Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 35 (1186) Z DNIA 10.12.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 19 (1170) z dnia 01.07.2023
Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe
Dodatek nr 21
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19
z dnia 01.07.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Częstą praktyką jest, że podmioty gospodarcze przekazują/otrzymują różnego rodzaju rabaty, np. w związku ze zrealizowaniem określonego poziomu zakupów. W tym dodatku przedstawiamy, jak podmiot przekazujący (...)
str. 3
I.
ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.
Rabat za zrealizowany obrót - rozliczenie u sprzedawcy
Podmioty gospodarcze, które przyznają tzw. rabaty od obrotu kontrahentom, którzy dokonali zakupu towarów w określonej ilości czy wartości, muszą taki rabat odpowiednio rozliczyć dla celów (...)
str. 3
1.1.
Korekta VAT należnego w związku z przyznaniem rabatu od obrotu
Dokumentowanie przyznanego rabatu Jeżeli po wystawieniu faktury podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie (dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu (...)
str. 3
1.2.
Rozliczenie przyznanego rabatu dla celów CIT/PIT
W związku z udzieleniem nabywcy rabatu od obrotów, sprzedawca koryguje przychód podatkowy. Dokonuje tego w oparciu o regulacje zawarte w art. 12 ust. 3j-3m ustawy (...)
str. 5
1.3.
Ujęcie udzielonego rabatu w księgach rachunkowych sprzedawcy
Jak wynika z art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wynik działalności operacyjnej jednostki obejmuje przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem (...)
str. 6
2.
Otrzymanie rabatu potransakcyjnego - rozliczenie u nabywcy
Podmioty gospodarcze, które uzyskały od kontrahenta rabat potransakcyjny z tytuł nabytych towarów (np. w związku z zakupem towarów w określonej ilości lub o określonej wartości), (...)
str. 8
2.1.
Rozliczenie otrzymanego rabatu dla celów VAT
Zasady rozliczania faktur korygujących w związku z otrzymanym rabatem W przypadku gdy podatnik otrzyma od sprzedawcy towarów rabat, dokumentowany fakturą korygującą, to zmniejszeniu - w (...)
str. 8
2.2.
Korekta kosztu uzyskania przychodu z tytułu otrzymanego rabatu potransakcyjnego
Rozliczając - dla celów CIT/PIT - otrzymanie od sprzedawcy rabatu potransakcyjnego należy kierować się zasadami przewidzianymi dla korekty kosztów uzyskania przychodów, określonymi w art. 15 (...)
str. 11
2.3.
Rabat potransakcyjny w księgach rachunkowych nabywcy
W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do ujmowania w księgach rachunkowych faktur korygujących koszty, w tym dokumentujących otrzymane (...)
str. 13
3.
Rabat towarowy - rozliczenie u sprzedawcy i u nabywcy
Niekiedy podmioty gospodarcze, w ramach strategii sprzedażowych, za zamówienie przez kontrahenta określonej ilości towarów, przekazują mu dodatkowo taki sam towar w "gratisie". W praktyce takie (...)
str. 15
3.1.
Skutki w VAT z tytułu udzielenia/otrzymania rabatu towarowego
Rabat towarowy u sprzedawcy Ustawa o VAT nie posługuje się pojęciem "rabat towarowy" czy "rabat naturalny". Niemniej jednak w praktyce pojęcie to funkcjonuje również dla (...)
str. 15
3.2.
Rozliczenie rabatu towarowego dla celów CIT i PIT
Także obie ustawy o podatku dochodowym nie posługują się pojęciem rabatu towarowego, niemniej jednak wykształciła się praktyka rozliczania takich rabatów dla celów CIT/PIT. Rabat towarowy (...)
str. 16
3.3.
Ewidencja księgowa rabatu towarowego
Ewidencja u sprzedawcy Ustawa o rachunkowości nie odnosi się w sposób szczególny do ujmowania w księgach rachunkowych rabatów towarowych. Należy mieć jednak na uwadze, że (...)
str. 18
4.
Udzielenie prerabatu podmiotowi krajowemu
Podmioty gospodarcze zawierają umowy, w ramach których przyznawane są premie "z góry", nazywane rabatami wstępnymi czy prerabatami. W praktyce taki rabat jest przyznawany np. z (...)
str. 19
4.1.
Rozliczenie prerabatów dla celów VAT
Przyznanie prerabatu a czynność opodatkowana VAT W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczania prerabatu przez sprzedawcę czy (...)
str. 20
4.2.
Udzielenie prerabatu - skutki w CIT/PIT
Przyznanie prerabatu Również na gruncie podatku dochodowego nie odniesiono się wprost do kwestii prerabatów. Przyjmuje się tu - podobnie jak dla celów VAT - że (...)
str. 22
4.3.
Ewidencja księgowa prerabatu
Przepisy ustawy o rachunkowości nie regulują kwestii związanych z prerabatami. W praktyce przyjmuje się, iż ich ujęcie w księgach rachunkowych może przebiegać w podobny sposób, (...)
str. 24
5.
Rabat w walucie obcej
W sytuacji gdy rabat dokumentowany jest fakturą korygującą wystawioną w walucie obcej (podobnie, jak faktura pierwotna), rabat ten (fakturę korygującą) należy odpowiednio wycenić na gruncie (...)
str. 25
5.1.
