Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ważne terminy przypadające na koniec czerwca 2023 r.
Z końcem czerwca 2023 r. upływają terminy wywiązania się przez niektóre podmioty z obowiązków w zakresie m.in.: rozliczenia CIT-8 za 2022 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego (...)
str. 4
1.1.
Upływa termin rozliczenia CIT za 2022 r. oraz wypełnienia niektórych obowiązków w zakresie estońskiego CIT
Zeznanie CIT-8 (CIT-8AB) oraz CIT-8ST za 2022 r. Podatnicy CIT są generalnie zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty (...)
str. 4
1.2.
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz inne obowiązki z tym związane
Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2022 r. - do 30 czerwca 2023 r. Co do zasady, roczne sprawozdania finansowe za 2022 r. jednostek, których rok obrotowy (...)
str. 5
1.3.
Obowiązek aktualizacji rachunków bankowych przez OPP - informacja Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację, mającą na celu przypomnienie o konieczności aktualizacji rachunków bankowych przez OPP. Jak czytamy w tej informacji: "(...) (...)
str. 6
2.
Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę i świadczenia pochodne - od 1 lipca 2023 r.
W 2023 r. wzrost wynagrodzenia minimalnego i minimalnej stawki godzinowej ma miejsce dwukrotnie, tj. od 1 stycznia i od 1 lipca br. Powyższe wynika z (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w VAT, PIT/CIT, podatku od spadków i darowizn - Slim VAT 3 opublikowany
W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2023 r., pod poz. 1059, opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 8
2.
Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian przepisów dotyczących zasad bhp przy pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra (...)
str. 11
3.
Przepisy w zakresie wydłużenia ważności profilu zaufanego
Profil zaufany zasadniczo jest ważny przez okres 3 lat. Następnie po upływie tego czasu można przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata. W związku z (...)
str. 12
4.
Transgraniczne przekształcenia, łączenia i podział spółek - planowane zmiany CIT i PIT
Na stronie internetowej Sejmu (www.sejm.pl) zamieszczono rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3191). Wdraża (...)
str. 12
5.
Kolejni przedsiębiorcy muszą dokonać zgłoszenia do BDO
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami (...)
str. 14
6.
Planowane zmiany w podatku akcyzowym
Elektroniczne ewidencje i dokumentacje Od 1 lutego 2024 r. miał wejść w życie obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji i dokumentacji akcyzowych. Pisaliśmy na ten temat w (...)
str. 14
7.
Wydłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy
Na publikację w Dzienniku Ustaw czeka ustawa o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, (...)
str. 15
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Szkoda transportowa - podatki i ewidencja księgowa u przewoźnika
Podmioty gospodarcze prowadzące działalność polegającą na transporcie towarów (przewoźnicy) są niekiedy zobowiązane do wypłaty kontrahentowi (podmiotowi zlecającemu transport) odszkodowania, w związku z uszkodzeniem przewożonego towaru. (...)
str. 16
1.1.
Podstawa prawna wypłaty odszkodowania za szkodę transportową
Zgodnie z art. 483 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.), w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez (...)
str. 16
1.2.
Rozliczenie szkody transportowej dla celów VAT
Czy odszkodowanie za szkodę transportową jest opodatkowane VAT? W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę transportową należy ustalić, czy wypłata ta wiąże się z obowiązkiem wykazania (...)
str. 17
1.3.
Odszkodowanie za szkodę transportową a koszty uzyskania przychodów przewoźnika
Zasada ogólna ujmowania wydatku w kosztach podatkowych Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów (...)
str. 18
1.4.
Ewidencja księgowa odszkodowania wypłaconego w związku ze szkodą transportową
Dla celów bilansowych odszkodowanie zapłacone przez przewoźnika w związku z uszkodzeniem towaru w transporcie obciąża koszty pozostałej działalności operacyjnej (zob. art. 3 ust. 1 pkt (...)
str. 19
2.
Karta podarunkowa otrzymana nieodpłatnie od kontrahenta - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze za spełnienie określonych warunków (np. za zakup towarów o określonej wartości) otrzymują niekiedy od kontrahentów, w ramach ich akcji promocyjnych, nagrody w postaci (...)
str. 20
2.1.
Nieodpłatne otrzymanie karty podarunkowej a prawo do odliczenia VAT
Otrzymanie karty podarunkowej a VAT Przepisy ustawy o VAT nie posługują się pojęciem "karta podarunkowa". Ustawa o VAT zawiera natomiast definicję bonu. I tak, dla (...)
str. 20
2.2.
Karta podarunkowa otrzymana nieodpłatnie - skutki w CIT/PIT
Przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania karty podarunkowej Podatnik, który otrzymuje nieodpłatnie - w ramach akcji promocyjnej/marketingowej kontrahenta - kartę podarunkową, uzyskuje z tego tytułu korzyść (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja księgowa nieodpłatnego otrzymania karty podarunkowej i dokonania nią "zapłaty"
Na gruncie ustawy o rachunkowości nie zawarto regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczenia nieodpłatnego otrzymania karty podarunkowej (w ramach akcji promocyjnej/marketingowej kontrahenta) (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do odliczenia VAT w przypadku czynności pozornej - wyrok TSUE
Organ podatkowy nie może pozbawić podatnika prawa do odliczenia VAT z tego tylko powodu, że transakcja jest uważana za pozorną i dotknięta nieważnością na podstawie (...)
str. 25
2.
