Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (599) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (542) z dnia 10.10.2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Wymiar czasu pracy w 2022 r.
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się na zasadach określonych w art. 130 § 1-2 K.p., przy czym dla zatrudnionych w (...)
str. 4
2.
Wpływ podwyższenia od 1 stycznia 2022 r. minimalnego wynagrodzenia na niektóre inne świadczenia
Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez (...)
str. 5
3.
Rozliczanie krajowych odcinków podróży zagranicznej - odpowiedź resortu pracy na pytanie naszego Wydawnictwa
Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów (...)
str. 8
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika otrzymującego posiłki
Pracownicy obok wynagrodzenia zasadniczego otrzymują nieodpłatnie posiłki o wartości 210 zł miesięcznie. Są one w całości finansowane przez pracodawcę, przy czym nie jest on zobowiązany (...)
str. 10
2.
Kwoty składek na FP i FS oraz na FGŚP naliczane łącznie czy oddzielnie?
Pracodawca opłaca za pracowników składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, a także na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Czy ma ustalać je od łącznej kwoty (...)
str. 12
3.
Od 13 października br. wyższa kwota nadpłaty, o której ZUS powiadomi płatnika składek
Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, (...)
str. 13
4.
Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)
str. 14
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Czy korzyści materialne przyznane pracownikom na podstawie obwieszczenia są wyłączone ze składek ZUS?
Zakład pracy nie jest objęty układem zbiorowym pracy ani nie posiada regulaminu wynagradzania. Czy obwieszczenie o przyznaniu pracownikom korzyści materialnej może uznać za przepisy o (...)
str. 15
2.
Zadeklarowanie przez przedsiębiorcę wyższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
1) Od ubiegłego roku prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacam od kwoty (...)
str. 16
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wpływ na ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych zamiany premii kwartalnej na miesięczną
1) Do końca września 2021 r. pracownicy otrzymywali premie kwartalne tzw. bonus produkcyjny, które były zmniejszane proporcjonalnie do dni absencji spowodowanych chorobą, opieką lub macierzyństwem. (...)
str. 18
2.
Składnik wynagrodzenia wypłacony zaliczkowo w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Pracownicy otrzymują premie miesięczne, które zgodnie z regulaminem wynagradzania ulegają kwotowemu zmniejszeniu za okresy pobierania świadczeń z tytułu choroby, opieki lub macierzyństwa. Z powodu przejściowych (...)
str. 21
3.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorcy opłacającego składki na preferencyjnych warunkach
1) Osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej od 1 kwietnia 2021 r. i od tego dnia zgłosiła się do ubezpieczeń z kodem 05 70 0 (...)
str. 22
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek opiekuńczy dla pracownika sprawującego opiekę nad zdrowym nowo narodzonym dzieckiem
Pracownik, któremu we wrześniu 2021 r. urodziło się dziecko, złożył pracodawcy zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że jego żona przebywała w szpitalu od 8 do (...)
str. 24
2.
Wypłata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu stosunku pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego
Pracownicy w czasie urlopu rodzicielskiego zakończy się umowa o pracę zawarta na czas określony. Czy po ustaniu zatrudnienia utraci ona prawo do zasiłku macierzyńskiego, czy (...)
str. 25
3.
Wykazywanie w zaświadczeniu Z-3 wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpił urlop wypoczynkowy, opieka nad dzieckiem i choroba
1) Pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe, dodatek stażowy przyznany w stałej miesięcznej wysokości oraz zmienne premie miesięczne. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, dodatek stażowy jest wypłacany w (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Limity 3/33 oraz dopuszczalność zatrudnienia na tym samym stanowisku po dłuższej przerwie
1) Osoba ubiegająca się o pracę była zatrudniona w naszym przedsiębiorstwie w latach 2010-2017, najpierw przez 22 miesiące w ramach umowy na czas określony, a (...)
str. 30
2.
Rozszerzenie zakresu obowiązków pracownikowi samorządowemu
W wyniku dokonania zmian w organizacji urzędu gminy jednemu z pracowników powierzyliśmy dodatkowo, tj. poza dotychczasowymi obowiązkami, czynności polegające na rozdzielaniu zadań pomiędzy innych pracowników (...)
str. 31
3.
