Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 35 (1186) Z DNIA 10.12.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 28 (1179) z dnia 01.10.2023
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 28 (1179) z dnia 01.10.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych - zmiana stanowiska ZUS
W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych, dalej: świadczeń chorobowych, uwzględnia się przychód pracownika uzyskany za odpowiednie miesiące poprzedzające niezdolność do pracy (...)
str. 4
2.
Zbliża się termin złożenia przez dużych podatników zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego
Podatnicy, którzy ze względu na swoje przychody z dniem 1 stycznia 2024 r. przejdą do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego albo wrócą do "zwykłego" urzędu skarbowego, muszą (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Wzrost wynagrodzenia minimalnego i minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września z 2023 r., pod poz. 1893, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie (...)
str. 7
2.
Wyłączenia z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych - projekt rozporządzenia
Od 1 lipca 2024 r. wystawianie faktur ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe (obecnie funkcjonują one w wersji dobrowolnej, obok faktur papierowych i elektronicznych). Ustawodawca określił przypadki, w (...)
str. 8
3.
Wprowadzono ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) oraz zmiany w PIT/CIT
W Dzienniku Ustaw z 11 września 2023 r., pod poz. 1843, opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym. Ustawą (...)
str. 9
3.1.
Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny
Mocą ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (OIPE) określono: zasady gromadzenia oszczędności na kontach OIPE, warunki dokonywania wpłat na subkonta OIPE, warunki dokonywania wypłat, wypłat (...)
str. 9
3.2.
Nowelizacja PIT/CIT
Jak już wskazano, ustawa o OIPE wprowadza także zmiany w PIT i CIT. Zmiany w PIT Przychody z tytułu gromadzenia oszczędności na subkoncie OIPE, otrzymane (...)
str. 10
4.
Opublikowano zmiany związane z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
W Dzienniku Ustaw z 12 września 2023 r., pod poz. 1852, opublikowano ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami (...)
str. 11
5.
Większe ryzyko karnej odpowiedzialności za niegospodarność menedżera
Z dniem 1 października 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.) dalej: K.k., która skutkuje (...)
str. 12
6.
Będą nowe wzory formularzy CIT-NZ, CIT-CFC, CIT/CFI
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację z 7 września 2023 r., z której wynika, że trwają prace nad nowymi wzorami formularzy składanych przez (...)
str. 13
7.
Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT i CIT
W Dzienniku Ustaw z 15 września 2023 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z dnia: 31 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach (...)
str. 13
8.
Od 7 września 2023 r. niższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
W Monitorze Polskim z 15 września 2023 r., pod poz. 1017, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie stawki odsetek (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktura wystawiona przed wykonaniem usługi/dostawą towaru - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze wystawiają niekiedy faktury przed wykonaniem usługi, czy przed dokonaniem dostawy towarów. W artykule tym przedstawiamy, jaki wpływ ma wcześniejsze wystawienie faktury, w tym (...)
str. 14
1.1.
Rozliczenie dla celów CIT/PIT faktury wystawionej przed wykonaniem usługi/dostawą towaru
Faktura a moment powstania przychodu Ustalając, czy data wystawienia faktury wpływa na moment powstania przychodu ze sprzedaży usług/towarów, należy mieć na uwadze, że zgodnie z (...)
str. 15
1.2.
Faktura wystawiona przed wykonaniem usługi/dostawą towarów a obowiązek podatkowy w VAT
Ustalając, jaki wpływ na rozliczenie VAT ma wystawienie faktury przed wykonaniem usługi czy dokonaniem dostawy towarów, należy przede wszystkim przeanalizować regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku (...)
str. 16
1.3.
Ewidencja księgowa faktury wystawionej przed wykonaniem usługi/wydaniem towaru
Data faktury a moment powstania przychodu bilansowego Przepisy ustawy o rachunkowości nie wskazują wprost momentu, w którym powstaje przychód z tytułu sprzedaży usługi lub towaru. (...)
str. 18
2.
Wydatki na cudzą nieruchomość - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności cudze budynki (np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy), ponoszą niekiedy wydatki na ich remont lub ulepszenie. Zdarza (...)
str. 19
2.1.
Nakłady na cudzą nieruchomość - regulacje prawne
W kwestii związanej z nakładami ponoszonymi na cudzą nieruchomość, używaną przez podmiot gospodarczy (np. na podstawie umowy najmu/dzierżawy) i ich zwrotem najemcy/dzierżawcy (w całości lub (...)
str. 20
2.2.
Rozliczanie VAT od wydatków na cudzą nieruchomość
Brak zwrotu nakładów na cudzą nieruchomość a prawo do odliczenia VAT W sytuacji gdy podatnik (najemca/dzierżawca) ponosi nakłady na obcą nieruchomość (tu: budynek), gdy nakłady (...)
str. 20
2.3.
