Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Obowiązki płatników i podatników PIT
Obowiązki płatników PIT W dniu 28 lutego 2023 r. upływa termin przesłania/przekazania podatnikom PIT sporządzonych za 2022 r.: PIT-8C "Informacji o niektórych dochodach z kapitałów (...)
str. 4
1.2.
Opłata roczna z tytułu wpisu do BDO
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Część podmiotów zarejestrowanych (...)
str. 5
1.3.
Do końca lutego 2023 r. należy złożyć raport do KOBiZE
Do końca lutego 2023 r. podmioty korzystające ze środowiska, których działalność powoduje emisje, muszą sporządzić i wprowadzić raport do Krajowej bazy, w której zbierane są (...)
str. 5
2.1.
Planowane przedłużenie terminu składania CIT-8 za 2022 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację z dnia 7 lutego 2023 r., z której wynika, że Ministerstwo Finansów (MF) prowadzi prace w kierunku (...)
str. 6
2.2.
Sprawozdania finansowe za 2022 r. - terminy sporządzenia i złożenia
MF we wspomnianej informacji przypomniało także o obowiązkach sprawozdawczych dotyczących sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. MF poinformowało mianowicie, że: "(...) ostateczne terminy sprawozdawcze za (...)
str. 6
3.
Ustalenie "kilometrówki" po zmianie stawki za 1 km przebiegu pojazdu - stanowisko Ministerstwa Infrastruktury
Od 17 stycznia 2023 r. zostały podwyższone stawki za 1 km przebiegu pojazdu, określone w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 (...)
str. 7
4.
Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie sprawozdań za 2022 r. - wybrane wskazówki
Celem wydanych rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości jest pomoc jednostkom przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności za 2022 r. Szczególne warunki związane z "niepewnością" (...)
str. 8
4.1.
Założenie kontynuacji działalności w warunkach niepewności
Obowiązkiem jednostki jest deklaracja, czy sprawozdanie finansowe (dalej: sf) zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją (...)
str. 8
4.2.
Inne, wynikające z niepewności otoczenia gospodarczego, zagadnienia o istotnym wpływie na sprawozdanie finansowe za 2022 r.
Inwentaryzacja - aktualne uwarunkowania i możliwe uproszczenia Jak przypomniano, inwentaryzacja służy sprawdzeniu poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych, ocenie jakości objętych nią składników aktywów, a zarazem urealnieniu (...)
str. 8
4.3.
Ujawnienia w warunkach niepewności
Zasady ujawnień w jednostkach niesporządzających sprawozdania z działalności Biorąc pod uwagę wymóg kompletności sf Komitet zaleca, aby jednostki niesporządzające sprawozdania z działalności (dalej: szd) zamieściły (...)
str. 11
4.4.
Sprawozdanie z działalności w warunkach niepewności
Na zakończenie w rekomendacjach przedstawiono wskazówki, jakie informacje oprócz standardowych powinny znaleźć się w sprawozdaniu z działalności jednostki. Jako wymagane informacje wskazano m.in. komentarz do (...)
str. 11
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Obowiązkowy KSeF dopiero od 1 lipca 2024 r.
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-faktury) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest obecnie dobrowolne. (...)
str. 12
2.1.
Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce przyjęta przez Radę Ministrów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej efektywność uszczelnienia podatku VAT. Zgodnie z nim banki i inne instytucje finansowe będą prowadzić, przechowywać i przesyłać do szefa (...)
str. 13
2.2.
Konsultacje publiczne w sprawie sprawozdawczości platform cyfrowych
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację (z dnia 8 lutego 2023 r.) o konsultacjach publicznych dotyczących projektu ustawy wdrażającej unijną dyrektywę DAC7. Jak (...)
str. 13
3.
Obniżona stawka na gaz dla piekarni i cukierni - od 1 kwietnia 2023 r.
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl) poinformowano, że Rząd chce chronić polskie piekarnie i cukiernie przed wysokimi cenami gazu spowodowanymi agresją Rosji na (...)
str. 14
4.
