Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (535) z dnia 01.07.2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Pracownikowi przysługują dwa dodatki za pozaplanową pracę w niedzielę - stanowisko MRPiT udostępnione naszemu Wydawnictwu
W myśl art. 151 11 § 1-2 K.p., pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę lub święto należy zapewnić inny dzień wolny od pracy, a jeżeli nie (...)
str. 4
2.
Dzień wolny na zaszczepienie się przeciw COVID-19 - stanowisko GIP udostępnione naszemu Wydawnictwu
Szczepienie przeciw COVID-19 ma charakter dobrowolny. Jak już pisaliśmy, wobec trwającego stanu epidemii na pracodawcy ciąży jednak obowiązek zwolnienia pracownika od pracy na czas zaszczepienia (...)
str. 5
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Opłacanie składek na FP, FS i FGŚP za zatrudnionego absolwenta
Na podstawie umowy o pracę zatrudniliśmy w pełnym wymiarze czasu pracy absolwenta szkoły wyższej, który nie ukończył 30. roku życia. Czy jesteśmy zwolnieni z opłacania (...)
str. 6
2.
Składki ZUS akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług
Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność od 1 lipca 2021 r. uważa się też akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie (...)
str. 7
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu studiów - odpowiedź NFZ na pytanie naszego Wydawnictwa
Dziecko pracownika w wieku 23 lat, zgłoszone przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego, w dniu 7 czerwca 2021 r. ukończyło studia pierwszego stopnia, natomiast od 1 (...)
str. 8
2.
Zgłoszenie umowy o dzieło przez jednostkę samorządu terytorialnego - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Umowy o dzieło zawiera województwo (jednostka samorządu terytorialnego), za które wszelkie dokumenty do ZUS przesyła urząd marszałkowski jako płatnik składek. Czy w polu "Dane zamawiającego (...)
str. 10
3.
Dokumenty rozliczeniowe za zleceniobiorcę objętego przez część miesiąca kwarantanną
Osoba fizyczna wykonuje umowę zlecenia, z tytułu której nie przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W dniu 16 kwietnia 2021 r. została objęta obowiązkową kwarantanną, która (...)
str. 13
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uzupełnienie wynagrodzenia określonego w stawce godzinowej za miesiąc, w którym wystąpił urlop i choroba
Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową. W jednym z miesięcy był nieobecny w pracy z powodu choroby oraz urlopu wypoczynkowego, za który otrzymał wynagrodzenie urlopowe. W (...)
str. 15
2.
Wpływ obniżenia etatu wprowadzonego w trakcie pobierania świadczenia chorobowego na wysokość podstawy jego wymiaru
Pracownik został zatrudniony od 12 października 2020 r. do 11 lipca 2021 r., początkowo w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 12 kwietnia 2021 r. (...)
str. 16
3.
Dodatek za dojazdy do pracy rowerem w podstawie wymiaru różnych świadczeń, w tym chorobowych
Pracodawca za dojazdy do pracy rowerem zamierza wprowadzić dodatek motywacyjny, który będzie przysługiwał w stawce miesięcznej za co najmniej 10 takich przejazdów. Dodatek nie będzie (...)
str. 18
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Podjęcie wypłaty świadczenia chorobowego w kolejnym okresie zasiłkowym
Pracownica po poronieniu ciąży przez 3 miesiące kontynuowała leczenie u lekarza psychiatry (wykorzystując łącznie 163 dni zasiłkowe). Do pracy wróciła w połowie maja 2021 r. (...)
str. 20
2.
Zasiłek opiekuńczy za czas sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
1) Pracownik zamierza skorzystać z zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dziadkiem, który po wypisaniu ze szpitala wymaga pomocy osoby trzeciej. Czy ma prawo (...)
str. 21
3.
Wypłacenie zasiłku chorobowego żonie pracownika przebywającego w szpitalu w stanie śpiączki
1) Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę oraz zasiłki do rąk własnych. Od marca 2021 r. nieprzerwanie choruje. Ostatnie zwolnienie lekarskie zostało wystawione do 27 czerwca (...)
str. 23
V.
Emerytury i renty
1.