Opodatkowanie kar umownych za korzystanie z parkingu - zmiana stanowiska KIS
Kara umowna w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług i podlega opodatkowaniu VAT. (interpretacja zmieniająca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (...)
str. 27
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Rozliczenie VAT, gdy usługa została częściowo opłacona dotacją przyznaną klientowi
Prowadzę firmę budowlaną i jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności instaluję u jednego z klientów pompę ciepła w budynku jednorodzinnym. Klient będący właścicielem budynku (...)
str. 29
3.2.
Zakup towaru poza UE i dalsza jego sprzedaż kontrahentowi unijnemu
Polska firma zamierza kupić od chińskiego sprzedawcy towar, który zostanie bezpośrednio przewieziony do ostatecznego odbiorcy w Hiszpanii. Odprawy celnej dokona nabywca z Hiszpanii w swoim (...)
str. 31
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Prawo do odliczenia VAT w przypadku braku akceptacji noty korygującej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem towar. Kontrahent wystawił fakturę z błędem w moich danych adresowych. Wystawiłem notę korygującą ten błąd. Czy będę mógł odliczyć VAT, (...)
str. 33
4.2.
Sprzedaż odziedziczonych towarów a VAT
Jestem spadkobiercą i zamierzam sprzedać towary, które pozostały na dzień śmierci spadkodawcy (ojca) w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Nie będę wykorzystywał tych towarów w (...)
str. 34
4.3.
Zawiadomienie o zapłacie na konto spoza białej listy - kto może złożyć?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem towar handlowy za 20.000 zł. Sprawdziłem kontrahenta i okazało się, że na białej liście nie ma wskazanego na fakturze rachunku (...)
str. 35
4.4.
Usługi rozrywkowe dla dzieci a kasa rejestrująca
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dotychczas wykonywałam czynności opodatkowane VAT wyłącznie na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą i dlatego nie posiadam kasy rejestrującej. Zamierzam rozszerzyć działalność (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Unieważnienie umowy kredytu udzielonego we frankach a CIT - interpretacja KIS
Otrzymanie zwrotu nienależnie nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych w związku z unieważnieniem umowy kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich nie stanowi przychodu podatkowego dla spółki otrzymującej ten zwrot. (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny kosztu podatkowego z tytułu diet i ryczałtów za nocleg w podróży służbowej pracownika
W związku z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników spółka wypłaca im diety i ryczałty za noclegi w walucie obcej. Jaki kurs waluty obcej przyjąć do wyceny (...)
str. 40
2.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych dłużnika obciążających go kosztów odzyskiwania należności
Spółka z o.o., która nie uregulowała zobowiązania z tytułu zakupu towaru od kontrahenta krajowego, otrzymała od niego notę obciążeniową z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania (...)
str. 41
2.3.
Rok podatkowy po przekształceniu spółki cywilnej w komandytową
Spółka cywilna została przekształcona w spółkę komandytową. Sąd wpisał do KRS spółkę komandytową w dniu 10 sierpnia 2022 r. Czy spółka komandytowa mogła wydłużyć swój (...)
str. 43
2.4.
Przychody wykazywane na potrzeby estońskiego CIT w informacji CIT/EZ
Spółka z o.o. wybrała opodatkowanie tzw. estońskim CIT od 1 maja 2022 r. Czy w pozycji 9 (łączne przychody z działalności) informacji CIT/EZ będącej załącznikiem (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki na zabiegi fizjoterapeutyczne osoby prowadzącej działalność gospodarczą - interpretacja KIS
Wydatki poniesione przez księgową prowadzącą własną działalność gospodarczą na zabiegi fizjoterapeutyczne kręgosłupa i barków nie mogą stanowić firmowych kosztów uzyskania przychodów. Wydatki takie należą do (...)
str. 47
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zmiana formy opodatkowania na ryczałt a faktura korygująca koszty podatkowe
Podatnik w 2023 r. zmienił formę opodatkowania ze skali podatkowej na ryczałt ewidencjonowany. W maju br. otrzymał fakturę korygującą koszty pośrednie ubiegłego roku. Pierwotna faktura (...)
str. 48
2.2.
Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a oświadczenia i wnioski złożone na druku PIT-2
Pracownikom, z którymi została rozwiązana umowa o pracę, wynagrodzenie za ostatni miesiąc pracy zostało wypłacone po ustaniu stosunku pracy. Pracownicy ci mieli złożone oświadczenia i (...)
str. 49
2.3.
