Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (599) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 17 (539) z dnia 01.09.2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Prace nad przepisami umożliwiającymi sprawdzenie zaszczepienia się pracownika przeciwko COVID-19 - odpowiedź MZ na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z doniesieniami przekazywanymi przez media o pracach nad umożliwieniem pracodawcy sprawdzenia, czy pracownik zaszczepił się przeciwko COVID-19, nasze Wydawnictwo wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia (...)
str. 4
2.
Skutki nieudzielenia 14-dniowego urlopu, z uwzględnieniem stanowiska GIP udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. W myśl art. 162 K.p. urlop może (...)
str. 4
3.
Segregowanie dokumentów w aktach osobowych, z uwzględnieniem stanowiska resortu pracy udostępnionego naszemu Wydawnictwu
W myśl art. 94 pkt 9a K.p. pracodawca ma obowiązek prowadzenia i przechowywania w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (...)
str. 5
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika niezdolnego do pracy podlegającego ubezpieczeniom w ZUS jako osoba współpracująca
Osoba fizyczna jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości. W ZUS została zgłoszona do ubezpieczeń jako osoba współpracująca (...)
str. 6
2.
Składka na Fundusz Pracy pracownika niepełnoetatowego
Na część etatu zatrudniamy pracownika w wieku 45 lat. Jego wynagrodzenie określone zostało na kwotę 2.500 zł. Czy mamy obowiązek opłacania za niego składki na (...)
str. 9
3.
Proponowane zmiany w zakresie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikające z tzw. Polskiego Ładu
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL) dostępny jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od (...)
str. 10
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Wliczenie do podstawy oskładkowania i opodatkowania świadczenia z tytułu używania samochodu służbowego dla celów prywatnych
Pracownik zatrudniony na część etatu użytkuje kilka dni w miesiącu samochód służbowy dla celów prywatnych. Koszty paliwa ponosi pracodawca. Jak ustalić kwotę podlegającą oskładkowaniu i (...)
str. 13
2.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy przystępującego do tego ubezpieczenia w trakcie wykonywania zlecenia
Zleceniobiorca objęty od 1 kwietnia br. obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, od 1 lipca br. przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W umowie zlecenia wynagrodzenie określono (...)
str. 14
3.
Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym
Pracownica zatrudniona na cały etat do 5 lipca br. przebywała na urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim. Po zakończeniu tego drugiego do 23 sierpnia br. korzystała (...)
str. 16
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wysokość świadczenia chorobowego przysługującego pracownikowi po okresie wyczekiwania
W zakładzie pracy zdarzają się sytuacje, gdy pracownik zatrudniony w trakcie miesiąca choruje w czasie okresu wyczekiwania. Jakimi zasadami należy kierować się, ustalając wysokość podstawy (...)
str. 18
2.
Nagroda z zysku wypłacona po rocznej przerwie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
W czerwcu każdego roku wypłacamy pracownikom nagrodę z zysku za rok poprzedni. W 2020 r. nagroda za 2019 r. nie była wypłacona (nie wypracowaliśmy zysku). (...)
str. 20
3.
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracownika wykonującego zlecenie u własnego pracodawcy
1) Z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę zawieraliśmy od 1 czerwca do 31 sierpnia br. umowy zlecenia (od pierwszego do ostatniego dnia danego (...)
str. 22
4.
Wpływ przerwy w ubezpieczeniu chorobowym na podstawę wymiaru zasiłku przedsiębiorcy
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki ZUS za luty 2021 r. (...)
str. 25
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek chorobowy za czas kwarantanny w razie wykonywania pracy zdalnej, z uwzględnieniem odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Pracownik przez 10 dni sierpnia 2021 r. przebywał na kwarantannie. W tym czasie pracował zdalnie. Ponieważ jest on zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku do (...)
str. 26
2.
