Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Informacja CIT-15J składana przez niektóre spółki jawne chcące pozostać transparentne podatkowo na gruncie CIT
] Wzór informacji CIT-15J oraz zał. CIT/JW dostępne w dziale Podatek dochodowy w Programie DRUKI Gofin Informacja CIT-15J to informacja składana przez spółki jawne (mające (...)
str. 4
1.2.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2023 r. składana przez podatników CIT
Niektóre podmioty są obowiązane do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Obowiązek ten dotyczy: podatkowych grup kapitałowych, (...)
str. 4
1.3.
Grupowa dokumentacja cen transferowych
Podmioty powiązane, których sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen (...)
str. 5
1.4.
Płatność karty podatkowej za grudzień 2023 r.
Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej opłacają podatek dochodowy (w formie karty) bez wezwania na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 7. dnia (...)
str. 6
1.5.
Sporządzenie i wpisanie do podatkowej księgi spisu z natury
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i (...)
str. 6
1.6.
Zgłoszenie w ZUS w celu przedłużenia okresu opłacania małego ZUS plus
Z dniem 1 sierpnia 2023 r. wszedł w życie art. 112a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Obniżone stawki VAT w 2024 r.
Obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz. U. (...)
str. 7
2.
Zwolnienia z kas rejestrujących w 2024 r.
W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2023 r., pod poz. 2605, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z (...)
str. 8
3.
Będą zmiany w formularzu CIT-8E składanym przez podatników opodatkowanych estońskim CIT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczono komunikat - z 4 grudnia 2023 r. - o trwających pracach nad czwartym wariantem formularza podatkowego CIT-8E, tj. deklaracji (...)
str. 9
4.1.
Wyłączenie obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund na potrzeby podatku u źródła ma zostać przedłużone
Mechanizm pay & refund dotyczy wypłat niektórych należności (określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP oraz (...)
str. 9
4.2.
Oświadczenie emitenta i płatnika w zakresie CIT/PIT
Z dniem 1 stycznia 2024 r. modyfikacji ulegają regulacje m.in. w zakresie braku obowiązku poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku od odsetek lub dyskonta od obligacji (...)
str. 10
5.
Wiążące Informacje Stawkowe - zmiany od 1 stycznia 2024 r.
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT w 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych (dalej: WIS) związane z koncepcją wprowadzenia wyłącznie elektronicznej (...)
str. 12
6.
Limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2024 r.
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (...)
str. 13
7.
Stawki karty podatkowej obowiązujące w 2024 r.
W Monitorze Polskim z 24 listopada 2023 r., pod poz. 1279, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie stawek karty (...)
str. 14
8.
Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2024 r.
W Monitorze Polskim z 5 grudnia 2023 r., pod poz. 1337, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ogólnej (...)
str. 14
9.
Limity wpłat na IKE, IKZE, PPE i OIPE w 2024 r.
Wysokość wpłat na IKE Wpłaty dokonywane na indywidualne konto emerytalne (IKE) w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w (...)
str. 14
10.
Zmiana ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszła w życie
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 grudnia 2023 r., pod poz. 2626, została opublikowana ustawa z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 16
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wynagrodzenia za grudzień 2023 r. wypłacone pracownikom w styczniu 2024 r. - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa
Część pracodawców wypłaca pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc w miesiącu następnym, co na przełomie lat skutkuje tym, że wynagrodzenia za grudzień (tu: 2023 r.) są (...)
str. 16
1.1.
Wysokość "grudniowego" wynagrodzenia wypłaconego w styczniu następnego roku - regulacje kodeksowe
Kwestie związane z wynagrodzeniem za pracę regulują m.in. przepisy Kodeksu pracy (dalej: K.p.). Wynika z nich m.in., że wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, (...)
str. 16
1.2.
PIT i składki ZUS od grudniowych wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2024 r.
