Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (528) z dnia 10.03.2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Urlop w trakcie pracy zdalnej wykonywanej w okresie izolacji w warunkach domowych, z uwzględnieniem odpowiedzi MRPiT na zapytanie naszego Wydawnictwa
W UiPP nr 5/2021 , str. 4 pisaliśmy na temat wykorzystywania urlopu wypoczynkowego przez pracownika na kwarantannie lub objętego izolacją w warunkach domowych, wykonującego pracę (...)
str. 4
2.
Ustalanie stażu i podstawy do dodatkowego wynagrodzenia rocznego według stanowiska MRPiT udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Pracownikowi jednostki sfery budżetowej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka). Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości tego świadczenia reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 1997 (...)
str. 5
3.
Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w nocy zmiany czasu na letni
W nocy z 27 na 28 marca 2021 r. nastąpi zmiana czasu na letni środkowoeuropejski poprzez przesunięcie wskazówek zegara z godziny 2 00 na 3 (...)
str. 6
4.
Od 1 marca 2021 r. wyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z zasiłków
Egzekucji i potrąceń ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach (...)
str. 7
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składka na FP od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia, z uwzględnieniem odpowiedzi MRPiT na zapytanie naszego Wydawnictwa
Pracodawca opłaca za pracowników składki na Fundusz Pracy ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszących w przeliczeniu (...)
str. 8
2.
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń pozapłacowych przyznanych pracownikom
Pracodawca finansuje pracownikom w całości pakiety medyczne i składki na ubezpieczenie grupowe. Ich wartość pieniężna co miesiąc jest doliczana do wynagrodzenia podlegającego oskładkowaniu. Przy czym (...)
str. 10
3.
Do 15 lub 31 marca br. część płatników ma czas na złożenie wniosku o zwolnienie z zapłaty składek ZUS
Zwolnienie niektórych płatników z zapłaty składek ZUS za styczeń 2021 r. lub grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Płatnicy składek prowadzący, na dzień 30 (...)
str. 12
4.
Do 31 marca 2021 r. płatnicy opłacający składki na FEP przekazują zgłoszenia o pracy szczególnej w 2020 r. na formularzu ZUS ZSWA
Składki na FEP opłaca się za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki: urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r., wykonuje prace w szczególnych warunkach (...)
str. 13
5.
Składki ZUS za akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655 z późn. zm.) (...)
str. 16
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wysokość świadczenia chorobowego w razie niezdolności do pracy trwającej w okresie wyczekiwania
Pracownik został zatrudniony 11 stycznia 2021 r. Po raz pierwszy zachorował w okresie wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych (niezdolność przypadała na 29 stycznia oraz (...)
str. 17
2.
Premia kwartalna jako nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego
W październiku 2020 r. pracodawca podjął decyzję o wprowadzeniu nowego składnika wynagrodzenia, tj. premii kwartalnej. Pierwszej wypłaty dokonał w styczniu 2021 r. za IV kwartał (...)
str. 18
3.
Wliczanie wynagrodzenia za dyżury domowe do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
W okresie zimowym niektórzy pracownicy pełnią dyżury domowe. Nie ustalamy harmonogramu dyżurów, a zlecenie ich wykonania odbywa się z dnia na dzień. Za każdą godzinę (...)
str. 19
4.
Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego dla zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
Od 1 lutego 2021 r. zatrudniamy zleceniobiorcę, który od tego dnia podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Jest on wynagradzany według stawki godzinowej. W połowie (...)
str. 21
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Czy pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o kończącym się okresie zasiłkowym?
Pracownik od dłuższego czasu choruje i niebawem wyczerpie 182-dniowy okres zasiłkowy. Wiemy, że nie jest jeszcze w pełni zdrowy, jednak do chwili obecnej nie wystąpił (...)
str. 23
2.
Brak prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem partnerki
Na początku roku zatrudniliśmy nowego pracownika. Z otrzymanych od niego informacji wynika, że pozostaje on w związku partnerskim z kobietą będącą matką ich wspólnego dziecka (...)
str. 24
3.
Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego bez podwyższenia do kwoty świadczenia rodzicielskiego
Pracownik (rencista) jest zatrudniony na 1/4 etatu i otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 700 zł. W styczniu 2021 r. przez dwa tygodnie korzystał z (...)
str. 26
IV.
Emerytury i renty
1.
