Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 13 (1164) z dnia 01.05.2023
Koszty podatkowe i niepodatkowe - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 15
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13
z dnia 01.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
REGULACJE USTAWOWE
1.
Definicja kosztów uzyskania przychodów
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych (...)
str. 3
2.
Wydatki niestanowiące kosztów podatkowych
Katalog kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych zawarty jest w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP i odpowiednio w art. 23 ust. 1 ustawy o (...)
str. 4
3.
Moment potrącenia kosztów uzyskania przychodów
W obu ustawach o podatku dochodowym ustawodawca określił zasady dotyczące momentu ujmowania w kosztach uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika wydatków/kosztów. W tym dodatku przedstawiamy najważniejsze (...)
str. 7
3.1.
Koszty bezpośrednio związane z przychodami
Podatnicy CIT i PIT prowadzący księgi rachunkowe generalnie "dzielą" koszty uzyskania przychodów na bezpośrednio związane z przychodami oraz na koszty inne niż bezpośrednio związane z (...)
str. 7
3.2.
Koszty pośrednio związane z przychodami
Definiowanie kosztów pośrednich Ustawodawca nie określił także, co należy rozumieć przez koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, tzw. koszty pośrednie. Przyjęło się, że są (...)
str. 9
3.3.
Ujmowanie kosztów uzyskania przychodów w PKPiR
Przepisy dopuszczają dwie metody ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR), tj.: metodę uproszczoną albo metodę memoriałową. O metodzie uproszczonej stanowi (...)
str. 11
3.4.
Należności ze stosunku pracy i składki ZUS
Wynagrodzenia pracowników Wynagrodzenia pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów pracodawcy w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika (...)
str. 11
3.5.
Wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Zasadą jest, że wydatki na zakup/wytworzenie środków trwałych (oraz wartości niematerialnych i prawnych) nie mogą zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te podlegają (...)
str. 13
3.6.
Koszty zaniechanych inwestycji
Dla celów podatku dochodowego inwestycje to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości, tj. zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich (...)
str. 14
3.7.
Odsetki od pożyczek/kredytów
Ujmując w kosztach podatkowych odsetki od pożyczek/kredytów, zaciągniętych na potrzeby prowadzonej działalności, należy mieć na uwadze, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in.: (...)
str. 16
3.8.
Odpisy na ZFŚS
Odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, stanowią koszty uzyskania przychodów, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość (...)
str. 16
3.9.
Hipotetyczne odsetki a koszty podatkowe w przypadku przekazania "starych" zysków na pokrycie straty bilansowej
Możliwość ujmowania w kosztach podatkowych hipotetycznych odsetek Kwestię tzw. hipotetycznych odsetek, stanowiących koszty uzyskania przychodów, reguluje art. 15cb ustawy o PDOP. Z przepisów tych wynika, (...)
str. 16
II.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Ujęcie w kosztach podatkowych czynszu dotyczącego najmu za przyszłe miesiące
Spółka z o.o. otrzymała w styczniu 2023 r. fakturę za najem lokalu za marzec br. Czy ze względu na małą wartość czynszu, można go ująć (...)
str. 18
2.
Transakcje zawierane między firmami małżonków
2.1.
Towary handlowe przekazane z działalności męża do działalności żony
W styczniu br. rozpoczęłam prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej (PKPiR). W marcu br. otrzymałam towary handlowe od mojego męża, który prowadzi odrębną (...)
str. 19
2.2.
Usługi świadczone między odrębnymi firmami małżonków
Małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze opodatkowane według zasad ogólnych (skala podatkowa). Czy wartość usługi świadczonej przez męża na rzecz działalności żony może zostać zaliczona do (...)
str. 20
3.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych podwyższonego odpisu na ZFŚS dokonanego za rok ubiegły
Spółka z o.o. naliczyła podwyższony odpis na ZFŚS za 2022 r., jednakże nie dokonała przelewu środków na rachunek bankowy tego Funduszu. Czy w przypadku, gdy (...)
str. 22
4.
Rezerwy na świadczenia pracownicze a koszty podatkowe
Spółka z o.o. utworzyła rezerwy na świadczenia pracownicze, księgując je jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Czy wartość tych rezerw spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania (...)
str. 23
5.
Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych - moment ujęcia w kosztach podatkowych pracodawcy
Spółka z o.o. zatrudnia pracowników produkcyjnych, którym wynagrodzenia za dany miesiąc wypłaca na koniec danego miesiąca. Wynagrodzenia te dla celów bilansowych składają się na koszt (...)
str. 25
6.
