Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 8 (530) z dnia 10.04.2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Obliczenie stawki dziennej zasiłku chorobowego według stanowiska ZUS zajętego na pytanie naszego Wydawnictwa
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do (...)
str. 4
2.
Przechowywanie elektronicznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w świetle stanowiska resortu pracy udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie ( art. 30 § 3 K.p.). Należy przez (...)
str. 5
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzenia zleceniobiorcy
1) Na kilka miesięcy (od 1 listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.) zawarliśmy umowę zlecenia z osobą fizyczną (w wieku 45 lat), która (...)
str. 7
2.
Prawo przedsiębiorcy do opłacania składek ZUS na preferencyjnych warunkach
Osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jest to jej pierwsza w życiu działalność gospodarcza. W ramach tej działalności (...)
str. 9
3.
Składki ZUS od wynagrodzenia osób skierowanych do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności
Spółka z o.o. zatrudnia kilkudziesięciu skazanych. Od ich wynagrodzeń odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe (bez chorobowego) oraz na FP, FS i FGŚP. (...)
str. 11
4.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia mediatora
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości (...)
str. 12
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłków premii wypłacanej za czas pobierania wynagrodzenia chorobowego
Pracodawca wypłaca premie miesięczne określone w stałej stawce kwotowej. W myśl regulaminu premiowania, premia przysługuje za okresy absencji, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie za czas (...)
str. 14
2.
Wynagrodzenie chorobowe za okres choroby przypadającej po zakończeniu skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii
Jeden z pracowników na okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. został skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii. Od 1 kwietnia 2021 r. (...)
str. 15
3.
Dodatki funkcyjny i motywacyjny wypłacane nauczycielowi w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Dyrektor szkoły będący nauczycielem obok wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatki przyznawane odpowiednio na okresy: roku szkolnego - funkcyjny i półrocza - motywacyjny. W kwietniu 2021 r. (...)
str. 17
4.
Wliczenie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych tzw. dodatku covidowego
Niektórzy z pracowników otrzymują tzw. dodatek covidowy przyznany na podstawie polecenia Ministra Zdrowia z 1 listopada 2020 r. Czy dodatek ten powinien być uwzględniany w (...)
str. 18
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego po rozwiązaniu umowy o pracę zawartej do dnia porodu
Z pracownicą zatrudnioną na czas określony przedłużyliśmy umowę do dnia porodu. Wypłatę zasiłku za pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego, będący równocześnie ostatnim dniem zatrudnienia, chcielibyśmy przekazać (...)
str. 19
2.
Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego rozpoczynającego się w II kwartale 2021 r.
Pracownica będąca w ciąży jest nieprzerwanie niezdolna do pracy z powodu choroby. Na początku kwietnia 2021 r. wyczerpała okres zasiłkowy (chorowała także przed zajściem w (...)
str. 20
3.
Zwolnienie niektórych domowników osoby zakażonej koronawirusem z obowiązku odbycia kwarantanny
1) W styczniu 2021 r. pracownik był niezdolny do pracy z powodu zakażenia koronawirusem i przez 10 dni odbywał izolację w warunkach domowych. Z tego (...)
str. 22
IV.
Emerytury i renty
1.
Przychód z pracy zarobkowej po ukończeniu wieku emerytalnego bez wpływu na emeryturę
Wspólnik spółki jawnej, pobierający wcześniejszą emeryturę, w dniu 10 marca 2021 r. ukończył powszechny wiek emerytalny. W jakim terminie będzie zobowiązany przekazać do ZUS informację (...)
str. 24
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Rozwiązanie umowy o pracę po powrocie pracownicy z urlopów związanych z rodzicielstwem
Pracownica, która od kilku lat korzystała z urlopów związanych z rodzicielstwem, zamierza wrócić do pracy. W trakcie jej nieobecności w zakładzie zaszły duże zmiany związane (...)
str. 26
2.
Złamanie wewnątrzzakładowych zasad epidemicznych jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę
Od czasu ogłoszenia na terenie kraju stanu epidemii pracodawca wprowadził w zakładzie pracy dodatkowe zasady, które mają na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w środowisku (...)
str. 27
3.
