Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 1 (1152) z dnia 01.01.2023
Co nowego w przepisach w 2023 r.
Dodatek nr 2
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1
z dnia 01.01.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Dodatek stanowi zbiór nowych regulacji prawnych, które w głównej mierze obowiązują od 1 stycznia 2023 r., a także wprowadzonych pod koniec 2022 r., ale skutkujących (...)
str. 5
I.
LIMITY PODATKOWE I BILANSOWE NA 2023 ROK
Limity na 2023 r. - ujęcie tabelaryczne Na gruncie ustaw podatkowych, a także ustawy o rachunkowości funkcjonują limity wyrażone w euro. Mowa tu o limicie (...)
str. 5
II.
ZMIANY W VAT W 2023 R.
1.
Jakie preferencyjne stawki VAT obowiązują w 2023 r.?
Do końca 2022 r. obowiązywały preferencyjne stawki VAT na niektóre towary w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej, tj.: 1) stawka 0% VAT dla: a) podstawowych produktów (...)
str. 6
2.
Grupa VAT jako nowy podatnik VAT
Od 1 stycznia 2023 r. podatnikiem VAT może być tzw. grupa VAT, czyli grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu (...)
str. 7
2.1.
Członkowie grupy VAT
W objaśnieniach podatkowych wskazano, że członkiem grupy VAT może potencjalnie zostać każdy podatnik. Stworzona konstrukcja nie ogranicza możliwości utworzenia grupy dla określonych form organizacyjnych, przyjmując (...)
str. 8
2.2.
Tworzenie grupy VAT - powiązania finansowe, ekonomiczne, organizacyjne
Jak już wspomnieliśmy na wstępie, grupą VAT może być grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie , zarejestrowana jako podatnik VAT. 1. Podatników uważa się (...)
str. 8
2.3.
Umowa o utworzeniu grupy VAT
Grupa podatników spełniających opisane powyżej kryteria może podjąć decyzję o zawarciu umowy o utworzeniu grupy VAT. Umowa ta musi być sporządzona na piśmie. Mając na (...)
str. 10
2.4.
Rejestracja grupy VAT jako podatnika
Przedstawiciel grupy VAT musi wystąpić o nadanie NIP grupie VAT (na druku NIP-2 w tym celu odpowiednio dostosowanym; na dzień oddania tego dodatku do druku (...)
str. 10
2.5.
Rozliczanie VAT przez grupę VAT
Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT w zakresie podatku na okres, w jakim grupa ta posiada status podatnika. W objaśnieniach podatkowych (...)
str. 11
2.6.
Ewidencja czynności dokonywanych wewnątrz grupy VAT
Jak już wyjaśniliśmy, dostawy towarów i świadczenia usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu VAT. (...)
str. 14
3.
Obowiązek stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych od 1 lutego 2023 r.
Od 1 lutego 2023 r. usługi myjni samochodowych - tj. usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym świadczone przy użyciu urządzeń (...)
str. 14
4.
Kasy rejestrujące w przypadku sprzedaży bezobsługowej
W związku z objęciem bezwzględnym obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przy świadczeniu usług myjni samochodowych (a w szczególności świadczeniu usług przy użyciu kas (...)
str. 15
5.
Kasy z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym można kupić do końca 2023 r.
W wyniku zmian wprowadzonych w ustawie o VAT, potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem (...)
str. 15
6.
Doprecyzowano zasady zwrotu VAT w terminie 15 dni
Zmiany w ustawie o VAT dotyczą m.in. doprecyzowania zasad proceduralnych dotyczących zwrotu VAT w terminie 15-dniowym. Przepisy dotyczące zwrotu VAT w terminie 15 dni przewidują (...)
str. 16
7.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw - zmiany w obliczaniu i wpłacaniu VAT
Zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust. 5aa (m.in. benzyn silnikowych, gazu płynnego (...)
str. 16
8.
Nowy wzór VAT-R i VAT-REF
VAT-R W Dzienniku Ustaw z 7 lipca 2022 r., pod poz. 1437, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 17
9.
E-faktura nie będzie obowiązkowa w 2023 r.