Przeliczenie emerytury powszechnej po wygaśnięciu prawa do okresowej emerytury kapitałowej
1) Pracownica będąca członkiem otwartego funduszu emerytalnego przeszła na emeryturę w październiku 2014 r. po ukończeniu 60 lat i 6 m-cy. Otrzymała emeryturę z FUS (...)
str. 25
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Dopuszczalność zwolnienia dyscyplinarnego w razie wykonywania innej pracy podczas choroby
Pracownik podczas zwolnienia lekarskiego podjął dodatkową pracę. Świadkiem zaistniałej sytuacji był inny pracownik, który poinformował o tym pracodawcę. Czy niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego uzasadniania rozwiązanie (...)
str. 27
2.
Wpływ stanowiska pracy nauczyciela na jego pensum
1) Nauczyciel wspomagający jest zatrudniony na podstawie mianowania w pełnym wymiarze czasu pracy (pensum 20/20). W roku szkolnym 2021/2022 nie ma dla niego wystarczającej liczby (...)
str. 29
3.
Zmiana warunków pracy i płacy pracownika samorządowego
1) Pracownik urzędu gminy otrzymał wypowiedzenie zmieniające warunki pracy (zmiana stanowiska z kierowniczego na pracownicze) i płacy (obniżenie wynagrodzenia) z powodu zmian organizacyjnych w urzędzie. (...)
str. 31
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Dopełnianie podstawy ekwiwalentu w razie zatrudnienia w systemie równoważnym oraz przez część miesiąca
1) Rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem, który był wynagradzany stałą stawką miesięczną, a ponadto otrzymywał dodatki za pracę w porze nocnej. Jak obliczyć podstawę (...)
str. 33
2.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w podstawie urlopowej
Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej, od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia. We wrześniu 2020 r. (...)
str. 35
3.
Premia jako nowy składnik wynagrodzenia
Pracodawca obok wynagrodzenia zasadniczego (na poziomie minimum ustawowego) zamierza wypłacać premię. Jej wysokość ma być stała (600 zł) dla kierownika sklepu, a dla pozostałych pracowników (...)
str. 36
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Przechowywanie prywatnego adresu e-mail byłego pracownika
Pracownik przekazał nam prywatny adres e-mail w celu przesyłania mu pasków wynagrodzenia w formie zahasłowanej. W związku z rozwiązaniem z nim umowy o pracę chcielibyśmy (...)
str. 38
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Dopuszczalność udzielania urlopu zaległego na część dniówki roboczej
Pracownik zatrudniony w 2020 r., dla którego jest to pierwsza praca w życiu, nie wykorzystał końcówki urlopu cząstkowego za poprzedni rok, która nie pokrywa całego (...)
str. 40
2.
Korekta prawa i wymiaru urlopu wypoczynkowego po dostarczeniu dodatkowych dokumentów stażowych
Pracownik zatrudniony od 15 października 2017 r. na czas nieokreślony, podczas kompletowania dokumentacji przedłożył jedynie świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, twierdząc że wcześniej nigdzie nie pracował. (...)
str. 41
3.
Prawo pracownika socjalnego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego po zmianach
Część pracowników ośrodka pomocy społecznej dotychczas, ze względu na staż socjalny krótszy niż 5 lat, nie nabyła prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. W tej grupie (...)
str. 43
4.
Konsekwencje odwołania z urlopu wypoczynkowego spędzanego przez pracownika w domu
1) Z przyczyn niezależnych od pracodawcy odwołano z dwutygodniowego urlopu pracownika, który spędzał urlop w domu, organizując sobie jednodniowe wyjazdy nad pobliskie jezioro. Czy pracownik (...)
str. 44
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wypłata świadczenia urlopowego przy braku prawa do  14 dni urlopu wypoczynkowego
Pracodawca na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wypłaca świadczenia urlopowe pracownikom przebywającym przez 14 kolejnych dni kalendarzowych na urlopie wypoczynkowym. W sierpniu br. (...)
str. 46
2.
Pozyskiwanie przez pracodawcę danych o dłużniku alimentacyjnym
Czy wobec odpowiedzialności pracodawcy wynikającej z zatrudniania dłużnika alimentacyjnego ma on obowiązek zapytania nowo zatrudnianej osoby o ewentualne zaległości alimentacyjne? Nie jest to obowiązkowe, ale (...)
str. 47
3.
