Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (527) z dnia 01.03.2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Stanowiska MRPiT udostępnione naszemu Wydawnictwu
1.1.
Urlop pracownika na kwarantannie lub objętego izolacją w warunkach domowych wykonującego pracę zdalnie
Pojęcia izolacji w warunkach domowych i kwarantanny zdefiniowane zostały w art. 2 pkt 11a i 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu (...)
str. 4
1.2.
Badania kontrolne pracowników powracających do pracy po okresie kwarantanny lub izolacji
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na (...)
str. 5
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki na FP i FS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego po ustaniu zatrudnienia
W marcu br. wypłacimy dodatkowe wynagrodzenia za 2020 r., w tym dla osób, które nie są już zatrudnione w naszym zakładzie pracy. Czy od tych (...)
str. 7
2.
Wynagrodzenie z umowy absolwenckiej bez składek ZUS i dla osób do 26. roku życia bez podatku dochodowego
Na okres trzech miesięcy zamierzamy zawrzeć umowę absolwencką z osobą w wieku 22 lat, która ukończyła szkołę policealną. Jest ona zarejestrowana w urzędzie pracy jako (...)
str. 9
3.
Odliczenie od dochodu/podatku składek ZUS zapłaconych w 2020 r. przez przedsiębiorcę na własne ubezpieczenia i osób współpracujących
Przez cały 2020 r. prowadziłem działalność gospodarczą i z tego tytuły opłacałem za siebie składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. (...)
str. 10
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Objęcie przedsiębiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, z uwzględnieniem planowanych zmian
Przedsiębiorca samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą. Za styczeń br. opłacił składki ZUS po terminie. Czy to oznacza, że ubezpieczenie chorobowe ustało? Jeśli tak, to czy jest (...)
str. 12
2.
Tytuł do ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy wykonującego kontrakt menedżerski
W 2019 r. zawarliśmy kontrakt menedżerski z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Wówczas z działalności podlegała ona obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (zgłoszona z kodem 05 10 0 (...)
str. 14
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Od września 2020 r., aneksem do umowy o pracę, przyznaliśmy pracownikom premię uznaniową w stałej miesięcznej wysokości 500 zł. W regulaminie premiowania dokonaliśmy zapisu, że (...)
str. 18
2.
Nagroda roczna uwzględniana w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego po zmianie etatu
Pracownikowi zatrudnionemu na cały etat, od 1 stycznia br., na jego wniosek, obniżyliśmy wymiar czasu pracy do 3/4 etatu. W lutym 2021 r. pracownik zachorował. (...)
str. 20
3.
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego wypłacanego po zasiłku chorobowym
Pracownica zatrudniona na cały etat w umowie o pracę ma określone wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej. Oprócz tego otrzymuje dodatek stażowy ustalany procentowo od wynagrodzenia (...)
str. 21
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.1.
Długość okresu zasiłkowego
Okres zasiłkowy to czas trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy, określonych w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej (m.in. wskutek (...)
str. 23
1.2.
Okresy niezdolności do pracy wliczane i niewliczane do okresu zasiłkowego
Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy (także niemożności wykonywania pracy) oraz okresy: poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, (...)
str. 23
1.3.
Otwieranie nowego okresu zasiłkowego
Nowy okres zasiłkowy może zostać otwarty, gdy pomiędzy okresami choroby wystąpi przerwa, po której powstanie niezdolność do pracy spowodowana innym schorzeniem. Natomiast niezdolność do pracy (...)
str. 24
1.4.
Planowane zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji udostępniono projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 22 stycznia 2021 (...)
str. 25
2.
Zasiłek opiekuńczy z ustawy zasiłkowej czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy ze specustawy?
Dziecko pracownicy w wieku 1,5 roku, uczęszczające na co dzień do żłobka, zostało objęte kilkudniową kwarantanną z powodu kontaktu z opiekunką, u której wykryto koronawirusa. (...)
str. 26
3.
Wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, z uwzględnieniem planowanych zmian
Z dniem 19 lutego 2021 r. zakończyła się zawarta z pracownikiem umowa o pracę, a 22 lutego 2021 r. otrzymał on zwolnienie lekarskie do 31 (...)
str. 28
4.
Kiedy płatnik zasiłku może żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z ubezpieczenia chorobowego?
Wypłacaliśmy zleceniobiorcy zasiłek chorobowy, a następnie świadczenie rehabilitacyjne. Z uwagi na nieprawidłowo ustaloną podstawę wymiaru nastąpiła nadpłata tych świadczeń. Czy możemy zażądać od zleceniobiorcy zwrotu (...)
str. 30
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Wypowiedzenie zmieniające i definitywne podczas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych
Czy podczas przebywania pracownika na kwarantannie lub w izolacji domowej można dokonać zmiany warunków jego zatrudnienia lub wypowiedzieć umowę o pracę? Jeśli tak, to jakie (...)
str. 32
2.
Praca zdalna dla polskiego pracodawcy wykonywana przez cudzoziemca z kraju ojczystego
Zatrudniamy kilku cudzoziemców (programistów) na czas określony. Z powodu COVID-19 pracują oni zdalnie, przebywając w Polsce. Dwóch z nich chciałoby pracować w takim trybie, mieszkając (...)
str. 33
3.
Obowiązki pracodawcy wobec pracownika przechodzącego na emeryturę
Pracownik 7 maja 2021 r. osiągnie wiek emerytalny. Z tym dniem zamierza przejść na emeryturę. Jakie obowiązki po stronie pracodawcy wywołuje ta decyzja zwłaszcza w (...)
str. 35
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Kompensata pracy wykonywanej na polecenie pracodawcy przed rozpoczęciem dniówki roboczej
Pracownik jest wynagradzany stawką miesięczną. Wykonuje on pracę od poniedziałku do piątku, od 7 00 do 15 00 , w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. W styczniu (...)
str. 36
2.