Dokumentowanie wykonywania pracy w szczególnych warunkach dla celów emerytalnych
Jesteśmy prywatną spółką z o.o. zajmującą się wytwarzaniem i dystrybucją ciepła. Zatrudniamy pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach. Informację o tym umieszczamy w świadectwie pracy. (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Przekształcenie z mocy prawa umowy na czas określony w kontrakt bezterminowy
Zawarta z pracownikiem umowa na czas określony po przekroczeniu limitu zatrudnienia przekształciła się w kontrakt bezterminowy. Czy w związku z tym konieczne jest sporządzenie nowej (...)
str. 28
2.
Ochrona stosunku pracy po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem
1) W trakcie nieobecności pracownicy korzystającej z urlopów związanych z rodzicielstwem jej stanowisko pracy zajął inny pracownik, z którego pracy jesteśmy zadowoleni i chcielibyśmy aby (...)
str. 29
3.
Częste absencje chorobowe jako dopuszczalny powód wypowiedzenia umowy o pracę
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony od dłuższego czasu korzysta ze zwolnień chorobowych, co dezorganizuje pracę całego zespołu. Chcielibyśmy wypowiedzieć mu umowę o pracę. Czy jest (...)
str. 30
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Wcześniejsze wezwanie do pracy w dniu następującym po urlopie wypoczynkowym
Pracownik zatrudniony w systemie równoważnym w dniu, w którym zgodnie z planem miał rozpocząć pracę o 8 00 korzystał z urlopu wypoczynkowego. Nazajutrz miał stawić (...)
str. 32
2.
Rekompensowanie pracy wykonywanej w dniu harmonogramowo wolnym od pracy
Pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym, w organizacji czterobrygadowej, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, licząc od stycznia danego roku i wynagradzany stawką miesięczną. Zgodnie z grafikiem (...)
str. 33
3.
Rekompensata nadgodzin czasem wolnym
Oddawanie czasu wolnego za nadgodziny jest alternatywą dla wypłaty dodatku za pracę nadliczbową. Decyzja o zrekompensowaniu nadgodzin czasem wolnym powoduje, że pracownik zachowuje prawo do (...)
str. 34
4.
Kompensata pracy nadliczbowej kierowcy zatrudnionego w zadaniowym czasie pracy
Kilkakrotnie spotkaliśmy się z opinią, że nadgodziny kierowcy w zadaniowym czasie pracy zawsze są płatne 100%, ale nikt nie potrafił tego uzasadnić ani wskazać podstawy (...)
str. 37
5.
Czy zarządzenie wydane przez pracodawcę może naruszać przepisy powszechne o czasie pracy?
W spółce funkcjonują regulamin pracy oraz wewnętrzne zarządzenia, które szczegółowo określają zasady organizacji czasu pracy, w tym "Zasady polecania i rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych (...)
str. 38
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu prowizyjnym zleceniobiorcy
Zleceniobiorca zatrudniony na kilka miesięcy nie ma określonych dni i godzin pracy. Otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, którego wysokość zależy od ilości podpisanych przez niego umów. (...)
str. 40
2.1.
Do 31 marca br. - przedsiębiorcy niektórych branż mogą wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. (...)
str. 42
2.2.
Dofinansowanie do wynagrodzeń dla przedsiębiorstwa wielozakładowego
Firma ma rozbudowaną strukturę, w której znajduje się jednostka główna z przeważającą działalnością gospodarczą w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, a także (...)
str. 42
3.
Dopuszczalność zmiany systemu wynagradzania cudzoziemców
1) Zmieniamy system wynagradzania pracowników całego działu (z wyjątkiem kierowników) ze stawek miesięcznych na godzinowe. Jak powinniśmy postąpić wobec pracujących w zakładzie cudzoziemców, których wynagrodzenie (...)
str. 44
4.
Kiedy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie współmałżonkowi?
Pracownik złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, a następnie porzucił pracę. Nie odbiera od nas korespondencji ani telefonów. W naszym zakładzie nadal pracuje (...)
str. 46
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Zgoda na przechowywanie dokumentacji uzyskanej od kandydata w trakcie rekrutacji
Po przeprowadzonej rekrutacji pozostały nam dokumenty kilku kandydatów, których odrzuciliśmy tylko z tego względu, że obecnie nie mamy więcej wolnych stanowisk pracy. Ponieważ proces poszukiwania (...)
str. 48
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy podczas urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą na część etatu
Pracownica wkrótce rozpocznie urlop rodzicielski, który będzie łączyć z pracą na pół etatu. Na jej koncie urlopowym znajduje się 22 dni zaległego urlopu wypoczynkowego. Kiedy (...)
str. 49
2.
