Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 34 (1185) z dnia 01.12.2023
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Dodatek nr 34
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34
z dnia 01.12.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRACE BILANSOWE POPRZEDZAJĄCE SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 R.
1.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
W praktyce w większości jednostek prowadzących księgi rachunkowe rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Ponieważ na koniec roku obrotowego stanowiącego zarazem dzień bilansowy sporządza (...)
str. 3
2.
Obowiązek zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego
Pierwszą czynnością związaną z roczną sprawozdawczością w jednostkach, których sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, jest wybór i podpisanie umowy z firmą audytorską. Powinno to (...)
str. 3
3.
Rozpoczęcie rocznej inwentaryzacji za 2023 r.
Począwszy od 1 października 2023 r. jednostki mogły rozpocząć prace inwentaryzacyjne dotyczące m.in. zapasów (inwentaryzacja w drodze spisu z natury) i rozrachunków oraz powierzonych innym (...)
str. 3
4.
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Kolejnym etapem prac poprzedzającym sporządzenie sprawozdania finansowego jest dobór elementów wchodzących w skład takiego sprawozdania. Jest on uzależniony od typu jednostki oraz statusu w rozumieniu (...)
str. 4
5.
Ocena zdolności do kontynuowania działalności
Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego kierownik jednostki musi dokonać oceny zdolności jednostki do kontynuacji prowadzenia działalności. Taka ocena jest istotna m.in. ze względu na sposób wyceny (...)
str. 5
II.
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH
Harmonogram prac bilansowych za 2023 r. dla jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, uwzględniający terminy ustawowe, może przedstawiać się w następujący sposób: (...)
str. 6
III.
WYBÓR AUDYTORA NA POTRZEBY BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 R.
W przypadku jednostek, których sprawozdania finansowe za 2023 r. podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta należy mieć na uwadze konieczność zapewnienia audytorowi możliwości uczestnictwa w (...)
str. 8
1.
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych za 2023 r.
W świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, badaniu za 2023 r. podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - (...)
str. 8
2.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Decyzje w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego podejmuje organ zatwierdzający jednostki. Kwestię tę w jednoznaczny sposób reguluje bowiem art. 66 ust. (...)
str. 9
3.
Podpisanie stosownej umowy o badanie
Podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską wybraną przez organ zatwierdzający dokonuje kierownik jednostki. Jak już wskazywaliśmy, umowa taka powinna zostać zawarta w (...)
str. 10
4.
Wpłata zaliczki na poczet wykonania usługi audytu
Główne czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego dokonywane są w kolejnym roku obrotowym, tj. po zakończeniu badanego roku wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego. Jak już (...)
str. 11
5.
Koszt z tytułu badania sprawozdania finansowego za 2023 r. - ujęcie w księgach
W praktyce, co do zasady, główne czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego dokonywane są w kolejnym roku obrotowym, tj. po zakończeniu badanego roku wraz ze (...)
str. 12
IV.
INWENTARYZACJA ZA 2023 R.
1.
Sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej i inne obowiązki kierownika jednostki
Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy, kierownik jednostki zawiera umowę o badanie sprawozdania finansowego z audytorem w terminie umożliwiającym badającemu udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Kierownik (...)
str. 14
1.1.
Kwestie formalne oraz techniczne dotyczące inwentaryzacji w drodze spisu z natury
Zauważmy, że ustawa o rachunkowości nie reguluje kwestii formalnych oraz technicznych związanych z przeprowadzeniem prac inwentaryzacyjnych, nie wskazuje również zakresu czynności, jakie musi wykonać kierownik (...)
str. 14
1.2.
Zakres dokumentacji inwentaryzacyjnej
Wydane przez kierownika przepisy dotyczące inwentaryzacji drogą spisu z natury stanowią tzw. regulacje wewnętrzne. W praktyce regulacje takie mogą mieć charakter dokumentów: a) bieżących - (...)
str. 15
1.3.
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie spisu wskazane przez kierownika
Kierownik jednostki powołuje stałą albo - na potrzeby wykonania określonego zadania - komisję inwentaryzacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Następuje to również wtedy, gdy przeprowadzenie spisu (...)
str. 16
1.4.
