Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 2 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 189.102 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (421) z dnia 01.07.2016
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 13 (421) z dnia 01.07.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego
Obowiązkiem przekazywania na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej raportów (tj. ksiąg podatkowych i dowodów księgowych) w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) już od 1 lipca 2016 r. (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Kredyty bankowe w księgach rachunkowych
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej jednostki mogą korzystać z różnych sposobów finansowania swoich zasobów majątkowych oraz bieżącej działalności. Jedną z form pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania są kredyty bankowe. (...)
str. 6
1.
Rodzaje kredytów i podstawa prawna ich udzielania
Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.), przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji (...)
str. 6
2.
Wycena i ewidencja zobowiązania z tytułu kredytu z chwilą jego otrzymania i na dzień bilansowy
Otrzymane przez jednostkę kredyty bankowe - zarówno inwestycyjne, jak i przeznaczone na jej działalność bieżącą - ewidencjonuje się na koncie 13-4 "Kredyty bankowe" (nie dotyczy to (...)
str. 6
3.
Kredyt obrotowy na bieżącą działalność
Kredyt na działalność obrotową służy finansowaniu bieżących potrzeb jednostki związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Może być on ujmowany w księgach rachunkowych na wyodrębnionym koncie analitycznym 13-4 "Kredyty (...)
str. 7
4.
Kredyt inwestycyjny na zakup środka trwałego
Kredyt inwestycyjny jest zaciągany w celu sfinansowania zakupu (lub budowy) składników majątku trwałego - najczęściej środków trwałych, np. na zakup maszyny produkcyjnej czy samochodu, na budowę (...)
str. 9
5.
Jak ewidencjonować kredyt w rachunku bieżącym?
Operacje związane z korzystaniem z kredytu w rachunku bieżącym ujmowane są na koncie 13-0 "Rachunek bieżący". Przy czym w księgach rachunkowych nie ewidencjonuje się przyznanego przez bank jednostce limitu (...)
str. 11
II.
Korekta części odsetkowej raty leasingowej w leasingu finansowym
Zawarliśmy umowę leasingu finansowego (podatkowo i bilansowo) maszyny. Z umowy wynika, iż część odsetkowa opłaty leasingowej ustalana jest w oparciu o zmienne stopy procentowe. Do tej pory finansujący na (...)
str. 13
1.
Charakterystyka leasingu finansowego
Leasing finansowy dla celów bilansowych to umowa, zgodnie z którą jedna ze stron (zwana "finansującym") oddaje drugiej stronie (zwanej "korzystającym") środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (...)
str. 13
2.
Ewidencja opłat leasingowych
W przypadku umowy leasingu finansowego, która również dla celów podatkowych stanowi umowę leasingu finansowego, księgowania mogą być następujące:    1) faktura za opłatę leasingową (księgujemy wyłącznie (...)
str. 14
3.
Rozliczenie z leasingodawcą po zakończeniu umowy
Jak wynika z pytania część odsetkowa jest ustalana w oparciu o zmienną w trakcie trwania umowy leasingu finansowego stopę procentową. Oznacza to, że łączna wysokość opłat leasingowych wpłaconych na (...)
str. 15
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Ewidencja księgowa umowy zlecenia dotyczącej prac wykonanych w związku z budową środka trwałego
Rozpoczęliśmy budowę budynku magazynowego. W jaki sposób ująć w księgach wynagrodzenia osób zatrudnionych przy tej budowie na podstawie umowy zlecenia oraz składki ZUS opłacone od tych wynagrodzeń? (...)
str. 17
2.
Przeksięgowanie na konto środków trwałych w budowie wynagrodzeń ujętych pierwotnie w ciężar kosztów
Czy koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenia przy budowie środka trwałego musi być odnoszony bezpośrednio na konto 08, czy może przechodzić najpierw przez układ (...)
str. 19
IV.
Ewidencja księgowa towarów handlowych wystawionych w formie ekspozycji
Jak zaksięgować przekazanie towarów handlowych (bram i drzwi) na ekspozycję? Ekspozycja funkcjonuje jako stała wystawa w firmie, aby klient mógł obejrzeć towar. W przyszłości towary z ekspozycji będą sprzedawane (...)
str. 21
1.