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-faktury) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Faktury te są udostępniane i otrzymywane za pomocą (...)
str. 18
10.
KSeF - dostosowanie warunków korzystania z systemu
Z dniem 1 stycznia 2023 r. dokonano zmian w zakresie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Dokonanie zmian związane jest z koniecznością dostosowania warunków korzystania z (...)
str. 18
11.
Planowane zmiany w JPK_VAT
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w (...)
str. 19
12.
Planowane zmiany w ramach Slim VAT 3
Od 1 stycznia 2023 r. planowano wprowadzić w ustawie o VAT wiele zmian objętych tzw. pakietem Slim VAT 3. Jednak wszystko wskazuje na to, że (...)
str. 20
12.1.
Więcej podatników będzie mogło rozliczać VAT kwartalnie oraz stosować metodę kasową
Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, status małego podatnika przysługuje podatnikowi VAT: u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła (...)
str. 20
12.2.
Kurs dla faktur korygujących wystawianych w walucie obcej
W ramach pakietu Slim VAT 3 zaproponowano określenie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. (...)
str. 21
12.3.
Zaliczka i dostawa w tym samym okresie rozliczeniowym - zmiana zasad fakturowania dopiero od 2024 r.
Z obowiązujących obecnie przepisów wynika, że podatnik jest - co do zasady - obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymaną zaliczkę, czyli fakturę zaliczkową (patrz: art. 106b (...)
str. 23
12.4.
Planowane zmiany dotyczące WDT i WNT
WDT - prawo do zastosowania stawki 0% VAT Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, jeżeli podatnik w określonym czasie nie posiada wymaganych dokumentów potwierdzających WDT, obowiązany (...)
str. 24
12.5.
Zmiany w zakresie obowiązku dołączania paragonu do faktury
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon (...)
str. 25
12.6.
Brak obowiązku drukowania dokumentów przez kasy rejestrujące
Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obecnie obowiązani dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, z wyjątkiem paragonu fiskalnego lub faktur (...)
str. 25
12.7.
Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej na wniosek podatnika zwolnionego z VAT
Jeżeli zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej przysługuje podatnikowi wykonującemu wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub którego sprzedaż jest zwolniona od podatku z uwagi na (...)
str. 26
12.8.
Planowane zmiany w proporcjonalnym odliczaniu VAT
Przypomnijmy, że jeżeli podatnik wykonuje czynności opodatkowane i zwolnione z VAT (tzw. sprzedaż mieszaną) i nie jest w stanie jednoznacznie przyporządkować zakupu niektórych towarów lub (...)
str. 26
12.9.
Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności
Przywileje związane ze stosowaniem MPP Jeżeli podatnik dokonuje zapłaty zobowiązania wynikającego z otrzymanej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP), to do wysokości kwoty (...)
str. 29
12.10.
Zwrot VAT w terminie 15 dni dla podatników bezgotówkowych
Od 1 stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące zwrotu VAT w terminie 15 dni. Przyczyną ich wprowadzenia była chęć popularyzacji obrotu bezgotówkowego poprzez stworzenie (...)
str. 31
12.11.
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT
W ustawie o VAT przewidziano dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które określane jest przez organ podatkowy, jeżeli dokonując rozliczenia VAT podatnik popełni błąd powodujący m.in. zaniżenie zobowiązania (...)
str. 33
12.12.
Procedura TAX-FREE
Podróżni (osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE) mają, co do zasady, prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium (...)
str. 35
12.13.
Procedury szczególne OSS i IOSS - planowane zmiany
W ramach tzw. pakietu VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r. wprowadzono procedurę szczególną One Stop Shop - OSS (procedurę unijną i nieunijną) oraz procedurę (...)
str. 37
12.14.
Inne zmiany w ramach pakietu Slim VAT 3
Projekt ustawy nowelizującej wprowadzającej tzw. pakiet Slim VAT 3 obejmuje także inne zmiany w VAT. Dotyczą one m.in. niektórych zwolnień z VAT oraz wiążących informacji (...)
str. 41
III.
