Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (599) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 12 (534) z dnia 10.06.2021
Zatrudnianie młodocianych
Dodatek nr 12
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12
z dnia 10.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Osoby poniżej 18. roku życia mogą pracować zarówno w ramach stosunku pracy, jak i cywilnoprawnego. Wybór zależy od celu, okresu i warunków zatrudnienia. Połączenie nauki (...)
str. 3
I.
DEFINICJA MAŁOLETNIEGO I MŁODOCIANEGO
Osobę niepełnoletnią (do 18. urodzin, pod warunkiem że nie uzyskała pełnoletności wskutek zawarcia małżeństwa - art. 10 K.c.) określa się w porządku prawnym na dwa (...)
str. 3
II.
DOZWOLONE RODZAJE ZATRUDNIENIA
Osoby niepełnoletnie mają przede wszystkim realizować obowiązek szkolny do ukończenia szkoły podstawowej, lecz nie dłużej niż do 18. roku życia. Wynika to z art. 70 (...)
str. 4
III.
WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI ZATRUDNIENIA PRACOWNICZEGO
Umożliwieniu nauki i zdobycia kwalifikacji zawodowych służy uzależnienie zatrudnienia pracowniczego młodocianych od: ukończenia co najmniej ośmioletniej szkoły podstawowej - wyjątki patrz rozdział III. pkt 1 (...)
str. 4
1.
Nieukończenie szkoły podstawowej przez młodocianego
Osoba po 15. roku życia, która przerwała naukę w ośmioletniej szkole podstawowej i nie zamierza do niej wracać, może być zatrudniona według reguł wskazanych w (...)
str. 5
2.
Nieukończenie szkoły podstawowej przez małoletniego poniżej 15 lat
Pracodawca może zatrudnić osobę przed 15. rokiem życia, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej jedynie na zasadach dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie (...)
str. 5
3.
Zakaz zatrudniania przy pracach wzbronionych
Realizacja warunków z art. 191 § 1 K.p. nie oznacza możliwości nawiązania stosunku pracy (zwykłego, w celu przygotowania zawodowego oraz przy pracach lekkich) z młodocianym (...)
str. 5
1.
Formy przygotowania zawodowego
Przygotowanie zawodowe jest podstawowym celem zatrudniania osoby między 15 a 18 rokiem życia, która nie posiada kwalifikacji zawodowych (art. 191 § 2 K.p.). Szczegółowo zostało (...)
str. 7
2.
Kwalifikacje potrzebne do prowadzenia przygotowania zawodowego
Przygotowanie zawodowe może prowadzić pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w jego imieniu lub przez niego zatrudniona. Każdy z tego grona musi posiadać kwalifikacje wymagane od (...)
str. 10
3.
Umowa o przygotowanie zawodowe
Do zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (dalej umowy o przygotowanie zawodowe) z młodocianym pracodawca musi stosować kodeksowe reguły o umowach o pracę (...)
str. 12
4.
Obowiązki informacyjne
Z umową o przygotowanie zawodowe wiążą się dwa obowiązki informacyjne, których realizacja należy do pracodawcy. Pierwszy to zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) (...)
str. 16
5.
Rozwiązania szczególne z uwagi na COVID-19
Pracownik młodociany odbywający przygotowanie zawodowe jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania placówek oświatowych z powodu COVID-19. Podstawą zwolnienia jest (...)
str. 18
1.
Podstawowe reguły
Pracodawca ma prawo zatrudniać młodocianych przy wykonywaniu prac lekkich (art. 200 1 § 1 K.p.). Takie prace nie mogą jednak: powodować zagrożenia dla życia, zdrowia (...)
str. 18
2.
Wykaz prac lekkich
Nie istnieje oficjalne zestawienie prac lekkich, do wykonywania których młodociani mogą być zatrudniani. Ich wykaz ustala pracodawca w regulaminie pracy, a gdy nie jest zobowiązany (...)
str. 19
3.
Umowa o pracę przy wykonywaniu prac lekkich
Umowa o pracę przy wykonywaniu prac lekkich (dalej umowa o prace lekkie) może zostać zawarta na okres próbny, na czas określony i nieokreślony. W tym (...)
str. 20
4.
Informacja o warunkach zatrudnienia
W ciągu 7 dni od zawarcia umowy o prace lekkie pracodawca ma obowiązek poinformować młodocianego na piśmie o warunkach zatrudnienia. Wymagany zakres informacji jest taki (...)
str. 21
1.