Przychód pracownika z tytułu "grudniowego" wynagrodzenia • Moment powstania przychodu u pracownika Zgodnie z zasadą ogólną, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w (...)
str. 17
1.3.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych "grudniowych" wynagrodzeń i składek ZUS
"Grudniowe" wynagrodzenia a koszty podatkowe "Grudniowe" wynagrodzenia wypłacone w styczniu 2024 r. rozliczane są w kosztach podatkowych pracodawcy na tych samych zasadach, jak wynagrodzenia wypłacane (...)
str. 19
1.4.
Ewidencja księgowa wynagrodzeń pracowników za grudzień 2023 r.
Dla celów bilansowych wynagrodzenia pracownicze obciążają koszty okresu (miesiąca), którego dotyczą, niezależnie od terminu, w jakim wynagrodzenia te zostaną wypłacone pracownikom (postawione do ich dyspozycji). (...)
str. 21
2.
Dofinansowanie kształcenia pracowników otrzymane z KFS - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa na przełomie lat
Pracodawcy, którzy otrzymali z urzędu pracy dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dalej: KFS), muszą ustalić, czy dofinansowanie to stanowi przychód (...)
str. 22
2.1.
Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - zasady otrzymywania
Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest formą wsparcia dla pracodawców dążących do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. KFS stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, a dofinansowanie z KFS pochodzi (...)
str. 22
2.2.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na kształcenie pracowników
W sytuacji gdy usługi szkoleniowe podlegają opodatkowaniu VAT, wówczas prawo do odliczenia VAT od zakupu tych usług przysługuje podatnikowi na zasadach ogólnych. Zatem, gdy kwalifikacje (...)
str. 23
2.3.
Rozliczenie dofinansowania z KFS i pokrytych nim wydatków na kształcenie pracowników - dla celów CIT/PIT
Przychód z tytułu otrzymanego dofinansowania Podatnik (pracodawca), który otrzyma dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników z KFS, uzyskuje z tego tytułu przychód z działalności gospodarczej. Przychodami (...)
str. 23
2.4.
Ewidencja księgowa dofinansowania otrzymanego z KFS oraz wydatków "pokrytych" tym dofinansowaniem
Dofinansowanie otrzymane przez jednostkę (pracodawcę) z KFS na kształcenie pracowników, ujmowane jest w księgach rachunkowych jednostki na podobnych zasadach, jak inne dofinansowania (dotacje). Dofinansowanie to (...)
str. 27
IV.
PODATEK VAT
1.
Stawka VAT może zależeć od okoliczności sprzedaży - wyrok TSUE
Artykuły spożywcze - składające się z tego samego głównego składnika i zaspokajające tę samą potrzebę przeciętnego konsumenta - mogą być opodatkowane różnymi stawkami VAT w (...)
str. 28
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Refakturowanie usług noclegowych na kontrahenta z UE - kurs waluty i prawo do odliczenia VAT
Spółka kupiła usługi noclegowe świadczone na terenie Polski. Z usług tych korzystali pracownicy spółki matki z innego kraju UE. Spółka otrzymała faktury za usługi noclegowe (...)
str. 31
2.2.
Sprzedaż samochodu z wyposażeniem - sposób wystawiania faktury
Spółka z o.o. sprzedaje samochody wraz z dodatkowym wyposażeniem (alarm, opony zimowe, dywaniki, bagażnik dachowy). W umowie określona jest cena samochodu (tj. suma ceny samochodu (...)
str. 33
2.3.
Termin odliczenia VAT w przypadku kwartalnego rozliczania podatku
Jestem czynnym podatnikiem VAT, wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane i rozliczam VAT kwartalnie. We wrześniu 2023 r. kupiłem komputer na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i w (...)
str. 34
2.4.
Samofakturowanie - moment powstania obowiązku podatkowego
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi marketingowe na rzecz kontrahenta, z którym podpisałem umowę o samofakturowanie. Kiedy powinienem rozpoznać obowiązek podatkowy, w sytuacji gdy usługę (...)
str. 35
2.5.
