Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (1155) z dnia 01.02.2023
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 4 (1155) z dnia 01.02.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Stawki podatkowe w 2023 r.
W artykule prezentujemy - w formie tabelarycznej - wybrane stawki podatkowe obowiązujące w 2023 r. w PIT, CIT oraz w VAT (pominięto stawki ryczałtu ewidencjonowanego).
str. 4
1.1.
Podstawowe stawki w podatku dochodowym
Stawki PIT Skala podatkowa Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 120.000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł 120.000 10.800 zł + (...)
str. 4
1.2.
Inne stawki w CIT/PIT
Wybrane stawki CIT 5% podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) 19% • przychody z dywidend/innych przychodów (dochodów) (...)
str. 4
1.3.
Stawki VAT
23% stawka podstawowa Stawki obniżone 8% dotyczy m.in.: • towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT (jeśli nie ma do (...)
str. 7
2.
Zasady korygowania składki zdrowotnej wykazanej w drukach ZUS - informacja ZUS
Na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) zamieszczono informację z dnia 13 stycznia 2023 r. dotyczącą zasad korygowania składki zdrowotnej wykazanej w dokumentach miesięcznych i rocznym rozliczeniu. (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Wysokość składki zdrowotnej ryczałtowców i innych osób w 2023 r.
Na stronie internetowej GUS zostało ogłoszone przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2022 r., włącznie z wypłatami z zysku. Wyniosło ono 6.965,94 (...)
str. 10
2.
Zmiany w sposobie przesyłania i podpisywania deklaracji i podań
W Dzienniku Ustaw z 10 stycznia 2023 r., pod poz. 67, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 11
3.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o rachunkowości
W Dzienniku Ustaw z 16 stycznia 2023 r., pod poz. 120, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktury korygujące na przełomie lat - rozliczenie u nabywcy
W praktyce nabywcy towarów/usług często po zakończeniu roku, w którym kupili towary/usługi, otrzymują od sprzedawców faktury korygujące, dotyczące tych zakupów, np. w związku z otrzymaniem (...)
str. 13
1.1.
Rozliczanie faktur korygujących przez nabywcę dla celów VAT
Zasadą jest, że podatnicy, którzy nabywają towary/usługi na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, mogą odliczyć VAT od takich zakupów, jeśli nabyte towary/usługi są lub będą wykorzystywane (...)
str. 13
1.2.
Korekta kosztu podatkowego w związku z otrzymaniem faktury korygującej
Na gruncie podatku dochodowego moment dokonania korekty kosztu podatkowego - w związku z otrzymaniem faktury korygującej - uzależniony jest od przyczyny powodującej korektę, tj. czy (...)
str. 16
1.3.
Ewidencja księgowa faktur korygujących u nabywcy
Na gruncie ustawy o rachunkowości ewidencja faktur korygujących powinna przebiegać z uwzględnieniem art. 6 ustawy o rachunkowości w konsekwencji: w księgach rachunkowych jednostki należy ująć (...)
str. 17
2.
Usługi pośrednictwa - moment rozliczenia dla celów podatkowych i bilansowych
Podmioty gospodarcze, które świadczą usługi pośrednictwa w świadczeniu usług (np. finansowych, ubezpieczeniowych) i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie prowizyjne, muszą te usługi w odpowiednim czasie (...)
str. 19
2.1.
Rozliczenie usług pośrednictwa dla celów VAT
Stawka VAT Zasadniczo usługi podlegają opodatkowaniu VAT z zastosowaniem 23% stawki VAT. Dotyczy to generalnie także usług pośrednictwa, przy czym niektóre z tych usług są (...)
str. 19
2.2.
Usługi pośrednictwa - moment powstania przychodu podatkowego
Zgodnie z zasadą ogólną, za datę powstania przychodu uważa się (z zastrzeżeniem) - w przypadku usług - dzień wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie (...)
str. 19
2.3.
Ewidencja księgowa usług pośrednictwa
W ustawie o rachunkowości nie ma regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do ujęcia w księgach rachunkowych świadczonych usług pośrednictwa, w tym wynagradzanych prowizyjnie. (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu sprzętu zainstalowanego w domu prezesa spółki - interpretacja KIS
Zainstalowanie sprzętu w domu prezesa spółki nie daje pewności, że będzie on wykorzystywany tylko do czynności związanych z prowadzeniem opodatkowanej działalności gospodarczej. Powoduje to brak (...)
str. 23
2.
Udokumentowanie transakcji trójstronnych a uproszczona procedura rozliczania VAT - wyrok TSUE
Uproszczona procedura w przypadku wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych przysługuje pod warunkiem, że na fakturze zamieszczono adnotację "odwrotne obciążenie". Braku takiego oznaczenia faktury nie można później skorygować. (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy notą korygującą można dokonać całkowitej zmiany nabywcy wskazanego na fakturze?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem towar od kontrahenta z Polski. Nie zauważyłem jednak od razu, że kontrahent wystawił i przekazał mi fakturę, w której wskazał (...)
str. 27
3.2.