Kryteria zatrudniania osób poniżej 15. roku życia
Zatrudnianie pracownicze osoby, która nie ukończyła 15 lat jest zabronione (art. 190 § 2 K.p.). Od tego zakazu są przewidziane dwa wyjątki. Pierwszy z nich (...)
str. 22
2.
Okoliczności zatrudniania osób pełnoletnich na warunkach dla młodocianych
Po uzyskaniu pełnoletności przez młodocianego możliwe jest: zatrudnienie takiej osoby, jeśli ukończyła 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, na zasadach określonych dla (...)
str. 23
1.
Obowiązki pracodawcy i pracownika młodocianego
Zawarcie każdego dozwolonego typu umowy o pracę z młodocianym uruchamia obowiązki dla obu jej stron. W ich zakres wchodzą obowiązki ogólne dotyczące każdego stosunku pracy (...)
str. 24
2.
Badania profilaktyczne
Przed przyjęciem do pracy pracodawca musi skierować młodocianego na badania wstępne, których celem jest uzyskanie świadectwa lekarskiego stwierdzającego, że dana praca nie zagraża (lub zagraża) (...)
str. 25
3.
Czas pracy i odpoczynku
Czas pracy pracownika młodocianego różni się od przewidzianego dla pracowników pełnoletnich, przy czym przepisy ogólne stosuje się wobec młodocianych w obszarach nieunormowanych w dziale IX (...)
str. 26
4.
Zakaz pracy w nadgodzinach i w porze nocnej
Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej (art. 203 § 1 K.p.). Jest to zakaz bezwzględny, którego nie uchyla zgoda młodocianego. (...)
str. 27
5.
Urlop wypoczynkowy
5.1. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego Zasady nabywania uprawnień urlopowych w pierwszym roku pracy przez pracowników młodocianych są odmienne od obowiązujących pracowników pełnoletnich. Młodociany uzyskuje (...)
str. 27
5.1.
Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
Zasady nabywania uprawnień urlopowych w pierwszym roku pracy przez pracowników młodocianych są odmienne od obowiązujących pracowników pełnoletnich. Młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze: (...)
str. 27
5.2.
Udzielanie urlopu wypoczynkowego
Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Jeśli nie nabył prawa do urlopu do ich rozpoczęcia, pracodawca może (nie musi), na (...)
str. 28
5.3.
Urlop bezpłatny
Młodociany będący uczniem szkoły dla pracujących może zawnioskować o urlop bezpłatny w czasie ferii. Ma prawo wystąpić, licząc łącznie z urlopem wypoczynkowym, o nie więcej (...)
str. 28
5.4.
Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent
Młodocianemu przysługuje wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy tak jak pracownikowi pełnoletniemu (art. 205 § 5 w zw. z art. 172 K.p.). Należy mu się również ekwiwalent (...)
str. 28
6.
Wynagrodzenie za pracę
Od zastosowanego typu umowy o pracę zależy minimalne wynagrodzenie za pracę młodocianego. W przypadku umowy o przygotowanie zawodowe na jego poziom wpływają trzy czynniki: forma (...)
str. 29
7.
Rozwiązanie stosunku pracy
Umowa o przygotowanie zawodowe i o prace lekkie może być rozwiązana: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem złożonym przez każdą ze stron, bez wypowiedzenia przez pracodawcę (...)
str. 29
VIII.
DOFINANSOWANIE I REFUNDACJA DLA PRACODAWCY
Pracodawcy, który zawarł z młodocianym umowę o przygotowanie zawodowe przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia na podstawie art. 122 ustawy - Prawo oświatowe. Muszą być przy tym (...)
str. 30
IX.
ZATRUDNIENIE NA UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH
Zawarcie umowy cywilnoprawnej (np. o dzieło, zlecenie) jest dozwolone z młodocianym od 13. roku życia. Potrzebna jest jednak zgoda jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego, (...)
str. 31
X.
WYBRANE PRZEPISY PRAWNE
1.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - wyciąg
(publikacja: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) Dział dziewiąty Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest (...)
str. 32
2.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2010; ze zmianą w Dz. U. z 2019 r. poz. 1636) Na podstawie art. 191 § 3 i art. (...)
str. 36
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.