Urlop rodzicielski w razie urodzenia kolejnego dziecka podczas urlopu wychowawczego
Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym, udzielonym do 10 marca 2021 r., w październiku 2020 r. urodziła drugie dziecko. Obecnie pobiera zasiłek macierzyński za okres odpowiadający (...)
str. 51
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Wypadek pracownika świadczącego pracę zdalnie
Pracownik na podstawie art. 3 specustawy wykonuje pracę zdalnie. W dniu 12 lutego br. uległ wypadkowi (przewrócił się i uszkodził kolano). Twierdzi, że stało się (...)
str. 52
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Wpłaty do PPK od wynagrodzenia członka rady nadzorczej
Członek rady nadzorczej sp. z o.o., powołany w oparciu o przepisy K.s.h., został objęty programem PPK. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej ustalono jako określony procent minimalnego (...)
str. 54
2.
Dalsze uczestnictwo w PPK zleceniobiorcy po zmianie tytułu ubezpieczeń
Uczestnikiem PPK jest zleceniobiorca, który do końca lutego br. ze zlecenia podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a od 1 marca br. przedmiotowe ubezpieczenia są (...)
str. 55
E.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Odwołanie płatnika od decyzji ZUS odmawiającej zwolnienia z zapłaty składek
Otrzymaliśmy decyzję odmawiającą zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na podstawie przepisów specustawy. Jednak w wyznaczonym terminie nie wnieśliśmy sprzeciwu do Prezesa ZUS. Czy niedochowanie (...)
str. 56
2.
Wpływ kilkugodzinnej nieobecności w pracy na podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego
W jednym z miesięcy uwzględnianych w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego pracownik przez 3 godziny korzystał ze zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych ( (...)
str. 57
3.
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony
Od 6 sierpnia 2018 r. zatrudniamy pracownika na czas nieokreślony. Wcześniej świadczył on dla nas pracę w 2006 r. oraz w latach 2007-2009, łącznie ponad (...)
str. 58
4.
Rozwiązanie umowy na zastępstwo z pracownicą oczekującą dziecka
Zatrudniliśmy pracownicę na czas określony, obejmujący okres nieobecności pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego (na zastępstwo). Zastępująca nie spełnia naszych oczekiwań, ale okazało się, że jest (...)
str. 58
5.
Prawo zlecania pracy nocnej i wysokość dodatku dla osoby pełnoletniej zatrudnionej na zasadach przewidzianych dla młodocianych
1) Zatrudniamy pracowników młodocianych. Jeden z nich w styczniu br. ukończył 18 lat. W lutym br. wykonywał on pracę w nocy. Czy było to dopuszczalne? (...)
str. 59
6.
Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego po dokonaniu wypowiedzenia
1) Wypowiedzieliśmy umowę na czas nieokreślony pracownikowi, który legitymuje się 5-letnim stażem urlopowym. Umowa miała ulec rozwiązaniu z końcem maja 2021 r., jednak pracownik znalazł (...)
str. 60
7.
Wysokość zasiłku pogrzebowego w razie śmierci pracownika wskutek wypadku przy pracy
Pracownik uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy. Czy jego żonie, która poniosła koszty pogrzebu, przysługuje wyższy zasiłek pogrzebowy? Jakie dokumenty powinna przedłożyć w ZUS celem wypłaty (...)
str. 60
1.
Obowiązek kierowania i wykonania badania profilaktycznego
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu (...)
str. 61
2.
Rodzaje badań profilaktycznych
Przepisy Kodeksu pracy wyodrębniają trzy rodzaje badań profilaktycznych, tj. wstępne, okresowe i kontrolne. Ich zakres, częstotliwość wykonywania, tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich oraz wymagania (...)
str. 62
3.
Treść i adresaci skierowania na badanie profilaktyczne
Badania profilaktyczne odbywają się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, które powinno zawierać: określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, w przypadku osób przyjmowanych (...)
str. 64
4.
Lekarze uprawnieni do przeprowadzenia badań profilaktycznych
Do wykonywania zadań służby medycyny pracy w zakresie przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych uprawnieni są lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. (...)
str. 65
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Od 1 marca 2021 r. waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.