Termin rozwiązania umowy, gdy powiadomienie ustne nastąpiło przed pisemnym dostarczeniem oświadczenia w tej sprawie
1) Pracownikowi nieobecnemu od dłuższego czasu w pracy bez usprawiedliwienia wysłaliśmy oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia (15 marca br.). Zanim pracownik je odebrał, pracodawcy (...)
str. 29
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Wyznaczenie dnia wolnego za święto 1 maja przypadające w 2021 r. w sobotę
W zakładzie pracy obowiązuje system podstawowy z sobotami wolnymi od pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, licząc od stycznia danego roku. Obecnie zawarliśmy umowę zlecenia z (...)
str. 30
2.
Dostosowanie organizacji pracy do wymiaru czasu pracy
W ośrodku stosowany jest 3-miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownicy rozpoczynają pracę o 7 00 i jest ona wykonywana odpowiednio w poniedziałki przez 9 godzin, we wtorki, (...)
str. 32
3.
Rozliczanie pracy w razie rozwiązania umowy w trakcie okresu rozliczeniowego
Pracownik objęty systemem czterobrygadowym w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym z końcem lutego 2021 r. rozwiązał umowę o pracę. Jak należało rozliczyć jego czas pracy? Nadmieniamy, że (...)
str. 33
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Dopuszczalność zmiany formy wypłaty wynagrodzenia zajętego przez komornika
Pracodawca otrzymał zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę pracownika. Kilka dni później pracownik ten wystąpił z wnioskiem o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Czy spełnienie (...)
str. 35
2.
Przyjmowanie do podstawy nagrody jubileuszowej składników przyznawanych za okresy dłuższe niż rok
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie miesięcznej oraz zagwarantowane w umowie: premię półroczną, nagrodę roczną oraz nagrodę trzyletnią. Ostatni z wymienionych składników nalicza się i (...)
str. 37
3.
Dodatek stażowy wypłacany za czas absencji chorobowej nauczyciela
Czy nauczycielowi szkoły samorządowej za czas zwolnienia lekarskiego należy wypłacać dodatek za wysługę lat w pełnej wysokości? Nadmieniamy, że regulamin wynagradzania nie zawiera zapisu o (...)
str. 39
4.
Wątpliwości związane z odprawą dla pracownika powołanego do służby wojskowej
1) Pracownikowi, który otrzymał kartę powołania do terytorialnej służby wojskowej, pracodawca wypłacił odprawę. Czy jeśli zostanie powołany do innej służby, np. na ćwiczenia wojskowe lub (...)
str. 40
5.
Obliczanie utraconego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu
Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu, za wynagrodzeniem określonym w stawce godzinowej. Z powodu wezwania do sądu w charakterze świadka będzie przez cały dzień nieobecny (...)
str. 44
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Przejście z papierowych na elektroniczne akta osobowe
Spółka z o.o. zamierza przejść z papierowych na elektroniczne akta osobowe. Na co powinna zwrócić uwagę dokonując takiej zmiany? Z art. 94 pkt 9a K.p. (...)
str. 45
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Monitoring służbowej poczty elektronicznej pracownika wykonującego pracę zdalnie
Kilku pracownikom poleciliśmy wykonywanie pracy zdalnie. Pracodawca udostępnił im służbowe laptopy. Jak powinien uregulować kwestie związane z monitoringiem poczty elektronicznej? Niezależnie od tego czy praca (...)
str. 48
2.
Urlop wychowawczy w stażu warunkującym prawo do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej
Pracownik środowiskowego domu samopomocy przedstawił świadectwo pracy z innej jednostki budżetowej obejmujące okres zatrudnienia od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 1996 r., w (...)
str. 50
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Postępowanie powypadkowe w razie zaistnienia wypadku ciężkiego
W firmie doszło do ciężkiego wypadku przy pracy. Jakie dodatkowe czynności należy podjąć w związku z tym zdarzeniem? W zasadzie postępowanie prowadzone w sprawie ustalenia (...)
str. 52
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Przekazanie na rachunki PPK uczestników wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej
Od listopada 2020 r. w naszej firmie funkcjonuje pracowniczy plan kapitałowy. W jakim terminie uczestnicy PPK powinni otrzymać wpłatę powitalną i dopłatę roczną? Wpłata powitalna (...)
str. 54
E.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Stopa procentowa składki wypadkowej na nowy rok składkowy 2021/2022
1) Osoba prowadząca działalność gospodarczą przez ostatnie trzy lata miała ustalaną stopę procentową składki wypadkowej przez ZUS. Za 2020 r. ze względu na zmniejszenie liczby (...)
str. 56
2.