Termin zwrotu VAT w przypadku skorygowania deklaracji
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W JPK_VAT za listopad 2022 r. wskazałem nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni. (...)
str. 28
3.3.
Powtarzalne świadczenia niepieniężne wspólnika na rzecz spółki z o.o. - rozliczenie podatkowe
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. Dodatkowo jestem również wspólnikiem spółki z o.o. Na mocy art. 176 K.s.h. zostanę zobowiązany do realizacji powtarzających (...)
str. 30
3.4.
Dodatkowe opłaty związane z najmem prywatnym u przedsiębiorcy - rozliczenie VAT
Prowadzę działalność gospodarczą (handlową) - jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam wynajmować prywatnie mieszkanie (najem prywatny) osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Najemca zobowiązany będzie także ponosić (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Możliwość wyboru estońskiego CIT - interpretacje KIS
1.1.
Wybór estońskiego CIT a korzystanie z różnych form wsparcia
Korzystanie z różnych form wsparcia dla przedsiębiorców, dofinansowań oraz dotacji, w tym traktowanych jako pomoc de minimis, nie wyłącza możliwości opodatkowania w formie estońskiego CIT (...)
str. 34
1.2.
Uczestnictwo w spółce cywilnej - czy wyklucza wybór estońskiego CIT?
Status wspólnika w spółce cywilnej oraz udział w jej zysku nie uniemożliwi spółce z o.o. wyboru opodatkowania w formie estońskiego CIT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela z tytułu niezapłaconej należności a CIT
Jak dla celów CIT rozliczyć otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia nieprzedawnionej należności ze sprzedaży towaru (należność była przychodem w kwocie netto) w sytuacji, (...)
str. 38
2.2.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przez stowarzyszenie - prawo do zwolnienia z CIT
Celem statutowym stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrywanie wsi w wodę. Stowarzyszenie będzie zaopatrywać w (...)
str. 39
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Wydatki na strój służbowy dla pracowników z logo firmy - w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. w celach reklamowych zamierza wprowadzić jednolite stroje służbowe dla pracowników mających kontakt z klientami spółki. Stroje te będą opatrzone logo firmy umieszczonym (...)
str. 41
3.2.
Odsetki związane ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych
Spółka z o.o. otrzymała z urzędu skarbowego odsetki związane ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych. Czy wartość tych odsetek stanowi dla spółki przychód podatkowy? Dla celów (...)
str. 42
3.3.
Przychody na potrzeby limitu dotyczącego stosowania 9% stawki CIT
Spółka z o.o. (mały podatnik) opłaca w 2023 r. zaliczki na podatek dochodowy według stawki 9% w odniesieniu do przychodów innych niż z zysków kapitałowych. (...)
str. 42
3.4.
Niezapłacone zobowiązania w momencie wykreślenia spółki z KRS - czy powstaje przychód podatkowy?
Będąca w likwidacji spółka z o.o. posiada niezapłacone zobowiązania. Czy likwidacja spółki i jej wykreślenie z KRS z niespłaconymi zobowiązaniami spowoduje powstanie po jej stronie (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ulga dla młodych - objaśnienia podatkowe Min. Fin.
W dniu 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów (MF) wydało objaśnienia podatkowe pt. "Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26. roku (...)
str. 44
1.1.
Istota ulgi dla młodych
Ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT) przychodów: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, (...)
str. 45
1.2.
Ulga dla młodych a koszty uzyskania przychodów
W przypadku zastosowania ulgi dla młodych, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, stosuje (...)
str. 47
1.3.
Odliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, gdy zastosowano ulgę dla młodych
Podstawę obliczenia podatku (PIT) stanowi dochód po odliczeniu m.in. składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Jednak odliczeniu (...)
str. 48
1.4.
Ulga dla młodych a ulga na dzieci
Zgodnie z art. 27f ust. 8 ustawy o PDOF, jeżeli kwota przysługującego odliczenia w ramach ulgi na dzieci jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu (...)
str. 49
1.5.
Obowiązki płatnika
Ulgę dla młodych płatnicy stosują z mocy ustawy (jeśli podatnik spełnia warunki do jej stosowania). Jedynie w sytuacji, gdy podatnik złoży płatnikowi wniosek o pobór (...)
str. 50
1.6.
Zeznanie podatkowe młodego podatnika
Obowiązek złożenia zeznania Jak wyjaśniło MF, uzyskanie przez podatnika przychodów objętych w całości ulgą dla młodych samo w sobie nie rodzi obowiązku złożenia zeznania podatkowego. (...)
str. 50
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rozliczenie składki zdrowotnej w PIT-36L lub PIT-28 składanym za 2022 r.
Podatnicy prowadzący w 2022 r. działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym, w zeznaniu podatkowym (PIT-36L lub PIT-28) składanym za ten rok, będą mogli (...)
str. 51
2.2.
Ulga rehabilitacyjna z tytułu używania samochodu przez osobę niepełnosprawną mającą na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko
Podatniczka oraz jej małoletnia córka posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. W 2022 r. podatniczka poniosła wydatki z tytułu używania samochodu osobowego, który stanowi jej współwłasność wraz (...)
str. 53
2.3.