Uprawnienie pracownika - absolwenta szkoły do wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania
Pod koniec lipca 2021 r. zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę absolwenta liceum ogólnokształcącego, który po trzech tygodniach pracy zachorował. Jaką datę należy przyjąć jako (...)
str. 28
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Tryb wprowadzania zmian w zakresie obowiązków pracownika
Pracodawca określa czynności wynikające z zajmowanego przez pracownika stanowiska pracy lub wykonywanego rodzaju pracy w pisemnych zakresach obowiązków. W jakich okolicznościach i w jaki sposób (...)
str. 29
2.
Zmiana stanowiska pracy po powrocie pracownicy z urlopu rodzicielskiego
Podczas nieobecności w pracy pracownicy przebywającej najpierw na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim jej obowiązki zostały rozdysponowane pomiędzy pozostałych pracowników działu. (...)
str. 30
3.
Klauzula o godzinach ponadwymiarowych w treści umowy o pracę głównego księgowego
Zatrudniamy główną księgową na część etatu. Czy w umowie o pracę należało umieścić klauzulę o godzinach ponadwymiarowych? Czy za taką pracę przysługuje jej dodatkowe wynagrodzenie? (...)
str. 32
VI.
Rozliczenie czasu pracy
1.
Rekompensowanie pracy w nadgodzinach dobowych
Wzrost produkcji i obecne trudności w naborze nowych pracowników spowodowały konieczność zlecania pracownikom dodatkowej pracy w dni robocze. Ze względu na ilość nadgodzin pracodawca zastanawia (...)
str. 33
2.
Dopuszczalność polecenia pracy w godzinach nadliczbowych w systemie weekendowym
Zatrudniamy kilku studentów w weekendowym systemie czasu pracy. Czy możemy zlecać im pracę nadliczbową w inne dni niż określone w rozkładzie? Praca w godzinach nadliczbowych (...)
str. 36
3.
Organizacja pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy
Pracodawca zatrudnia operatora maszyn - kierowcę pojazdu ciężarowego (kat. C+E) w równoważnym czasie pracy i planuje mu zadania na maksymalnie 4 dni w tygodniu. Czy (...)
str. 37
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalanie stawki urlopowej w zależności od terminów wypłat składników płacy
1) Pracodawca dokonuje wypłat wynagrodzeń zasadniczych (określonych w stawce godzinowej) w ostatnim roboczym dniu miesiąca, natomiast zmiennej premii miesięcznej - 15. dnia następnego miesiąca. Jak (...)
str. 39
2.
Obliczanie kwoty potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy objętego ochroną kodeksową
Wynagrodzenie zleceniobiorcy zostało zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Jak należy ustalać kwotę potrącenia oraz kwotę wolną od potrąceń, jeśli jego wynagrodzenie korzysta z ochrony określonej (...)
str. 41
3.
Wypłata odprawy pracownikowi powołanemu do służby wojskowej
1) Pracownik otrzymał powołanie do zasadniczej służby wojskowej, a następnie zwrócił się do pracodawcy o rozwiązanie umowy o pracę w dniu poprzedzającym stawienie się w (...)
str. 43
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Wydanie świadectwa oraz informacji o przechowywaniu dokumentacji po zakończeniu umowy terminowej
1) Czy pracodawca był zobowiązany wystawić świadectwo pracy za okres pracy na czas określony (od 1 maja 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.), jeśli (...)
str. 46
2.
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownika
Pracownik podał numer rachunku bankowego, na który pracodawca przekazuje wynagrodzenie. Ostatnio złożył wniosek o jednorazową jego wypłatę w kasie zakładu. Czy pracodawca powinien uwzględnić wniosek (...)
str. 48
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu wypoczynkowego po wychowawczym, podczas którego pracownica urodziła drugie dziecko
Pracownica, zatrudniona na czas nieokreślony, we wrześniu 2017 r. urodziła pierwsze dziecko i po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wypoczynkowym rozpoczęła urlop wychowawczy w wymiarze 35 (...)
str. 49
2.
