Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (573) Z DNIA 01.02.2023
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 20 (542) z dnia 10.10.2021
Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Dodatek nr 19
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20
z dnia 10.10.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
STATUS OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
1.
Stopnie niepełnosprawności
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. (...)
str. 3
2.
Schorzenia szczególne
W celu prawidłowego określenia uprawnień pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych konieczne jest również określenie tzw. szczególnych schorzeń, czyli pewnych rodzajów niepełnosprawności, z którymi ustawodawca (...)
str. 7
3.
Zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych według przepisów zawartych w ustawie o rehabilitacji
Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy o rehabilitacji, w przypadku pierwszego orzeczenia o niepełnosprawności przedstawionego pracodawcy, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób (...)
str. 9
4.
Przetwarzanie przez pracodawcę danych o stanie zdrowia pracownika niepełnosprawnego
Zgodnie z art. 2b ustawy o rehabilitacji, pracodawca przetwarza dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia osób: pozostających z nim w stosunku pracy oraz (...)
str. 11
5.1.
Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności
Specustawa wprowadziła m.in. zmiany w zakresie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zgodnie z (...)
str. 12
5.2.
Wydłużenie ważności orzeczeń o niezdolności do pracy
Zgodnie z art. 15zc ust. 1 specustawy, obowiązującym od 8 marca 2020 r., z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o: częściowej niezdolności do pracy, (...)
str. 14
5.3.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących ważności orzeczenia na  podstawie specustawy, z uwzględnieniem stanowiska PFRON
Stan faktyczny: Pracodawca zatrudnił 5 marca 2020 r. nowego pracownika. Przy jego rekrutacji okazało się, że 29 lutego 2020 r. wygasło mu orzeczenie o niepełnosprawności, (...)
str. 15
5.4.
Orzeczenia o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa w okresie trwającego stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii
Aktualnie lekarz przewodniczący składu orzekającego, jeśli uzna dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentację medyczną za wystarczającą, może sporządzić ocenę stanu zdrowia wnioskodawcy bez przeprowadzenia (...)
str. 16
6.
Dostęp PFRON do orzeczeń o niepełnosprawności
Zgodnie z art. 6d ust. 4a pkt 7 ustawy o rehabilitacji, dane gromadzone w systemie udostępnia się, jeżeli stanowią one kryterium przyznania świadczenia albo ustawowe (...)
str. 17
II.
DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.
Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji, podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być pracodawca: prowadzący zakład pracy (...)
str. 17
2.
Ustalenie stanu zatrudnienia pracowników zgodnie z ustawą o rehabilitacji
Stan zatrudnienia oraz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ustala się dla wszystkich pracodawców zgodnie z art. 21 ust. 1 i 5 ustawy o rehabilitacji. Przy czym (...)
str. 21
3.
Na kogo przysługuje dofinansowanie?
Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji, dofinansowanie przysługuje na niepełnosprawnych pracowników ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi PFRON. Ewidencja zatrudnionych osób niepełnosprawnych (...)
str. 22
4.
Wykazanie tzw. efektu zachęty na nowo zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych
Stosownie do art. 48a ust. 2 ustawy o rehabilitacji, dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 26a tej ustawy, które stanowi pomoc (...)
str. 23
4.1.
Efekt zachęty według metody ilościowej
Ustalenia efektu zachęty metodą ilościową dokonuje się poprzez wykazanie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem z miesiąca podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego pracodawca zamierza pobierać (...)
str. 24
4.2.
Efekt zachęty według metody jakościowej
Ustalanie efektu zachęty tą metodą polega na wykazaniu, że nowo zatrudniony pracownik niepełnosprawny podjął pracę na miejsce pracownika, którego stosunek pracy ustał w warunkach określonych (...)
str. 26
4.3.
Dofinansowanie na pracownika, który w trakcie zatrudnienia uzyskał status osoby niepełnosprawnej
W aktualnym stanie prawnym, pracodawca wykonujący działalność gospodarczą nie musi wykazywać efektu zachęty w przypadku pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego (...)
str. 27
5.
