Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (544) z dnia 10.11.2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 22 (544) z dnia 10.11.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Zasada równego traktowania pracowników - stanowisko GIP udostępnione naszemu Wydawnictwu
W myśl art. 11 2 zd. 1 K.p., pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności równego traktowania (...)
str. 4
2.
Potrącenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych ze świadczeń o charakterze niepieniężnym - odpowiedź KRK na pytanie naszego Wydawnictwa
W myśl art. 87 § 1 pkt 1 i 2 K.p., z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu (...)
str. 6
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki na FP i FS za pracownika niepełnoetatowego, z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS udzielonej na pytanie naszego Wydawnictwa
Zatrudniamy pracownika na część etatu, za wynagrodzeniem niższym niż minimalna płaca (2.000 zł). W związku z tym nie opłacamy za niego składek na Fundusz Pracy (...)
str. 7
2.
Jak rozliczyć pracownika przebywającego przez cały miesiąc w szpitalu w razie braku zaświadczenia lekarskiego?
Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości. W okresie od 1 do 30 września br. przebywał w szpitalu, o czym poinformowała pracodawcę jego żona. W (...)
str. 9
3.
Oskładkowanie i opodatkowanie niskiego wynagrodzenia z umowy zlecenia
W październiku br. zawarliśmy z osobą fizyczną (emerytem) niebędącą naszym pracownikiem dwie umowy zlecenia, odpowiednio na okres od 11 do 12 października br. i od (...)
str. 10
4.
Zmiana rodzajów ubezpieczeń w związku z zatrudnieniem zleceniobiorcy na podstawie umowy o pracę
1) Na okres od 1 lipca do 31 października br. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą fizyczną, która z tego tytułu podlegała tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. W (...)
str. 12
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Przeliczenie składnika rocznego uwzględnianego w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy
Pracownik pełnoetatowy od dłuższego czasu często choruje, a przerwy pomiędzy kolejnymi absencjami zasiłkowymi nie przekraczają 3 miesięcy kalendarzowych. W konsekwencji podstawa wymiaru przysługujących mu świadczeń (...)
str. 15
2.
Uzupełnianie dla celów zasiłkowych wynagrodzenia godzinowego pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy
Pracownik jest zatrudniony w systemie równoważnym w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym i wynagradzany stawką godzinową. W październiku 2021 r. nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego. W jednym (...)
str. 17
3.
Wynagrodzenie chorobowe w razie wykonywania dwóch umów o pracę w tym samym podmiocie
Od kilku lat zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto od 16 sierpnia 2021 r. wykonuje on dodatkową umowę o pracę na 1/3 etatu. (...)
str. 18
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada br. dla celów wypłaty zasiłków w 2022 r.
Prawo do zasiłków określonych w ustawie zasiłkowej i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają odpowiednio płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe (pracodawcy lub zleceniodawcy) albo (...)
str. 20
2.
Urlop i zasiłek macierzyński dla pracownicy opiekującej się wnukiem, gdy jego matka przebywa w szpitalu
1) Córka pracownicy kilka tygodni temu urodziła dziecko i z tytułu ubezpieczenia jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pobiera zasiłek macierzyński. Obecnie musi ona poddać się (...)
str. 21
3.
Wypłata świadczeń chorobowych za okres niezdolności do pracy powstałej w trakcie urlopu bezpłatnego przypadającego na dodatkowe zatrudnienie
Pracownik (36 lat) do końca października 2021 r. przebywał na urlopie bezpłatnym (3 m-ce). W czasie tego urlopu podjął zatrudnienie u innego pracodawcy na okres (...)
str. 23
IV.
Emerytury i renty
1.
Zasady doliczania stażu do pobieranej emerytury - zmiany od 1 stycznia 2022 r.
Od 3 lat zatrudniamy pracownika z ustalonym (w 2009 r.) prawem do emerytury. Po każdym przepracowanym kwartale kalendarzowym składa on do ZUS wniosek o doliczenie (...)
str. 25
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Świadczenie przez pracownika usług na rzecz własnego pracodawcy w ramach prowadzonej działalności
1) Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę prowadzi działalność gospodarczą w zakresie bhp. W ramach tej działalności pracodawca chciałby zawrzeć z nią umowę o (...)
str. 26
2.
