od kontrahenta z UE. Dostawca wystawia nam fakturę za towar oraz dodatkowo fakturę za użycie na towarze wizerunków z bajek (faktura za licencje (...)
str. 54
6.
Wynajem nieruchomości w księgach jednostki prowadzącej działalność w tym zakresie
Trzy lata temu zakupiliśmy nieruchomość z przeznaczeniem na wynajem, którą potraktowaliśmy jako środek trwały, a nie jako inwestycję w nieruchomości. Jesteśmy firmą dystrybucyjną z branży (...)
str. 55
7.
Weksel własny w zamian za udziały likwidowanej spółki jawnej
Spółka jawna "A" posiadała zobowiązania wekslowe, wobec spółki jawnej "B". Spółka "A", posiadała także udziały w spółce "B". Wspólnicy spółki "B" podjęli uchwałę o likwidacji (...)
str. 56
8.
Kapitał własny spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki o.o.
Spółka jawna powstała z przekształcenia spółki z o.o. Kapitał podstawowy spółki jawnej powinien odzwierciedlać wkłady wspólników spółki wynikające z umowy tej spółki. Czy różnicę pomiędzy (...)
str. 57
9.
Wycena towaru nabytego w ramach WNT, w sytuacji gdy sprzedawca wystawił fakturę przed wykonaniem dostawy
Kontrahent z UE wystawił fakturę polskiemu przedsiębiorcy wcześniej niż dokonał dostawy towaru. Faktura została przeliczona na polskie złote po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego (...)
str. 58
10.
Fundusze własne w rocznym sprawozdaniu finansowym spółdzielni mieszkaniowej
Jesteśmy małą spółdzielnią. Posiadamy 20 nieruchomości, w tym: mieszkania, piwnice, lokale techniczne, wymiennikownie. Udział wkładów własnych jest proporcjonalny do wielkości mieszkań. Mieszkania wyodrębnia się łącznie (...)
str. 59
11.
Ewidencja kosztów przedstawicielstwa na Ukrainie w księgach rachunkowych spółki
Polska spółka komandytowa założyła przedstawicielstwo na Ukrainie, które zajmuje się tylko reklamą spółki oraz pozyskiwaniem nowych pracowników do pracy w Polsce. Nie spełnia definicji zakładu (...)
str. 62
12.
Dofinansowanie z ZUS na zakup środka trwałego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy"
Spółka z o.o. będąca czynnym płatnikiem VAT zakupiła w styczniu 2016 r. wózek widłowy i wprowadziła go do ewidencji środków trwałych. VAT spółka odliczyła w (...)
str. 64
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.