Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
List do Czytelników
Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się końcem roku wszystkim naszym Czytelnikom pragnę serdecznie podziękować za zaufanie i liczne wyrazy sympatii kierowane do naszej redakcji. (...)
str. 4
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Składanie oświadczeń i wniosków przez podatników PIT w 2023 r. - poradniki Min. Fin.
Jak już sygnalizowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2023 r. nastąpią zmiany w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek przez płatników oraz składania oświadczeń (...)
str. 5
1.1.
Oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek
MF w poradniku na temat zasad składania oświadczeń o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek przypomniało o wysokości tej kwoty obowiązującej od 1 lipca 2022 r., wynikającej (...)
str. 5
1.2.
Zasady składania w 2023 r. przez podatników oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki na podatek
MF przypomniało, że od 1 stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy, które ujednoliciły zasady składania oświadczeń i wniosków przez podatników oraz zasady uwzględniania ich przez (...)
str. 7
2.
Niezaksięgowana faktura a dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych w estońskim CIT - wyjaśnienie Min. Fin.
Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, zwanym w praktyce estońskim CIT, podlega m.in. dochód odpowiadający wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Polski Ład 3.0 - zmiany w CIT i PIT
Jak już pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, w dniu 25 października 2022 r. opublikowano ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 9
2.
Brak informacji o miesięcznym przychodzie a podstawa wymiaru składki zdrowotnej ryczałtowca
Polski Ład 3.0 (ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. (...)
str. 10
3.
Dostawa węgla do gospodarstw domowych dokonywana przez gminę zwolniona z kasy rejestrującej
W Dzienniku Ustaw z 3 listopada 2022 r., pod poz. 2242, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 11
4.
Ustawy pomocowe - opublikowane
4.1.
Maksymalne ceny za energię elektryczną
W Dzienniku Ustaw z 3 listopada 2022 r., pod poz. 2243, opublikowano ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu (...)
str. 12
4.2.
Rekompensata do paliwa stałego
W Dzienniku Ustaw z dnia 2 listopada 2022 r., pod poz. 2236, opublikowano ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (...)
str. 13
5.
Wsparcie dla firm z pogranicza - trwają prace legislacyjne
Od 2 września 2021 r. do czerwca 2022 r. obowiązywał stan wyjątkowy na terenach graniczących z Białorusią. Rozciągał się on na obszarze 3 km w (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Świadczenia dla pracowników za częściową odpłatnością - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze nabywają niekiedy dla swoich pracowników różne świadczenia, np. karnety sportowe czy pakiety medyczne (dalej: karnety/pakiety). W tym artykule poruszamy wybrane zagadnienia związane z (...)
str. 15
1.1.
PIT i składki ZUS pracowników z tytułu świadczeń otrzymanych za częściową odpłatnością
Przychód pracownika Dla pracownika, który otrzymuje od pracodawcy świadczenie (tu: karnety/pakiety) za częściową odpłatnością (tj. pracownik pokrywa tylko część ceny), generalnie powstaje z tego tytułu (...)
str. 15
1.2.
Świadczenia przekazane pracownikom za częściową odpłatnością - skutki w VAT
Przekazanie świadczeń pracownikom jako czynność opodatkowana VAT Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale (...)
str. 17
1.3.
Dofinansowanie do świadczeń dla pracowników a koszty i przychody pracodawcy
Wydatki na zakup karnetów/pakietów a koszty podatkowe pracodawcy Zgodnie z zasadą ogólną, za koszty uzyskania przychodów uważa się takie koszty, które zostały poniesione w celu (...)
str. 20
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup świadczeń dla pracowników
Wydatki na zakup karnetów/pakietów w części finansowanej przez pracodawcę, ze środków obrotowych, obciążają koszty jego działalności operacyjnej. Mogą one zostać ujęte w księgach rachunkowych pracodawcy (...)
str. 21
2.
Wydatki na niezabudowane nieruchomości - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze, które posiadają (w tym na cele inwestycyjne) niezabudowane działki budowlane, ponoszą wydatki związane z ich bieżącym utrzymaniem, tj. generalnie prace porządkowe (koszenie trawy, (...)
str. 22
2.1.
Odliczanie VAT od wydatków związanych z niezabudowanymi nieruchomościami
Prawo do odliczenia VAT - zasada ogólna Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te (...)
str. 22
2.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości gruntowych
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia (...)
str. 24
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków na bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowej
Dla celów bilansowych wydatki ponoszone w związku z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gruntowej niezabudowanej (np. na koszenie trawy, wywóz śmieci) obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki niezależnie (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Procedura TAX-FREE - planowane zmiany SLIM VAT 3
Podróżni (osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE) mają, co do zasady, prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium (...)
str. 26
2.