Przekazanie towarów handlowych na ekspozycję
Na sposób ujęcia w księgach rachunkowych towarów handlowych przekazanych na ekspozycję ma wpływ przede wszystkim przewidywany okres używania tej ekspozycji oraz to czy po zdemontowaniu ekspozycji (...)
str. 21
2.
Sprzedaż towarów z ekspozycji po obniżonej cenie
W przypadku gdy po likwidacji ekspozycji jednostka dokona sprzedaży wystawionych na niej towarów (zaewidencjonowanych na odrębnym koncie utworzonym w ramach konta 33 "Towary"), ewidencja operacji gospodarczych związanych (...)
str. 24
V.
Zmiana rachunku zysków i strat z wariantu porównawczego na kalkulacyjny
Spółka zmieniła wariant rachunku zysków i strat z porównawczego na kalkulacyjny. W jaki sposób ujawnić taką zmianę w sprawozdaniu finansowym, tj. w informacji dodatkowej, oraz jak przedstawić w danych porównawczych poprzedni (...)
str. 26
1.
Wpływ sposobu ewidencji kosztów na wybór wariantu rachunku zysków i strat
Użyteczność danych sprawozdawczych - liczbowych i słownych - wykazanych w poszczególnych elementach składowych sprawozdania finansowego za rok obrotowy wzrasta, jeżeli użytkownik tego sprawozdania może dane sprawozdawcze zestawić (...)
str. 26
2.
Czy zmiana wariantu rachunku zysków i strat jest zmianą polityki rachunkowości?
W myśl przepisów o rachunkowości, w szczególności art. 5 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 tej ustawy, przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości obejmują wybrane przez jednostkę rozwiązania, określające między innymi (...)
str. 27
3.
Przykład ujęcia danych porównawczych w związku ze zmianą wariantu rachunku zysków i strat
Jak wynika z pytania jednostka zmieniła wariant rachunku zysków i strat z porównawczego na kalkulacyjny. Należy zatem sądzić, iż koszty jednostka ewidencjonowała w księgach rachunkowych na kontach zespołu 4 (...)
str. 28
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Przekształcenie całkowicie zamortyzowanego prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
Spółka z o.o. otrzymała decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności i wniosła opłatę za przekształcenie. Jak zaksięgować taką opłatę i jak wyksięgować prawo użytkowania wieczystego (...)
str. 31
2.
Koszty pośrednictwa przy sprzedaży środka trwałego
Przy sprzedaży środka trwałego korzystaliśmy z usług pośrednictwa. Czy fakturę za pośrednictwo w takiej sprzedaży zaksięgować w ciężar kosztów handlowych (zespół 5), czy w pozostałe koszty operacyjne? Jeśli przy (...)
str. 33
3.
Wydatki poniesione na ubezpieczenie środka trwałego w trakcie jego budowy
Jak zaksięgować wydatki poniesione na ubezpieczenie środka trwałego w trakcie jego budowy? Czy wpłyną one na wartość początkową budowanego obiektu? Środki trwałe w momencie przyjęcia do użytkowania (...)
str. 34
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego zaliczonego do środków trwałych
Jednostka nabyła samochód osobowy i zaliczyła go do środków trwałych. Jakie wydatki wpływają na jego wartość początkową? Wartością początkową samochodu osobowego będzie suma kwoty wynikającej z faktury (...)
str. 35
2.
Koszty amortyzacji samochodu osobowego, którego wartość początkowa przekracza 20.000 EUR
Jak amortyzować samochód osobowy zaliczony do środków trwałych, jeżeli jego wartość początkowa przekracza 20.000 EUR? Amortyzacja bilansowa Bilansowo samochody osobowe zakwalifikowane do środków trwałych amortyzuje (...)
str. 37
3.
Ewidencja księgowa odpisów amortyzacyjnych
Jak księgować amortyzację samochodu osobowego, którego wartość początkowa przewyższa równowartość 20.000 euro? Dla celów bilansowych odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu osobowego odnosi się w ciężar kosztów (...)
str. 38
4.
Ubezpieczenie samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 EUR
Opłaciliśmy składkę ubezpieczenia samochodu osobowego, którego wartość ubezpieczeniowa przekracza równowartość 20.000 EUR. Jak rozliczyć tę składkę podatkowo oraz bilansowo? Podatkowe rozliczenie składki ubezpieczeniowej W świetle przepisów (...)
str. 40
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Klasyfikacja paragrafowa wynagrodzenia za tłumaczenie w ramach zawartej umowy o dzieło
Zawarliśmy umowę o dzieło na wykonanie tłumaczenia tekstu z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Do jakiego paragrafu wydatków zakwalifikować takie wynagrodzenie? Wynagrodzenia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a wykonujących (...)
str. 42
2.
