Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 3 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.02.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.635 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (429) z dnia 01.11.2016
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 21 (429) z dnia 01.11.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2016 r.
1.
Data i częstotliwość inwentaryzacji zapasów w świetle stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
Termin przeprowadzania inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury W jakim terminie należy przeprowadzić inwentaryzację zapasów drogą spisu z natury? Ustawa o rachunkowości w art. 26 (...)
str. 4
2.
Spis z natury zapasów znajdujących się poza jednostką i zapasów będących własnością innych podmiotów
Jak w świetle stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji przeprowadzać inwentaryzację zapasów znajdujących się poza jednostką i zapasów będących własnością innych podmiotów? Czy zapasy (...)
str. 6
3.
Sprawozdanie finansowe spółki spełniającej warunki dla jednostek mikro
Czy spółka z o.o. spełniająca wymogi dla jednostki mikro może sporządzić sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości? Sprawozdanie spółki nie podlega badaniu przez biegłego (...)
str. 7
1.
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w postaci szczepień ochronnych
Opodatkowanie szczepień ochronnych pracowników Wartość świadczenia w postaci szczepienia należy - co do zasady - doliczyć do przychodów pracownika uzyskanych w danym miesiącu ze stosunku (...)
str. 8
2.
Ewidencja księgowa wydatków na szczepienia ochronne pracowników
Wydatki poniesione na szczepienia ochronne pracowników - w tym na szczepienia przeciw grypie - jednostka ujmuje w księgach rachunkowych w kosztach działalności operacyjnej na koncie (...)
str. 9
III.
Wniesienie aportem wkładów niepieniężnych do spółki z o.o.
Wspólnicy spółki z o.o. (spółka komandytowa i osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) wnieśli do tej spółki aportem grunty i wierzytelność (wynikającą z pożyczki udzielonej przez (...)
str. 12
1.
Zasady wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych
Podstawę działania spółek kapitałowych, do których należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Wspólnicy, wnosząc do spółki z (...)
str. 12
2.
Skutki podatkowe wniesienia składników majątku w zamian za udziały spółki z o.o.
Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w świetle ustawy o VAT Dla celów VAT aport składnika majątku traktowany jest analogicznie jak odpłatna dostawa towarów, pod (...)
str. 12
3.
Bilansowe ujęcie aportu w księgach otrzymującego i wnoszącego
Ewidencja księgowa u otrzymującego aport - spółki z o.o. Wartość wkładu zadeklarowaną w umowie spółki z o.o. (zawartej w formie aktu notarialnego) można ująć w (...)
str. 14
B.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Przedpłata otrzymana na poczet eksportu towarów
Jesteśmy spółką z o.o. Kontrahentowi spoza UE wystawiliśmy fakturę proforma, na podstawie której wpłacił on przedpłatę na eksport towarów. Na okoliczność otrzymania przedpłaty wystawiliśmy fakturę (...)
str. 18
1.
Powstanie obowiązku podatkowego i warunki zastosowania stawki VAT 0% dla przedpłaty w eksporcie towarów
Obowiązek podatkowy od przedpłaty wpłaconej przez kontrahenta zagranicznego na poczet eksportu towarów powstaje w momencie jej otrzymania. Z uwagi na brak przepisów szczególnych regulujących moment (...)
str. 18
2.
Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej dla potrzeb VAT
Jeżeli podatnik otrzymuje przedpłatę (zaliczkę) w walucie obcej, to dla celów VAT kwotę tej przedpłaty musi przeliczyć na złote według zasad określonych w art. 31a (...)
str. 19
3.
Przedpłata i faktura zaliczkowa w księgach rachunkowych
Wycena otrzymanej przedpłaty i faktury zaliczkowej dla celów bilansowych Jak wynika z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze (...)
str. 19
V.
Prezentacja zysku w zestawieniu zmian w kapitale własnym
Jak w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazać przeznaczenie wypracowanego w poprzednim roku zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych i na utworzenie kapitału (...)
str. 22
1.
Zakres informacyjny zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest generalnie uzupełnieniem informacji o kapitale własnym, zawartych w bilansie. Dostarcza informacji o zmianach, jakie nastąpiły w poszczególnych składnikach (...)
str. 22
2.
Zasady prezentacji wyników finansowych lat ubiegłych
Jeżeli jednostka ma obowiązek sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, to dane o wynikach finansowych (zyskach i stratach) lat ubiegłych prezentuje w pozycji 5, (...)
str. 23
3.
Przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych i na utworzenie kapitału zapasowego
Do czasu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wynik finansowy figuruje w księgach rachunkowych na koncie 86 "Wynik finansowy". Dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego saldo tego konta (...)
str. 24
C.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Ujęcie w księgach opłaty za wydanie pozwolenia na budowę
Planujemy rozpocząć budowę budynku biurowego. Czy uiszczoną przez nas opłatę za wydanie pozwolenia na budowę powinniśmy uwzględnić w wartości początkowej tego budynku? Z art. 28 (...)
str. 28
2.
