Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024 r., godz. 7:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Sposób liczenia odpoczynku tygodniowego, z uwzględnieniem odpowiedzi MRPiT na pytanie naszego Wydawnictwa
Pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego tygodniowego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (art. 133 § 1 K.p.). Odpoczynek (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Wyrównanie wynagrodzenia za wcześniejsze miesiące w podstawie wymiaru składek ZUS i wpłaty do PPK
Pracownikowi przez niedopatrzenie pracodawcy zaniżono wynagrodzenie w związku z niewypłaceniem jednego z jego składników. Obecnie wraz z bieżącą wypłatą otrzyma wyrównanie. Czy w związku z (...)
str. 6
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy niezdolnego do pracy z powodu choroby przez część miesiąca
W czerwcu br. wypłaciliśmy zleceniobiorcy wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy. Czy dokonując rozliczeń składkowo-podatkowych, należy od zasiłku pobrać zaliczkę na podatek dochodowy? Czy obowiązkowe są składki (...)
str. 8
3.
Zwolnienie z zapłaty składek ZUS prowadzącego działalność sprzedażową na terenie jednostek systemu oświaty
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...)
str. 10
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń pieniężnych przyznanych pracownikom na czas letniego wypoczynku
1) W tym roku po raz pierwszy wypłacamy pracownikom świadczenie urlopowe. Chcielibyśmy przyznać je w kwocie wyższej niż określona w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń (...)
str. 11
2.
Posiłki profilaktyczne wyłączone z oskładkowania i opodatkowania
Pracodawca, obowiązany do zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych zamierza zamiast wydawania jednego dania gorącego przekazać pracownikom karty na doładowanie, które będą uprawniały do zakupu produktów spożywczych (...)
str. 13
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uwzględnianie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych premii po zmianie zasad jej wypłaty
W regulaminie wynagradzania obowiązującym w firmie mamy zapis, w myśl którego "premia miesięczna może być wypłacona za okresy nieobecności w pracy, za które pracownicy otrzymują (...)
str. 15
2.
Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego na kolejny okres
Decyzją ZUS w styczniu 2021 r. przyznano pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne na 6 miesięcy (do 4 lipca 2021 r.). Podstawę jego wymiaru stanowiła kwota przyjęta do (...)
str. 17
3.
Wysokość zasiłku chorobowego wypłacanego w czasie ciąży w razie obniżenia etatu na mocy specustawy i urlopu wychowawczego
W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. na mocy art. 15g specustawy obniżono pracownikom wymiar czasu pracy (z pełnego na 7/8 etatu) (...)
str. 18
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wznowienie wypłaty zasiłku macierzyńskiego po przerwaniu urlopu z powodu pobytu dziecka w szpitalu
Pracownica przerwała urlop macierzyński po 10 tygodniach z uwagi na konieczność hospitalizacji dziecka. W związku z tym zaprzestaliśmy wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Kiedy powinniśmy wznowić jego (...)
str. 20
2.
Ustalenie okresu wypłaty zasiłku opiekuńczego obejmującego dni wolne od pracy
Zwolnienie lekarskie wystawione pracownicy na 10 dni z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem obejmuje sobotę i niedzielę, które w naszej firmie są (...)
str. 21
3.
Wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia w razie niestawienia się na badania - uchwała SN
Generalnie warunkiem uzyskania prawa do zasiłku chorobowego jest powstanie niezdolności do pracy z powodu choroby w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu ( art. 6 ust. 1 (...)
str. 22
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Określenie miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę
Pracownicy oddziału kilka razy w miesiącu przyjeżdżają do siedziby firmy znajdującej się w innej miejscowości. W umowie o pracę jako miejsce wykonywania pracy mają wpisany (...)
str. 24
2.
Zawarcie pozornej umowy o pracę
Pracownica pierwszego dnia zatrudnienia uczestniczyła w szkoleniu wstępnym ogólnym, a drugiego miała stawić się na produkcji w celu odbycia instruktażu stanowiskowego. Jednakże w tym dniu (...)
str. 25
3.
Rozwiązanie terminowej umowy o pracę z pracownikiem młodocianym
Od 1 września 2018 r. zatrudniamy pracownika młodocianego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony. Umowa została zawarta "na 36 (...)
str. 26
4.
Weryfikacja niekaralności nauczyciela przed ponownym zatrudnieniem
Szkoła samorządowa zamierza zatrudnić nauczyciela po dwóch miesiącach przerwy od ustania poprzedniego stosunku pracy. Czy musi ponownie pozyskać zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego, Rejestru Sprawców Przestępstw (...)
str. 28
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Przywrócenie pracownikowi z niepełnosprawnością na jego żądanie skróconych norm czasu pracy
Pracownik legitymuje się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pracodawca posiada zaświadczenie wydane na wniosek pracownika przez lekarza medycyny pracy o niestosowaniu względem niego "sztywnych" norm czasu pracy. (...)
str. 29
2.
