Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne w 2023 r. - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Dodatek nr 8
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6
z dnia 20.02.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
UMOWA O PRACĘ W 2023 R.
1.
Wynagrodzenia pracownicze z tytułu umów o pracę
Do najpopularniejszych form zatrudniania należą bez wątpienia umowy o pracę. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli nie została ona zawarta z zachowaniem formy (...)
str. 3
1.1.
Podstawa prawna wypłaty wynagrodzeń z umowy o pracę
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za (...)
str. 3
1.2.
Rozliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę dla celów PIT i ZUS
Moment powstania przychodu Momentem powstania przychodu z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy jest moment jego otrzymania przez pracownika lub postawienia go do jego dyspozycji. Zatem (...)
str. 4
1.3.
Wynagrodzenia pracowników i składki ZUS a koszty podatkowe
Wynagrodzenia pracownicze Odnosząc się do ujmowania w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowników należy wskazać, że ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie zmian w 2023 r. Ujmując (...)
str. 6
1.4.
Ewidencja księgowa wynagrodzeń pracowników w 2023 r.
Zasady ujmowania w księgach rachunkowych wynagrodzeń pracowniczych oraz należnych od nich składek ZUS w 2023 r. nie uległy zmianie. Wynagrodzenia takie oraz składki ZUS od (...)
str. 8
2.
Zatrudnianie pracowników młodocianych na umowę o pracę
Podmioty gospodarcze zatrudniają niekiedy, na podstawie umowy o pracę, pracowników młodocianych, np. uczniów szkół branżowych, odbywających praktyki zawodowe w danym przedsiębiorstwie. W tym artykule omawiamy (...)
str. 9
2.1.
Wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w (...)
str. 9
2.2.
Rozliczenie wynagrodzenia pracownika młodocianego na gruncie PIT
Dla celów PIT wynagrodzenie pracownika młodocianego (odbywającego praktyki zawodowe) rozliczane jest na podobnych zasadach, jak wynagrodzenie pracownika pełnoletniego. Wynagrodzenie to, uzyskane ze stosunku pracy, stanowi (...)
str. 11
2.3.
Ubezpieczenia i składki ZUS pracownika młodocianego
Osoba młodociana w okresie nauki zawodu podlega ubezpieczeniom w ZUS na ogólnych zasadach przewidzianych dla pracowników. Obligatoryjne są więc dla niej ubezpieczenia społeczne wszystkich ryzyk (...)
str. 12
2.4.
Wynagrodzenie pracownika młodocianego w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
W obu ustawach o podatku dochodowym (PIT i CIT) nie zawarto regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do ujmowania w kosztach podatkowych pracodawcy wynagrodzeń (...)
str. 12
2.5.
Ewidencja księgowa wynagrodzeń pracowników młodocianych
Również dla celów bilansowych wynagrodzenia pracowników młodocianych ze stosunku pracy rozliczane są analogicznie, jak wynagrodzenia pracowników pełnoletnich. To samo dotyczy składek ZUS od tych wynagrodzeń, (...)
str. 13
II.
UMOWA ZLECENIA W 2023 R.
Umowy zlecenia stanowią dość popularną formę zatrudniania osób w celu wykonania określonych czynności. Wynika to głównie z elastyczności takiej umowy, a nierzadko z braku obowiązków, (...)
str. 14
1.
Regulacje kodeksowe
Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego (...)
str. 14
2.
Oskładkowanie umów zleceń
W 2023 r. nie ulegają zmianie zasady oskładkowania umów zleceń. Zleceniobiorca, dla którego umowa zlecenia stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń, z racji jej wykonywania podlega (...)
str. 15
3.
Rozliczenie wynagrodzenia zleceniobiorcy dla celów PIT
3.1. Źródło przychodu i moment jego powstania Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Stanowi o tym art. 13 (...)
str. 16
3.1.
Źródło przychodu i moment jego powstania
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Stanowi o tym art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o PDOF, (...)
str. 16
3.2.
Pobór i wpłata zaliczki na podatek/zryczałtowanego podatku
Podmiot (zleceniodawca), który dokonuje wypłaty wynagrodzenia na rzecz zleceniobiorcy za wykonane zlecenie jest zobowiązany, jako płatnik, do poboru zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku. (...)
str. 17
4.
Wynagrodzenie z umowy zlecenia w kosztach podatkowych zleceniodawcy
Podmiot zatrudniający zleceniobiorców ponosi z tego tytułu m.in. koszty wynagrodzeń wypłaconych zleceniobiorcom. W myśl ogólnej definicji, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia (...)
str. 20
5.
Wynagrodzenie zleceniobiorcy w księgach rachunkowych zleceniodawcy
Ujmując w księgach rachunkowych zleceniodawcy wynagrodzenia zleceniobiorców (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) należy kierować się m.in. zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy (...)
str. 21
III.
UMOWA O DZIEŁO W 2023 R.
Dość częstą formą wykonania określonego rodzaju świadczenia o jednorazowym, "dokonanym" charakterze jest umowa o dzieło. Strony takiej umowy chętnie ją zawierają z uwagi na mniejsze (...)
str. 21
1.
Umowa o dzieło - regulacje kodeksowe
Regulacje dotyczące umowy o dzieło zostały zapisane w art. 627-646 Kodeksu cywilnego. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a (...)
str. 22
2.
Obowiązki wobec ZUS z tytułu umowy o dzieło
2.1. Samodzielna umowa o dzieło Osoba wykonująca samodzielną umowę o dzieło (wykonawca) nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS. Zlecający (...)
str. 23
2.1.
Samodzielna umowa o dzieło
Osoba wykonująca samodzielną umowę o dzieło (wykonawca) nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS. Zlecający wykonanie dzieła nie ma więc (...)
str. 23
2.2.
Umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz
Obowiązek ubezpieczeń w ZUS osoby wykonującej umowę o dzieło może powstać jedynie w sytuacji, gdy umowa taka zawarta jest z własnym pracodawcą lub jest wykonywana (...)
str. 23
3.
Wynagrodzenie z umowy o dzieło a podatek dochodowy
Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło (uzyskiwane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej) (...)
str. 24
3.1.
Pobór zaliczki na podatek dochodowy
Płatnicy, którzy dokonują wypłat z tytułu umów o dzieło, są obowiązani pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia najniższą stawkę podatkową określoną w (...)
str. 24
3.2.
Pobór zryczałtowanego podatku dochodowego
Pobór zryczałtowanego podatku dochodowego ma miejsce w sytuacji, gdy kwota należności określona w umowie o dzieło (stanowiąca przychody z działalności wykonywanej osobiście), zawartej z osobą (...)
str. 25
3.3.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło a koszty podatkowe zamawiająceg
Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło u zamawiającego wykonanie dzieła, wypłacone na rzecz wykonawcy, generalnie jest wydatkiem mającym związek z prowadzoną przez zamawiającego działalnością gospodarczą (...)
str. 26
4.
Ujęcie księgowe wynagrodzenia z umowy o dzieło
Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło są ujmowane w księgach rachunkowych na podobnych zasadach, jak wynagrodzenia pracownicze. Takie wynagrodzenia, co do zasady, obciążają koszty działalności (...)
str. 26
IV.
KONTRAKT MENEDŻERSKI W 2023 R.
Kontrakt menedżerski nie został zdefiniowany w przepisach prawa cywilnego. Ze względu na swój charakter oraz obowiązki stron jest on zaliczany do umów o świadczenie usług, (...)
str. 27
1.
Opodatkowanie przychodów menedżera
1.1. Wynagrodzenie menedżera a źródło przychodów Przychody uzyskane przez menedżera na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, na gruncie (...)
str. 28
1.1.
Wynagrodzenie menedżera a źródło przychodów
Przychody uzyskane przez menedżera na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, na gruncie PIT kwalifikowane są do przychodów z (...)
str. 28
1.2.
Pobór zaliczek na podatek od wynagrodzenia menedżera
Płatnik wypłacający menedżerowi wynagrodzenie jest obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy. Dokonuje tego na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o PDOF. (...)
str. 29
1.3.
Dodatkowe świadczenia menedżerów
W praktyce menedżerowie otrzymują różnego rodzaju dodatkowe świadczenia, które niekiedy mogą powodować u nich powstanie przychodu z tego tytułu. Poniżej odnosimy się do ww. świadczeń (...)
str. 30
1.4.
Wpłata zaliczki na podatek do US i inne obowiązki płatnika
Zaliczkę na podatek od należności menedżera płatnik przekazuje na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrano. (...)
str. 31
2.
Zawarcie kontraktu menedżerskiego a ubezpieczenia i składki ZUS
2.1. Kontrakt menedżerski jako jedyny tytuł do ubezpieczeń w ZUS Kontrakt menedżerski stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS na zasadach dotyczących umów zleceń. Oznacza (...)
str. 31
2.1.
Kontrakt menedżerski jako jedyny tytuł do ubezpieczeń w ZUS
Kontrakt menedżerski stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS na zasadach dotyczących umów zleceń. Oznacza to, że menedżer z tytułu kontraktu podlega ubezpieczeniom w ZUS (...)
str. 31
2.2.
Kontrakt menedżerski zawarty przez przedsiębiorcę
W praktyce kontrakt menedżerski często bywa zawarty przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Do tej kwestii odniósł się ZUS w poradniku zamieszczonym na stronie internetowej www.zus.pl: (...)
str. 33
3.
Kontrakt menedżerski - koszty uzyskania przychodów
Wydatki związane z zatrudnieniem menedżera podlegają ujęciu w kosztach uzyskania przychodów na ogólnych zasadach zapisanych w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP oraz art. (...)
str. 33
4.
Usługi świadczone przez menedżera a VAT
4.1. Czy menedżer jest podatnikiem VAT? Ustalając, jak dla celów VAT rozliczać usługi świadczone przez menedżerów, należy mieć na uwadze, że opodatkowaniu VAT podlegają m.in. (...)
str. 34
4.1.
Czy menedżer jest podatnikiem VAT?
Ustalając, jak dla celów VAT rozliczać usługi świadczone przez menedżerów, należy mieć na uwadze, że opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie (...)
str. 34
4.2.
Zwolnienie podmiotowe z VAT u menedżera
Zwalnia się z VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (do wartości sprzedaży (...)
str. 36
V.
OBJAŚNIENIA PODATKOWE MIN. FIN. DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ZALICZKI PIT OBLICZANE PRZEZ PŁATNIKÓW W 2023 R.
W dniu 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów (MF) wydało objaśnienia podatkowe pt. "Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od (...)
str. 36
1.
Płatnicy zaliczek PIT
Płatnikiem zaliczek PIT jest podmiot obowiązany - na podstawie ustawy o PDOF - do obliczenia i pobrania od podatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz ich (...)
str. 36
2.
Oświadczenia i wnioski mające wpływ na zaliczki PIT obliczane przez płatników
Oświadczenie o stosowaniu/niestosowaniu kwoty zmniejszającej podatek Kwota zmniejszająca podatek stosowana z mocy ustawy Do dochodów miesięcznych - od których płatnicy podatku dochodowego obliczają zaliczki na (...)
str. 37
3.
Informacje wspólne
] Wzory PIT-2, PIT-2A, PIT-3 dostępne w dziale Podatek dochodowy w Programie DRUKI Gofin MF wyjaśniło, że ww. oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość (...)
str. 43
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.