ZMIANY WSPÓLNE W PIT I CIT
1.
Zasady zaliczania składek ZUS do kosztów podatkowych w 2023 r.
Składki ZUS w kosztach podatkowych od 1 stycznia 2023 r. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników, (...)
str. 44
2.
Od 1 stycznia 2023 r. nie dokonuje się amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
Od 1 stycznia 2023 r. podatkowa amortyzacja nieruchomości oraz praw mieszkalnych nie jest już dopuszczalna. Niezamortyzowane wartości początkowe takich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i (...)
str. 46
3.
Zmiany w zakresie ulgi na złe długi
Zniesienie obowiązku informacyjnego Zgodnie z art. 18f ust. 19 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym do końca 2022 r., podatnicy CIT dokonujący korekt podstawy opodatkowania/straty (...)
str. 47
4.
Modyfikacja przepisów w zakresie podatku od przychodów z budynków
Podatnicy CIT płacą podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (podatek od przychodów z budynków), który: stanowi własność albo współwłasność podatnika, został oddany (...)
str. 49
5.
Zmiany w przepisach o cenach transferowych
Dla Prenumeratorów GOFIN  Zmiany wprowadzone Polskim Ładem dostępne w serwisie www.polskilad.gofin.pl » Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 49
5.1.
Uchylenie przepisów o tzw. "pośrednich transakcjach rajowych"
Przepisy ustawy o PDOP i o PDOF w brzmieniu obowiązującym przed ww. nowelizacją przewidywały, iż regulacjami dotyczącymi cen transferowych objęte są - obok zawieranych przez (...)
str. 50
5.2.
Transakcje niekontrolowane z położonym w raju podatkowym zagranicznym zakładem
Znowelizowaną z dniem 26 października 2022 r. treścią art. 11i ustawy o PDOP oraz art. 23u ustawy o PDOF poszerzony został katalog transakcji podlegających zakwalifikowaniu (...)
str. 50
5.3.
Zmiana progów dokumentacyjnych bezpośrednich transakcji rajowych
Ustawodawca zdecydował się - z mocą wsteczną - na podniesienie progów wartości "bezpośrednich transakcji rajowych", obligujących podmiot krajowy do sporządzenia lokalnej dokumentacji tych transakcji. Przed (...)
str. 51
6.1.
Zmiana przepisów w zakresie składania oświadczeń na potrzeby podatku u źródła
Przypomnijmy, że mechanizm pay & refund dotyczy - w uproszczeniu - wypłat niektórych należności na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego w przypadku, gdy kwota należności na (...)
str. 51
6.2.
Będą nowe rozporządzenia wyłączające mechanizm pay & refund na potrzeby poboru podatku u źródła
Regulacje w zakresie mechanizmu pay & refund obowiązują od 1 stycznia 2019 r., jednakże były one od tego czasu modyfikowane m.in. w ramach Polskiego Ładu (...)
str. 53
7.
Zmiany dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC) - CIT/PIT
Przepisy ustawy o PDOP (oraz ustawy o PDOF) przewidują opodatkowanie w Polsce dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej (CFC) uzyskiwanych przez krajowego podatnika. Podatek od dochodów zagranicznej (...)
str. 55
8.
Planowane przedłużenie preferencji w CIT/PIT w zakresie rozliczania wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy
W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, na gruncie ustawy o PDOP i ustawy o PDOF wprowadzono pewne preferencje podatkowe obowiązujące do 31 grudnia (...)
str. 57
9.
Zaniechanie poboru CIT/PIT od umorzonej subwencji z PFR ma zostać przedłużone
Przypomnijmy, że podatnicy CIT/PIT, którzy otrzymali w ramach tarczy finansowej subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), nie wykazywali z tego tytułu przychodu podatkowego, jednakże przychód (...)
str. 58
10.
Zmiany w CIT/PIT związane z ulgą na robotyzację
Zmiany w CIT/PIT będą dotyczyć także ulgi na robotyzację. Wprowadza je ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych (...)
str. 59
IV.
ZMIANY W PIT
1.
Zmiana formy opodatkowania dochodów/przychodów osiągniętych w 2022 r.