Opłata administracyjna i opłata wstępna przy umowie leasingu w walucie obcej
Zawarliśmy umowę leasingu w euro, który podatkowo jest leasingiem operacyjnym, natomiast bilansowo leasingiem finansowym. Jak zaksięgować i po jakim kursie wycenić opłatę administracyjną (zwiększa wartość (...)
str. 28
3.
Wynajem sprzętu budowlanego a wartość początkowa środka trwałego
Prowadzimy inwestycję polegającą na budowie obiektu magazynowego. W przyszłości będzie on stanowić nasz środek trwały. Czy koszty związane z wynajęciem sprzętu budowlanego wykorzystywanego przy budowie (...)
str. 29
4.
Wycena nieruchomości inwestycyjnej według zasad stosowanych dla środków trwałych
Nabyliśmy nieruchomość, którą zamierzamy wynajmować. W związku z tym zakwalifikowaliśmy ją do inwestycji w nieruchomości. Jej wycena odbywać się będzie według zasad obowiązujących dla środków (...)
str. 30
5.
Zmiana stawek amortyzacji bilansowej środków trwałych
Czy w ciągu roku możemy dokonać zmiany stawki amortyzacji bilansowej środka trwałego? W świetle art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości, odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (...)
str. 31
D.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Karta płatnicza w świetle ustawy o usługach płatniczych
Karta płatnicza to - zgodnie z art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. (...)
str. 34
2.
Konta służące do rozliczania transakcji regulowanych firmowymi kartami płatniczymi
W przypadku gdy jednostka posiada firmową kartę płatniczą, powinna wyznaczyć osoby właściwe do dokonywania zakupów przy jej użyciu. W zależności od tego, kto dokonuje płatności (...)
str. 34
3.
Wypłata gotówki z bankomatu i zasilenie kasy
Wypłatę gotówki z bankomatu oraz zasilenie nią firmowej kasy można księgować za pomocą konta 13-9 "Środki pieniężne w drodze". Jest to związane z tym, że (...)
str. 36
4.
Rozliczanie transakcji dokonywanych kartami kredytowymi
Wydanie karty kredytowej jest związane z przyznaniem przez bank limitu kredytowego, dlatego też ewidencja księgowa operacji gospodarczych przy użyciu karty kredytowej przebiega podobnie jak ewidencja (...)
str. 37
5.
Opłaty za wydanie firmowej karty płatniczej i prowizje pobierane za płatności dokonywane przy jej użyciu
Opłaty za wydanie firmowej karty płatniczej (zarówno debetowej, jak i kredytowej) oraz prowizje pobierane za płatności dokonywane przy jej użyciu, zalicza się do kosztów działalności (...)
str. 39
E.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zatrzymanie kaucji z tytułu najmu w księgach jednostki budżetowej
Jednostka budżetowa (urząd gminy) wynajmowała lokal użytkowy. Po zakończeniu umowy najmu zatrzymała wniesioną wcześniej przez najemcę kaucję, zaliczając ją częściowo na poczet zaległości czynszowej oraz (...)
str. 40
2.
Wyksięgowanie środków trwałych z ewidencji bilansowej w związku z uchyleniem trwałego zarządu
Jednostka budżetowa posiadała w trwałym zarządzie budynek, w którym mieściła się jej siedziba. W związku ze zmianą siedziby trwały zarząd został uchylony. Jak wyksięgować budynek (...)
str. 41
3.
Nadpłata opłaty za korzystanie ze środowiska w samorządowym zakładzie budżetowym
Prowadzimy działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. Otrzymaliśmy decyzję o nadpłacie opłaty za korzystanie ze środowiska za poprzednie lata. Prosimy o wskazanie paragrafu klasyfikacji budżetowej (...)
str. 43
4.
Zakup i montaż systemu monitoringu w budynku wpisanym do rejestru zabytków
Instytucja kultury zamontowała monitoring w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Czy wydatki poniesione na zakup i montaż takiego monitoringu są wydatkami strukturalnymi? Wydatki poniesione przez (...)
str. 44
F.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VII.
Praktyczne zastosowanie MSR - jak ująć obligację zamienną na akcje, wyemitowaną na rzecz pracownika?
Spółka akcyjna "X", stosująca MSR jako podstawę sprawozdawczości finansowej, prowadzi działalność usługową. Spółka planuje emisję obligacji zamiennych na akcje dla pracowników zarządu. Które regulacje i (...)
str. 45
1.
Istota obligacji zamiennej na akcje i standardy międzynarodowe regulujące jej ujęcie i wycenę
Obligacja zamienna na akcje, która daje posiadaczowi obligacji prawo do wymiany jej wartości nominalnej na stałą liczbę akcji jednostki w terminie wymagalności obligacji, to złożony (...)
str. 45
2.