Zapewnienie odpoczynku dobowego po powrocie z podróży służbowej
Pracownicy wykonujący pracę od 7 00 do 15 00 odbyli jednodniową podróż służbową w dniu roboczym, która trwała od 7 00 do 23 30 . (...)
str. 30
3.
Zmiany w organizacji czasu pracy w trakcie upałów
W okresie letnim, ze względu na wysoką temperaturę, chcielibyśmy zorganizować pracownikom czas pracy w taki sposób, aby nie zmniejszać ich wydajności. Czy jest możliwe okresowe (...)
str. 32
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczanie normalnego wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe
Jak należy obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pracownikowi, który w ubiegłym miesiącu wykonywał taką samą pracę w ramach umowy zlecenia, za wynagrodzeniem w stawce miesięcznej, (...)
str. 33
2.
Forma wypłat wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy
Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy wystąpił z wnioskiem o wypłatę wynagrodzenia w gotówce, a świadczeń z tytułu podróży służbowych na rachunek bankowy. Czy jesteśmy związani (...)
str. 36
3.
Wysokość nagrody jubileuszowej po udokumentowaniu dodatkowego stażu
Pracodawca spoza sfery budżetowej co 5 lat wypłaca nagrody jubileuszowe uwzględniające ogólny staż pracy. Jedynym warunkiem do jej otrzymania jest przepracowanie trzech lat w zakładzie. (...)
str. 37
4.
Wydawanie zaświadczenia o wynagrodzeniu dla celów prywatnych, w tym uczestnikowi PPK
1) Pracownik wystąpił o wydanie zaświadczenia o zarobkach z trzech ostatnich miesięcy. Czy powinnością pracodawcy jest sporządzenie takiego dokumentu, a jeżeli tak, to jakie składniki (...)
str. 38
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.1.
Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego pracownika
Czy wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego złożony przez portal pracowniczy przechowuje się w e-teczce razem z listami płac? Numer rachunku płatniczego, na który ma (...)
str. 40
1.2.
Dokumenty podatkowe i ubezpieczeniowe w e-teczce
Czy przechowywanie w e-teczce dokumentów podatkowych lub ubezpieczeniowych grozi karami UODO za naruszenia związane z ochroną danych osobowych? W części B akt osobowych są przechowywane (...)
str. 41
2.
Prowadzenie części D akt osobowych pracownika
Jakimi zasadami należy kierować się przy przechowywaniu w części D akt pracowniczych dokumentów związanych z kilkukrotnym ukaraniem pracownika? W części D akt osobowych należy gromadzić (...)
str. 42
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Proporcjonalne ograniczenie wymiaru urlopu z powodu złożenia wypowiedzenia
Pracownik w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Absencja chorobowa będzie trwała do końca zatrudnienia. Czy możemy obniżyć wymiar jego urlopu (...)
str. 43
2.
Ustalenie urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy
Od 1 października 2020 r. zatrudniamy na cały etat pracownika, który do 2 października 2020 r. był też zatrudniony u innego pracodawcy. Zgodnie ze świadectwem (...)
str. 45
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Badania lekarskie w związku z podejrzeniem utraty przez pracownika zdolności do wykonywania pracy
Pracownik obsługujący maszynę produkcyjną uległ wypadkowi przy pracy, w wyniku którego doznał urazu dłoni wymagającego zabiegu chirurgicznego. Następnego dnia stawił się do pracy twierdząc, że (...)
str. 46
2.
Podpisanie protokołu powypadkowego przez poszkodowanego i przekazanie jego do ZUS
1) W zakładzie pracy miało miejsce zdarzenie, którego zespół powypadkowy nie uznał za wypadek przy pracy. Sporządziliśmy protokół powypadkowy, z którym zapoznaliśmy pracownika. Pracownik nie (...)
str. 47
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Korzystanie przez uczestnika PPK ze środków zgromadzonych na rachunku PPK
Głównym celem odkładania środków w ramach pracowniczego planu kapitałowego jest zgromadzenie dodatkowych oszczędności na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Co do zasady wypłata nastąpi po (...)
str. 49
1.1.
Zwrot zgromadzonych środków przed ukończeniem 60. roku życia
Zwrot to wycofanie środków zgromadzonych w PPK przed osiągnięciem przez uczestnika PPK 60. roku życia. Dotyczy on całej kwoty zgromadzonej na rachunku PPK (po pomniejszeniach (...)
str. 49
1.2.
Wypłata zgromadzonych środków w przypadku poważnego zachorowania
Uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK w przypadku poważnego zachorowania (uczestnika, jego małżonka lub dziecka). Jak wyjaśnił PFR (...)
str. 50
1.3.