Przygotowanie inwentaryzacji zapasów w zakresie organizacyjnym
Przygotowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury obejmuje: a) ścisłe (jednoznaczne) określenie w zarządzeniu kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji zapasów w drodze spisu z natury (...)
str. 17
2.
Prace inwentaryzacyjne wykonywane od 1 października 2023 r. do 15 stycznia 2024 r.
Już od 1 października 2023 r. jednostki mogły rozpocząć prace inwentaryzacyjne dotyczące określonych grup składników aktywów, stosując inwentaryzację metodą: spisu z natury oraz potwierdzenia sald. (...)
str. 17
3.
Inwentaryzacja rozrachunków drogą mailową oraz potwierdzenia milczące
Jedną z dopuszczalnych form potwierdzenia sald rozrachunków jest wymiana stosownej korespondencji drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail. Brak potwierdzenia salda nie stanowi spełnienia obowiązku przeprowadzenia (...)
str. 19
3.1.
Ustawowy obowiązek inwentaryzacji rozrachunków oraz wskazówki KSR
Ustawa o rachunkowości nie reguluje kwestii formalno-technicznych dotyczących przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych. W art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wskazuje się jedynie, iż jednostka (...)
str. 19
3.2.
Potwierdzenie sald - forma klasyczna i mailowa
Przed rozpoczęciem procedury potwierdzenia sald rozrachunków z kontrahentami jednostka dokonuje przeglądu sald w celu określenia statusu rozrachunków na dzień uzgodnienia (należności nieściągalne, przedawnione, umorzone, przeterminowane (...)
str. 20
3.3.
Brak odpowiedzi dłużnika to brak potwierdzenia salda
Ustawa nie przewiduje możliwości stosowania przez jednostki tzw. milczącego potwierdzenia salda, tj. zamieszczania na wezwaniu do potwierdzenia wysokości salda informacji, że brak odpowiedzi ze strony (...)
str. 20
4.
Inwentaryzacja w 2023 r. środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym
Środki trwałe znajdujące się na terenie strzeżonym podlegają okresowej inwentaryzacji w drodze spisu z natury (raz na 4 lata). W pozostałych latach należy je inwentaryzować (...)
str. 21
V.
BILANSOWE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA
1.
Wartości niematerialne i prawne - definicja, wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić prowadzenie działalności gospodarczej bez wykorzystania programów komputerowych. Czasami mogą być one bezpłatne, a w innym przypadku, aby z nich (...)
str. 22
1.1.
Co należy rozumieć przez wartości niematerialne i prawne?
W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, wartości niematerialne i prawne (dalej: wnip) to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do (...)
str. 22
1.2.
Wycena bilansowa wnip
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, wnip wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów (...)
str. 22
1.3.
Prezentacja wnip w bilansie
W bilansie sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wykazuje się wnip z podziałem na: A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne (...)
str. 23
2.
Wycena rzeczowych aktywów trwałych
Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na zakup środków trwałych albo elementów niezbędnych do ich budowy. Na (...)
str. 25
2.1.
Rzeczowe aktywa trwałe - definicje ustawowe
Zgodnie z ogólną definicją aktywów wyrażoną w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, przez aktywa należy rozumieć kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe (...)
str. 25
2.2.
Wycena bilansowa
Środki trwałe Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów (...)
str. 27
2.3.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie, jako składniki rzeczowych aktywów trwałych, wykazuje się w bilansie, sporządzonym według załącznika (...)
str. 29
3.
Wycena, prezentacja i ujawnienia dotyczące zapasów
3.1.
Bilansowe pojęcie zapasów
Ustawa o rachunkowości bezpośrednio nie definiuje pojęcia zapasów. Ze wzoru bilansu (sporządzanego według załącznika nr 1 - pozycja B.I.) wynika, że zapasy stanowią jeden z (...)
str. 30
3.2.
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Zasady wyceny Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy, co do zasady, według cen nabycia (cen zakupu) lub kosztów wytworzenia, nie wyższych (...)
str. 30
3.3.