Pisemną umowę można uznać za fakturę - wyrok TSUE
Pisemną umowę można uznać za fakturę w rozumieniu dyrektywy VAT, w przypadku gdy umowa ta zawiera wszystkie informacje niezbędne do tego, by organ podatkowy mógł (...)
str. 28
3.
Stawka VAT dla usługi udostępniania szkole sali sportowej i jej infrastruktury - wiążąca informacja stawkowa
Usługa polegająca na odpłatnym udostępnianiu sali sportowej na podstawie umowy do prowadzenia zajęć sportowych w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów, nie jest usługą w (...)
str. 30
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Usługi transgraniczne - opodatkowanie VAT i kasa rejestrująca
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą (salon kosmetyczny). Usługi ewidencjonuję w kasie on-line. Korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT. Zamierzam świadczyć usługi kosmetyczne na rzecz osób prywatnych (...)
str. 31
4.2.
Brak zgody nabywcy na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych - skutki dla sprzedawcy
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zdecydowałem, że będę wystawiał faktury ustrukturyzowane. Jeden z kontrahentów nie wyraził jednak zgody na otrzymywanie tego typu faktur. Czy w związku (...)
str. 33
4.3.
Usługi przewozu taksówką oraz inna działalność a VAT
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu towarami przez internet. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej - przewidzianego dla (...)
str. 34
4.4.
Czy usługi szkoleniowe mogą być opodatkowane na zasadzie marży?
Jesteśmy biurem podróży. Dostaliśmy propozycję zorganizowania szkolenia pilotów wycieczek na terytorium Polski - w skład realizacji usługi będzie wchodzić min. zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd, ubezpieczenie uczestników (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zmiany w przepisach o cenach transferowych
Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180) znowelizowanych (...)
str. 37
2.
Spółki nieruchomościowe są wzywane do uzupełnienia identyfikatora wspólnika - pismo Min. Fin.
Czego dotyczył problem? Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację z dnia 19 października 2022 r., dotyczącą wezwań przesyłanych do spółek nieruchomościowych o uzupełnienie (...)
str. 39
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wydatki na naprawy gwarancyjne a koszty uzyskania przychodów
Spółka sprzedała kontrahentowi maszynę (towar), przy czym w okresie objętym gwarancją musiała dokonać jej naprawy. Naprawę spółka zleciła podmiotowi zewnętrznemu, który za wykonaną usługę wystawił (...)
str. 40
3.2.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych odpisu na ZFŚS wpłaconego w kolejnym roku
Spółka z o.o. naliczyła podwyższony odpis na ZFŚS za 2022 r., jednakże nie dokonała przelewu środków na rachunek bankowy tego Funduszu i nie zrobi tego (...)
str. 41
3.3.
Otrzymany nieodpłatnie środek trwały a przychód podatkowy
Firma będąca polskim rezydentem (spółka X - podatnik CIT) podpisała porozumienie z firmą niemiecką - spółką Y. Porozumienie to zobowiązuje spółkę X do zakupu odpowiedniej (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zmiany w PIT i ryczałcie wprowadzone Polskim Ładem 3.0
Polski Ład 3.0 (ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. (...)
str. 45
1.1.
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty zryczałtowanego podatku
Ustawa nowelizująca wprowadziła regulacje, które umożliwiają płatnikom zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty tego podatku. Zostały one określone w nowym (...)
str. 45
1.2.
Wniosek o niestosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów
Aktualnie, zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy o PDOF, płatnicy przy obliczaniu zaliczki nie stosują kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 (...)
str. 47
1.3.
Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych
Ustawa nowelizująca dokonała zmiany art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF. Aktualnie w myśl tego przepisu, od dochodów (przychodów) z tytułu świadczeń otrzymanych (...)
str. 48
1.4.
Zmiany dotyczące składania informacji PIT-DZ w celu skorzystania z ulgi dla rodzin 4+
Doprecyzowano regulacje dotyczące braku obowiązku składania informacji PIT-DZ Wzór informacji PIT-DZ dostępny w dziale Podatek dochodowy w serwisie www.druki.gofin.pl Ustawą nowelizującą uproszczono brzmienie art. 21 (...)
str. 48
1.5.
Stosowanie ulgi na złe długi w przypadku opodatkowania przychodów różnymi stawkami ryczałtu
Ustawą nowelizującą w art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) dodano ust. 13a, zgodnie z którym do wierzytelności i zobowiązań zwiększających lub zmniejszających przychody (...)
str. 50
2.
Wynagrodzenie ryczałtowca z tytułu cesji umowy leasingu samochodu - interpretacja KIS
Wynagrodzenie uzyskane przez ryczałtowca z tytułu cesji umowy leasingu samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, stanowi przychód z tej działalności opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym. (interpretacja (...)
str. 51
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wycena towarów objętych spisem z natury w PKPiR
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (PKPiR). Wartość rynkowa niektórych towarów handlowych, które będą podlegały wycenie w spisie z natury na koniec roku (...)
str. 52
3.2.