Wypłata środków z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe
Na podstawie umowy zawartej z wybraną instytucją finansową, uczestnik PPK może jednorazowo dokonać wypłaty do 100% wartości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, z obowiązkiem (...)
str. 51
E.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Korekta rozliczeń składek ZUS w razie zawyżenia stopy procentowej składki wypadkowej
1) Pracodawca stwierdził, że na rok składkowy 2021/2022 ustalił wyższą stopę procentową składki wypadkowej niż faktycznie go obowiązująca. Jak powinien skorygować nieprawidłowości? W przypadku zawyżenia (...)
str. 53
2.
Dokumentowanie niezdolności do pracy z powodu choroby powstałej za granicą
1) Pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego spędzanego w Grecji poinformował pracodawcę o wypadku komunikacyjnym, w wyniku którego złamał rękę i otrzymał zwolnienie lekarskie wystawione przez (...)
str. 54
3.
Nagrody dla pracowników za zaszczepienie się przeciw COVID-19
Czy pracodawca może w jakiś sposób nagradzać pracowników, którzy poddali się szczepieniu przeciw COVID-19? Na tak postawione pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. W prawie pracy różnicowanie (...)
str. 55
4.
Wypłata rodzicom zmarłego pracownika jego wynagrodzenia za pracę
Zmarł pracownik, który nie pozostawał w związku małżeńskim i nie miał dzieci. Mieszkał z rodzicami, z których jeden pobiera emeryturę, a drugi nie ma prawa (...)
str. 55
5.
Zamieszczenie w treści świadectwa pracy informacji o wypłacie odprawy ekonomicznej
Z pracownikiem rozwiązaliśmy umowę o pracę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pracodawcy. Pracownik zgodnie z przepisami ustawy o zwolnieniach grupowych, obejmującej pracodawcę, otrzymał odprawę (...)
str. 56
6.
Dokumentowanie zwolnienia od pracy w celu oddania krwi
Pracownicy po chorobie COVID-19 postanowili oddać krew. W związku z tym mają prawo do dwóch dni wolnych. Czy w celu usprawiedliwienia nieobecności możemy żądać od (...)
str. 56
1.
Rodzaje systemów wynagradzania
Wynagrodzenie za pracę to świadczenie obowiązkowe o charakterze przysparzająco-majątkowym, ustalane odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości pracy, wypłacane okresowo w zamian za wykonaną przez pracownika (...)
str. 57
2.
Procedury zmiany systemu wynagradzania
System wynagradzania określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania, a jeśli u pracodawcy nie obowiązuje żaden z nich - w umowach o (...)
str. 58
2.1.
Modyfikacja umów o pracę
Pracodawca zmieniający system wynagradzania określony w umowach o pracę, może go zmodyfikować za porozumieniem stron. To najszybszy i najprostszy tryb, z tym że obydwie strony (...)
str. 58
2.2.
Aktualizacja przepisów wewnątrzzakładowych
Zmianę systemu wynagradzania określonego w układzie zbiorowym pracy wprowadza się w formie protokołu dodatkowego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o układzie (art. 241 9 (...)
str. 61
3.
Skutki zmiany systemu płacowego na wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
3.1. Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy powinno odpowiadać wynagrodzeniu, jakie pracownik otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 K.p.). Stałych (...)
str. 62
3.1.
Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy powinno odpowiadać wynagrodzeniu, jakie pracownik otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 K.p.). Stałych składników wynagrodzenia w stawce miesięcznej (np. (...)
str. 62
3.2.
Podstawa wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Zasada ponownego ustalania podstawy w razie modyfikacji w zmiennych składnikach wynagrodzenia albo ich wysokości, określona w § 10 rozporządzenia urlopowego, ma także odpowiednie zastosowanie do (...)
str. 63
4.
Wpływ zmiany systemu płacowego na wynagrodzenie za nadgodziny, dyżur i przestój
Przy ustalaniu wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe (jeśli są rekompensowane finansowo, a nie czasem wolnym) w części dotyczącej dodatku, za czas pełnienia dyżuru oraz niewykonywania (...)
str. 64
5.
Konsekwencje zmiany systemu płacowego dla odpraw i odszkodowań
Zasady dla ustalania ekwiwalentu urlopowego, a więc również dotyczące zmian w składnikach zmiennych lub ich wysokości po zmianie systemu wynagradzania opisane w pkt 3.2. stosuje (...)
str. 64
6.
Zmiana systemu płacowego a świadczenia chorobowe
Zmiana systemu wynagradzania może mieć wpływ na sposób obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków. Generalne reguły ustalania tej podstawy pozostają wprawdzie bez (...)
str. 65
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Kolejne zmiany w specustawie
Powołana na str. 10 niniejszego numeru UiPP ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r., dalej ustawa wprowadziła kolejne zmiany w niektórych przepisach specustawy, regulujących pomoc (...)
str. 66
2.
Sygnalizacja nadchodzących zmian
2.1.
Projekty ustaw wprowadzających do Kodeksu pracy urlop rodzinny i zmiany w urlopach rodzicielskich
Do Sejmu wpłynęły poselskie projekty ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy w (...)
str. 67
2.2.
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
Do Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, jego celem: "(…) jest usunięcie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.