Koszt naprawy monitoringu w klasyfikacji budżetowej
Ostatnio po silnej burzy musieliśmy naprawić monitoring. Czy fakturę za tę naprawę powinniśmy ująć w paragrafie 427, czy 430? Poniesiony przez jednostkę wydatek na naprawę monitoringu (...)
str. 43
3.
Ujęcie odszkodowania z tytułu zdarzenia losowego w księgach jednostki budżetowej
Jesteśmy jednostką budżetową. Do końca 2015 r. odszkodowania uzyskane od firmy ubezpieczeniowej na pokrycie szkód poniesionych na skutek zdarzenia losowego ewidencjonowaliśmy na koncie zysków nadzwyczajnych. Jak (...)
str. 43
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Poziom ustalania odpisów aktualizujących
Analiza utraty wartości składnika aktywów niematerialnych przeprowadzana jest gdy: składnik taki wykazywany jest w wartości netto wyższej od 0 (nie został całkowicie zamortyzowany lub spisany do (...)
str. 45
2.
Parametry wyceny ustalane w analizie utraty wartości
Zarówno dla pojedynczego składnika aktywów, jak i w odniesieniu do grupy aktywów (OWSP) odpis ustalany jest poprzez porównanie wartości bilansowej (netto) składnika (lub grupy) z jego wartością odzyskiwalną. (...)
str. 47
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Rozszerzenie programu komputerowego o dodatkowe stanowiska bez zakupu nowej licencji
W ramach jednej licencji na program komputerowy dokupiliśmy możliwość rozszerzenia o dwa dodatkowe stanowiska. Nie doszło do zakupu nowej licencji. Czy w takiej sytuacji należy zwiększyć wartość początkową (...)
str. 53
2.
Koszty holowania pojazdu uszkodzonego w wyniku wypadku
W ewidencji środków trwałych posiadamy samochody ciężarowe. Jeden z tych samochodów uległ uszkodzeniu w wyniku wypadku drogowego, w związku z czym zobowiązani byliśmy do pokrycia kosztów jego holowania. W ciężar jakich (...)
str. 53
3.
Wytworzenie znaku towarowego przez pracowników jednostki
Wytworzyliśmy we własnym zakresie znak towarowy. Czy koszty poniesione na wytworzenie znaku towarowego i opłaty za uzyskanie patentu ująć jako wartość niematerialną i prawną? Nie. Jeżeli znak (...)
str. 54
4.
Odpisy aktualizujące wartość należności, dokonywane w ciężar kosztów finansowych
Na należności, których zapłata jest zagrożona tworzymy odpisy aktualizujące. Kiedy odpisy takie należy odnosić w ciężar kosztów finansowych? Przepisy art. 35b ust. 2 ustawy o rachunkowości stanowią, iż odpisy (...)
str. 54
5.
Prowizja za udzielenie poręczenia zapłaty wadium
Nasza jednostka przystąpiła do przetargu. Warunkiem dopuszczenia do przetargu było wniesienie wadium. Jak zaksięgować prowizję za udzielenie poręczenia wadialnego? Poręczenia wadialne (zapłaty wadium) udzielane są (...)
str. 55
IX.
Z listów Czytelników
1.
Według jakiego wzoru sporządzić sprawozdanie finansowe, gdy rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy?
Rok obrotowy w spółce z o.o. trwał od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Czy spółka ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego według załączników obowiązujących przed zmianą (...)
str. 55
2.
Wprowadzenie towaru na stan magazynowy bez faktury zakupu i jego odsprzedaż
Podczas wymiany akumulatorów w serwisowanych przez nas maszynach, klienci przekazują nam zużyte akumulatory. Serwisanci pobraną ilość zużytych akumulatorów potwierdzają na protokole zdawczo-odbiorczym. Na podstawie jakiego dokumentu (...)
str. 56
2.1.
Przyjęcie towaru na stan magazynowy w oparciu o wystawiane przez serwisantów protokoły zdawczo-odbiorcze
Ustawa o rachunkowości nie określa sposobu dokumentacji obrotu towarowego. Rodzaj dokumentów, jakimi są potwierdzane operacje gospodarcze - w tym przyjęcie towarów do magazynu - jednostka ustala we (...)
str. 56
2.2.
