Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (573) Z DNIA 01.02.2023
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 1 (523) z dnia 01.01.2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 1 (523) z dnia 01.01.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Od 1 stycznia 2021 r. należy informować ZUS o zawartych umowach o dzieło
Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie (...)
str. 4
2.
Nowe regulacje w zakresie ustalania podstawy wymiaru niektórych zasiłków w razie czasowego obniżenia etatu
W okresie stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego) w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach... (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.), dalej (...)
str. 5
3.
Badania profilaktyczne po zmianach wprowadzonych ustawą antykryzysową - tarcza 6.0
Ustawa antykryzysowa - tarcza 6.0 wprowadziła zmiany do art. 12a specustawy, wydłużając terminy wykonywania niektórych obowiązków związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników. W nowym brzmieniu przepis (...)
str. 9
4.
Od 5 grudnia 2020 r. praca zdalna podczas izolacji w warunkach domowych uregulowana w specustawie
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 grudnia 2020 r. pod poz. 2157 opublikowano ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych (...)
str. 10
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zwolnienia z opłacania składek ZUS dla niektórych branż wynikające z ustawy antykryzysowej - tarcza 6.0
Generalnie z dniem 16 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z (...)
str. 11
1.1.
Zwolnienie płatnika z opłacania składek ZUS za okres od lipca do września 2020 r.
Ustawa antykryzysowa - tarcza 6.0 rozszerzyła krąg płatników składek wymienionych w art. 31zo ust. 8 specustawy, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS (...)
str. 11
1.2.
Zwolnienie płatnika składek z opłacania składek ZUS za listopad 2020 r.
Z dniem 30 grudnia 2020 r. wszedł w życie nowy art. 31zo ust. 10 specustawy. Na jego podstawie zwolniony z obowiązku opłacania składek ZUS może (...)
str. 12
1.3.
Zwolnienie zleceniodawcy na wniosek zleceniobiorcy z opłacania za niego składek ZUS
Ustawa antykryzysowa - tarcza 6.0 wprowadziła do specustawy nowe zwolnienie z opłacania składek ZUS. Na podstawie art. 31zy 14 zleceniobiorca wykonujący umowę agencyjną, umowę zlecenia (...)
str. 13
2.
Rozliczenia składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika w 2021 r.
Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne W 2021 r. stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, a także na (...)
str. 15
3.
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla niektórych przedsiębiorców i zleceniobiorców
Ustawa antykryzysowa - tarcza 6.0 wprowadza do specustawy przepisy dotyczące jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla przedsiębiorców niektórych branż (obowiązujące od 30 grudnia 2020 r.) oraz (...)
str. 18
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie bez podatku dochodowego, ale ze składkami ZUS
Obecnie od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie zaniechano poboru podatku dochodowego. Czy okoliczność ta ma wpływ na wyłączenie tego rodzaju przychodu (...)
str. 21
2.
Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego
Od połowy 2020 r. pracownica korzysta z urlopu wychowawczego i z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Faktycznie ustalona podstawa (...)
str. 23
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wysokość najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników w 2021 r.
Pracownik choruje nieprzerwanie od 28 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r. Jest on zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem określonym na (...)
str. 25
2.
Kwalifikacja wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wliczanego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Czy obowiązujący w zakładzie pracy okres rozliczeniowy wpływa na sposób wliczania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia za nadgodziny oraz dodatków za pracę w dniach (...)
str. 27
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.1.
Limit dni, za które w roku kalendarzowym wypłaca się wynagrodzenie chorobowe
Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Jeżeli jednak w roku poprzedzającym niezdolność do pracy (...)
str. 29
1.2.
Rodzaj świadczenia chorobowego w razie niezdolności do pracy przypadającej na przełomie roku
Jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy z powodu choroby przypada na przełomie roku kalendarzowego, to rodzaj wypłacanego od 1 stycznia 2021 r. świadczenia zależy od tego (...)
str. 30
1.3.
Zmiana płatnika zasiłków w nowym roku kalendarzowym
W 2021 r. upoważnionym do wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych jest płatnik składek (pracodawca, zleceniodawca), który na dzień 30 listopada 2020 r. zgłosił do ubezpieczenia (...)
str. 31
2.
