Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 22 (1173) z dnia 01.08.2023
Najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo - VAT, PIT, CIT
Dodatek nr 23
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22
z dnia 01.08.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PODATEK VAT
1.
Rozliczenie przez nabywcę faktury korygującej "in minus" za energię elektryczną
W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania (np. z tytułu udzielenia rabatu, zwrotu towaru) lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze pierwotnej, nabywca towaru lub usługi (...)
str. 3
2.
str. 4
2.1.
Ładowanie samochodów elektrycznych
Ładowanie samochodów elektrycznych jest dostawą towaru, a nie świadczeniem usługi. (wyrok TSUE z 20 kwietnia 2023 r., w sprawie C-282/22) Stan faktyczny Podatnik zamierzał prowadzić (...)
str. 4
2.2.
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie VAT
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT - nawet jeśli nie zostały przeniesione na nabywcę wszystkie składniki materialne i niematerialne, które wchodzą w skład (...)
str. 6
2.3.
Sprzedaż lub utylizacja nieprzydatnego towaru handlowego a korekta odliczonego VAT
Podatnik, który sprzeda z VAT nieprzydatny (np. przestarzały, wadliwy) towar handlowy jako odpad, nie musi korygować odliczonego wcześniej podatku naliczonego. Zachowany jest bowiem związek wydatku (...)
str. 8
3.
Aktualizacja informacji VAT-26 w związku ze sprzedażą samochodu
] Wzór informacji VAT-26 dostępny w dziale Podatek VAT w Programie DRUKI Gofin Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani (...)
str. 10
4.
Korekta błędnej daty na fakturze
Błędna data sprzedaży wskazana na fakturze może być poprawiona poprzez wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę lub noty korygującej przez nabywcę. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 11
5.
Odliczenie VAT z faktury do paragonu bez NIP nabywcy
Regulacje ustawowe W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wystawienie dla nabywcy (podatnika VAT) faktury z NIP jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie dokumentującym (...)
str. 12
6.
Nieodpłatne udostępnienie pracownikom wynajętych lokali - skutki w VAT
Podatnik ma prawo odliczyć VAT z tytułu wynajmu mieszkań/domów, jeżeli ich nieodpłatne udostępnienie pracownikom ma na celu umożliwienie im świadczenia pracy. (wyrok WSA w Łodzi (...)
str. 14
7.
Niezrealizowane bony różnego przeznaczenia a VAT
Podatnik, który jako pośrednik sprzedaje bony różnego przeznaczenia, do podstawy opodatkowania usług pośrednictwa nie powinien wliczać wartości niezrealizowanych bonów. (wyrok WSA w Warszawie z 14 (...)
str. 16
II.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zapłata zaległych składek ZUS za pracowników i zleceniobiorców nie powoduje powstania przychodu
Zapłata przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za obecnych i byłych pracowników i zleceniobiorców, które powinny sfinansować te osoby, nie powoduje (...)
str. 19
2.
Zaległe faktury kosztowe - ujęcie w PKPiR
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), księgowi, biura rachunkowe nie muszą się już zastanawiać, w którym miesiącu ująć w kosztach uzyskania przychodów fakturę (...)
str. 21
3.
Ulga podatkowa, gdy przychody pochodzą z różnych źródeł lub są opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy PIT korzystają z nowych ulg podatkowych, wprowadzonych Polskim Ładem, tj. ulgi dla rodzin 4+, pracujących seniorów oraz osób powracających (...)
str. 23
4.1.
Odliczanie składek społecznych bez konieczności powiązania ich ze źródłem przychodów
Dla Prenumeratorów GOFIN  Zmiany wprowadzone Polskim Ładem dostępne w serwisie www.polskilad.gofin.pl » Polski Ład wprowadził regulacje dające możliwość odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez (...)
str. 24
4.2.
Odliczanie składek społecznych w PIT-28, gdy podatnik uzyskuje przychody z różnych źródeł
W zeznaniu PIT-28 podatnicy rozliczają przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczeniu w ww. zeznaniu podlegają nie tylko przychody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale również przychody (...)
str. 25
5.
Podwyższone koszty pracownika wykonującego pracę zdalną
Pracownik ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy, w przypadku gdy jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, (...)
str. 26
6.
Dziedziczenie prawa do ulgi termomodernizacyjnej
Prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jako prawo majątkowe, podlega dziedziczeniu na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej. (interpretacja zmieniająca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 26 (...)
str. 27
7.1.
Odsetki za opóźnienie związane z nieważnością umowy frankowej wypłacone przez bank
Odsetki ustawowe związane z nieważnością umowy kredytu hipotecznego, dotyczące świadczenia niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, podlegają zwolnieniu z PIT. Bank dokonujący wypłaty takich odsetek nie powinien (...)
str. 29
7.2.