Stosowanie różnych pór nocnych i definicji niedzieli w tym samym zakładzie pracy
Czy pracodawca może wprowadzić dla określonych grup pracowników dwie różne pory nocne i dwie definicje niedzieli? Kodeks pracy nie narzuca sztywnych ram pory nocnej oraz (...)
str. 38
3.
Wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika
Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy wystąpił z wnioskiem o indywidualny rozkład czasu pracy. Zamierzamy wyrazić zgodę. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Systemy i (...)
str. 39
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Dopełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Pracownik był zatrudniony w równoważnym czasie pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, licząc od stycznia każdego roku, przy czym liczba godzin pracy różniła się od nominału (...)
str. 41
2.
Ustalenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy dla zatrudnionego w równoważnym czasie pracy
Dwóch pracowników pracuje w równoważnym czasie pracy. Obaj otrzymali dwa dni urlopu okolicznościowego. Zgodnie z grafikiem jeden z nich ma w tym czasie 20 godzin (...)
str. 43
3.
Prawo do trzynastki pracownika będącego emerytem w roku ustania ponownego zatrudnienia
Pracownik niepedagogiczny szkoły publicznej w 2019 r. przeszedł na emeryturę, a następnie w tym samym roku został ponownie przyjęty na etat na czas określony, obejmujący (...)
str. 44
4.
Obowiązek wypłaty odprawy emerytalnej w razie jej niewypłacenia przez poprzedniego pracodawcę
W 2010 r. zatrudniliśmy pracownika (urodzonego w 1946 r.), który od 2008 r. przebywał na wcześniejszej emeryturze, a od 2013 r. na emeryturze powszechnej. Czy (...)
str. 46
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Zasady zamieszczania w świadectwie pracy informacji o urlopie wypoczynkowym
1) Do świadectwa pracy wpisuje się ilość wykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Czy jest to liczba dni faktycznego korzystania z urlopu? Jak wskazać w tym (...)
str. 48
2.
Sporządzanie i gromadzenie dokumentacji związanej z ukaraniem pracownika
Pracownik został napomniany ustnie, że nie wykonuje czynności zgodnie z obowiązującymi instrukcjami bhp. Ponieważ nie zmieniło to jego postępowania, zamierzamy wręczyć mu naganę. Jak prawidłowo (...)
str. 50
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Dopuszczalność wpłat na rachunek funduszu socjalnego ze środków obrotowych pracodawcy
Czy pracodawca może dokonać jednorazowego, dodatkowego i bezzwrotnego przelewu na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ze środków obrotowych, nie biorąc pod uwagę liczby pracowników? Ustawa (...)
str. 52
2.
Ograniczenia w świadczeniu pracy zdalnej wykonywanej przy wykorzystaniu łączy internetowych
Pracodawca na podstawie art. 3 specustawy chciałby polecić pracownikowi wykonującemu pracę fakturzysty świadczenie jej w sposób zdalny (przy wykorzystaniu łączy internetowych). Czy pracownik może jej (...)
str. 53
3.
Obowiązkiem pracodawcy - zwolnienie od pracy pracownika w związku z oddaniem krwi
Honorowi Dawcy Krwi w dniu, w którym oddają krew mają prawo do zwolnienia od pracy. Obecnie, w okresie stanu epidemii mogą to być dwa dni. (...)
str. 55
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Zapewnienie pracownikom minimalnej temperatury w pomieszczeniach pracy
Pracownicy pracują w halach produkcyjnych, w których z uwagi na wysokość pomieszczenia trudno utrzymać ciepło. Jaką temperaturę należy im zapewnić? W pomieszczeniach pracy, zgodnie z (...)
str. 56
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Refundacja z PFRON zapłaconych przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
W jakiej wysokości PFRON refunduje niepełnosprawnemu przedsiębiorcy składki na ubezpieczenia społeczne? Czy najpierw należy je zapłacić, a dopiero potem wnioskować o refundację? Przedsiębiorca legitymujący się (...)
str. 57
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Ustalenie wynagrodzenia do wypłaty przysługującego zleceniobiorcy po przystąpieniu do PPK
Czy powinniśmy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zleceniobiorcy (30 lat) objętego obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, jeśli nie złożył deklaracji (...)
str. 59
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.1.
Ogólne zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłków po zmianie wymiaru czasu pracy
Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków (dalej świadczeń chorobowych) co do zasady stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w (...)
str. 62
1.2.
Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie etatu w związku z COVID-19
W okresie stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego) w specustawie zawarto regulacje umożliwiające pracodawcy, spełniającemu określone warunki, wprowadzenie czasowego obniżenia wymiaru czasu pracy lub mniej korzystnych warunków (...)
str. 63
1.3.
Obliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w czasie ciąży i zasiłku macierzyńskiego
Pomimo przyjętych rozwiązań, pozostała grupa ubezpieczonych, dla których podstawa wymiaru świadczeń chorobowych nadal była ustalana w niekorzystny sposób. W szczególności były to pracownice, które po (...)
str. 65
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Przedłużenie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego do końca lutego br.
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 lutego 2021 r. pod poz. 286 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia (...)
str. 67
2.
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w sposób zdalny i hybrydowy - informacja GIP
W dniu 2 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie Zastępcy Głównego Inspektora Pracy z dziennikarzami. Jego tematem było zapoznanie dziennikarzy z nowymi formami działań kontrolnych (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.