Zobowiązanie pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Nowy pracodawca zaproponował pracownikowi ukończenie studiów podyplomowych bhp w zamian za wykonywanie zadań tej służby. W czasie podnoszenia kwalifikacji pracownik nie korzystał z żadnych świadczeń (...)
str. 48
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Termin sporządzenia protokołu powypadkowego w razie zgłoszenia zdarzenia z opóźnieniem
Pracownik powiadomił pracodawcę o wypadku przy pracy dopiero po dłuższym czasie od jego zaistnienia. Po dwóch tygodniach od zgłoszenia wystąpił o wydanie protokołu powypadkowego. Czy (...)
str. 49
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Przedłożenie przez pracownika kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności, gdy poprzednie wydano na stałe
Pracownik legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze schorzeniem szczególnym uprawniającym pracodawcę do podwyższonej kwoty dofinansowania, wydanym na stałe. Obecnie otrzymał kolejne orzeczenie o (...)
str. 51
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Przechowywanie dokumentacji zgromadzonej przez pracodawcę w związku z prowadzeniem PPK
1) Jak długo pracodawca obowiązany jest przechowywać dokumentację pracowników związaną z prowadzeniem PPK? Przepisy ustawy o PPK nie zawierają regulacji w zakresie przechowywania dokumentacji dotyczącej (...)
str. 54
2.
Osoby uprawnione do środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK w razie jego śmierci
W jaki sposób zostaną rozdysponowane środki zgromadzone na rachunku PPK w instytucji finansowej w razie śmierci uczestnika PPK? Udzielenie odpowiedzi na pytanie Czytelnika zależy od (...)
str. 56
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Instytucja przedawnienia
Przedawnienie powoduje, że po upływie ustawowo określonego terminu dla konkretnego roszczenia pracownik i pracodawca mogą uchylić się od jego spełnienia. Taki skutek występuje, jeśli zobligowany (...)
str. 58
2.
Roszczenia ze stosunku pracy jako przedmiot przedawnienia
Przedmiotem przedawnienia na gruncie przepisów działu XIV K.p. są roszczenia ze stosunku pracy o charakterze majątkowym (np. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe) i niemajątkowym (np. prawo (...)
str. 59
3.
Terminy przedawnienia
3.1. Roszczenia ze stosunku pracy Większość roszczeń ze stosunku pracy przedawnia się po upływie 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Jest to (...)
str. 60
3.1.
Roszczenia ze stosunku pracy
Większość roszczeń ze stosunku pracy przedawnia się po upływie 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Jest to termin podstawowy. Przepis art. 291 (...)
str. 60
3.2.
Roszczenie pracodawcy o naprawienie szkody
Odrębne terminy przedawnienia są przewidziane dla roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Są one zależne od (...)
str. 60
3.3.
Roszczenia wobec szczególnej grupy osób
Dzień ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo ustania przyczyny jego ustanowienia to dzień, od którego liczy się dwuletni (dla roszczeń ze stosunku pracy) lub roczny (dla roszczeń (...)
str. 61
4.
Zdarzenia wpływające na bieg terminu przedawnienia
4.1. Przesunięcie początku biegu przedawnienia albo jego zawieszenie Bieg terminu przedawnienia może nie rozpocząć się albo ulec zawieszeniu. W pierwszym przypadku bieg nie rozpocznie się (...)
str. 61
4.1.
Przesunięcie początku biegu przedawnienia albo jego zawieszenie
Bieg terminu przedawnienia może nie rozpocząć się albo ulec zawieszeniu. W pierwszym przypadku bieg nie rozpocznie się dopóki nie ustanie przyczyna uniemożliwiająca dochodzenie roszczenia. Natomiast (...)
str. 61
4.2.
Przerwanie biegu terminu przedawnienia
Według art. 295 § 1 K.p. są dwa kryteria przerwania biegu przedawnienia. Może to nastąpić wskutek podjęcia każdej czynności przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania (...)
str. 62
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Przesunięcie na 5 października 2021 r. terminu wejścia w życie większości przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych
Z dniem 1 lipca 2021 r. generalnie miała wejść w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320). (...)
str. 65
2.
Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego w III kwartale 2021 r.
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2021 r. wynosi 109,9% (Mon. Pol. poz. 480). To oznacza, że (...)
str. 65
3.1.
Projektowane zmiany w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy... (UD210). Jak czytamy w informacji dostępnej na ww. (...)
str. 65
3.2.
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (...)
str. 66
3.3.
Projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych
W dniu 8 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, która obejmuje zasady tworzenia, organizowania i działania tego rodzaju kas u (...)
str. 67
3.4.
Propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnych w 2022 r.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.