Zmiana formy opodatkowania dochodów/przychodów osiągniętych w 2022 r. dotyczy podatników opodatkowanych w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym. Ci podatnicy mogą zmienić formę opodatkowania (...)
str. 60
1.1.
Z podatku liniowego na skalę podatkową
Przedsiębiorcy, którzy w 2022 r. opodatkowywali dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym, mogą dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. (...)
str. 60
1.2.
Przychody ryczałtowca opodatkowane według skali podatkowej
Przedsiębiorcy, którzy w 2022 r. opodatkowywali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym, również mogą/mogli dokonać wyboru skali podatkowej. W przypadku tych przedsiębiorców przewidziano dwie (...)
str. 62
1.3.
Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego
Wybór skali podatkowej w miejsce ryczałtu Podatnicy, którzy w 2022 r. opodatkowywali przychody osiągnięte z tzw. najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym, mogą opodatkować te przychody według (...)
str. 65
2.
Rozliczanie dochodów podatników PIT za 2022 r.
Dochody osób fizycznych osiągnięte w 2022 r. podlegają opodatkowaniu według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2022 r. W przypadku jednak, gdy podatek należny za (...)
str. 67
2.1.
Regulacje obowiązujące w I półroczu 2022 r.
Z dniem 1 stycznia 2022 r. Polski Ład wprowadził do ustawy o PDOF tzw. ulgę dla klasy średniej. Z ulgi tej mogli korzystać pracownicy oraz (...)
str. 67
2.2.
Hipotetyczny podatek - regulacje przejściowe
Przepisy dotyczące hipotetycznego podatku zostały zawarte w art. 26 ustawy Polski Ład 2.0. Mają one zastosowanie do podatników, którzy w 2022 r. uzyskali podlegające opodatkowaniu (...)
str. 68
2.3.
Roczne rozliczenie podatku - informacja Ministerstwa Finansów
W związku ze zmianą zasad opodatkowania dochodów w ciągu roku podatkowego początkowo zapowiadano możliwość wyboru przez podatników zasad rozliczenia dochodów osiągniętych w 2022 r. (tj. (...)
str. 68
3.
Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty zmniejszającej podatek
Polski Ład 2.0 wprowadził zmiany w zakresie stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Regulacje w tym zakresie zawiera nowy art. 31b ustawy o PDOF, który wszedł (...)
str. 69
4.
Zasady składania oświadczeń i wniosków od 2023 r. mających wpływ na obliczanie zaliczek na podatek
Ustawa nowelizująca Polski Ład 2.0 "uporządkowała" przepisy dotyczące składania przez podatników PIT oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczanie zaliczek na podatek dochodowy przez płatników (...)
str. 69
5.
Nowe wzory PIT-2, PIT-2A i PIT-3 obowiązujące od 2023 r.
Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe wzory formularzy mających wpływ na obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2, PIT-2A i PIT-3), (...)
str. 71
5.1.
PIT-2 pracownika/zleceniobiorcy
Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy PIT-2 (9) . Jest to formularz zawierający oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od (...)
str. 71
5.2.
PIT-2A składany bankom, organom zatrudnienia i innym płatnikom
PIT-2A (8) w 2023 r. służy do złożenia oświadczenia/wniosku dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnika: 1) otrzymującego rentę lub (...)
str. 74
5.3.
PIT-3 składany organowi rentowemu
PIT-3 (8) to formularz zawierający oświadczenia/wnioski dla celów obliczania przez organ rentowy miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnika otrzymującego: 1) zasiłki pieniężne (...)
str. 75
6.
Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek
Polski Ład 2.0 wprowadził regulacje, na podstawie których od 1 stycznia 2023 r. zasadniczo każdy podatnik (w tym również pracownik) może złożyć płatnikowi wniosek o (...)
str. 75
7.
Możliwość rezygnacji z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Polski Ład od 1 stycznia 2022 r. umożliwił pracownikom składanie wniosków o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów. Dotyczyło to wyłącznie pracowników, którzy mieli stosowane "podstawowe" koszty. (...)
str. 76
8.