Od 1 stycznia 2021 r. zasiłek opiekuńczy z nowego limitu dni przysługujących w roku kalendarzowym
Pracownica od 1 grudnia 2020 r. do 10 stycznia 2021 r. sprawuje osobistą opiekę nad chorym 6-letnim dzieckiem. W 2020 r. z limitu zasiłku opiekuńczego (...)
str. 31
3.
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia gdy kontynuowana jest jedna z umów o pracę
Pracownik ma zawarte dwie umowy o pracę z różnymi pracodawcami. Jedna z tych umów uległa rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2020 r. W grudniu 2020 (...)
str. 33
C.
PRAWO PRACY
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rozliczanie pracy w dniu wolnym po obniżeniu wymiaru czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
Pracownik jest zatrudniony w normach podstawowych w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Pod koniec tego okresu wystąpił o obniżenie wymiaru czasu pracy o 15 minut w skali (...)
str. 35
2.
Odpoczynki dobowe w przypadku pracy dodatkowej
1) Pracownik wykonujący pracę na nocnej zmianie został wezwany do pracy rano w wolną sobotę, przy czym w dniu bezpośrednio poprzedzającym korzystał z wolnego za (...)
str. 37
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalenie wynagrodzenia za pracę gdy absencja chorobowa wystąpiła w dniu wolnym od pracy
Zatrudniamy pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości (2.700 zł). Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku w jednomiesięcznym okresie (...)
str. 39
2.
Wysokość podwyższonej z powodu COVID-19 kwoty wolnej od potrąceń w 2021 r.
1) Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na cały etat jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. W jakiej wysokości zastosować kwotę wolną od potrąceń, jeżeli pracownik złożył pracodawcy (...)
str. 41
3.
Zasady ustalania odprawy dla pracownika powołanego do wojskowej służby przygotowawczej
Jak należy ustalić odprawę przysługującą pracownikowi powołanemu do wojskowej służby przygotowawczej? Odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi powołanemu do wojskowej służby przygotowawczej na podstawie art. 125 w (...)
str. 43
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Forma składania wniosków urlopowego, o dni opieki i o prywatne wyjście z pracy
W jakiej formie powinny być składane wnioski o urlop wypoczynkowy, opiekę nad dzieckiem do 14 lat oraz wyjście prywatne? Który z nich musi być podpisany (...)
str. 44
2.
Ewidencja czasu pracy osoby zatrudnionej wykonującej pracę zdalnie
Czy pracodawca ma obowiązek wyodrębnienia w ewidencji liczby godzin przepracowanych zdalnie? Jak powinien wskazać przedział, w którym praca była wykonywana, skoro nie ma możliwości bieżącej (...)
str. 46
VIII.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Udzielanie zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat
Pracodawca chciałby w przepisach wewnętrznych wprowadzić zapis, zgodnie z którym pracownicy mogą wykorzystać zwolnienie od pracy w trybie art. 188 K.p. do końca roku kalendarzowego, (...)
str. 47
2.
Zaliczenie do kosztów podróży pracownika pobytu w hotelu
Czy pracownicy firmy wyjeżdżający w delegację po Polsce celem montażu mebli u klienta mogą korzystać z hoteli i płacić firmową kartą? Jeśli montaż mebli u (...)
str. 48
3.
Okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy zlecenia
1) Zawieramy umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Jak długo powinniśmy przechowywać te umowy? Na pytanie Czytelnika nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co wyjaśniamy dalej. Umowa zlecenia (...)
str. 50
IX.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Zasady przeprowadzania szkoleń okresowych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
Od 1 stycznia 2020 r. zatrudniamy pracownika na stanowisku robotniczym. Zorganizowaliśmy mu szkolenie wstępne. Do kiedy powinniśmy się wywiązać z obowiązku przeprowadzenia szkolenia okresowego? Co (...)
str. 52
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego w wieku emerytalnym i pracownika pobierającego rentę
1) Zatrudniamy pracownika legitymującego się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W styczniu br. osiągnie on wiek emerytalny, przy czym wniosek o ustalenie prawa do emerytury zamierza złożyć (...)
str. 54
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Rezygnacja pracownika będącego uczestnikiem PPK z dokonywania wpłat
Pracodawca 10 listopada 2020 r. zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Pierwszych wypłat wynagrodzeń, od których obliczył i pobrał (...)
str. 56
2.