Prezentacja zapasów w bilansie
Prezentacja zapasów w jednostce sporządzającej bilans według załącznika nr 1 ww. ustawy następuje w pozycji B. "Aktywa obrotowe", I. "Zapasy" z dalszym podziałem na: 1. (...)
str. 33
4.
Należności krótkoterminowe - wycena i prezentacja w bilansie
Należności krótkoterminowe występują w każdej jednostce dokonującej sprzedaży swoich towarów, wyrobów czy usług z odroczonym terminem płatności. Przed wykazaniem należności w bilansie należy je zinwentaryzować (...)
str. 34
4.1.
Definicja ustawowa należności krótkoterminowych
Należności krótkoterminowe stanowią element aktywów obrotowych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. c) ustawy o rachunkowości, należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z (...)
str. 34
4.2.
Zasady wyceny bilansowej
Odpowiednio zinwentaryzowane należności krótkoterminowe, w celu wykazania w bilansie, podlegają wycenie. Dokonuje się jej na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy. Zgodnie (...)
str. 35
4.3.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Należności krótkoterminowe stanowiące składniki aktywów obrotowych wykazuje się w bilansie, sporządzonym według załącznika nr 1 (do ustawy o rachunkowości), po dokonaniu stosownych wycen, w następujący (...)
str. 36
5.
Wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Nieuregulowane rozrachunki (figurujące w księgach rachunkowych w postaci należności i zobowiązań) wyrażone w walucie obcej dla celów prezentacji w bilansie muszą zostać wycenione przy zastosowaniu (...)
str. 38
5.1.
Bieżąca i bilansowa wycena rozrachunków oraz powstanie różnic kursowych
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych po ich przeliczeniu kursem średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia (...)
str. 38
5.2.
Ewidencja księgowa różnic kursowych
Rozliczenie różnic kursowych powstałych w wyniku wyceny bilansowej może następować: a) wynikowo - poprzez zwiększenie odpowiednio przychodów lub kosztów finansowych (art. 30 ust. 4 ustawy (...)
str. 39
VI.
SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Czy sprawozdanie finansowe można sporządzić w walucie obcej?
Udziałowcem spółki z o.o. jest podmiot zagraniczny. Jego spółki właścicielskie sporządzają sprawozdania finansowe w euro. Czy dopuszczalnym jest, aby polska spółka z o.o. sporządzała sprawozdanie (...)
str. 40
2.
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe, gdy złożono oświadczenie zamiast podpisu
W naszej jednostce funkcjonuje zarząd wieloosobowy. Sprawozdanie finansowe za 2023 r. zostanie podpisane przez jednego członka zarządu, zaś pozostali złożą jedynie oświadczenia o zachowaniu zasad (...)
str. 41
3.
Wykazywanie dochodów uzyskanych w zagranicznej spółce w sprawozdaniu finansowym
Polska spółka z o.o. ma 100% udziałów w spółce AG w Szwajcarii. Podatki będą rozliczane w Szwajcarii. Polska spółka wpłaci udziały i udzieli pożyczki na (...)
str. 43
4.
Opłaty ponoszone w związku ze złożeniem i publikacją sprawozdań finansowych
W jaki sposób ujmować w księgach rachunkowych ponoszone przez jednostki opłaty za złożenie sprawozdań finansowych do KRS oraz w przypadku spółek cywilnych do ogłoszenia w (...)
str. 45
5.
Niedochowanie terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Czy niedochowanie przez organ zatwierdzający spółki z o.o. ustawowego terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego poniesie za sobą konsekwencje karne na podstawie przepisów prawa bilansowego? Czy ewentualne (...)
str. 47
6.
Sprawozdanie z dobrowolnego badania bilansu a obowiązki wobec KRS
Spółka z o.o. podda swoje roczne sprawozdanie finansowe za 2023 r. dobrowolnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Czy w takim przypadku sprawozdanie z badania będzie podlegało (...)
str. 49
7.
Wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące badania sprawozdań finansowych
Wyjaśnienia z zakresu zagadnień dotyczących badania sprawozdania finansowego można odnaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), a także na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl). (...)
str. 49
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.