Wniosek o niestosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2022 r., zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy o PDOF, płatnicy przy obliczaniu zaliczki nie stosowali kosztów uzyskania (...)
str. 76
9.
Zmiana zasad doliczania do dochodów rodziców dochodów małoletnich dzieci
Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na (...)
str. 76
10.
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty zryczałtowanego podatku
Polski Ład 3.0 wprowadził regulacje, które umożliwiają płatnikom zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty tego podatku. Zostały one określone w (...)
str. 77
11.
Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych
Polski Ład 3.0 dokonał zmiany brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2022 r., w myśl (...)
str. 78
12.1.
Doprecyzowano regulacje dotyczące braku obowiązku składania informacji PIT-DZ
Polski Ład 3.0 uprościł brzmienie art. 21 ust. 48 ustawy o PDOF, w celu doprecyzowania, w jakich sytuacjach podatnik nie składa informacji PIT-DZ w związku (...)
str. 79
12.2.
Informacja PIT-DZ udostępniana w usłudze Twój e-PIT
Organ podatkowy udostępnia podatnikom za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego zeznania podatkowe (PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38), uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa KAS (z (...)
str. 80
13.1.
Dodatek dla lekarzy stażystów
Z dniem 1 stycznia 2023 r. wszedł w życie art. 21 ust. 1 pkt 149 ustawy o PDOF, na podstawie którego zwolniony z podatku dochodowego (...)
str. 81
13.2.
Dotacje, subwencje, dopłaty na cele związane z działalnością rolniczą
Mocą ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju (...)
str. 81
13.3.
Stypendia z Instytutu Rozwoju Języka Polskiego
Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. poz. 2463) utworzono Instytut Rozwoju Języka (...)
str. 81
13.4.
Od 1 stycznia 2023 r. niektóre limity zwolnień z PIT są niższe
Sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała, że ustawodawca podwyższył niektóre limity zwolnień z PIT (określone kwotowo w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOF). Wyższe (...)
str. 82
14.
Zmiany w uldze na zabytki
Od 1 stycznia 2023 r. nie ma już możliwości pomniejszenia dochodu o wydatki na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w (...)
str. 83
15.
Limit składki zdrowotnej do rozliczenia podatkowego przez liniowców w 2023 r.
Od 1 stycznia 2023 r. zmienił się limit składki zdrowotnej zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w 2023 r. Obwieszczeniem Ministra Finansów (...)
str. 83
16.
Zmiana terminu płatności ryczałtu za grudzień/ostatni kwartał roku podatkowego
Polski Ład 2.0 dokonał zmiany terminu płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień/ostatni kwartał roku podatkowego. Po zmianie ryczałt za grudzień (ostatni kwartał roku podatkowego) (...)
str. 84
17.
Opodatkowanie najmu prywatnego w 2023 r. tylko ryczałtem
W 2023 r. przychody z najmu prywatnego mogą być opodatkowane wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym. W tym roku nie ma już możliwości opodatkowania dochodów uzyskanych z tego (...)
str. 84
18.
Podwyższenie kwoty podatku z 1% do 1,5% przekazywanej na rzecz OPP
Podatnicy, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym (w korekcie zeznania podatkowego), mogą przekazywać część podatku należnego wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Dotychczas przekazywana kwota nie (...)
str. 84
19.
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2023 r.
Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów (...)
str. 85
20.
Stawki karty podatkowej i ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy na 2023 r.
W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 1127) ogłoszono stawki karty podatkowej i kwotę, do której można wykonywać świadczenia (...)
str. 85
V.
ZMIANY W CIT
1.1.
Termin zapłaty estońskiego CIT od wypracowanego zysku netto
Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, zwanym estońskim CIT, podlega dochód odpowiadający m.in. wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania estońskim CIT w części, w jakiej (...)
str. 85
1.2.
Dochód z tytułu podzielonego zysku i zysku przeznaczonego na pokrycie strat - podstawa opodatkowania
Zgodnie z dotychczas obowiązującym art. 28n ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP (do dnia 25 października 2022 r.), podstawę opodatkowania estońskim CIT stanowiła suma (...)
str. 86
1.3.