Podział instrumentu złożonego oraz ujęcie i wycena jego elementów
W momencie emisji instrumentu złożonego MSR 32 wymaga podziału instrumentu złożonego na dwa elementy, tj.: 1) zobowiązaniowy stanowiący zobowiązanie finansowe jednostki oraz 2) kapitałowy, który (...)
str. 46
3.
Ujęcie i wycena płatności na bazie akcji w zależności od warunków postawionych pracownikowi
W związku z tym, że obligacja została skierowana do pracownika zarządu i wypełnia definicję transakcji na bazie akcji, jednostka powinna zastosować MSSF 2 dla jej (...)
str. 48
G.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Znak towarowy wytworzony we własnym zakresie
Czy znak towarowy wytworzony przez nas we własnym zakresie może zostać zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych? Jak zaksięgować koszty związane z jego wytworzeniem i (...)
str. 51
2.
Wydatki związane ze sfinansowaniem kursu językowego pracownika
Współpracujemy z zagranicznymi kontrahentami, w związku z czym jednemu z naszych pracowników sfinansowaliśmy kurs językowy. Jak zaksięgować fakturę za ten kurs otrzymaną od szkoły językowej? (...)
str. 51
3.
Przychód z tytułu kar umownych a obowiązek badania sprawozdania finansowego
W związku z nieterminowym wykonaniem usługi nałożyliśmy na kontrahenta karę umowną. Czy przychód z tego tytułu powinniśmy uwzględnić ustalając obowiązek badania sprawozdania finansowego? Przychodów z (...)
str. 52
4.
Kary i sankcje nałożone na jednostkę w związku z prowadzoną budową środka trwałego
Czy kary i sankcje nałożone na naszą jednostkę w trybie administracyjnym w związku z prowadzoną budową środka trwałego zwiększą koszt jego wytworzenia (wartość początkową)? Kary (...)
str. 53
5.
Faktura za przegląd techniczny samochodu służbowego
Otrzymałem fakturę za przegląd techniczny samochodu służbowego, w której wykazano oddzielnie wartość materiałów i wartość przeglądu. Czy pozycje te należy zaksięgować oddzielnie jako zużycie materiałów (...)
str. 53
IX.
Z listów Czytelników
1.
Prezentacja gwarancji bankowej w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych
W lipcu 2016 r. zawarliśmy z bankiem umowę na gwarancję bankową. Umowa została zawarta do 31 października 2019 r. W związku z tą umową bank (...)
str. 54
2.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę partnerską rozpoczynającą działalność
We wrześniu 2016 r. spółka partnerska została zarejestrowana w KRS. Czy w 2016 r. ma ona możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych? Spółka partnerska rozpoczynająca działalność gospodarczą nie ma obowiązku prowadzenia (...)
str. 55
3.
Darowizna udziałów dokonana pomiędzy wspólnikami spółki z o.o.
Jesteśmy spółką z o.o., która posiada dwóch wspólników. Jeden ze wspólników przekazał drugiemu wspólnikowi część swoich udziałów. Fakt ten został zgłoszony do urzędu skarbowego i (...)
str. 56
4.
Wydatki poniesione na usługę gastronomiczną w związku ze spotkaniem z kontrahentem
Jesteśmy spółką z o.o. Zorganizowaliśmy spotkanie z naszym kontrahentem, które odbyło się w restauracji. Podczas posiłku uzgadnialiśmy warunki umowy. Jak zaksięgować fakturę za usługę gastronomiczną? Dokonując ewidencji księgowej (...)
str. 57
5.
Zaliczka w walucie obcej potwierdzona fakturą
Spółka z o.o. 6 września 2016 r. wpłaciła polskiemu kontrahentowi zaliczkę w walucie obcej i w tym dniu bank obciążył jej rachunek. Wypływ waluty z (...)
str. 58
6.
Obowiązek złożenia do KRS pierwszego sprawozdania finansowego spółki jawnej
Spółka z o.o. przekształciła się w spółkę jawną. 20 września 2016 r. sąd rejestrowy dokonał w KRS wpisu o przekształceniu. Na dzień 19 września 2016 (...)
str. 59
7.
Bilans otwarcia spółki z o.o. powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
Jednoosobowa działalność gospodarcza przekształci się w spółkę z o.o. Na dzień poprzedzający wpisanie nowej spółki do KRS trzeba będzie zamknąć księgi firmy osoby fizycznej. Czy (...)
str. 60
8.
Produkcja roślinna przeznaczona na potrzeby własne jednostki
Jesteśmy spółką z o.o. Prowadzimy działalność handlową, usługową (pensjonat - pokoje pod wynajem) oraz działalność rolniczą. Produkcja roślinna (warzywa) przeznaczona jest na potrzeby własne pensjonatu. (...)
str. 62
9.
Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką i spłata zadłużenia wobec banku
Nabyliśmy nieruchomość obciążoną hipoteką. W akcie notarialnym zastrzeżono, że część kwoty z ceny sprzedaży nieruchomości zostanie przekazana bezpośrednio na rachunek banku tytułem spłaty hipoteki (zadłużenia (...)
str. 64
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.