Wydatki na cudzą nieruchomość a koszty podatkowe najemcy/dzierżawcy
Naprawa/remont cudzego budynku W sytuacji gdy podatnik (najemca/dzierżawca) ponosi wydatki na naprawę/remont cudzego budynku wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to nie ma przeszkód, aby (...)
str. 23
2.4.
Ewidencja księgowa nakładów poniesionych na obcą nieruchomość
Remont obcego środka trwałego f Krajowe Standardy Rachunkowości, w tym KSR nr 11, dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl » W sytuacji gdy podatnik (najemca/dzierżawca) ponosi wydatki (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Niezrealizowane bony różnego przeznaczenia a VAT - interpretacja KIS
Zatrzymana przez podatnika niewykorzystana wartość (całość/część) bonów różnego przeznaczenia - uprawniających do dokonania zakupu towarów u innych podatników - nie podlega opodatkowaniu VAT. (interpretacja indywidualna (...)
str. 27
2.
Opodatkowanie VAT kar umownych za korzystanie z parkingu - odpowiedź na interpelację poselską
` Na ten temat pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 18 z 20.06.2023 r. na str. 27-29 Organy podatkowe zajmują obecnie stanowisko, że kara umowna w (...)
str. 29
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Najem krótkoterminowy nieruchomości a VAT
Czynny podatnik VAT zamierza rozszerzyć działalność i wynajmować lokale mieszkalne (wprowadzone do ewidencji środków trwałych) w ramach najmu krótkoterminowego. Podatnik będzie się ogłaszał samodzielnie lub (...)
str. 30
3.2.
Świadczenia kompleksowe - prawo do zwolnienia z kasy rejestrującej z uwagi na formę zapłaty
Spółka (czynny podatnik VAT) świadczy usługi montażu klimatyzacji i pomp ciepła wraz z dostawą tych urządzeń i wszelkich innych elementów niezbędnych do ich instalacji. Spółka (...)
str. 32
3.3.
Zakup towaru od kontrahenta spoza UE, ale z polskim VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności kupiłem urządzenie AGD (za pośrednictwem portalu Allegro). Faktura została wystawiona przez kontrahenta z Chin. Posłużył się on (...)
str. 34
3.4.
Dzierżawa gruntu na cele rolnicze - właściwa stawka VAT
Spółka komunalna (czynny podatnik VAT) zawarła umowę dzierżawy gruntu (łąki) na cele rolnicze. Strony ustaliły wysokość czynszu i termin jego płatności. Jaką stawkę VAT należy (...)
str. 34
3.5.
Sprzedaż biletów na galę charytatywną oraz przychody z aukcji organizowanej przez fundację - ujęcie w VAT i CIT
Fundacja organizuje bal charytatywny i w związku z tym sprzedaje sponsorom będącym przedsiębiorcami oraz osobom fizycznym bilety wstępu na galę. Dochód ze sprzedaży tych biletów, (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment potrącalności kosztu bezpośredniego poniesionego po zakończeniu roku podatkowego - interpretacja KIS
Koszt bezpośrednio związany z przychodem 2022 r., poniesiony przez spółkę w 2023 r. przed sporządzeniem sprawozdania finansowego (upływem terminu do złożenia zeznania CIT-8) za 2022 (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Otrzymanie rabatu pośredniego - skutki w CIT
Spółka z o.o. kupiła w 2023 r. towary handlowe od kontrahenta krajowego i w tym samym miesiącu poniesione na ten cel wydatki zaliczyła do kosztów (...)
str. 40
2.2.
Cło antydumpingowe dotyczące importu surowców - moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów
Spółka z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności importuje surowiec z krajów spoza UE, z którego wytwarza wyroby. W związku z jego importem spółka opłaca cło (...)
str. 41
2.3.
Jak ustalić dochód z przekształcenia w przypadku otrzymania dofinansowania?
Jednoosobowa działalność gospodarcza w maju 2023 r. została przekształcona w jednoosobową spółkę z o.o., która wybrała estoński CIT. Spółka posiada samochody osobowe, wśród nich jeden (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Programy twinningowe a obowiązki płatnika podatku PIT - objaśnienia podatkowe Min. Fin.
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło objaśnienia podatkowe z 29 sierpnia 2023 r., pt. "Programy twinningowe a obowiązki płatnika podatku dochodowego (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwrot składki zdrowotnej po zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na podatek liniowy
Przedsiębiorca w 2022 r. przychody z działalności gospodarczej opodatkowywał ryczałtem ewidencjonowanym. Z tytułu prowadzenia tej działalności opłacał w 2022 r. składkę zdrowotną. Od przychodów odliczył (...)
str. 50
2.2.
Zwolnienie z PIT przychodów zleceniobiorcy-nierezydenta wykonującego transport międzynarodowy
Firma zawarła umowę zlecenia z nierezydentem (obywatelem Białorusi) na wykonywanie czynności kierowcy w przewozach międzynarodowych. Wynagrodzenie tej osoby jest opodatkowane 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Od (...)
str. 51
2.3.