Koszty mediów refakturowane na najemcę w najmie prywatnym - czy u wynajmującego powstaje przychód?
Podatnik osiąga przychody z najmu prywatnego (opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym). Z tego tytułu jest podatnikiem VAT, jednak nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o PIT. (...)
str. 54
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny przy opodatkowaniu estońskim CIT - interpretacja KIS
Spółka opodatkowana estońskim CIT przyjmując górną granicę wartości początkowej środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, jak i okres amortyzacji środków trwałych, powinna kierować się przepisami ustawy o (...)
str. 55
2.
Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w drodze spadku i darowizny
W 2022 r. zmarł podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W spadku po zmarłym syn odziedziczył 1/3 własności środka transportu (samochodu ciężarowego). Natomiast udział w pozostałych (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka wypadkowa dla podmiotu przejmującego inny podmiot - interpretacja ZUS
Firma przejmująca inny podmiot nie ma podstaw prawnych do sukcesji stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą stosował przejęty płatnik. Obowiązujące przepisy nie zawierają żadnych (...)
str. 58
2.
Składki ZUS od wypłaconego pracownikom świadczenia pieniężnego
Będziemy wypłacać pracownikom ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej w wysokości 20 zł za każdy pełny przepracowany tydzień. Za dni choroby i nieobecność z tego (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Stosowanie kwoty wolnej od potrąceń na przełomie lat i przy niepełnym miesiącu pracy
1) Zatrudniamy kierowcę na podstawie umowy o pracę. Jego wynagrodzenie jest wyższe niż minimalne. W grudniu 2022 r. otrzymaliśmy od komornika zajęcie niealimentacyjne. Przy takim (...)
str. 61
2.
Urlop wypoczynkowy oraz kontrolne badania lekarskie po urlopie bezpłatnym
W marcu 2023 r. do pracy wróci pracownik, który przebywał na 10-miesięcznym urlopie bezpłatnym. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego mu za rok ubiegły i (...)
str. 62
3.
Wezwanie pracownika przez policję - jak potwierdzić pobyt oraz co z wynagrodzeniem?
Pracownik został wezwany przez policję w celu złożenia wyjaśnień. Czy możemy zażądać od niego zaświadczenia potwierdzającego stawienie się i czas pobytu w jednostce wzywającej oraz (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Kolejność składania podpisów pod sprawozdaniem finansowym - wyjaśnienie Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl), dalej: MF, w zakładce "Pytania i odpowiedzi" zamieszczono konsultację dotyczącą zachowania odpowiedniej kolejności przy korzystaniu z uproszczeń przy podpisywaniu (...)
str. 66
2.
Bilansowa amortyzacja budynku mieszkalnego wyłączonego od 1 stycznia 2023 r. z amortyzacji podatkowej
Spółka z o.o. posiada budynek mieszkalny wykorzystywany w prowadzonej działalności. Budynek nie jest wynajmowany ani wydzierżawiany. Czy od 1 stycznia 2023 r. budynek taki może (...)
str. 66
3.
Rezerwa na koszty sądowe oraz odsetki za zwłokę w zapłacie - bilans 2022
Przeciwko spółce prowadzonych jest kilka spraw sądowych. Jeden z wyroków, nakazujący zapłatę kwoty wynikającej z pozwu wraz z odsetkami już zapadł. Spółka złożyła jednak odwołanie. (...)
str. 68
3.1.
Tworzenie rezerw na skutki postępowania sądowego - rozliczenie bilansowe
Kwestie dotyczące tworzenia rezerw zostały uregulowane w art. 35d ustawy o rachunkowości. W myśl tych regulacji rezerwy tworzy się na: 1) pewne lub o dużym (...)
str. 68
3.2.
Koszty sądowe, rezerwy oraz odsetki w kosztach uzyskania przychodów - rozliczenie podatkowe
Kwalifikując do kosztów uzyskania przychodów wydatki dotyczące prowadzonego postępowania sądowego należy uwzględniać art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF oraz art. 15 ust. 1 ustawy (...)
str. 70
4.
Wypłata w 2023 r. zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r. a zatwierdzone sprawozdanie finansowe z 2021 r.
Jednym z warunków dopuszczających wypłatę zaliczki na poczet dywidendy jest zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazujące zysk. Czy w przypadku wypłaty zaliczki za (...)
str. 71
5.
Nieodpłatne przekazanie majątku firmowego na cele osobiste właściciela spółki jawnej
Spółka jawna zamierza przekazać nieodpłatnie na cele osobiste wspólnika niezamortyzowane środki trwałe, które wcześniej zostały wniesione jako wkład niepieniężny. Jednocześnie postanowiono, że w związku z (...)
str. 72
6.
Przewidywana wypłata zysku a rezerwa na podatek dochodowy przy estońskim CIT
Spółka z o.o. w 2022 r. wybrała opodatkowanie estońskim CIT. Za 2022 r. spółka osiągnęła zysk, który zamierza wypłacić w 2023 r. w formie dywidendy (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.