Rozdysponowanie zysku netto po zakończeniu opodatkowania estońskim CIT
Zgodnie z art. 28r ust. 3 ustawy o PDOP, podatnik opodatkowany estońskim CIT, który osiągnął dochód z tytułu zysku netto i w okresie następującym po (...)
str. 87
1.4.
Ustalanie dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
Opodatkowaniu estońskim CIT podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą - dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą . Zgodnie z (...)
str. 88
1.5.
Zmiany w zakresie korekty wstępnej
Czteroletni okres stosowania estońskiego CIT W stanie prawnym obowiązującym do końca 2022 r. podatnik, który wybrał estoński CIT, dokonywał zapłaty podatku należnego - wynikającego z (...)
str. 88
1.6.
Modyfikacja warunków stosowania estońskiego CIT
Wynagrodzenia na rzecz osób zatrudnionych na podstawie innej umowy niż umowa o pracę Znowelizowano także jeden z warunków, jakie podatnik musi spełnić, aby móc podlegać (...)
str. 89
2.1.
Limit kosztów finansowania dłużnego
 Zmiany wprowadzone Polskim Ładem dostępne w serwisie www.polskilad.gofin.pl » Przez koszty finansowania dłużnego rozumie się wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, (...)
str. 91
2.2.
Koszty finansowania dłużnego od podmiotu powiązanego
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o PDOP (obowiązującym od 1 stycznia do 25 października 2022 r.), nie uważało się za koszty (...)
str. 92
3.
Minimalny podatek dochodowy
Z dniem 1 stycznia 2022 r., w związku z nowelizacją przepisów dokonaną w ramach Polskiego Ładu, do ustawy o PDOP został wprowadzony tzw. minimalny podatek (...)
str. 93
4.
Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie
W ramach przepisów wprowadzanych Polskim Ładem, od 1 stycznia 2022 r. miały wejść w życie przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie, przy czym jeszcze na etapie (...)
str. 93
5.
Podatek od przerzuconych dochodów
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy dotyczące podatku od przerzuconych dochodów, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu 1.0 (pisaliśmy o tym m.in. w dodatku nr (...)
str. 94
6.
Ulga na dokonanie pierwszej oferty publicznej - modyfikacja przepisów
Od 1 stycznia 2022 r. funkcjonuje na gruncie CIT, wprowadzona w ramach Polskiego Ładu 1.0, ulga dotycząca Pierwszej Oferty Publicznej (art. 18ed ustawy o PDOP). (...)
str. 96
7.
Zmiany dotyczące polskiej spółki holdingowej (PSH)
Na gruncie ustawy o PDOP funkcjonują przepisy, które w sposób szczególny regulują kwestię opodatkowania spółek holdingowych (art. 24m-24p tej ustawy, wprowadzone od 1 stycznia 2022 (...)
str. 96
8.
Zwolnienie z CIT dotyczące niektórych dochodów przedsiębiorstw społecznych
Zwolniono z CIT dochody przedsiębiorstw społecznych działających w celu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wydatkowane w roku podatkowym na cele związane z (...)
str. 98
9.
Pozostałe zmiany w CIT
Zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika CIT W ramach Polskiego Ładu 3.0 znowelizowano także inne przepisy ustawy o PDOP, tj. m.in. w zakresie terminu aktualizacji (...)
str. 98
VI.
ZMIANY W PODATKU AKCYZOWYM OD 1 STYCZNIA 2023 R.
Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Zmiany polegają głównie na doprecyzowaniu przepisów powodujących wątpliwości interpretacyjne oraz wprowadzeniu upraszczających i (...)
str. 99
VII.
ZMIANY W SKŁADKACH ZUS
1.1.
Składki społeczne opłacane na ogólnych zasadach
Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która nie korzysta z preferencji w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, najniższą podstawę ich wymiaru stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (...)
str. 104
1.2.
2-letni preferencyjny ZUS
Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 18a ustawy systemowej, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności (lub po zakończeniu 6-miesięcznej ulgi (...)
str. 104
1.3.