Wydatki na zakup urządzenia do poprawy kondycji fizycznej pracowników a koszty podatkowe i VAT
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Zatrudnia 15 osób. W ramach prowadzonej działalności zakupił urządzenie do regeneracji mięśni, które zamierza udostępnić pracownikom (...)
str. 54
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Usługi hotelarsko-gastronomiczne a ograniczenia w amortyzacji - interpretacja KIS
Spółka świadcząca usługi hotelarsko-gastronomiczne może zostać uznana za spółkę nieruchomościową zobowiązaną do stosowania art. 15 ust. 6 ustawy o PDOP, a tym samym ograniczenia podatkowych (...)
str. 56
2.
Wymiana zużytych podzespołów w firmowym samochodzie służącym do sprzedaży artykułów spożywczych
Na potrzeby prowadzonej działalności użytkujemy pojazd (o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony) umożliwiający sprzedaż artykułów spożywczych. W skład jego wyposażenia wchodzą m.in. lady chłodnicze (...)
str. 58
3.
Podatkowe zasady rozliczania umowy leasingu przy estońskim CIT
Spółka z o.o. od początku 2022 r. wybrała opodatkowanie w formie estońskiego CIT. We wrześniu br. podpisała umowę leasingu operacyjnego na samochód ciężarowy. Czy zakładając (...)
str. 60
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zgłoszenie w ZUS zawarcia kolejnej umowy o pracę z pracownikiem - odpowiedź ZUS
Ubezpieczenia w ZUS pracownika Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (niezależnie od ilości zawartych tego rodzaju umów) podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i (...)
str. 61
2.
Składki ZUS od nagrody jubileuszowej w formie rzeczowej
Zamierzamy wprowadzić zasadę przyznawania nagród jubileuszowych dla wszystkich pracowników, którzy przepracowali w firmie odpowiednio: 5, 10, 15, 20 i 25 lat. Wspomniane nagrody miałyby formę (...)
str. 63
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zasady ochrony przedemerytalnej pracownika i przesłanki jej uchylenia
Ochrona przed wypowiedzeniem całkowitym Kodeks pracy wprowadza wzmocnioną ochronę trwałości zatrudnienia pracowników w wieku przedemerytalnym. Pracodawca nie może bowiem wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu (...)
str. 64
2.
Dokonywanie potrąceń ze świadczeń o charakterze socjalnym
1) Firma prowadzi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z których w okresie przedświątecznym (Boże Narodzenie i Wielkanoc) wypłaca osobom uprawnionym, w tym pracownikom, zapomogi świąteczne uzależnione (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Kiedy spis z natury zapasów można przeprowadzać metodą ciągłą?
Zamierzamy wprowadzić system inwentaryzacji ciągłej 2-letniej towarów w magazynie. Jakie warunki należy spełnić, aby stosowanie takiej inwentaryzacji było dopuszczalne? Jakie wówczas obowiązują terminy kolejnych spisów? (...)
str. 67
2.
Utworzenie i rozwiązanie odpisu aktualizującego należność przeterminowaną a następnie uznaną za nieściągalną
Jednostka (podatnik PIT) posiadała niezapłaconą, przeterminowaną należność z 2017 r. Sprawę skierowano do sądu i otrzymano sądowy nakaz zapłaty. W 2018 r. na całą należność (...)
str. 69
2.1.
Utworzenie odpisu aktualizującego należność przeterminowaną
Dla celów bilansowych zasady aktualizacji wartości należności zostały określone w art. 35b ustawy o rachunkowości. Stosownie do tego przepisu odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się (...)
str. 69
2.2.
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności uznanej za nieściągalną
Zgodnie z art. 35b ust. 3 ustawy o rachunkowości, należności nieściągalne (podobnie jak umorzone lub przedawnione) zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Oznacza to, (...)
str. 70
3.
Licencja otrzymana nieodpłatnie w księgach rachunkowych
Spółka z o.o. podpisała umowę licencyjną na dokumentację techniczną dotyczącą wyrobu. Licencjodawca udzielił licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na czas określony do 31 grudnia 2025 r. (...)
str. 72
4.
Ujęcie księgowe opłaty paliwowej wykazanej w fakturze zakupu usługi
Spółka z o.o. ma podpisaną umowę z firmą na czyszczenie mat podłogowych. We wrześniu 2022 r. otrzymaliśmy informację, że stawki za czyszczenie nie ulegają zmianie, (...)
str. 73
5.
Współpraca jednostki z biegłym rewidentem badającym jej sprawozdanie finansowe
Z firmą audytorską podpisaliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2022 r. W bieżącym roku biegły ma uczestniczyć w czynnościach inwentaryzacyjnych, zaś prace związane z (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.