Wysokość miesięcznego dofinansowania
Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie do (...)
str. 28
III.
DOKUMENTY W SPRAWIE DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.1.
Ogólne zasady
Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie składa PFRON: miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę (...)
str. 32
1.2.
Informacja INF-D-P
Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych składa się z trzech części, tj.: A, B, C. Poniżej omawiamy poszczególne części tego (...)
str. 34
1.3.
Wniosek Wn-D
Poniżej i na następnych stronach prezentujemy sposób wypełnienia wniosku Wn-D. W części A wniosku - "Dane o dokumencie" - pracodawca odpowiednio zaznacza w poz. 1 (...)
str. 37
1.4.
Informacja INF-O-PP
Pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i dla których dofinansowanie stanowi pomoc publiczną do wniosku o dofinansowanie (Wn-D) powinni załączyć także: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu (...)
str. 41
2.
Termin przekazania dokumentów do PFRON
Pracodawca przekazuje do PFRON dokumenty (wniosek Wn-D wraz z informacjami INF-D-P oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, (...)
str. 45
3.
Termin przedawnienia roszczeń PFRON
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwróciła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z pytaniem jaki jest okres przedawnienia dla zobowiązań wobec PFRON o zwrot (...)
str. 45
4.
Otrzymanie dofinansowania z PFRON
PFRON po otrzymaniu dokumentów (Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP): sprawdza je pod względem rachunkowym i formalnym oraz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, informuje pracodawcę (...)
str. 46
IV.
KONTROLA PFRON W ZAKRESIE DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.
Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
Na podstawie art. 26a ust. 9b ustawy o rehabilitacji, Prezes Zarządu PFRON może przeprowadzić u pracodawcy postępowanie sprawdzające w celu potwierdzenia: zgodności ze stanem faktycznym (...)
str. 47
2.
Przeprowadzenie kontroli
Zgodnie z art. 26a ust. 10 ustawy o rehabilitacji, Prezes PFRON może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące zgodności ze stanem (...)
str. 48
V.
INNE FORMY POMOCY W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM NIEPEŁNOSPRAWNEGO
1.
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36 miesięcy może otrzymać zwrot ze środków PFRON kosztów: adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób (...)
str. 51
2.
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków PFRON zwrot: miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, kosztów szkolenia tych pracowników w (...)
str. 53
3.
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który: prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy, przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę (...)
str. 54
4.
Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego
Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON. Jak wyjaśnia PFRON, szkolenie osób niepełnosprawnych może być (...)
str. 55
VI.
OBNIŻANIE WPŁAT NA PFRON
1.
Ustalenie wysokości wpłaty
Obowiązkowe wpłaty na PFRON dokonują pracodawcy, u których stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 25 pracowników. (...)
str. 56
2.
Termin dokonania wpłaty
Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji, pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON powinien przekazywać poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system (...)
str. 59
3.
Obniżenie wpłaty
Wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników (...)
str. 59
4.1.
Zasady ogólne
Wzór informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o symbolu INF-U, a także informacji miesięcznej o informacjach o kwocie obniżenia wpłat (...)
str. 61
4.2.
Sporządzenie informacji INF-U
Informację o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON sporządza sprzedający (zdefiniowany na str. 59-60 niniejszego opracowania) na formularzu INF-U. Informację tę wystawia w terminie wskazanym w (...)
str. 61
4.3.
Sporządzenie miesięcznej informacji INF-1-u
W Informacji miesięcznej o informacjach o kwocie obniżenia wpłat na PFRON, o symbolu INF-1-u, sprzedający podaje: "Dane ewidencyjne i adres sprzedającego", tj. w poz. 1 (...)
str. 67
4.4.
Prowadzenie ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia
Pracodawca obowiązany jest prowadzić ewidencję wystawionych informacji o kwocie obniżenia, która powinna zawierać: numer wpisu z zachowaniem ciągłości numeracji w roku sprawozdawczym, datę wystawienia informacji, (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.