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika w trakcie trwającego okresu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę
Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę, z jednoczesnym odsunięciem go od pracy na dotychczasowym stanowisku i powierzeniem w tym okresie innego zajęcia. Pracownik stwierdził jednak, (...)
str. 28
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Weryfikacja oraz rejestracja godzin nadliczbowych przy pracy zdalnej
Pracownik wykonujący pracę zdalnie zażądał wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Czy jest to zasadne? Czy pracodawca może odmówić jego wypłaty uznając je za nadmiarowe? Czy pracę (...)
str. 29
2.
Rozliczenie delegacji kierowcy obejmującej odcinki podróży krajowej i zagranicznej
W jaki sposób rozliczyć delegację kierowcy wykonującego okazjonalny przewóz osób, jeśli kilkakrotnie przekracza on granicę polsko-czeską wożąc klientów codziennie na wycieczki do Czech i z (...)
str. 31
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Zasady ustalania wysokości dodatku funkcyjnego
W zakładzie pracy wprowadzono do siatki wynagrodzeń kierowników zespołów dodatek funkcyjny w stawce miesięcznej. Jak pomniejszać go za okresy "niezasiłkowej" absencji w pracy? Czy można (...)
str. 33
2.
Obliczanie odprawy emerytalnej na podstawie wynagrodzenia z wcześniejszych, niepełnych miesięcy pracy
Pracownik, który odchodzi na emeryturę od dłuższego czasu chorował, a następnie do dnia rozwiązania umowy korzystał z urlopu wypoczynkowego. Był on wynagradzany stawką minimalną, a (...)
str. 34
3.
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę oraz z innych świadczeń otrzymywanych przez pracownika
1) Pracownikowi oprócz wynagrodzenia za pracę przysługuje karta lunchowa oraz pakiet medyczny. Jego wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Czy wymienione świadczenia pozapłacowe podlegają (...)
str. 36
4.
Staż na podstawie skierowania z urzędu pracy w okresach uprawniających nauczyciela do dodatku za wysługę lat
Nauczyciel 1 września 2021 r. rozpoczął trzeci rok pracy w szkole samorządowej. Wcześniej odbywał staż na podstawie skierowania z urzędu pracy u pracodawcy spoza oświaty. (...)
str. 39
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Włączanie dokumentów do części A lub B z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
W części A akt osobowych przechowujemy oświadczenia lub dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, a w części B należy wpinać oświadczenia lub (...)
str. 40
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu wypoczynkowego po osiągnięciu 10-letniego stażu w trakcie roku oraz uwzględnianie jego "podwyższenia" w planie urlopowym
1) W połowie listopada br. pracownik osiągnie 10-letni staż urlopowy. Dotychczas za 2021 r. wykorzystał 19 z 20 dni urlopu. Jak ustalić jego prawo oraz (...)
str. 42
2.
Pierwszy urlop zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej na podstawie "zwykłej" umowy o pracę
Agencja pracy tymczasowej w bieżącym roku zatrudniała pracownika najpierw w ramach pracy tymczasowej, a obecnie na podstawie "zwykłej" umowy o pracę. Jak obecnie ustalić jego (...)
str. 43
3.
Kiedy niepracownicze okresy aktywności zwiększają staż urlopowy?
1) Czy okresy pracy w ramach umowy zlecenia albo tzw. samozatrudnienia, a także pobierania zasiłku dla bezrobotnych i z tytułu opieki nad przewlekle chorym rodzicem (...)
str. 44
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zwolnienie od pracy na załatwienie spraw spadkowych kilka lat po śmierci ojca
Pracownica w trakcie postępowania spadkowego po zmarłym bracie dowiedziała się, że kilka lat temu zmarł jej ojciec, z którym nie utrzymywała kontaktu. Obecnie zamierza uporządkować (...)
str. 47
2.
Ustalanie okresu przepracowanego między kolejnymi awansami zawodowymi nauczyciela
Nauczyciel w grudniu 2019 r. uzyskał awans zawodowy nauczyciela kontraktowego. Czy w takim razie może w grudniu 2021 r. starać się o awans na nauczyciela (...)
str. 48
3.