Import i eksport towarów bez wprowadzania na polski obszar celny - rozliczenie VAT
Spółka sprzedaje na rzecz tureckiego klienta towary, które produkowane są przez jej kontrahenta na terytorium Wielkiej Brytanii. Po zamówieniu towaru przez podmiot turecki spółka otrzymuje (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Przychód fundacji rodzinnej ze zbycia udziałów a zwolnienie z CIT - interpretacja KIS
Przychód fundacji rodzinnej uzyskany z tytułu zbycia udziałów podlega zwolnieniu z CIT. Jest to bowiem przychód z działalności mieszczącej się w zakresie działalności ustawowo dozwolonej (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczki, zadatki i opłaty rezerwacyjne a limit przychodów na potrzeby statusu małego podatnika i 9% stawki CIT
Spółka z o.o. prowadząca działalność deweloperską, z tytułu sprzedaży mieszkań pobiera zadatek, opłatę rezerwacyjną oraz zaliczki. W związku z pobraniem ww. zaliczki z rachunku powierniczego (...)
str. 41
2.2.
Darowizny otrzymane przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT
Jak otrzymane darowizny - majątek, zorganizowana część przedsiębiorstwa itp. - wpływają na rozliczenia podatkowe w estońskim CIT? Czy spółka z o.o. ma w estońskim CIT (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Brak możliwości pobrania zaliczki na podatek pracownikowi a informacja PIT-11 - interpretacja KIS
Pracodawca - jako płatnik - powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy w takiej wysokości, jaka jest możliwa ze względu na wysokość środków pieniężnych wypłaconych pracownikowi. (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Termin płatności ryczałtu ewidencjonowanego za grudzień 2023 r.
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas ryczałt za grudzień danego roku opłacałem do końca lutego roku następnego. Czy coś się zmieniło w (...)
str. 48
2.2.
Sprzedaż towarów refundowanych z NFZ a limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych i opłacania kwartalnych zaliczek na PIT
Spółka cywilna (dwóch wspólników - osoby fizyczne) prowadzi aptekę (PKPiR). Na podstawie umowy zawartej z NFZ otrzymuje refundację na niektóre leki. Kwota refundacji, dotycząca wstecznych (...)
str. 49
3.
Rekompensaty wypłacane z Funduszu Ochrony Rolnictwa a podatek dochodowy - pismo Min. Fin.
Od 1 lipca 2023 r. obowiązuje ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Na jej podstawie producentowi rolnemu, który nie otrzymał zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki na usunięcie szkód powstałych w związku z budową środka trwałego - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni w związku z budową środka trwałego nie są elementem kosztu wytworzenia, lecz stanowią koszty uzyskania przychodu w dacie (...)
str. 53
2.
Zakup "nakładki" do programu komputerowego na potrzeby obsługi KSeF
Korzystamy z oprogramowania udostępnionego nam odpłatnie przez obcy podmiot. Z uwagi na zmiany przepisów o VAT, polegające na wprowadzeniu KSeF, koniecznym jest zakup "nakładki" w (...)
str. 55
2.1.
Ustalenie wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej oraz jej amortyzacja w ujęciu podatkowym
Licencja jako wnip Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie zawierają regulacji dotyczących ulepszeń programów zarówno stanowiących, jak i niestanowiących wnip. Nieuregulowana pozostaje także kwestia ponoszenia (...)
str. 55
2.2.
Bilansowe rozliczenie wydatków na zakup oprogramowania
Również prawo bilansowe nie reguluje kwestii dotyczących rozliczeń zakupu "ulepszenia" (nakładki) na używany obcy program komputerowy. Zatem również dla celów rachunkowych należy przyjąć, przy rozliczaniu (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wynajem pracownikom samochodów po cenie niższej od rynkowej a składki ZUS - interpretacja ZUS
Świadczenie w postaci korzyści z wynajmu przez pracowników po cenach niższych od rynkowych samochodów osobowych stanowiących własność pracodawcy należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek ZUS (...)
str. 58
2.
