Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 27 (1178) z dnia 20.09.2023
Podróże służbowe - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 27
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27
z dnia 20.09.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Przez podróż służbową rozumie się wykonywanie, na polecenie pracodawcy, zadania służbowego poza swoim stałym miejscem pracy lub poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy (...)
str. 3
I.
DIETY W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
1.
Rozliczanie diet w podróży krajowej i zagranicznej - regulacje prawne
1.1.
Diety w podróży krajowej
Aktualnie (od 1 stycznia 2023 r.) dieta z tytułu krajowej podróży służbowej wynosi 45 zł za dobę podróży. Należność z tytułu diet oblicza się za (...)
str. 3
1.2.
Diety w podróży zagranicznej
Dieta z tytułu podróży zagranicznej przeznaczona jest na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej (określonej (...)
str. 5
2.
Diety w podróży służbowej pracowników - podatek dochodowy i składki ZUS
2.1.
Wypłata diety a przychód pracownika
Diety wypłacane pracownikom z tytułu odbywania przez nich podróży służbowych (krajowych lub zagranicznych) stanowią ich przychód ze stosunku pracy. Za przychody takie uważa się bowiem (...)
str. 6
2.2.
Diety z tytułu podróży służbowych pracowników a koszty pracodawcy
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o (...)
str. 7
2.3.
Diety wypłacone pracownikom - składki ZUS
Podstawę wymiaru składek ZUS pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez nich u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w (...)
str. 8
II.
NOCLEGI W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA
1.
Regulacje prawne dotyczące noclegów w podróży służbowej pracownika
Z rozporządzenia w sprawie podróży służbowej wynika, że z tytułu podróży krajowej oraz zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje m.in. (...)
str. 9
1.1.
Podróż krajowa
Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową (...)
str. 9
1.2.
Podróż zagraniczna
Dla Prenumeratorów GOFIN U Ryczałty z tytułu podróży zagranicznej dostępne w serwisie www.wskazniki.gofin.pl » W przypadku podróży zagranicznej za nocleg podczas tej podróży pracownikowi przysługuje (...)
str. 9
1.3.
Rozliczenie kosztów podróży służbowej
Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży krajowej lub podróży zagranicznej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży. Do rozliczenia kosztów podróży (...)
str. 10
2.
Rozliczenie noclegu pracownika a PIT i ZUS
2.1.
Nocleg w podróży służbowej - PIT pracownika
Zasadniczo do przychodów ze stosunku pracy zalicza się m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika czy też wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. (...)
str. 10
2.2.
Składki ZUS
Zasadniczo podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. Co jednak ważne, podstawy tej nie stanowią m.in. diety i inne należności z tytułu (...)
str. 11
3.
Zakup usługi noclegowej a VAT
3.1.
Prawo do odliczenia VAT od noclegu w krajowej podróży służbowej
Zasadą jest, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT od nabytych towarów lub usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania (...)
str. 11
3.2.
Nocleg w zagranicznej podróży służbowej a import usług
Usługi noclegowe uznawane są dla celów VAT za usługi związane z nieruchomościami, w związku z czym do ustalenia miejsca ich opodatkowania stosuje się regulacje zawarte (...)
str. 12
4.
Wydatki na noclegi pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy
4.1.
Kwalifikacja wydatków na noclegi pracowników do kosztów podatkowych
Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do możliwości ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na noclegi w trakcie (...)
str. 12
4.2.
Niepodlegający odliczeniu VAT naliczony od usługi noclegowej
Jak już wskazano, podatnicy nie mają prawa do odliczenia VAT od zakupu usługi noclegowej. Należy mieć na uwadze, że podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania (...)
str. 13
4.3.
Moment potrącalności wydatków na noclegi pracowników w podróży służbowej
Odnosząc się do momentu, w którym wydatki na noclegi pracowników w podróży służbowej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, warto przywołać pismo Ministerstwa Finansów (...)
str. 13
4.4.
Wycena kosztu noclegu poniesionego w walucie obcej
W przypadku zagranicznej podróży służbowej wydatki na noclegi pracowników mogą być dokumentowane fakturą wystawioną w walucie obcej. Z przywołanego już pisma MF z 16 sierpnia (...)
str. 14
5.
Ewidencja księgowa wydatków na noclegi pracowników
Wydatki na noclegi dla pracowników, ponoszone w trakcie ich podróży służbowych, obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Faktura dokumentująca zakup usługi noclegowej może zostać ujęta w (...)
str. 14
III.
WYDATKI ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM SAMOCHODU W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
1.
Podróż służbowa pracownika samochodem służbowym
W podróżach służbowych pracowników mogą być wykorzystywane samochody osobowe, stanowiące własność pracodawcy (środki trwałe), najmowane, leasingowane lub prywatne samochody pracowników.
str. 15
1.1.
