Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 14 (536) z dnia 10.07.2021
Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Dodatek nr 14
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14
z dnia 10.07.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Jedną z form wykonywania pracy zarobkowej są umowy cywilnoprawne, tj. umowa zlecenia, bądź umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się (...)
str. 3
I.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSOBY WYKONUJĄCEJ UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ
1.
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS z umowy cywilnoprawnej
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz rozliczania i opłacania składek ZUS wynikają z przepisów ustaw: z dnia 13 października 1998 r. o systemie (...)
str. 3
2.
Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z umowy cywilnoprawnej
Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorcy dokonuje zleceniodawca w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. W tym celu składa w ZUS (...)
str. 4
3.
Umowa zlecenia wykonywana przez ucznia lub studenta
Z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu zleceniobiorcy będący uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 (...)
str. 5
4.
Umowa zlecenia i umowa o dzieło wykonywana przez emeryta lub rencistę
Przepisy ustawy o sus dla rozstrzygnięć dotyczących obowiązku ubezpieczeń społecznych nie definiują kogo należy uważać za osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty. Do (...)
str. 8
II.
WYBRANE ZBIEGI TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1.
Wykonywanie kilku umów zlecenia
Na mocy art. 9 ust. 2 i 2c ustawy o sus, osoba wykonująca umowę zlecenia, z tytułu której uzyskuje w danym miesiącu wynagrodzenie podlegające oskładkowaniu (...)
str. 8
2.
Umowa zlecenia wykonywana przez osobę będącą pracownikiem innego podmiotu i niewykonywana na rzecz własnego pracodawcy
Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy o sus, pracownik wykonujący jednocześnie umowę zlecenia zawartą z innym podmiotem (niewykonywaną na rzecz własnego pracodawcy) (...)
str. 10
3.
Umowa zlecenia lub umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
Umowa zlecenia oraz umowa o dzieło zawarta z pracodawcą, z którym zleceniobiorca odpowiednio wykonawca dzieła pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy (...)
str. 13
4.
Umowy zlecenia wykonywane w okresie urlopu związanego z rodzicielstwem
Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z umowy zlecenia na zasadach określonych w rozdziale 1 w pkt. 1 dotyczy też pracowników korzystających z urlopu (...)
str. 14
5.1.
Umowa zlecenia i umowa o dzieło niewykonywane w ramach prowadzonej działalności
W myśl art. 8 ust. 6 ustawy o sus, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: 1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów (...)
str. 15
5.2.
Umowa zlecenia i umowa o dzieło wykonywane w ramach prowadzonej działalności
Zaprezentowane w pkt 5.1. uregulowania prawne nie dotyczą przedsiębiorców wykonujących umowę zlecenia w ramach prowadzonej działalności. Takie umowy nie rodzą dla przedsiębiorców obowiązku ubezpieczeń społecznych. (...)
str. 19
6.
Tytuł ubezpieczeń społecznych w razie wykonywania kontraktu menedżerskiego w ramach działalności gospodarczej
Kontrakt menedżerski z reguły jest umową o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Przychody z tytułu kontraktu (...)
str. 20
III.
USTALANIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK
1.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców stanowi: 1) przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w umowie określono odpłatność za (...)
str. 21
2.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
Do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z wyłączeniem (...)
str. 25
3.
Podstawa wymiaru składek pracownika wykonującego umowy cywilne u własnego pracodawcy
Umowa zlecenia (także umowa o dzieło) zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy uważana jest, dla celów ubezpieczeń w ZUS, za umowę (...)
str. 26
IV.
SKŁADKI NA FP, FS I FGŚP
1.
Ustalanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
Składkę na Fundusz Pracy opłaca pracodawca oraz inna jednostka organizacyjna za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o (...)
str. 27
2.
Ustalanie składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Pracodawca objęty przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7), (...)
str. 30
V.
OPŁACANIE SKŁADEK ZUS I POBÓR PODATKU DOCHODOWEGO
1.
Zasady dotyczące rozliczania i opłacania składek
Płatnik składek jest zobowiązany do obliczania, potrącania z dochodów zleceniobiorców, rozliczania oraz opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne za każdy miesiąc kalendarzowy. Zobowiązany jest również (...)
str. 30
2.
Zasady poboru podatku dochodowego od wynagrodzenia z umów cywilnych
Artykuł 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128), dalej (...)
str. 32
3.
Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z umowy zlecenia zleceniobiorcy w wieku do ukończenia 26 lat
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, wolne od podatku dochodowego są przychody m.in. z umów zlecenia, o których mowa w (...)
str. 35
4.
Potrącenie wpłat do PPK od wynagrodzenia z umowy zlecenia
Do osób zatrudnionych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z (...)
str. 36
5.1.
Umowa zlecenia stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń w ZUS
Założenia Spółka z o.o. zawarła z osobą fizyczną umowę zlecenia na okres od 1 czerwca do 31 lipca 2021 r. Wynagrodzenie za jej wykonywanie określono (...)
str. 38
5.2.
Umowa zlecenia zawarta z osobą będącą jednocześnie pracownikiem innego podmiotu, niewykonywana na rzecz własnego pracodawcy
Założenia Zakład pracy na okres od 1 do 30 czerwca 2021 r. zawarł umowę zlecenia z osobą w wieku 49 lat będącą równocześnie pracownikiem zatrudnionym (...)
str. 39
5.3.
Umowa zlecenia zawarta z osobą mającą ustalone prawo do emerytury będącą jednocześnie pracownikiem innego podmiotu, niewykonywana na rzecz własnego pracodawcy
Założenia Osoba ma ustalone prawo do emerytury i jest jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, za wynagrodzeniem 2.800 zł. Na okres od 1 do (...)
str. 41
5.4.
Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz
Jak już wcześniej wskazano, w przypadku pracowników wykonujących umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy (także zawartej z własnym pracodawcą) pracodawca w podstawie wymiaru składek na (...)
str. 41
5.5.
Umowa zlecenia wykonywana przez osobę w wieku do ukończenia 26 lat
Założenia Spółka z o.o. na okres od 1 do 30 czerwca 2021 r. zawarła umowę zlecenia z osobą w wieku 25 lat. W umowie zlecenia (...)
str. 43
5.6.
Umowę zlecenia wykonuje uczestnik PPK
Założenia Zleceniodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zleceniobiorcy 8 czerwca 2021 r. Wynagrodzenie z umowy zlecenia jest wypłacane za dany (...)
str. 44
VI.
ŚWIADCZENIA DLA ZLECENIOBIORCY
1.
Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
Zleceniobiorca za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, opieki lub macierzyństwa może ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia: chorobowego: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy oraz (...)
str. 55
2.
Podstawa wymiaru zasiłków
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (także opiekuńczego i macierzyńskiego) dla zleceniobiorcy stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność (...)
str. 50
3.
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu odniesionego wskutek wypadku przy pracy
Z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu odniesionego wskutek wypadku przy pracy zleceniobiorcy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego. Za stały uszczerbek na zdrowiu (...)
str. 55
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.