Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 35 (1186) Z DNIA 10.12.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Dodatek nr 33
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33
z dnia 20.11.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
DEFINICJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.
Środki trwałe podlegające amortyzacji
Jak wynika z art. 22a ust. 1 ustawy o PDOF oraz art. 16a ust. 1 ustawy o PDOP, za środki trwałe podlegające amortyzacji uważa się: (...)
str. 3
2.
Wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji
Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy o PDOF oraz odpowiednio art. 16b ust. 1 ustawy o PDOP, za wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji (...)
str. 3
3.
Składniki majątku niepodlegające amortyzacji
Zgodnie z art. 22c ustawy o PDOF oraz odpowiednio art. 16c ustawy o PDOP, amortyzacji nie podlegają: 1) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, 2) (...)
str. 4
4.
Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje zakaz naliczania amortyzacji od nieruchomości i praw mieszkalnych
Od 1 stycznia 2023 r. podatkowa amortyzacja nieruchomości i praw mieszkalnych nie jest już możliwa. Niezamortyzowane wartości początkowe tych składników majątku zostaną rozliczone podatkowo dopiero (...)
str. 5
II.
USTALANIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.
Nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
1.1.
Koszt delegacji służbowym samochodem osobowym a wartość początkowa nabywanego środka trwałego
Pracownik w celu zakupu maszyny produkcyjnej odbył podróż służbową firmowym samochodem osobowym (używanym do celów mieszanych). Nabyta maszyna została uznana za środek trwały, a koszty (...)
str. 7
1.2.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego otrzymanego częściowo w spadku i darowiźnie
W 2023 r. zmarł podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W spadku po zmarłym syn odziedziczył 1/3 własności środka transportu (samochodu ciężarowego). Natomiast udział w pozostałych (...)
str. 9
1.3.
Składniki majątku nabyte w ramach przedsiębiorstwa a wartość początkowa - ujęcie podatkowe i bilansowe
Spółka z o.o. nabyła przedsiębiorstwo, w tym całkowicie zamortyzowane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Nabyte składniki majątku zostały wycenione przez rzeczoznawcę, a łączna (...)
str. 10
1.4.
Zakup środków trwałych oraz wyposażenia w ramach zcp - ustalenie wartości początkowej i amortyzacja
Spółka z o.o. zakupiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład którego weszły środki trwałe, wyposażenie oraz wartość firmy. Jak ustalić wartości początkowe takich aktywów i czy (...)
str. 12
1.5.
Nabycie licencji na system FK - ustalenie wartości początkowej i ewidencja księgowa
1) W czerwcu 2023 r. spółka z o.o. nabyła na podstawie licencji - za kwotę przekraczającą 10.000 zł - oprogramowanie komputerowe stanowiące system finansowo-księgowy. Dodatkowo (...)
str. 14
2.
Wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.1.
Zakup wadliwego projektu budowy środka trwałego a ustalenie wartości początkowej
Jednostka zakupiła projekt na budowę środka trwałego. Okazało się jednak, że jest on wadliwy i nie istnieje możliwość jego poprawienia. W konsekwencji zakupiono kolejny projekt (...)
str. 17
2.2.
Różnice w wartości kapitału denominowanej pożyczki a wartość początkowa środka trwałego
Spółka z o.o. realizuje budowę środka trwałego, finansując wydatki m.in. ze środków pożyczki. Zgodnie z umową, wysokość pożyczki została wyrażona w euro, jednak na rachunek (...)
str. 19
2.3.
Korekta wartości środków trwałych w budowie - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Spółka dokonywała nakładów na wytworzenie środka trwałego. Ponoszone w związku z tym wydatki były ewidencjonowane na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Po zakończeniu prac, (...)
str. 22
III.
METODY AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.
Metoda liniowa - amortyzacja wraz z podwyższeniem i obniżeniem stawek
Jakie są zasady obowiązujące przy amortyzacji środka trwałego przy metodzie liniowej? Czy stawki amortyzacyjne w takim przypadku mogą być podwyższane i obniżane?
str. 23
1.1.
Wybór metody liniowej amortyzacji
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się z wykorzystaniem stawek określonych Wykazie stawek amortyzacyjnych (stanowiącym załącznik nr 1 do ustaw podatkowych) od wartości początkowej środków trwałych począwszy od (...)
str. 23
1.2.
Podwyższenie stawek amortyzacyjnych
Maszyny i urządzenia poddane szybkiemu postępowi technicznemu Podatnicy mogą podwyższać stawki wynikające z Wykazu w odniesieniu do maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i (...)
str. 24
1.3.
Obniżenie stawek amortyzacyjnych
Obok możliwości podwyższenia stawek amortyzacyjnych przepisy ustaw podatkowych stwarzają również prawo do obniżenia stawek określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany (...)
str. 24
2.
Metoda degresywna - zasady ustalania odpisu na początku kolejnych lat podatkowych
Od czterech lat amortyzujemy urządzenie przy zastosowaniu metody degresywnej. Z początkiem 2023 r. przeszliśmy na metodę liniową. Czy w 2024 r. prawidłowym będzie przyjęcie za (...)
str. 25
3.
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł
3.1.