Samochód w podróży służbowej pracownika - podstawa prawna
Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów (...)
str. 15
1.2.
Podróż służbowa a PIT pracownika i składki ZUS
Przychód pracownika Zasadniczo otrzymane przez pracownika od pracodawcy świadczenia stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy (zob. art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF). Tak (...)
str. 16
1.3.
Wydatki związane z samochodem służbowym pracodawcy a VAT i koszty podatkowe pracodawcy
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami służbowymi Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim (...)
str. 16
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z firmowymi samochodami w podróżach służbowych
Wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników odbywanych firmowymi samochodami obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Co istotne, dla celów bilansowych ww. wydatki obciążają koszty w pełnej (...)
str. 18
2.
Podróż służbowa prywatnym samochodem pracownika
2.1.
Środek transportu wykorzystywany w podróży służbowej pracownika - podstawa prawna
Z rozporządzenia w sprawie podróży służbowej (dalej: rozporządzenia delegacyjnego) wynika m.in., że na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem (...)
str. 18
2.2.
Zwrot wydatków związanych z używaniem prywatnych samochodów w podróży służbowej - PIT i ZUS
Zwolnienie z PIT należności z tytułu podróży służbowych Wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości (...)
str. 20
2.3.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na samochody osobowe wykorzystywane w podróży służbowej pracowników
Zgodnie z ogólną zasadą, podatnicy mają prawo do odliczania VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi są (...)
str. 22
2.4.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków z związanych z podróżami służbowymi pracowników
Zasadniczo wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wykazują związek (z reguły pośredni) z uzyskiwanymi przez pracodawcę przychodami. (...)
str. 22
2.5.
Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników - ewidencja księgowa
Wydatki z tytułu podróży służbowej pracowników, w tym związane z wykorzystywaniem w tej podróży prywatnych samochodów osobowych pracowników, obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (pracodawcy). Wydatki (...)
str. 23
3.
Zakup paliwa do samochodów służbowych w zagranicznej podróży służbowej
Podmioty gospodarcze często nabywają paliwo do samochodów osobowych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w trakcie podróży służbowych.
str. 24
3.1.
Rozliczenie zakupu paliwa dla celów VAT
Ustalając, jakie skutki na gruncie VAT ma zakup za granicą paliwa do służbowego samochodu osobowego w trakcie podróży służbowych, należy w pierwszej kolejności wskazać, że (...)
str. 24
3.2.
Wydatki na zakup paliwa w zagranicznej podróży służbowej a CIT/PIT
Zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na zakup paliwa Zasady ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na zakup za granicą paliwa do samochodów służbowych są analogiczne, (...)
str. 24
3.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup paliwa za granicą
Poniesione za granicą wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego w zagranicznej podróży służbowej, obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (podobnie jak w przypadku zakupu (...)
str. 27
IV.
PODRÓŻE SŁUŻBOWE - ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Ujmowanie w kosztach podatkowych diet i innych należności z tytułu podróży służbowych pracowników
Spółka jawna osób fizycznych zatrudnia pracowników, którzy odbywają podróże służbowe. Diety i inne należności z tytułu tych podróży, zgodnie z regulaminem wynagradzania, wypłacane są (razem (...)
str. 28
2.
Wydatki spółki opodatkowanej estońskim CIT na podróże służbowe prezesa zarządu
Spółka z o.o. jest opodatkowana estońskim CIT. Wspólnik, pełniący funkcję prezesa zarządu tej spółki, wyjeżdża w podróże służbowe, odbywając podczas nich spotkania z kontrahentami lub (...)
str. 30
3.
Czy pracodawca musi zwrócić pracownikowi wszystkie wydatki w związku z podróżą służbową prywatnym samochodem?
Pracownik odbył kilkudniową, krajową podróż służbową swoim samochodem. Przy rozliczeniu tej podróży przedstawił rachunki za płatny parking. Czy jesteśmy zobowiązani zwrócić te koszty, jeżeli rozliczamy (...)
str. 30
4.
Jaki kurs waluty obcej przyjąć do wyceny kosztu podatkowego z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracowników?
1) W związku z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników spółka wypłaca im diety i ryczałty za noclegi w walucie obcej. Jaki kurs waluty obcej przyjąć do (...)
str. 32
5.
Koszty podróży służbowych osób zatrudnionych na umowę zlecenia
Spółka zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenia, które w ramach świadczonych usług wyjeżdżają w podróże służbowe. Na jakim koncie kosztowym księgować wydatki związane z ich (...)
str. 35
V.
DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITY NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH
Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu na nocleg 1 Afganistan EUR 47 140 2 Albania EUR 41 120 3 Algieria EUR 50 200 4 (...)
str. 37
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.