Status pojazdu wykorzystywanego przez pracownika w czasie podróży służbowej
Czy pracownik może odbyć podróż służbową samochodem osobowym wynajętym na potrzeby związane z prowadzoną przez siebie równolegle działalnością gospodarczą? Czy powinien złożyć na tę okoliczność (...)
str. 49
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Przeprowadzenie pomiarów instalacji elektrycznej przez pracodawcę będącego najemcą pomieszczeń pracy
Podczas ostatniej kontroli inspektor pracy zażądał aby pracodawcy przedstawili aktualne pomiary instalacji elektrycznej. Czy pracodawca ma obowiązek wykonywać takie pomiary, jeżeli wynajmuje pomieszczenia biurowe od (...)
str. 50
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Nie zawsze podmiot zatrudniający przekaże zaległe wpłaty do PPK na rachunek instytucji finansowej
1) Pracownik (w wieku 58 lat) złożył wniosek o przystąpienie do PPK. W związku z tym, że legitymował się wymaganym stażem, pracodawca niezwłocznie zawarł w (...)
str. 52
2.
Czy cudzoziemiec zatrudniony w Polsce może przystąpić do PPK?
Podmiot zatrudniający prowadzi PPK. We wrześniu 2021 r. zatrudnił na podstawie umowy o pracę kilku obywateli Ukrainy, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom w ZUS. Czy w (...)
str. 53
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Obowiązkowe ubezpieczenia w ZUS członka rady nadzorczej będącego równocześnie pracownikiem
Na członka rady nadzorczej została powołana osoba, która jest zatrudniona w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę. Czy okoliczność ta zwalnia ją z ubezpieczeń (...)
str. 55
2.
Nie zawsze ZUS naliczy odsetki od zaległości składkowych
Czy w obecnym stanie prawnym ZUS naliczy odsetki za zwłokę, jeśli powstała zaległość w opłacaniu składek wynika z dostosowania się płatnika składek do interpretacji ZUS? (...)
str. 55
3.
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych po rozwiązaniu się umowy pracownicy w ciąży
1) Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na 3 miesiące (do 30 listopada br.) otrzymała zwolnienie lekarskie na okres od 2 do 10 (...)
str. 56
4.
Skutki ponownego zatrudnienia byłego pracownika przy pracy w szczególnych warunkach
1) Zatrudniliśmy pracownika w szczególnych warunkach, na tym samym stanowisku, które zajmował w latach 2010-2017, a które wówczas zostało zredukowane. Po rozwiązaniu poprzedniej umowy pracownik (...)
str. 57
5.
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z pracownikiem powołanym do służby wojskowej
Podpisaliśmy z pracownikiem umowę na czas określony (do 30 listopada br.). W dniu 5 października br. przedstawił nam dokument, z którego wynika, że został powołany (...)
str. 58
6.
Możliwość kontynuowania akt osobowych pracownika sezonowego
Począwszy od 2018 r. zatrudniamy pracownika na podstawie umowy o pracę do wykonywania prac sezonowych (maj-sierpień). Czy możemy kontynuować akta osobowe tego pracownika, jeżeli nie (...)
str. 59
7.
Informacja o pobieraniu zasiłku opiekuńczego w treści świadectwa pracy
1) Pracownik w okresie zatrudnienia korzystał z opieki na osoby uprawnione z prawem do zasiłku opiekuńczego. Czy okresy te wykazać w świadectwie pracy? W pomocniczym (...)
str. 60
XIII.
Dodatkowa praca pracowników administracji publicznej
Osoby zatrudnione w administracji publicznej, inaczej niż osoby zatrudnione poza tą sferą, chcąc podjąć dodatkowe zatrudnienie muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Zakres tych ograniczeń (...)
str. 60
1.
Zatrudnieni w Służbie Cywilnej
Regulacje ogólne Zasady dodatkowego zarobkowania członków korpusu służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. (...)
str. 60
2.
Zatrudnieni w urzędach państwowych
Zakres ograniczeń, jakie ustawodawca nałożył na urzędników państwowych jest podobny do obowiązujących pracowników służby cywilnej. Nie mogą oni podejmować dodatkowego zatrudnienia bez uzyskania uprzedniej zgody (...)
str. 63
3.
Pracownicy zatrudnieni w jednostkach samorządowych
Regulacje ogólne dotyczące dodatkowego zatrudnienia Zasady podejmowania dodatkowej aktywności pracowników samorządowych wynikają z art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (...)
str. 64
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Od 1 lutego 2022 r. zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
W Dzienniku Ustaw z dnia 20 października 2021 r. pod poz. 1891 została opublikowana ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 66
2.
Zmiany w ustawie zdrowotnej
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku w Senacie znajduje się ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki (...)
str. 66
3.
Projekt ustawy zmieniający ustawę o cudzoziemcach wprowadzający m.in. uproszczenia w udzielaniu zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1681). Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do (...)
str. 67
4.
Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 r.
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)
str. 68
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.