Wycena rabatu w walucie obcej dla celów VAT
W przypadku udzielenia/otrzymania rabatu mamy do czynienia z korektą VAT "in minus", tj. u sprzedawcy korektą zmniejszającą podstawę opodatkowania i kwotę VAT należnego, a u (...)
str. 25
5.2.
Rabat w walucie obcej - wycena dla celów CIT/PIT
W ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się wprost do wyceny faktur korygujących przychody lub koszty wystawionych w walutach obcych. W zakresie wycen przychodów/kosztów podatkowych (...)
str. 28
5.3.
Wycena dla celów bilansowych faktury korygującej z tytułu udzielenia/otrzymania rabatu
Ustawa o rachunkowości nie wskazuje szczególnych zasad wyceny faktur korygujących wystawionych/otrzymanych w walucie obcej. W praktyce jednostki mogą stosować na podstawie uproszczenia podobne zasady, jak (...)
str. 31
6.
Rabat pośredni
Rabat pośredni polega generalnie na tym, że rabat jest udzielany innemu podmiotowi niż ten, który bezpośrednio nabył towary/usługi, tj. kolejnemu odbiorcy w łańcuchu dostaw. Rabat (...)
str. 33
6.1.
Rozliczenie rabatu pośredniego na gruncie VAT
Jak traktować rabat pośredni dla celów VAT? W ustawie o VAT brak jest regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do rabatów pośrednich. W praktyce (...)
str. 34
6.2.
Rabat pośredni w przychodach i kosztach podatkowych - stanowisko organów podatkowych
Swego czasu organy podatkowe uznawały, że w podmiocie udzielającym rabatu pośredniego jego wartość stanowi koszt uzyskania przychodów. Podmiot ten nie koryguje natomiast przychodu podatkowego (zob. (...)
str. 36
6.3.
Ewidencja księgowa rabatu pośredniego
Ustawa o rachunkowości nie odnosi się w sposób szczególny do kwestii ujmowania w księgach rachunkowych rabatu pośredniego. Dotychczas przyjmowało się, podobnie jak dla celów podatku (...)
str. 38
II.
RABATY W PYTANIACH CZYTELNIKÓW I WYJAŚNIENIACH RESORTOWYCH
1.
Otrzymanie "gratisów" za zakup określonej ilości towarów a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. nabyła od kontrahenta zagranicznego różne towary X i Y, przy czym za zakup określonej ilości towarów spółka otrzymała (wraz z nabytymi towarami) (...)
str. 39
2.
Rabat otrzymany po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
W kwietniu 2023 r. otrzymaliśmy od dostawcy fakturę korygującą (w związku z przyznaniem rabatu) dotyczącą towaru zakupionego w grudniu 2022 r. i w tym samym (...)
str. 41
2.1.
Korekty kosztów bilansowych - zasady ogólne
Ustawa o rachunkowości nie określa zasad rozliczania faktur korygujących koszty ani momentu ujęcia ich w księgach rachunkowych. W takich przypadkach przyjmuje się więc zasady ogólne, (...)
str. 41
2.2.
Korekty otrzymane na przełomie lat obrotowych
Na przełomie lat obrotowych o możliwości zastosowania ww. generalnych zasad decyduje moment otrzymania informacji o występujących korektach. Jak wskazano w art. 54 ustawy o rachunkowości, (...)
str. 41
3.
Rabat w przypadku WNT - kurs waluty dla celów VAT od 1 lipca 2023 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Współpracuję od wielu lat z kontrahentem z Niemiec. Z zawartej umowy wynika, że po spełnieniu określonych kryteriów otrzymam rabat z tytułu (...)
str. 44
4.
Faktura korygująca "in minus" za energię elektryczną - rozliczenie VAT przez nabywcę
W jakim terminie nabywca energii elektrycznej powinien zaewidencjonować w JPK_VAT z deklaracją fakturę korygującą in minus za energię elektryczną wystawioną (poza KSeF) z powodu zmiany (...)
str. 45
5.
Informacja IFT-2R oraz deklaracja CIT-10Z a rabat
Podmioty gospodarcze, które są zobowiązane jako płatnicy do poboru CIT, mają także określone obowiązki informacyjne, np. w zakresie sporządzenia informacji IFT-2R oraz deklaracji CIT-10Z - (...)
str. 46
6.
Sprzedaż towarów za symboliczną złotówkę a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 października 2022 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.532.2022.2.PC) "(...) Sp. z o.o. ("Wnioskodawca") jest spółką osobową (...) mającą siedzibę i (...)
str. 47
7.
Bony pieniężne przekazane nieodpłatnie w ramach programu lojalnościowego a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2022 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.376.2022.3.MM) "(...) Prowadzi Pan działalność gospodarczą od 01.06.2006 r., głównie sprzedaży detalicznej z (...)
str. 49
8.
Czy rabat w postaci kredytu na zakup usług stanowi przychód podatkowy?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lipca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.186.2022.2.MKU) "(...) Główny profil działalności spółki (z o.o. - przyp. red.) obejmuje tworzenie (...)
str. 50
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.