Sprzedaż towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia
Co do zasady, VAT od sprzedaży towarów lub usług rozlicza sprzedawca. Dokumentuje daną transakcję fakturą z właściwą dla danego towaru lub usługi stawką VAT i wykazuje VAT (...)
str. 57
3.
Skutki błędnej prezentacji należności z tytułu faktoringu w bilansie
W bilansie za 2015 r. został wykryty błąd w prezentacji faktoringu pełnego. Należności od faktora niesfinansowane, ale przekazane do banku, zamiast w pozycji pozostałe należności krótkoterminowe, ujęto w należnościach z tytułu (...)
str. 57
4.
Koszty używania samochodów osobowych przez osoby zarządzające
Jesteśmy firmą produkcyjną oraz handlowo-usługową. Koszty rozliczamy na kontach zespołu 4 i 5. W dziale produkcji osoby zarządzające, tj. kierownik produkcji, montażu, warsztatu, konstrukcji i automatyki oraz ich (...)
str. 58
5.
Rachunek kosztów w jednostce prowadzącej działalność deweloperską
Jesteśmy firmą budowlaną (świadczymy usługi w zakresie budowy boisk sportowych). Ewidencję księgową prowadzimy przy użyciu kont zespołu 4. Obecnie rozszerzamy działalność o usługi deweloperskie i zaczynamy pierwszą budowę (...)
str. 60
6.
Rozliczenie środków otrzymanych na działalność prewencyjną
Spółka pozyskała środki na działalność prewencyjną. Z tych środków zakupi wyposażenie do samochodów, tzn. opony i nawigacje. Jak powinna zaksięgować otrzymane środki i koszty wydatkowane na zakup wyposażenia? (...)
str. 61
7.
Jak ująć w księgach sprzedawcy pokrywane przez nabywcę koszty wysyłki towarów?
Na fakturach sprzedaży, które wystawia spółka, oprócz towarów, jest również podany koszt wysyłki towarów. Czy koszty wysyłki powinniśmy ewidencjonować na oddzielnym koncie, np. na koncie (...)
str. 62
8.
Koszty poniesione na sporządzenie opinii o innowacyjności
Jesteśmy spółką komandytową i staramy się o dotację na innowacje, tzn. na zakup maszyn i linii produkcyjnej do produkcji innowacyjnego produktu. Do wniosku o dotację została sporządzona opinia o innowacyjności produktowej (...)
str. 63
9.
Likwidacja nieprzydatnych materiałów dokonana we własnym zakresie
W magazynie znajdują się materiały, które z uwagi na zaprzestanie produkcji wyrobów gotowych, do której były zużywane, utraciły swoją przydatność. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową w cenach zakupu. (...)
str. 64
9.1.
Wyksięgowanie likwidowanych materiałów z ewidencji bilansowej
Materiały - w tym zużywane w procesie produkcji wyroby gotowe - które nieodwracalnie utraciły możliwość ich zużycia nie spełniają kryteriów wymaganych dla aktywów jednostki w znaczeniu określonym w art. 3 (...)
str. 64
9.2.
Koszty likwidacji zapasów dokonanej we własnym zakresie
W sytuacji gdy likwidacja zapasów wykonywana jest w całości lub częściowo we własnym zakresie, występują w jednostce tzw. świadczenia na własne potrzeby. Na wartość tych świadczeń składają się (...)
str. 64
9.3.
Sposób dokumentowania fizycznej likwidacji zapasów
Doboru dowodów obrotu magazynowego dla potrzeb ewidencji i rozliczania kosztów dokonuje kierownik jednostki. Należy bowiem zauważyć, że niektóre dowody mogą służyć ewidencji tej samej operacji, np. (...)
str. 65
10.
Zobowiązanie z tytułu dzierżawy gruntu, niepotwierdzone dowodem zewnętrznym
Jesteśmy stowarzyszeniem. Wynajmujemy plac, na którym nasi członkowie posiadają boksy handlowe. Mamy kłopoty finansowe, bo wielu członków nie płaci nam za dzierżawę, a my jako stowarzyszenie (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01  Środki trwałe 02  Wartości niematerialne i prawne 03  (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.