Mały ZUS
Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 18c ustawy systemowej, może opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS (czyli w ramach tzw. małego ZUS). W (...)
str. 104
2.1.
Pełnoetatowy pracownik
Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stanowi o tym (...)
str. 105
2.2.
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym
Kwota minimalnego wynagrodzenia ma swoje odzwierciedlenie w naliczaniu składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby przebywające na urlopie wychowawczym. Podstawę wymiaru tych składek dla ww. osób (...)
str. 105
2.3.
Pracownicy oddelegowani do pracy za granicę
W przypadku, gdy przychód pracownika oddelegowanego do pracy za granicę przekracza określony pułap, wtedy część wynagrodzenia uzyskiwanego przez takie osoby pracodawca może zwolnić z obciążeń (...)
str. 106
3.1.
Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym określonego limitu. Odpowiada on 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (...)
str. 107
3.2.
Składka na ubezpieczenie chorobowe
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Określa to art. 20 ust. 1 ustawy (...)
str. 107
4.
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
Od 1 stycznia 2023 r. rozszerzony został katalog osób objętych obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Od tego dnia za osobę prowadzącą pozarolniczą (...)
str. 107
5.
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
W 2023 r. składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS) są należne za ubezpieczonych (np. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, osoby (...)
str. 108
VIII.
PRAWO PRACY
1.
Dwukrotny wzrost płacy minimalnej, minimalnej stawki godzinowej i świadczeń pochodnych
Jak już pisaliśmy w dziale dotyczącym zmian w ZUS, w 2023 r. wzrost wynagrodzenia minimalnego i minimalnej stawki godzinowej ma miejsce dwukrotnie, tj. od 1 (...)
str. 109
2.
Wymiar czasu pracy pracowników pełnoetatowych
Pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy wykonują pracę w ramach wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym. Metodyka obliczania wymiaru czasu pracy, wskazana w (...)
str. 110
3.
Kwoty wolne od potrąceń
Pracodawca dokonuje potrąceń z wynagrodzenia pracownika, stosując kwoty wolne od potrąceń (z wyłączeniem potrąceń należności alimentacyjnych). Kwoty te ustalane są w oparciu o wynagrodzenie minimalne (...)
str. 111
4.
Dodatek za pracę w nocy
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego (...)
str. 113
5.
Współczynnik urlopowy
Pracownik powinien, co do zasady, wykorzystać należny mu urlop w naturze w trakcie trwania zatrudnienia. Zasadniczo tylko w przypadku, gdy strony umowy o pracę postanowią (...)
str. 114
6.
Praca zdalna, badanie trzeźwości pracowników i badania profilaktyczne
Na posiedzeniu sejmowym w dniu 1 grudnia 2022 r. uchwalono ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych (...)
str. 115
7.
Podwyższenie diet z tytułu podróży służbowej
Na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub (...)
str. 117
8.
Adopcyjne urlopy macierzyńskie i rodzicielskie
Na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. (...)
str. 117
IX.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Nowy KSR nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów"
Jak już informowaliśmy na łamach BI, w dniu 29 lipca 2022 r. wszedł w życie KSR nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i (...)
str. 118
2.
Księgi rachunkowe, ewidencje i wykazy w formie elektronicznej - najwcześniej od 2024 r.
W pierwotnych zamierzeniach wynikających z "pierwszej wersji" Polskiego Ładu obowiązki w zakresie prowadzenia i przesyłania do urzędu skarbowego elektronicznych ksiąg rachunkowych, ewidencji oraz wykazów miały (...)
str. 119
3.
Rekomendacje dotyczące sprawozdań finansowych za 2022 r.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl), Komitet Standardów Rachunkowości pracuje nad wydaniem rekomendacji pt. "Sprawozdanie finansowe za 2022 rok". Na moment (...)
str. 120
X.
INNE WAŻNE ZMIANY
1.
Limity płatności bezgotówkowych w 2023 r. - bez zmian
W myśl art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.), dokonywanie lub przyjmowanie (...)
str. 120
2.
