Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024 r., godz. 7:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nowe zasady fakturowania w 2024 r.
W obecnym stanie prawnym w obrocie funkcjonują równolegle faktury papierowe, elektroniczne i nowość - czyli faktury ustrukturyzowane (e-faktury). Fakturą ustrukturyzowaną jest faktura wystawiona przy użyciu (...)
str. 4
2.1.
Ulga na ekspansję
Podatnik CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (...)
str. 6
2.2.
Podatek u źródła (WHT)
Na stronie internetowej MF opublikowano także projekt objaśnień podatkowych z 25 września 2023 r. dotyczący poboru podatku u źródła. Jak wskazano, celem wydania tych objaśnień (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Określono limit wpłat na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) w 2023 r.
Jak pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 28 z 1 października 2023 r., mocą ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (...)
str. 7
2.
Zaniechanie poboru PIT od niektórych przychodów uzyskanych przez ekspertów narodowych
W Dzienniku Ustaw z 2 października 2023 r., pod poz. 2091, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 8
3.
Opublikowano nowe wzory formularzy informacji o cenach transferowych (TPR) za 2022 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat z 9 października 2023 r. o opublikowaniu - na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów - wzorów (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Limity podatkowe i bilansowe na 2024 r.
W ustawach podatkowych oraz w ustawie o rachunkowości funkcjonują określone limity - wyrażone w euro - w oparciu o które podmioty gospodarcze ustalają, czy mogą (...)
str. 9
1.1.
Limity dla celów CIT/PIT
Status małego podatnika Na gruncie podatku dochodowego małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT należnego) nie przekroczyła w (...)
str. 10
1.2.
Limity dla celów VAT na 2024 r.
Ustawodawca zastosował wartość wyrażoną w euro (przeliczaną po kursie z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego) w przypadku limitu dla tzw. małych podatników, a także (...)
str. 12
1.3.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych obok jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych ze względu na formę prawną (takich jak np. spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki (...)
str. 13
1.4.
Limity podatkowe i bilansowe na 2024 r. w ujęciu tabelarycznym
Status/prawo/obowiązek Limity w euro Limity w zł Status małego podatnika dla celów CIT/PIT: 2.000.000 9.218.000 Limit jednorazowej amortyzacji: 50.000 230.000 Prawo do opłacania ryczałtu od (...)
str. 15
2.
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze ponoszą niekiedy wydatki związane z tzw. społeczną odpowiedzialnością biznesu. W artykule tym poruszamy wybrane kwestie związane z rozliczaniem tych wydatków - na gruncie (...)
str. 15
2.1.
Działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu
Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, (...)
str. 15
2.2.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych w związku ze społeczną odpowiedzialnością biznesu
Prawo do odliczenia VAT - zasada ogólna W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od wydatków (...)
str. 16
2.3.
Wydatki na działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu a koszty uzyskania przychodów
Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów (...)
str. 18
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na społeczną odpowiedzialność biznesu
Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają w sposób szczególny sposobu ujmowania w księgach rachunkowych wydatków ponoszonych przez jednostkę na społeczną odpowiedzialność biznesu. W naszej opinii, (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Sporne faktury a prawo do odliczenia VAT po wyroku sądowym - interpretacja KIS
Podatnik kwestionujący w procesie sądowym wykonanie usług przez kontrahenta ma prawo odliczyć VAT (na warunkach ustawowych) z wystawionych przez niego faktur dotyczących usług, które sąd (...)
str. 20
2.
Ulga na zakup kasy on-line w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej - wyrok WSA
Podatnikowi, który został objęty obowiązkiem wymiany kasy "starego typu" na kasę on-line, nie przysługuje ulga na zakup kasy, jeżeli zawiesił działalność i nie posiadał kasy (...)
str. 22
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy sprzedaż środka trwałego wpływa na prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT?
Podatnik korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT. Czy do limitu 200.000 zł powinien wliczać sprzedaż środka trwałego i odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu (wypłacone na (...)
str. 24
3.2.
Wystawianie faktur zaliczkowych - obowiązek czy prawo?
Jestem producentem mebli (czynnym podatnikiem VAT). W październiku 2023 r. otrzymałem zaliczkę na całą kwotę zamówienia i dokonałem dostawy towaru dla polskiego kontrahenta. Czy muszę (...)
str. 25
3.3.
Opodatkowanie WSTO w procedurze OSS - regulacje którego kraju są właściwe?