Opublikowano przepisy o badaniu trzeźwości pracowników i o pracy zdalnej
W Dzienniku Ustaw z 6 lutego 2023 r., pod poz. 240, opublikowano ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Kompensata należności z zobowiązaniem wobec tego samego kontrahenta - wybrane zagadnienia
W praktyce zdarzają się sytuacje, w których podmioty gospodarcze mają wzajemne należności i zobowiązania. W takich przypadkach zdarza się, że strony regulują takie rozrachunki (w (...)
str. 14
1.1.
Kompensata rozrachunków - podstawa prawna
Jak już wskazano, strony mogą regulować wzajemne rozrachunki (np. z tytułu dostaw towarów, świadczenia usług) w drodze tzw. kompensaty. W praktyce może to mieć miejsce (...)
str. 15
1.2.
Rozliczenie kompensaty wzajemnych rozrachunków dla celów VAT
W ustawie o VAT nie ma regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do kompensat wzajemnych należności z zobowiązaniami. Należy jednak ustalić, czy uregulowanie wierzytelności/zobowiązania (...)
str. 16
1.3.
Uregulowanie wierzytelności/zobowiązań w drodze kompensaty - skutki w CIT/PIT
Również dla celów CIT/PIT należy ustalić, jakie skutki powoduje uregulowanie wierzytelności/zobowiązania w drodze kompensaty. Transakcje przekraczające 15.000 zł Podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania (...)
str. 17
1.4.
Ujęcie kompensaty w księgach rachunkowych jednostki
Dokonanie kompensaty wiąże się z wyksięgowaniem z ksiąg rachunkowych wzajemnych należności i zobowiązań. Jak już wskazano, na skutek kompensaty obie wierzytelności umarzają się nawzajem do (...)
str. 19
2.
Kontrola trzeźwości w firmie w świetle nowych przepisów - wybrane zagadnienia
Przez wiele lat przepisy z zakresu prawa pracy nie dopuszczały możliwości wprowadzenia przez pracodawcę prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Taki stan prawny ulegnie jednak zmianie za (...)
str. 21
2.1.
Zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości w zakładzie pracy
Ustawa nowelizująca wprowadziła do Kodeksu pracy regulacje umożliwiające pracodawcy samodzielne przeprowadzanie prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Podstawową przesłanką wdrożenia takich kontroli w danym zakładzie pracy jest (...)
str. 21
2.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków związanych z badaniem trzeźwości pracowników
Wydatki związane z badaniem trzeźwości pracownika Podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo (...)
str. 23
2.3.
Odliczanie VAT od wydatków związanych z kontrolą trzeźwości w firmie
Podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z uwzględnieniem ustawowych (...)
str. 24
2.4.
Wydatki związane z badaniem trzeźwości pracowników w księgach rachunkowych pracodawcy
Dla celów bilansowych wydatki ponoszone w związku z badaniem trzeźwości pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (pracodawcy). Faktura dokumentująca te wydatki może zostać zaksięgowana: - (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Wybrane interpretacje KIS w sprawie VAT
1.1.
Rekompensata za przedwczesne rozwiązanie umowy w świetle VAT
Rekompensata wypłacana podatnikowi za przedwczesne rozwiązanie umowy dzierżawy - na podstawie porozumienia stron - podlega opodatkowaniu VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 (...)
str. 26
1.2.
Stawka VAT dla WDT, gdy na towarach wykonywano usługi na terytorium kraju
Podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, na których zostaną wykonane usługi na terytorium kraju, ma prawo zastosować do dostawy 0% stawkę VAT (po spełnieniu określonych warunków (...)
str. 28
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zakup towaru od kontrahenta unijnego zarejestrowanego dla celów VAT w Polsce - prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT (prowadzę hurtownię z chemią gospodarczą). Dokonując zakupu towarów handlowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej współpracuję zarówno z kontrahentami polskimi, jak i (...)
str. 30
2.2.