Prawo pracownika do obniżenia podstawowej wpłaty do PPK finansowanej z jego środków
1) Pracownik jest uczestnikiem PPK. Jego wynagrodzenie za pracę określone zostało na poziomie minimalnego. Czy w związku z tym musi on złożyć pracodawcy oświadczenie o (...)
str. 58
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Charakterystyka przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2 wypowiedzenie nadal jest zwykłym i podstawowym sposobem rozwiązania stosunku pracy. Nie musi zawierać uzasadnienia, jeśli dotyczy umowy (...)
str. 60
2.
Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Nie ma katalogu przyczyn wypowiedzenia umowy bezterminowej. Na podstawie orzecznictwa można je podzielić na dwie kategorie: związane z cechami psychofizycznymi pracownika i sposobem wykonywania przez (...)
str. 61
3.
Skutki COVID-19 jako przyczyna wypowiedzenia leżąca po stronie pracownika
3.1. Przeciwwskazania do pracy Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach (...)
str. 61
3.1.
Przeciwwskazania do pracy
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu (...)
str. 61
3.2.
Choroba zawodowa
COVID-19 może zostać uznany za chorobę zawodową, jeśli da się ustalić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy jego powstaniem a narażeniem zawodowym. Tę interpretację potwierdza resort pracy w (...)
str. 62
3.3.
Absencje chorobowe
Według jednolitej linii orzeczniczej, długotrwała choroba pracownika samodzielnie stanowi usprawiedliwioną przyczynę wypowiedzenia, gdyż zawsze powoduje niekorzystne skutki dla pracodawcy np. dezorganizację pracy (por. m.in. wyrok (...)
str. 63
3.4.
Odmowa wykonywania pracy zdalnej
Do obowiązków pracownika należy stosowanie się do poleceń pracodawcy dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z prawem lub umową o pracę (art. 100 § (...)
str. 63
4.
Skutki COVID-19 jako przyczyna wypowiedzenia umowy leżąca po stronie pracodawcy
4.1. Przyczyny niedotyczące pracownika Pracodawca może uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę likwidacją stanowiska pracy, redukcją etatów czy zmianami organizacyjnymi, koniecznymi z uwagi na pogorszenie się (...)
str. 64
4.1.
Przyczyny niedotyczące pracownika
Pracodawca może uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę likwidacją stanowiska pracy, redukcją etatów czy zmianami organizacyjnymi, koniecznymi z uwagi na pogorszenie się sytuacji m.in. finansowej wskutek (...)
str. 64
4.2.
Kryteria doboru pracowników do zwolnienia
W razie zmniejszania zatrudnienia z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną powstałą wskutek wirusa SARS-CoV-2, pracodawca powinien wskazać w wypowiedzeniu umowy bezterminowej kryteria, którymi kierował się (...)
str. 64
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Od 1 stycznia 2021 r. ustawą o PPK objęto pozostałe podmioty zatrudniające oraz podmioty sektora finansów publicznych
Od 1 stycznia 2021 r. ostatnia grupa podmiotów zatrudniających została zobowiązana do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Należą do niej pozostałe podmioty (nieobjęte we wcześniejszych (...)
str. 65
2.
W 2021 r. wyższa minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług
W przypadku umowy zlecenia (art. 734 K.c.) i umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (art. (...)
str. 65
3.
Świadczenia chorobowe na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych z uwzględnieniem komunikatu ZUS
ZUS w dniu 11 grudnia 2020 r. poinformował na stronie internetowej www.zus.pl o szczególnych zasadach przysługiwania odpowiednio wynagrodzenia za czas choroby i/lub zasiłku chorobowego niektórym (...)
str. 66
4.
Przedłużenie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Sygnalizujemy, że na dzień oddania niniejszego numeru czasopisma do druku, Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w (...)
str. 68
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.