Czynny podatnik VAT planuje sprzedaż towarów do kilku krajów unijnych. Podatnik zarejestrował się do procedury OSS. Czy w celu właściwego opodatkowania tych transakcji (np. zastosowania (...)
str. 26
3.4.
Wycofanie lokalu z działalności gospodarczej do najmu prywatnego - czy jest opodatkowane VAT?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam wycofać z działalności lokal niemieszkalny do majątku prywatnego (od jego nabycia kilka lat temu odliczyłem VAT, służył on wyłącznie czynnościom (...)
str. 28
3.5.
Faktura dokumentująca opłatę przekształceniową gruntu - rozliczenie VAT i ujęcie w księgach rachunkowych
W związku z przekształceniem w 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności spółka została obciążona przez starostę powiatowego opłatą (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Do końca października 2023 r. trzeba sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych za 2022 r.
Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku (...)
str. 33
2.
Wydatki z tytułu umowy prowizyjnej zawartej z radą rodziców a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na prowizję wypłacaną radzie rodziców w zamian za otrzymanie zleceń. Wydatki te wykazują bowiem związek z jej (...)
str. 33
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Prywatny samochód elektryczny pracownika używany w podróży służbowej a koszty podatkowe
Spółka z o.o. wysłała pracownika w podróż służbową, przy czym podróż tę pracownik odbył prywatnym samochodem osobowym będącym pojazdem elektrycznym. Czy zwrócone pracownikowi koszty używania (...)
str. 35
3.2.
Forma certyfikatu rezydencji na potrzeby podatku u źródła
Spółka z o.o. wypłaca kontrahentom zagranicznym należności "objęte" tzw. podatkiem u źródła. W celu zastosowania stawki wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania spółka (...)
str. 37
3.3.
Wpłaty do PPK członków rady nadzorczej a koszty podatkowe w spółce z o.o.
Członkowie rady nadzorczej spółki z o.o. (powołani na podstawie przepisów K.s.h.) otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnionych przez nich funkcji w radzie. Ponadto spółka dokonuje wpłat (...)
str. 38
3.4.
Darowizna przekazana organizacji pożytku publicznego - odliczenie od dochodu podatnika CIT
Spółka z o.o. kupiła towary, które nieodpłatnie przekazała w darowiźnie na cele charytatywne organizacji pożytku publicznego (nie są to artykuły spożywcze). Jak ustalić wartość tej (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Udostępnienie pracownikom stacji ładowania samochodów w miejscu zamieszkania a PIT - interpretacja KIS
Udostępnienie pracownikowi w miejscu jego zamieszkania stacji ładowania firmowego samochodu elektrycznego wykorzystywanego zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych, nie powoduje powstania przychodu po stronie (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczenie nadpłaty składki zdrowotnej na poczet bieżących płatności do ZUS - rozliczenie w PIT
Przedsiębiorca w 2022 r. od dochodów z działalności gospodarczej opłacał podatek liniowy. W 2023 r. zmienił formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany. Z tytułu rozliczenia składki (...)
str. 43
2.2.
Szczepienia przeciw grypie sfinansowane przez pracodawcę a PIT i ZUS
Pracodawca zorganizował w swoim zakładzie pracy bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla pracowników, którzy chcą skorzystać z tego świadczenia. Koszt szczepionek poniósł w całości pracodawca (ze (...)
str. 45
2.3.
Zagraniczna podróż przedsiębiorcy a limit 15.000 zł
Przedsiębiorca odbywa zagraniczne podróże związane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Czy rozliczając zagraniczną delegację przedsiębiorcę obowiązuje limit płatności gotówkowych w wysokości 15.000 zł? Wydatki z tytułu (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Koszty remontu nieruchomości mieszkalnej - interpretacja KIS
Wydatki na wykonanie remontu w budynku mieszkalnym, jako prace związane z przywróceniem jego pierwotnego stanu, poniesione po przyjęciu środka trwałego do używania (niezwiększające wartości początkowej), (...)
str. 48
2.
Koszt projektu zmiany sposobu użytkowania nabytych obiektów budowlanych
Spółka zakupiła w drodze licytacji budynki produkcyjne. Okazało się, że konieczne jest dokonanie zmiany sposobu ich użytkowania, w związku z czym zakupiono projekt dotyczący wprowadzenia (...)
str. 49
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości - odpowiedź na interpelację poselską
Zgodnie z art. 9 pkt 17 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 170 (...)
str. 51
2.