Grupa VAT - zasady tworzenia
Kilku podatników (podmioty zależne) rozważa utworzenie grupy VAT. Ich wątpliwości budzi jednak kwestia zagranicznych oddziałów jednego z nich, tzn. czy takie oddziały pozostają poza grupą, (...)
str. 31
2.3.
Mechanizm podzielonej płatności w przypadku nabycia motocykla
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności kupiłem motocykl za 20.000 zł. Faktura wystawiona przez sprzedawcę zawiera wyrazy "mechanizm podzielonej płatności". Czy muszę zapłacić (...)
str. 32
2.4.
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych - stawka VAT uzależniona od powierzchni budynku
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonuję kompleksowe usługi instalacji paneli fotowoltaicznych obejmujące dostawę i montaż. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować w przypadku wykonania takiej usługi na (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Budynek wybudowany na cudzym gruncie a podatek od przychodów z budynków - interpretacja KIS
Spółka dokonująca odpisów amortyzacyjnych od budynku wybudowanego na cudzym gruncie, podlega opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków, pomimo że nie posiada tytułu własności tego budynku. (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Podwójna zapłata za towar dokonana przez klienta a przychód podatkowy
Na skutek popełnionego błędu klient spółki (osoba prywatna) zapłacił dwukrotnie za zakup towaru (raz za pośrednictwem platformy płatniczej, a raz za pobraniem, przekazując pieniądze kurierowi). (...)
str. 37
2.2.
Roczna korekta VAT - moment rozliczenia dla celów CIT
Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, prowadzi tzw. działalność mieszaną dla celów VAT, tj. opodatkowaną i zwolnioną z VAT. W (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Do kiedy przedsiębiorcy na ryczałcie zobowiązani są rozliczyć się z ostatniej płatności oraz złożyć zeznanie podatkowe?
Dla Prenumeratorów GOFIN  Zmiany wprowadzone Polskim Ładem dostępne w serwisie www.polskilad.gofin.pl » Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym dotychczas - tj. przed zmianą przepisów wprowadzoną Polskim (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Świadczenie usług przez przedsiębiorcę na rzecz pracodawcy a opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym
Pracuję na etacie w firmie transportowej jako spedytor. Od stycznia 2023 r. dodatkowo rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której świadczę dla mojego pracodawcy usługi (...)
str. 42
2.2.
Zwrot pracownikowi nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem rocznego limitu - skutki w PIT
Pracownikowi zostały nadpłacone składki emerytalno-rentowe w związku z przekroczeniem rocznego limitu podstawy ich wymiaru. Pracodawca sporządził korektę dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Jak rozliczyć i wykazać (...)
str. 44
2.3.
Składka zdrowotna nie podlega odliczeniu od przychodów z najmu prywatnego
W 2022 r. osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, z tytułu której opłacała składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru liczonej w (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zakup telewizora niezbędnego do świadczenia usług w formie zdalnej - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na zakup telewizora niezbędnego do świadczenia przez podatnika usług w formie zdalnej w jego miejscu zamieszkania, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio (...)
str. 47
2.
Koszt uzyskania przychodów z likwidacji środka trwałego
Spółka posiadała środek trwały, który w związku z uszkodzeniem przeznaczyła do likwidacji. Jego bilansowa wartość (netto) w miesiącu przeprowadzenia fizycznej likwidacji wynosiła 5.000 zł. Taka (...)
str. 49
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Nowe zasady informowania konsumentów o obniżkach cen
Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany w zakresie praw konsumentów i związanych z nimi obowiązków przedsiębiorców. Nowe przepisy w przeważającej części (...)
str. 51
2.
Opodatkowanie budynków mieszkalnych zajętych na działalność gospodarczą - niekorzystne stanowisko Min. Fin.
W dniu 12 stycznia 2023 r. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) odpowiadając na interpelację poselską (nr 37882) wyraziło niekorzystne stanowisko w kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości (...)
str. 53
3.