Przewalutowanie i umorzenie kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich
Przewalutowanie kredytu jest neutralne podatkowo i nie generuje przychodu. Natomiast umorzenie kredytu powoduje powstanie przychodu z innych źródeł, który jednak może skorzystać z zaniechania poboru (...)
str. 31
8.1.
Oświadczenia i wnioski wpływające na zaliczki PIT obliczane przez płatników w 2023 r.
W dniu 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów (MF) wydało objaśnienia podatkowe pt. "Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od (...)
str. 33
8.2.
Ulga dla młodych
W dniu 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów (MF) wydało objaśnienia podatkowe pt. "Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26. roku (...)
str. 37
8.3.
Ulga termomodernizacyjna a PIT
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło objaśnienia podatkowe z 30 marca 2023 r., pt. "Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym (...)
str. 42
9.
Amortyzacja budynku niemieszkalnego zawierającego lokale mieszkalne
Podatnik ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wynajmowanego budynku niemieszkalnego, w skład którego wchodzą lokale użytkowe oraz lokale mieszkalne. (interpretacja indywidualna (...)
str. 46
10.
Ulga dla seniora pracującego na etacie i zleceniu
W ramach ulgi dla pracujących seniorów, uregulowanej w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PDOF, zwolnieniu z podatku dochodowego (PIT) podlegają przychody: ze (...)
str. 48
III.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.1.
Nieopłacone w terminie składki ZUS w kosztach podatkowych pracodawcy
Podatnik (pracodawca), który na zasadzie memoriału zaliczył do kosztów uzyskania przychodów nieopłacone w terminie składki ZUS (finansowane przez pracodawcę), powinien dokonać korekty kosztów podatkowych "wstecz", (...)
str. 49
1.2.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w spółce, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 marca 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.151.2023.1.JG) "(...) X sp. z o.o. (dalej: "spółka" lub "wnioskodawca") prowadzi działalność gospodarczą (...)
str. 50
2.
Skuteczna zmiana roku podatkowego dla celów CIT
Aby doszło do zmiany roku podatkowego, zmiana ta musi być skuteczna. W tym celu podatnik, który zamierza dokonać zmiany roku podatkowego, powinien taką zmianę zamieścić (...)
str. 51
3.
Amortyzacja budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów opieki społecznej bez opieki medycznej
Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych "Placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz domy opieki społecznej bez opieki medycznej" podlegają sklasyfikowaniu w rodzaju 110 "Budynki mieszkalne". Jak wynika z art. (...)
str. 53
4.
Informacja CIT-8ST
] Wzór informacji CIT-8ST dostępny w dziale Podatek dochodowy w Programie DRUKI Gofin Informacja CIT-8ST to informacja składana przez podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na (...)
str. 54
5.
Wniesienie do spółki komandytowej dopłat zwrotnych a przychód podatkowy
Wniesienie do spółki komandytowej przez wspólnika dopłaty zwrotnej należy traktować jak otrzymanie przez tę spółkę nieoprocentowanej pożyczki. Spółka komandytowa jest w związku z tym zobowiązana (...)
str. 55
6.
Sposób złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w informacji TPR
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat z 10 maja 2023 r., dotyczący sposobu złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w Informacji (...)
str. 57
7.
str. 58
7.1.
Warunek wzrostu przychodów na potrzeby ulgi na ekspansję
Warunek wzrostu przychodów - na potrzeby ulgi na ekspansję - będzie spełniony, jeśli przyrost przychodów względem dnia odniesienia (tj. ostatniego dnia roku podatkowego poprzedzającego rok (...)
str. 58
7.2.
Ulga na innowacyjnych pracowników
Środki pieniężne "uzyskane" w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników mogą zostać rozdysponowane przez podatnika (pracodawcę) w dowolny sposób na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. (...)
str. 59
8.
str. 61
8.1.
Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych u podatników opodatkowanych estońskim CIT
Podatkowy zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych nie dotyczy podatników opodatkowanych estońskim CIT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 kwietnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.123.2023.1.ZK) Stan (...)
str. 61
8.2.
Czy uczestnictwo w spółce cywilnej wyklucza wybór estońskiego CIT?
Status wspólnika w spółce cywilnej oraz udział w jej zysku nie uniemożliwi spółce z o.o. wyboru opodatkowania w formie estońskiego CIT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 62
8.3.
Korzystanie z różnych form wsparcia a estoński CIT
Korzystanie z różnych form wsparcia dla przedsiębiorców, dofinansowań oraz dotacji, w tym traktowanych jako pomoc de minimis, nie wyłącza możliwości opodatkowania w formie estońskiego CIT (...)
str. 64
8.4.
Ukryte zyski w estońskim CIT
Podatnicy CIT mogą zamiast "klasycznego" CIT wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, zwanym w praktyce estońskim CIT. Wybierając tę formę opodatkowania podatnik nie rozlicza swojego (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.