Wsparcie dla firm z okresowymi trudnościami - pomoc z PARP
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfr.pl) zamieszczono informację z 5 października 2023 r. o ogłoszeniu przez PARP nowego konkursu: "Wsparcie firm w okresowych trudnościach", (...)
str. 52
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka zdrowotna od premii wypłaconej członkom zarządu spółki po zmianie przepisów - interpretacja ZUS
Od wypłaconej w 2022 r. premii za 2021 r. członkom zarządu spółki (powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania) składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna (...)
str. 53
2.
Ubezpieczenie zdrowotne studenta - informacja NFZ
Na stronie internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl) zamieszczono komunikat w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego studentów. Jak czytamy w tym komunikacie: "(...) Będąc studentem możesz korzystać z bezpłatnych świadczeń (...)
str. 54
3.
Powrót do małego ZUS plus - kiedy możliwy?
Od 1 czerwca 2021 r. opłacam składki na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS plus. W 2023 r. przychód z działalności gospodarczej przekroczy limit 120 (...)
str. 56
X.
PRAWO PRACY
1.
Dodatki za pracę w nocy przysługujące pracownikom w 2024 r.
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej ustawodawca przyznał pracownikom dodatek do wynagrodzenia. Ma on zrekompensować uciążliwość takiej pracy. Podstawę ustalenia tego dodatku stanowi minimalne (...)
str. 58
2.
Rozliczanie diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej
1) Pracownik odbył podróż służbową do Niemiec. Rozpoczął ją 4 września 2023 r. o godz. 13 15 , a zakończył 7 września 2023 r. o (...)
str. 59
3.
Czy pracodawca musi zaakceptować wniosek pracownika o zmianę wymiaru czasu pracy?
Pracownik zatrudniony na niepełny etat wystąpił z wnioskiem o zmianę wymiaru czasu pracy na pełny etat. Czy wniosek ten musimy zaakceptować, jeżeli na wolne stanowisko (...)
str. 61
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Inwentaryzacja rozrachunków drogą mailową oraz potwierdzenia milczące
W ostatnim kwartale roku zamierzamy wysyłać do kontrahentów prośby o potwierdzenie sald. Czy ustawa o rachunkowości dopuszcza potwierdzenie przesłane drogą mailową? Czy prawidłowym jest przyjęcie (...)
str. 63
2.
Nabycie udziałów własnych za wynagrodzeniem w formie rzeczowej oraz ich umorzenie z czystego zysku
Spółka z o.o. zamierza za zgodą wspólnika nabyć i umorzyć część jego udziałów. Zapłata za nabyte udziały nastąpi w formie rzeczowej, tj. wydania nieruchomości inwestycyjnej (...)
str. 65
2.1.
Nabycie i umorzenie udziałów własnych spółki z o.o. - podstawa prawna
Co do zasady określonej w art. 200 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych udziałów. Wyjątek (...)
str. 65
2.2.
Bilansowe zasady nabycia oraz umorzenia udziałów własnych
Nabycie udziałów w celu ich umorzenia Nabyte przez spółkę z o.o. - w celu umorzenia - udziały własne wprowadza się do ksiąg rachunkowych jako krótkoterminowe (...)
str. 66
2.3.
Rozliczenie dla celów podatku dochodowego
Skutki w spółce umarzającej udziały Wydatki poniesione w związku z przekazaniem wynagrodzenia za umorzenie udziałów w formie pieniężnej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Co więcej, (...)
str. 68
3.
Utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy a obowiązek ustalenia podatku odroczonego
Jesteśmy spółką z o.o. Na koniec bieżącego roku zamierzamy utworzyć rezerwę na niewykorzystane urlopy pracownicze. Czy w związku z tym będziemy zobowiązani do ustalenia z (...)
str. 70
4.
Zmiana roku obrotowego w przypadku opodatkowania estońskim CIT
Spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Od 1 października 2023 r. przeszła na opodatkowanie tzw. estońskim CIT. Dotychczas rok obrotowy/podatkowy spółki był (...)
str. 72
5.
Przychód komplementariusza z tytułu otrzymania zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej - artykuł polemiczny
W Biuletynie Informacyjnym nr 26 z 10 września 2023 r. przedstawiliśmy ewidencję księgową zaliczek otrzymanych - na poczet zysku spółki komandytowej - przez jej komplementariusza (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.