Zwolnienie nauczyciela mianowanego z powodu negatywnej oceny pracy
Jakie warunki muszą być spełnione przy wypowiadaniu stosunku pracy nauczycielowi, zatrudnionemu w szkole publicznej na podstawie mianowania, z powodu negatywnej oceny pracy? Praca nauczyciela jest (...)
str. 33
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Zasady korzystania z przerw wliczanych do czasu pracy
Pracownik ma prawo do przerw w pracy zaliczanych do czasu pracy. Czy pracodawca ma prawo ingerować, gdzie i w jaki sposób pracownik te przerwy spędza? (...)
str. 34
2.
Ustalanie rodzaju godzin nadliczbowych w kontekście normy łączonej
Pracownik zatrudniony w systemie podstawowym z sobotą wolną od pracy zamiast 8 godzin na dobę pracował przez cały tydzień po 10 godzin. Czy nadwyżka ponad (...)
str. 36
3.
Objęcie pracownika młodocianego ruchomym czasem pracy
Czy w przypadku pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego można stosować ruchomy czas pracy, pozwalający na zaplanowanie różnych godzin rozpoczynania pracy w poszczególnych dobach (...)
str. 38
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Opłacenie pracy wykonywanej w noc odwołania czasu letniego
W niedzielę 31 października 2021 r. nastąpi odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego - art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na (...)
str. 39
2.
Prawo do wynagrodzenia w razie całomiesięcznej absencji w pracy z różnych przyczyn
Pracownik wynagradzany stawką miesięczną we wrześniu br. nie przepracował ani jednego dnia, korzystając z kilkunastu dni urlopu bezpłatnego, a następnie ze zwolnienia lekarskiego z powodu (...)
str. 40
3.
Czy wynagrodzenie za czas udziału w turnusie rehabilitacyjnym zwiększy podstawę trzynastki?
Osoba niepełnosprawna otrzymała wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na udział w turnusie rehabilitacyjnym. Czy wlicza się je do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Nie, wynagrodzenia (...)
str. 41
4.
Wynagrodzenie oraz ekwiwalent za urlop, w tym po zmianie etatu oraz stawki zaszeregowania
1) Pracownicy są wynagradzani stałą stawką miesięczną, wypłacaną w ostatnim roboczym dniu miesiąca. Ostatnio często pracują w nadgodzinach, za które otrzymują normalne wynagrodzenie i dodatki (...)
str. 42
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Opatrzenie podpisem kwalifikowanym dokumentów włączanych do e-teczki
Czy dokumenty zeskanowane z akt osobowych muszą być opatrzone podpisem kwalifikowanym przed ich eksportem do e-teczki, czy dopiero przy ich wgrywaniu powinno następować ich podpisywanie? (...)
str. 46
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalanie wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy
Od 6 września br. na czas nieokreślony zatrudniliśmy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Jak ustalić przysługujący mu wymiar urlopu wypoczynkowego za bieżący rok, jeżeli (...)
str. 48
2.
Zaliczenie do stażu urlopowego równoległego zatrudnienia w kraju oraz pracy za granicą
1) Zatrudniliśmy pracownika, który od kilku lat pracuje w innym podmiocie w ramach umowy na czas nieokreślony, przy czym od jakiegoś czasu na część etatu. (...)
str. 49
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Udzielenie dni wolnych w związku ze ślubem pracownika
Pracownik w bieżącym roku zamierza wziąć ślub kościelny. Czy należy udzielić mu dwóch dni wolnych, skoro skorzystał z tego uprawnienia w 2010 r., gdy z (...)
str. 51
2.
Odpowiedzialność za rozdysponowanie kwoty zajętego wynagrodzenia pomiędzy wierzycieli
Pracownik ma kilka zajęć z wynagrodzenia u jednego komornika. Przekazaną przez pracodawcę kwotę, komornik rozdziela pomiędzy kilku wierzycieli, według sobie znanych zasad. Z otrzymanego od (...)
str. 52
3.