PARP ogłasza nabór do programu Ścieżka SMART - informacja PFR
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfr.pl) poinformowano o naborze Ścieżki SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Od (...)
str. 55
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zmiana formy opodatkowania w 2023 r. a składka zdrowotna
Przedsiębiorca w 2022 r. opłacał podatek liniowy. Od 1 stycznia 2023 r. zmienił formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany. Składkę zdrowotną za grudzień 2022 r. zapłacił (...)
str. 55
2.
Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek z umowy o pracę i zlecenia
Przepisy ustawy zdrowotnej nakazują obniżać składkę zdrowotną pracownika do wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r., jeśli (...)
str. 58
3.
Zasady zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP po zatrudnieniu osoby, która była bezrobotną
Od marca 2023 r. zatrudnię na podstawie umowy o pracę (w niepełnym wymiarze czasu pracy) kobietę, która ma ukończone 40 lat. Jak wynika z przedłożonego (...)
str. 60
X.
PRAWO PRACY
1.
Rozliczanie czasu pracy, odpoczynków i urlopów w równoległym zatrudnieniu
Jedną z generalnych zasad prawa pracy, wyrażoną w art. 10 Kodeksu pracy, jest zasada swobody w wykonywaniu wybranej pracy, chyba że przepisy odrębne wprowadzają w (...)
str. 62
2.
Czy w trzynastce uwzględniać wynagrodzenie za okresy zwolnień okolicznościowych?
W roku ubiegłym pracownik korzystał z urlopów okolicznościowych z tytułu śmierci matki oraz ślubu własnego dziecka. Czy wynagrodzenie za okresy tych zwolnień uwzględnić w podstawie (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Korekta zeznania CIT-8 skutkująca zmniejszeniem podatku za lata ubiegłe - rozliczenie rachunkowe
W 2022 r., po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r., spółka dokonała korekty zeznań CIT-8 za lata ubiegłe. Czy w odniesieniu do korygowanej kwoty podatku (...)
str. 65
2.
Rozliczenie otrzymanych i niezwróconych zaliczek
Jako sprzedawca samochodów często pobieramy zaliczki na poczet realizacji zamówień. Zdarzają się przypadki, że klient rezygnuje z zakupu i nie upomina się o zwrot zaliczki. (...)
str. 67
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Lokaty terminowe - naliczanie odsetek na dzień bilansowy
Jednostka posiada kilkuletnie lokaty terminowe. Czy na dzień bilansowy powinna sama naliczyć odsetki i zwiększyć o ich wartość przychody finansowe? Odsetki od lokat terminowych (tj. (...)
str. 72
3.2.
Kiedy tworzyć odpis aktualizujący wartość należności i na jaką kwotę - brutto czy netto?
Rozważamy dokonanie odpisów aktualizujących przeterminowane należności. Kiedy należy je tworzyć i czy odpisy takie powinny dotyczyć kwoty netto, czy brutto należności? Zasady aktualizacji wartości należności (...)
str. 72
3.3.
Minimalny termin przechowywania sprawozdań finansowych
Obecnie sporządzamy sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej, ale również posiadamy sprawozdania w wersji papierowej. Do kiedy należy je przechowywać? Czy w odniesieniu do sprawozdań papierowych (...)
str. 73
3.4.
Rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe - kiedy można odstąpić od ich tworzenia
Jesteśmy niewielką spółką z o.o. zatrudniającą wyłącznie pracowników biurowych oraz osoby na umowy zlecenia. Nie prowadzimy działalności produkcyjnej, lecz usługową. Wykorzystanie urlopów pracowniczych następuje na (...)
str. 74
3.5.
Ewidencja księgowa "hipotetycznych" odsetek zaliczanych do kosztów podatkowych
Z zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki z o.o. za 2021 r. w 2022 r. został utworzony kapitał zapasowy. W związku z tym do kosztów (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.