Wynagrodzenie wspólnika spółki komandytowej za prowadzenie spraw spółki
Wspólnik spółki komandytowej (osoba fizyczna - komandytariusz), na podstawie zmiany umowy spółki, będzie otrzymywał wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki. Wynagrodzenie to będzie płatne do 10 (...)
str. 53
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wycena nieruchomości według cen rynkowych możliwa jest tylko w wyjątkowych przypadkach - interpretacja KIS
Nieuzasadniony brak dokumentów związanych z wytworzeniem budynku (także przez osobę trzecią), nie jest przesłanką do ustalenia kosztu jego wytworzenia na podstawie cen rynkowych przez biegłego (...)
str. 54
2.
Korekta wartości początkowej oraz odpisów amortyzacyjnych wynikająca z popełnionych błędów
W 2022 r. spółka z o.o. nabyła urządzenie, które rozliczyła jako ulepszenie innego środka trwałego (podwyższono jego wartość początkową oraz rozpoczęto naliczanie odpisów amortyzacyjnych od (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Rozliczenie składek na FP i FS po wzroście w 2024 r. minimalnego wynagrodzenia
W 2024 r. dwukrotnie wzrośnie m.in. minimalne wynagrodzenie za pracę, tj.: od 1 stycznia do 30 czerwca - wyniesie 4.242 zł (w okresie tym w (...)
str. 59
2.
Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników młodocianych
Zatrudniamy pracowników młodocianych. W jaki sposób rozliczyć ich wynagrodzenie? Czy przy rozliczaniu wynagrodzeń młodocianych należy naliczać składkę zdrowotną? Co do zasady, pracodawca nalicza młodocianemu składkę (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Umowa o pracę dla wspólnika spółki jawnej
Spółka jawna ma dwóch wspólników i sześciu pracowników. Wspólnik poza czynnościami związanymi z prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentowaniem, wykonuje również prace, jak zwykły pracownik, (...)
str. 62
2.
Zwolnienie na zabiegi rehabilitacyjne dla niepełnosprawnego pracownika
Pracownik dysponujący orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wystąpił z wnioskiem o udzielenie zwolnienia na zabiegi rehabilitacyjne, które odbywać się będą w czasie godzin pracy przez (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wybór audytora na potrzeby badania sprawozdania finansowego za 2023 r.
Jak co roku z początkiem października jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, mają możliwość rozpoczęcia prac inwentaryzacyjnych w zakresie m.in. spisu z natury (...)
str. 65
1.1.
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych za 2023 r.
W świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, badaniu za 2023 r. podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - (...)
str. 65
1.2.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Decyzje w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego podejmuje organ zatwierdzający jednostki. Kwestię tę w jednoznaczny sposób reguluje bowiem art. 66 ust. (...)
str. 66
1.3.
Podpisanie stosownej umowy o badanie
Podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską wybraną przez organ zatwierdzający dokonuje kierownik jednostki. Jak już wskazywaliśmy, umowa taka powinna zostać zawarta w (...)
str. 67
1.4.
Wpłata zaliczki na poczet wykonania usługi
Główne czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego dokonywane są w kolejnym roku obrotowym, tj. po zakończeniu badanego roku wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego. Jak już (...)
str. 68
2.
Inwentaryzacja w 2023 r. środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym
Posiadane przez jednostkę środki trwałe znajdujące się na terenie strzeżonym podlegają inwentaryzacji okresowej. Czy w pozostałych latach takie środki trwałe należy inwentaryzować dokonując weryfikacji dokumentów? (...)
str. 68
3.
Rozrachunki z tytułu osiągniętego wyniku finansowego z właścicielem prowadzącym działalność gospodarczą
Osoba fizyczna (właściciel) prowadząca działalność gospodarczą pobiera w trakcie roku środki na poczet przyszłych zysków. W jaki sposób należy rozliczać takie wypłaty na koniec roku (...)
str. 69
4.
Zawyżenie kosztów w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2022 r. - jak skorygować błąd?
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2022 r. zostało zatwierdzone i wysłane do KRS. Obecnie został wykryty błąd w zakresie zawyżenia kosztów. Czy istnieje możliwość (...)
str. 71
5.
Powiązania poprzez osoby - podmioty powiązane dla celów podatkowych i bilansowych
1) Wspólnikami spółki komandytowej są cztery osoby fizyczne posiadające w niej po 25% udziałów (uprawnienia i kompetencje mają takie same). Synowie dwóch z tych wspólników (...)
str. 72
5.1.
Powiązania w ujęciu podatkowym
Wskazane w pytaniu spółki mogą być uznane za "podmioty powiązane" w rozumieniu przepisów CIT. Powiązania między podmiotami definiuje treść art. 11a ust. 1 pkt 4 (...)
str. 72
5.2.
Powiązania w myśl prawa bilansowego
W przypadkach opisanych w pytaniach nie wystąpią powiązania określone w ustawie o rachunkowości. Jedynie w przypadku realizacji transakcji między stronami (podmiotami) powiązanymi na zasadach odbiegających (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.