Osiąganie przychodów z różnych źródeł a ulga w PIT
Podatnik osiąga przychody z pracy na etacie oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym. Przysługuje mu ulga dla rodzin 4+. Czy osoba ta może wybrać, (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Odpisy amortyzacyjne od robota przemysłowego dodatkowo odliczone w ramach ulgi podatkowej - interpretacja KIS
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych spełniających definicję robotów przemysłowych zarówno nabyte i wprowadzone do ewidencji przed 1 stycznia 2022 r., jak i po tej dacie (...)
str. 53
2.
Amortyzacja i sprzedaż samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150.000 zł - PIT i składka zdrowotna
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (opodatkowaną wg skali podatkowej) zakupił w maju 2021 r. samochód osobowy w części sfinansowany dotacją. Jego wartość początkowa przekroczyła 150.000 zł. (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Koszty poniesione w okresie zawieszenia działalności a składka zdrowotna
Podatnik zawiesił działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie zawieszenia działalności. (...)
str. 58
2.
Pełnienie funkcji członka zarządu na mocy wyboru bez ubezpieczenia zdrowotnego
Członkowie zarządu izby będą pełnić swoje funkcje na mocy aktu wyboru. Z tego tytułu będą im wypłacane diety. Czy pełnienie wskazanej funkcji na takiej podstawie (...)
str. 60
3.
ZUS od wsparcia przekazanego pracownikom dla ich dzieci do zorganizowanego przez szkołę wyjazdu
Dzieci naszych pracowników w czerwcu 2023 r. wyjechały na tzw. zieloną szkołę. Z tego tytułu pracodawca na koniec czerwca 2023 r. przekaże każdemu pracownikowi, którego (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Kwoty wolne od potrąceń od 1 lipca 2023 r. po podwyżce minimalnego wynagrodzenia za pracę
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika, oprócz potrąceń alimentacyjnych, wymaga zastosowania kwoty wolnej od potrąceń. Podstawę do ustalenia tej kwoty stanowi wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym (...)
str. 62
2.
Ustalenie wynagrodzenia za dwa dni opieki i zwolnienie okolicznościowe przy akordzie
Pracownik otrzymujący wynagrodzenie akordowe korzystał w jednym miesiącu z dwóch dni zwolnienia na dziecko do lat 14 oraz jednego dnia wolnego z tytułu zgonu teściowej. (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ostateczna wersja sprawozdania finansowego za 2022 r. a ustawowy termin jego sporządzenia
Jednostka, której rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, przed 31 marca 2023 r. sporządziła i podpisała sprawozdanie finansowe za 2022 r. Sprawozdanie to miało być (...)
str. 66
2.
Pokrycie strat bilansowych z lat ubiegłych zyskiem za 2022 r. oraz w części kapitałem zapasowym
Spółka z o.o. w sprawozdaniu finansowym za 2022 r. wykazała zysk, który uchwałą wspólników został przekazany na pokrycie straty bilansowej za 2021 r. Ponieważ jednak (...)
str. 68
2.1.
Strata bilansowa z lat ubiegłych pozostająca do rozliczenia w latach następnych
Strata bilansowa do czasu jej pokrycia może pozostawać w ewidencji księgowej po stronie Wn na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Strata bilansowa np. (...)
str. 68
2.2.
Kodeksowe zasady pokrycia straty bilansowej
W przypadku poniesienia przez spółkę z o.o. w danym roku obrotowym straty bilansowej należy pamiętać o treści art. 233 § 1 K.s.h., zgodnie z którym, (...)
str. 68
2.3.
Pokrycie straty bilansowej w księgach rachunkowych
W celu pokrycia straty bilansowej spółka może wykorzystać niepodzielone zyski z lat ubiegłych, dopłaty wspólników, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz kapitał zakładowy (z zachowaniem minimalnego (...)
str. 69
2.4.
Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty jako ujawnienie
Informacje dotyczące planowanego sposobu podziału zysku podlegają ujawnieniu w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Zaproponowania sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy wymaga (...)
str. 70
2.5.
Pokrycie straty bilansowej - skutki w podatku dochodowym
Pokrycie straty bilansowej nie wywołuje żadnych skutków w zakresie podatku dochodowego. ` Pisaliśmy o tym m.in. w dodatku nr 15 do Biuletynu Informacyjnego nr 13 (...)
str. 7
3.
Nadpłata rocznej składki zdrowotnej a koszt spółki
Spółka jawna w 2022 r. opłacała z konta firmowego składki zdrowotne za swoich wspólników. Składki były zaliczane do kosztów podatkowych spółki do wysokości limitu 8.700 (...)
str. 72
4.
Ujęcie w księgach rachunkowych podatku dochodowego wynikającego z korekty wstępnej w estońskim CIT
Spółka od stycznia 2023 r. przeszła na estoński CIT. Sporządziła tzw. korektę wstępną. Czy podatek wynikający z dodatniej korekty wstępnej należy ująć w księgach rachunkowych (...)
str. 73
5.
Gwarancja z dopłatą refundującą zapłacone odsetki - ujęcie w księgach rachunkowych
Otrzymaliśmy z BGK dopłatę do oprocentowania kredytu inwestycyjnego objętego gwarancją Biznesmax udzielaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Mamy wątpliwości, czy (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.