Zwalczanie opóźnień w płatnościach - nowe rozwiązania
Na wszystkich przedsiębiorców nałożono obowiązek złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Obowiązek sprawozdawczy nie dotyczy już spółek wchodzących w skład (...)
str. 120
3.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach
Na stronie Prezesa Rady Ministrów dnia 6 grudnia 2022 r. zamieszczono komunikat dotyczący projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, który (...)
str. 123
4.
Limit przychodu uprawniający do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej w 2023 r.
Z dniem 1 stycznia 2023 r. zmianie ulega wartość przychodu uprawniająca do prowadzenia działalności bez konieczności jej rejestracji. W myśl przepisów Prawa przedsiębiorców, przymiotu działalności (...)
str. 124
5.
Autozapis w PPK
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, co 4 lata każdy podmiot zatrudniający zobowiązany jest ponowić zapis w odniesieniu do zatrudnianych osób. Pierwszy ponowny (...)
str. 124
6.
Nowa ustawa o aktywności zawodowej
Obecnie obowiązująca ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma blisko 20 lat. Tworzona ona była w całkiem innych warunkach gospodarczych, w związku z (...)
str. 126
7.
W 2023 r. wyższe dofinansowanie z PFRON
W Sejmie uchwalono ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja ustawy przewiduje zwiększenie środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji (...)
str. 128
8.
Świadectwo charakterystyki energetycznej obowiązkowe dla każdego budynku
Z dniem 28 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz (...)
str. 128
9.
Zmiany w prawie spółek
13 października 2022 r. weszła w życie największa od lat nowelizacja Kodeksu spółek handlowych - pisaliśmy o tym m.in. w BI nr 29 z 10 (...)
str. 129
10.
Zmiany w zakresie procedur podatkowych
Konto komornika w serwisie e-Urząd Skarbowy Od 1 grudnia 2022 r. w serwisie e-Urząd Skarbowy funkcjonuje konto komornika. Zasady posługiwania się nim określa rozporządzenie Ministra (...)
str. 133
11.
Zmiany dotyczące ustawy antylichwiarskiej
Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz. U. poz. 2339) co do zasady wejdzie w życie 18 (...)
str. 135
12.
Dodatki dla gospodarstw domowych w ramach tarczy energetycznej
Dodatek elektryczny dla osób ogrzewających dom prądem Od 1 grudnia 2022 r. osoby, które ogrzewają swoje gospodarstwo domowe źródłem zasilanym energią elektryczną, mogą składać wnioski (...)
str. 137
13.
Zmiany w prawach konsumenta od 1 stycznia 2023 r.
Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie dwie duże nowelizacje ustawy o prawach konsumenta, a także innych ustaw, m.in. Kodeksu cywilnego i ustawy (...)
str. 138
14.
Ochrona zgłaszających naruszenia prawa
Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, miała czas do 17 grudnia 2021 r. na wprowadzenie do porządku krajowego postanowień unijnej dyrektywy o sygnalistach. Ustawa (...)
str. 141
15.
Uproszczenie procesu budowlanego
Trwają prace nad kolejnymi zmianami w Prawie budowlanym (druk UD427, na etapie konsultacji). Zmiany te wynikają z potrzeby dalszego upraszczania i przyspieszania procesu inwestycyjno-budowlanego. Projektowane (...)
str. 141
16.
Nowa ustawa o zawodzie windykatora
Trwają prace nad ustawą o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora, na mocy której działalność windykacyjna stanie się działalnością regulowaną, wymagającą uzyskania pozwolenia, a wykonywanie zawodu (...)
str. 142
17.
Rekompensata do cen w ramach tarczy energetycznej a VAT
Dostawa energii elektrycznej i paliw gazowych - wsparcie dla podmiotów uprawnionych Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie (...)
str. 144
18.
Nadal można realizować niewykorzystany bon turystyczny
Polski Bon Turystyczny został wprowadzony w życie ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1038 ze zm.), która pierwotnie (...)
str. 146
19.
Wyłączenia z podatku od sprzedaży detalicznej
W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej nie podlegała sprzedaż detaliczna: 1) benzyn silnikowych, o (...)
str. 147
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.