Transakcje przekraczające 15.000 zł a koszty podatkowe
6.1.
Konsekwencje podatkowe zapłaty na rachunek spoza białej listy
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Współpracowałem z kontrahentem, który był czynnym podatnikiem VAT. Płatności dokonywałem na jego konto bankowe zgłoszone na białej liście. W dniu 31 (...)
str. 26
6.2.
Transakcja opłacona z zastosowaniem MPP w kosztach uzyskania przychodów
Spółka z o.o. dokonała zakupu towarów w kwocie przekraczającej 15.000 zł. Faktura dokumentująca ten zakup zawiera wyrazy "mechanizm podzielonej płatności". Spółka dokonała zapłaty z zastosowaniem (...)
str. 29
7.
Rozliczanie w kosztach podatkowych niepodlegającego odliczeniu VAT od części odsetkowej rat leasingowych
Spółka z o.o. użytkuje na podstawie umowy leasingu podatkowo-operacyjnego samochód osobowy, o wartości przekraczającej 150.000 zł. Pojazd ten jest używany do tzw. celów mieszanych, tj. (...)
str. 31
8.
Kiedy ująć w kosztach podatkowych składki ZUS od wynagrodzenia członka rady nadzorczej?
Członkowie rady nadzorczej pełnią swoje funkcje w radzie nadzorczej na podstawie powołania i z tytułu tej funkcji otrzymują wynagrodzenie. Czy składki ZUS od tych wynagrodzeń, (...)
str. 33
9.
Odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez udziałowca na cele inwestycyjne oraz operacyjne a koszty podatkowe
Spółka zaciągnęła pożyczkę od udziałowca na zakup gruntu oraz prowadzenie działań inwestycyjnych polegających na budowie obiektu handlowego. Ponadto część środków z pożyczki została wykorzystana na (...)
str. 35
III.
KOSZTY PODATKOWE I NIEPODATKOWE W WYJAŚNIENIACH ORGANÓW PODATKOWYCH
1.
Ujęcie zaległych faktur kosztowych w PKPiR
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), księgowi, biura rachunkowe nie muszą się już zastanawiać, w którym miesiącu ująć w kosztach uzyskania przychodów fakturę (...)
str. 38
2.
Diety przedsiębiorców świadczących osobiście usługi transportu w kosztach firmowych
Od 2 lutego 2022 r. kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 77 5 § (...)
str. 40
3.
Zastosowanie podwyższonych kosztów pracowniczych w przypadku pracy zdalnej
Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna może być wykonywana na podstawie przepisów Kodeksu pracy. W myśl art. 67 18 K.p., w brzmieniu obowiązującym od (...)
str. 41
4.
Podatkowe stawki amortyzacyjne w spółkach nieruchomościowych - zaliczanie do kosztów podatkowych
Z odpowiedzi udzielonej naszemu Wydawnictwu przez Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wynika, że spółki nieruchomościowe mogą dla celów podatkowych ustalać wyższe stawki amortyzacyjne niż dla celów (...)
str. 42
5.
Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu a obowiązek korekty kosztów podatkowych
Mimo, że rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego nastąpi w czasie krótszym od okresu "podstawowego", to nie wystąpi obowiązek skorygowania kosztów uzyskania przychodów o ujęte w nich (...)
str. 43
6.
Czy wydatki na internet mogą stanowić koszty podatkowe, gdy działalność prowadzona jest w miejscu zamieszkania?
Wydatki na internet poniesione w celach działalności gospodarczej prowadzonej w miejscu zamieszkania (np. w domu) mogą stanowić firmowe koszty podatkowe, zgodnie z proporcją ustaloną na (...)
str. 45
7.
Wydatki ponoszone przez pracodawcę na dbałość o zdrowie pracowników jako koszty uzyskania przychodów
Wydatki ponoszone w związku z dbałością o zdrowie pracowników (tj. na: zakup usług fizjoterapeuty/masażysty dla pracowników, zakup materiałów do gabinetu masażu oraz na bieżące utrzymanie (...)
str. 46
8.
Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na zakwaterowanie pracowników/zleceniobiorców
W przypadku gdy miejsca noclegowe są wynajmowane na okres dłuższy niż faktyczny czas, na który będą one potrzebne, a także gdy nie jest prowadzona ewidencja (...)
str. 47
9.
Zakup alkoholu i wyrobów tytoniowych w związku z badaniem rynku w kosztach podatkowych
Wydatki na zakup alkoholu i wyrobów tytoniowych, ponoszone przez spółkę na potrzeby wykonania zlecenia zgodnie z zapotrzebowaniem zleceniodawcy, nie stanowią wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 50
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.