Monitoring oraz oświetlenie firmowych zabudowań podlegające amortyzacji
W celu ochrony majątku spółka zainstalowała na placu parkingowym obsługującym budynek biurowy dwie lampy oświetleniowe (o łącznej wartości przekraczającej 10.000 zł) oraz dodatkową lampę na (...)
str. 26
3.2.
Zakup wyposażenia do firmowej kuchni
Pracownicy w budynku biurowym mają do dyspozycji pomieszczenie socjalne (kuchnię) wyposażoną m.in. w kuchenkę i piekarnik. W związku z tym, że w firmie, w celu (...)
str. 28
4.
Jednorazowa amortyzacja ograniczona limitem 50.000 euro
W 2023 r. zakupiłem środek trwały o wartości nieprzekraczającej 200.000 zł. Jako mały podatnik dokonałem od tego środka trwałego jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Czy niewykorzystaną wartość (...)
str. 29
5.
Jednorazowa amortyzacja ograniczona limitem 100.000 zł
5.1.
Wpłata na poczet przyszłego zakupu środka trwałego a moment rozpoczęcia amortyzacji
W listopadzie 2022 r. dokonaliśmy wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego (grupa 5 KŚT) w kwocie przekraczającej 100.000 zł. Środek trwały został dostarczony (...)
str. 32
5.2.
Rozliczenie zakupu dodatkowego pieca centralnego ogrzewania
Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń zakładowych w kotłowni zainstalowaliśmy dodatkowy piec centralnego ogrzewania przystosowany do spalania drewna. Równolegle, jako wciąż czynny, pozostanie stary piec gazowy. Jak (...)
str. 33
6.
Indywidualne stawki amortyzacyjne
6.1.
Amortyzacja po zakończeniu leasingu używanego samochodu
Podatnik zamierza podpisać umowę leasingu operacyjnego używanego samochodu. Czy po zakończeniu takiej umowy oraz wykupie auta i uznaniu go za środek trwały można rozpocząć jego (...)
str. 34
6.2.
Wykup samochodu ciężarowego z leasingu i jego amortyzacja
Jednostka dokonała wykupu samochodu ciężarowego z leasingu operacyjnego. Czy uznając taki pojazd za środek trwały można do jego amortyzacji indywidualnie ustalić stawkę w wysokości 40% (...)
str. 36
7.
Amortyzacja sezonowa środka trwałego w pierwszym roku używania
Na początku sierpnia 2023 r. zakupiliśmy środek trwały, który będzie wykorzystywany wyłącznie w sezonie letnim, trwającym od czerwca do końca września br. Jak w takim (...)
str. 38
IV.
REMONT CZY ULEPSZENIE?
1.
Naprawa urządzenia stanowiącego wyposażenie samochodu ciężarowego
Jesteśmy firmą świadczącą usługi transportowe. Czy wydatki na naprawę lodówki zainstalowanej w samochodzie ciężarowym, będącym środkiem trwałym, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Zaznaczamy, że (...)
str. 40
2.
Wydatki na modernizację środka trwałego nieprzekraczające 10.000 zł
W lipcu 2023 r. dokonaliśmy ulepszenia środka trwałego. Czy ze względu na niską wartość wydatków (8.000 zł) możemy zwiększyć wartość początkową takiego środka trwałego, czy (...)
str. 41
3.
Wydatki na przystosowanie biura do potrzeb firmy
Spółka wynajęła lokal użytkowy z przeznaczeniem na firmowe biuro. Wydatki na przystosowanie biura (aranżację pomieszczeń) do wymaganego standardu wyniosły ponad 10.000 zł. Jak rozliczyć takie (...)
str. 42
V.
INNE ZAGADNIENIA
1.
Wykup przedmiotu leasingu operacyjnego
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu specjalistycznej maszyny. Leasing był rozliczany jako finansowy - bilansowo i operacyjny - podatkowo. W lipcu 2023 r. została zapłacona (...)
str. 45
2.
Amortyzacja prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym
Spółka poniosła nakłady na prace rozwojowe zakończone wynikiem pozytywnym. W sierpniu 2023 r. otrzymała decyzję o dopuszczeniu do obrotu produktu, który dzięki tym pracom będzie (...)
str. 46
3.
Nieruchomość wykorzystywana do celów użytkowych i mieszkalnych - kwalifikacja na potrzeby amortyzacji
Zakupiliśmy nieruchomość mieszkalną (budynek), która w 1/3 będzie wykorzystywana na działalność gospodarczą. Czy na potrzeby wprowadzenia do ewidencji środków trwałych budynek powinien zostać ujęty jako (...)
str. 48
4.
Przerwa w wykorzystaniu środka trwałego a jego amortyzacja
Z uwagi na nieobecności pracowników (spowodowane np. urlopami) występują kilkunastodniowe przerwy w wykorzystaniu niektórych środków trwałych. Czy uzasadnia to ograniczenie wysokości dokonywanych miesięcznych odpisów amortyzacyjnych (...)
str. 49
5.
Moment dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w przypadku prowadzenia PKPiR przez biuro rachunkowe
PKPiR podatnika prowadzi biuro rachunkowe. W grudniu 2022 r. podatnik dokonał zakupu fabrycznie nowego środka trwałego i w tym samym miesiącu przyjął go do używania. (...)
str. 50
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.