Odliczanie składek ZUS z umowy zlecenia opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem w zeznaniu podatkowym
Spółka z o.o. z osobą fizyczną niebędącą jej pracownikiem zawierała w 2020 r. jednodniowe umowy zlecenia. Wynagrodzenie z każdej umowy wynosiło 200 zł. Z tytułu (...)
str. 57
3.
Uwzględnianie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych kwoty dofinansowania dojazdów do pracy
1) Pracodawca podjął decyzję o dofinansowaniu pracownikom kosztów dojazdu do i z pracy. Jest to stała kwota odpowiadająca cenie biletu miesięcznego, od której są opłacane (...)
str. 58
4.
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy, który zachorował po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego
1) Osoba prowadząca działalność gospodarczą do połowy kwietnia 2021 r. otrzymuje zasiłek macierzyński. W tym czasie z działalności zgłosiła się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Czy (...)
str. 59
5.
Termin udzielenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę
1) W zakładzie obowiązuje system podstawowy, trzymiesięczny okres rozliczeniowy przypadający na kwartały kalendarzowe, a praca jest wykonywana od poniedziałku do piątku. W zamian za sobotę (...)
str. 59
6.
Zmiana systemu wynagradzania dla objętych ochroną przed wypowiedzeniem
1) Wobec pracowników produkcyjnych wkrótce zastosujemy godzinowy system wynagradzania. Obecnie obowiązuje system miesięczny. Czy zmiany mogą objąć pracowników w wieku przedemerytalnym? W myśl art. 39 (...)
str. 60
7.
Informacja o wypłacie odprawy ekonomicznej w świadectwie pracy
Pracodawca jest objęty ustawą o zwolnieniach grupowych. Czy w razie wypłat odpraw ekonomicznych informację o tym powinien zamieścić w świadectwie pracy? W świadectwie pracy nie (...)
str. 61
8.
Badania wstępne po zmianie stanowiska pracy
Pracownik został awansowany na kierownika. Ma on kierować kilkuosobowym działem, ale generalnie jego warunki pracy się nie zmienią. Czy w związku ze zmianą stanowiska pracy (...)
str. 62
1.
Pojęcie "likwidacji pracodawcy"
Pracodawcą jest jednostka organizacyjna (w tym nieposiadająca osobowości prawnej) i osoba fizyczna, jeśli zatrudniają pracowników (art. 3 K.p.). Tym terminem jest objęty również tzw. pracodawca (...)
str. 62
2.
Metody prowadzące do likwidacji pracodawcy
Do likwidacji pracodawcy może dojść wskutek postępowania likwidacyjnego lub przejścia całego zakładu pracy na innego pracodawcę. To rozróżnienie ma zasadnicze znaczenie dla stosunków pracy oraz (...)
str. 63
2.1.
Postępowanie likwidacyjne
Pracodawca może zdecydować o zakończeniu swojej działalności, zarządzając jej likwidację. Przesłanki i tryb jej prowadzenia zależą od formy prawnej pracodawcy, która jest regulowana różnymi przepisami (...)
str. 63
2.2.
Przejście całego zakładu pracy
Pracodawca może zostać zlikwidowany wskutek transferu jego całego zorganizowanego mienia (zakładu pracy w sensie przedmiotowym) w celu kontynuowania dotychczasowej działalności i zachowania tożsamości. Proces o (...)
str. 64
2.3.
Szczególny tryb w administracji publicznej
W uchwale z 28 marca 2013 r. (sygn. akt III PZP 1/13, OSNP 2014/4/51) Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów orzekł, że: "Zniesienie jednostki organizacyjnej (...)
str. 64
3.
Wpływ likwidacji pracodawcy na stosowanie przepisów ochronnych
Ochrona pracowników przed utratą zatrudnienia, bez względu na podstawę jej powstania i funkcjonowania, ustaje w razie likwidacji pracodawcy. Na rozwiązanie stosunków pracy z tego powodu (...)
str. 65
4.
Konsekwencje likwidacji pracodawcy dla stosunków pracy
Zarówno w przypadku zarządzenia likwidacji, jak i przejścia całego zakładu pracy, pracodawca w momencie ich zakończenia przestanie być stroną stosunków pracy, w jakich pozostawał. Mimo (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.