Rozliczenie po upływie 14 dni od zakończenia podróży służbowej należności z tego tytułu
Pracodawca w regulaminie wynagradzania umieścił zapis o następującej treści: "Rozliczenie delegacji po upływie dwóch tygodni od jej zakończenia spowoduje jej odrzucenie". Czy na tej podstawie (...)
str. 54
4.1.
Nowa ścieżka dostępu do zawodu pracownika socjalnego
Z dniem 30 października 2021 r. wejdzie w życie art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy (...)
str. 55
4.2.
Termin graniczny pierwszej oceny okresowej
Od 30 maja 2021 r. pracownik socjalny musi poddawać się ocenie okresowej raz na 2 lata (art. 121b ust. 3 ustawy o pomocy społecznej). Termin (...)
str. 55
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Badania profilaktyczne w okresie pandemii
Czy w czasie pandemii pracodawca powinien kierować pracowników na badania profilaktyczne, skoro są one zawieszone? Na czas epidemii lub zagrożenia epidemicznego zawieszeniu uległy jedynie badania (...)
str. 56
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Co z wpłatą do PPK pobraną z wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem PPK w razie jego śmierci?
Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 29. dnia tego miesiąca. Pracownik będący uczestnikiem PPK zmarł na początku września br. Czy wpłatę do PPK obliczoną/pobraną z (...)
str. 58
2.
Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy z obowiązku wdrożenia PPK
Osoba fizyczna od 1 sierpnia 2021 r. rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności, a od 2 sierpnia 2021 r. zatrudnia jednego pracownika. Czy jeśli pracownik zrezygnuje z (...)
str. 59
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy prowadzącego kilka rodzajów działalności
Jestem wspólnikiem w dwóch spółkach jawnych, w spółce komandytowej oraz w wieloosobowej spółce z o.o. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonałem z kodem tytułu ubezpieczenia 05 (...)
str. 60
2.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego w razie ponownego zatrudnienia
1) Pracownik we wrześniu 2021 r. nabył prawo do emerytury. Z dniem 22 września br. rozwiązaliśmy z nim umowę o pracę i od następnego dnia (...)
str. 60
3.
Ustalanie daty ostatniego dnia zatrudnienia
1) Czy zapis, że "Umowa rozwiązuje się w dniu 1 listopada 2021 r." oznacza, iż ostatnim dniem zatrudnienia pracownika (ostatnim dniem świadczenia przez niego pracy) (...)
str. 61
4.
Potrącanie z wynagrodzenia za pracę udzielonej zaliczki i innych należności
1) Pracownik ma niespłaconą zaliczkę na dość wysoką kwotę. Jakie są zasady potrącania tej należności? Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie prawnej, w tym przede (...)
str. 62
1.
Zasady przekształcenia
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z (...)
str. 63
2.
Charakter następstwa prawnego
Na podstawie art. 584 2 § 1 K.s.h. spółka uruchomiona w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki, które jemu przysługiwały. Z orzecznictwa (...)
str. 63
3.
Sukcesja w stosunkach pracy
Brak jednomyślności ekspertów w kwestii typu następstwa prawnego spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy przekłada się na sferę zatrudnienia pracowniczego. W tym zakresie funkcjonują trzy (...)
str. 64
4.
Utrzymanie dotychczasowych umów
Przepis art. 584 2 K.s.h. nie pozostawia wątpliwości, że utworzona spółka kapitałowa staje się stroną umowy związanej z działalnością gospodarczą w miejsce przekształconego przedsiębiorcy. Wszystkie (...)
str. 65
5.
Przejmowanie regulaminów obowiązujących przed przekształceniem
Na kwestię przejścia regulaminów (pracy, wynagradzania czy zakładowego funduszu socjalnego) obowiązujących u przedsiębiorcy do spółki utworzonej z przekształcenia przedsiębiorcy wpływa podstawa prawna przejścia pracowników. Jeżeli (...)
str. 66
6.
Postępowanie z dokumentacją pracowniczą po przekształceniu
Przekazanie dokumentacji pracowniczej Przekształcany przedsiębiorca przenosi posiadaną dokumentację pracowniczą do powstałej spółki. Obliguje go do tego § 7 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, który ma (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.