Do 30 września danego roku - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
Czy terminowe udzielnie urlopu zaległego jest obowiązkiem pracodawcy, a jeśli tak, to czy grożą mu negatywne konsekwencje niewywiązania się z niego? Dyspozycja przepisu w sprawie (...)
str. 51
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Obowiązki pracodawcy w razie ogłoszenia przez pracownika tzw. upadłości konsumenckiej
1) Pracodawca otrzymał pismo od syndyka z informacją o ogłoszeniu upadłości jednego z pracowników (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej). Syndyk zażądał od pracodawcy przesłania jego (...)
str. 53
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zakwalifikowanie po dłuższym czasie wypadku przy pracy jako ciężkiego
W zakładzie pracy doszło do wypadku przy pracy. Dopiero po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego zaszły okoliczności, które wpłynęły na kwalifikację wypadku jako ciężkiego. Czy pracodawca powinien (...)
str. 55
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Ważność złożonej przez osobę zatrudnioną deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK, z uwzględnieniem stanowiska PFR na pytanie naszego Wydawnictwa
W zakładzie pracy od 1 grudnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. umowę zlecenia wykonywała osoba fizyczna w wieku 35 lat, która z tego (...)
str. 56
2.
Podział środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK w razie rozwodu
Pracownik będący uczestnikiem PPK jest w trakcie sprawy rozwodowej. Czy w razie orzeczenia rozwodu część jego środków zgromadzonych na rachunku PPK przypadnie byłemu małżonkowi, który (...)
str. 59
E.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Rodzaje dokumentów
Dokumenty legalizujące pracę cudzoziemców w Polsce, o które występuje podmiot zatrudniający, dalej zatrudniający, to: zezwolenie na pracę (podstawowa forma), zezwolenie na pracę sezonową, dalej zezwolenie (...)
str. 60
2.
Zwolnienia z obowiązku uzyskania nowego dokumentu
2.1. Zasady ogólne dotyczące niewystępowania o nowy dokument legalizujący pracę Zmiany w warunkach zapisanych w dokumentach legalizujących pracę powodują zasadniczo obowiązek odpowiednio zaewidencjonowania nowego oświadczenia (...)
str. 62
2.1.
Zasady ogólne dotyczące niewystępowania o nowy dokument legalizujący pracę
Zmiany w warunkach zapisanych w dokumentach legalizujących pracę powodują zasadniczo obowiązek odpowiednio zaewidencjonowania nowego oświadczenia o powierzeniu pracy lub złożenia wniosku o nowe zezwolenie na (...)
str. 62
2.2.
Wpływ przepisów "antycovidowych" na dokumenty legalizujące pracę cudzoziemców w Polsce
Cudzoziemcy, których stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii wprowadzony z powodu COVID-19 zastał w Polsce, mogą nadal pracować w naszym kraju, pomimo że ich dokumenty legalizujące (...)
str. 63
3.
Wyłączenia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
Zatrudniający nie musi wnioskować o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, jeżeli znajduje się on w jednej z sytuacji określonych w art. 87 ust. 1 pkt (...)
str. 64
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Kasy zapomogowo-pożyczkowe - zmiana podstawy prawnej
Jak sygnalizowaliśmy w UiPP nr 13/2021, str. 67 pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w zakładach pracy wkrótce zyskają nową podstawę prawną. Na dzień (...)
str. 65
2.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń (...)
str. 65
3.
W okresie pandemii wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS
Do Senatu została przekazana ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych (...)
str. 65
4.
Uszczelnienie zakazu handlu w niedziele i święta
Do Sejmu został skierowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk 1446, www.sejm.gov.pl), (...)
str. 66
5.
W okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii z mocy specustawy przedłużenie kadencji m.in. społecznego inspektora pracy
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 67
6.
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie rozliczania składek ZUS
W Dzienniku Ustaw z dnia 2 sierpnia 2021 r. pod poz. 1403 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.