Zmiana formy opodatkowania a opłacanie składki zdrowotnej w oparciu o przychody z ubiegłego roku
Przedsiębiorca w 2023 r. prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych (skala podatkowa). W 2024 r. zamierza "przejść" na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Czy w (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Roczna korekta odpisu odprowadzonego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) są zobligowani do odprowadzania odpisów na ten Fundusz dwa razy w roku. Naliczają te odpisy na podstawie przeciętnej (...)
str. 61
2.
Przeprowadzenie corocznego przeglądu danych osobowych z ZFŚS
1) Tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2022 r. nie przeprowadziliśmy przeglądu danych osobowych gromadzonych w związku z przyznawaniem świadczeń z ZFŚS. Czy to oznacza, (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Elektroniczne księgi rachunkowe, ewidencje i wykazy - najwcześniej od 2025 r.
Przypominamy, że na podstawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych (...)
str. 65
1.1.
Terminy realizacji obowiązków ze względu na grupy podatników
Obowiązki w zakresie prowadzenia i przesyłu elektronicznych form ksiąg rachunkowych, ewidencji i wykazów (JPK_KR) w zależności od statusu podatników będą wprowadzane od 1 stycznia 2025 (...)
str. 65
1.2.
Konsultacje podatkowe struktur JPK_KR
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl); dalej: MF, zamieszczono informację dotyczącą konsultacji podatkowych pt. "Konsultacje podatkowe struktur JPK_KR". Przedmiotem konsultacji są nowe wzory struktur logicznych (...)
str. 66
2.
Pożyczka uzyskana na cel inwestycyjny - wycena na dzień bilansowy oraz jej późniejsza spłata
Spółka z o.o. zaciągnęła od wspólnika (osoby fizycznej) pożyczkę na cele inwestycyjne (budowę środka trwałego). W jaki sposób ująć taką pożyczkę w księgach rachunkowych i (...)
str. 67
2.1.
Ewidencja pożyczki w momencie jej otrzymania oraz odsetki
Pożyczkę otrzymaną przez spółkę z o.o. od jej wspólnika ujmuje się w księgach rachunkowych pod datą wpływu środków pieniężnych na rachunek bieżący spółki albo pod (...)
str. 67
2.2.
Wycena pożyczki na budowę środka trwałego na dzień bilansowy oraz jej prezentacja w bilansie
Na dzień bilansowy pożyczkę wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli w wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki (por. art. 28 ust. 1 pkt 8 (...)
str. 68
2.3.
Odsetki z wyceny bilansowej w kolejnym roku obrotowym
Naliczone na dzień bilansowy odsetki od kredytu można rozliczyć w księgach rachunkowych kolejnego roku obrotowego w 1 z 3 następujących sposobów: 1) pozostawić na koncie (...)
str. 70
2.4.
Spłata raty wraz z odsetkami oraz potrącenie podatku dochodowego
Co do zasady, odsetki od pożyczek wypłacanych osobie fizycznej są dla niej przychodem z kapitałów pieniężnych (por. art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o (...)
str. 71
2.5.
Odsetki w kosztach podatkowych
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty podatkowe naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, (...)
str. 72
3.
Darowizna działki (pasa drogowego) na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
Spółdzielnia mieszkaniowa nabyła działkę gruntu (pas drogowy) w użytkowaniu wieczystym w 1998 r. od innego przedsiębiorcy w cenie nabycia 11 zł za m 2 . (...)
str. 72
4.
Jak rozliczyć stratę w likwidowanej spółce z o.o.
Spółka z o.o. podjęła uchwałę o zaprzestaniu działalności - likwidacja. Po sprzedaniu aktywów nadal będzie strata. Co się z nią dzieje? W sprawozdaniu finansowym sporządzonym (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.