Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (573) Z DNIA 01.02.2023
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 2 (524) z dnia 10.01.2021
Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Dodatek nr 2
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2
z dnia 10.01.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R. KODEKS PRACY
(publikacja: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) Preambuła (uchylona)
str. 3
DZIAŁ PIERWSZY - Przepisy ogólne
Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. (Przedmiot regulacji) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. (Definicja pracownika) Pracownikiem jest osoba zatrudniona (...)
str. 3
DZIAŁ DRUGI - Stosunek pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. (Cechy charakterystyczne stosunku pracy) § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na (...)
str. 8
DZIAŁ TRZECI - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Art. 77 1 . (Układy zbiorowe pracy) Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania (...)
str. 30
DZIAŁ CZWARTY - Obowiązki pracodawcy i pracownika
Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. (Zakres obowiązków pracodawcy) Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania (...)
str. 37
DZIAŁ PIĄTY - Odpowiedzialność materialna pracowników
Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy Art. 114. (Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków) Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej (...)
str. 46
DZIAŁ SZÓSTY - Czas pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. (Definicje związane z czasem pracy) § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w (...)
str. 48
DZIAŁ SIÓDMY - Urlopy pracownicze
Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. (Niezbywalne prawo do urlopu) § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". § (...)
str. 60
DZIAŁ ÓSMY - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Art. 175 1 . (Zakres podmiotowy) Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ubezpieczonej - matce dziecka - należy przez to rozumieć matkę dziecka (...)
str. 65
DZIAŁ DZIEWIĄTY - Zatrudnianie młodocianych
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. (Definicja pracownika młodocianego) § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 (...)
str. 78
DZIAŁ DZIESIĄTY - Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. (Zakres obowiązków pracodawcy) § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na (...)
str. 83
DZIAŁ JEDENASTY - Układy zbiorowe pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 238. (Definicje stron układu) § 1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ponadzakładowej organizacji związkowej - należy przez (...)
str. 100
DZIAŁ DWUNASTY - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 242. (Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy) § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. § (...)
str. 109
DZIAŁ TRZYNASTY - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
(oznaczenie oraz tytuł rozdziału I - uchylone) Art. 281. (Rodzaje wykroczeń) § 1. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 1) zawiera umowę cywilnoprawną (...)
str. 112
DZIAŁ CZTERNASTY - Przedawnienie roszczeń
Art. 291. (Terminy przedawnienia roszczeń) § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. (...)
str. 114
DZIAŁ CZTERNASTYa - (uchylony)
(zawierający art. 295 1 i art. 295 2 - uchylony)
str. 115
DZIAŁ PIĘTNASTY - Przepisy końcowe
Art. 296. (uchylony) Art. 297. (Upoważnienie do wydania rozporządzenia) Minister Pracy i Polityki Socjalnej* ) określi w drodze rozporządzenia: 1) sposób ustalania wynagrodzenia: a) przysługującego (...)
str. 115
II.
KOMENTARZ REDAKCJI
1.
Wymiar czasu pracy w 2021 r.
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się na zasadach określonych w art. 130 K.p., przy czym dla zatrudnionych w ruchu ciągłym (...)
str. 119
2.
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak stanowi art. 6 ust. (...)
str. 120
3.
Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w 2021 r.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się przy użyciu współczynnika, który jest wartością stałą dla danego roku kalendarzowego i wyraża przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do (...)
str. 121
4.
Wynagrodzenie przestojowe
Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania (...)
str. 121
5.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie zaplanowano pracy
Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości (...)
str. 121
6.
Odszkodowanie za nierówne traktowanie i odszkodowanie za mobbing
Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 18 (...)
str. 122
7.
Dodatek za pracę w nocy
Pracownikowi za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 151 (...)
str. 122
8.
Odprawa tzw. ekonomiczna
Pracodawcy objęci przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z (...)
str. 122
9.1.
"Podstawowa" kwota wolna od potrąceń
Zgodnie z art. 87 1 § 1 K.p., wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom (...)
str. 123
9.2.
Podwyższona kwota wolna od potrąceń
Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty (...)
str. 123
10.
Najniższa podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i świadczeń z ubezpieczeń społecznych
Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków (w tym świadczenia rehabilitacyjnego) z ubezpieczeń społecznych, dalej świadczeń chorobowych, przysługujących pracownikom z tytułu pracy w pełnym (...)
str. 124
11.
Jednostronne udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego
Na podstawie art. 15gc specustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego (...)
str. 125
12.
Zaostrzenie sankcji za "ukrywanie" dłużnika alimentacyjnego oraz jego zarobków
Zgodnie z art. 29 § 2 K.p., umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeśli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, (...)
str. 126
13.
Badania profilaktyczne w okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii
W okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii pracownik jest zwolniony z wykonywania profilaktycznych badań okresowych, a pracodawca z kierowania go na te badania (art. 12a ust. 1 specustawy). (...)
str. 126
14.
Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii
Pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. (...)
str. 127
15.
Wnioski pracownicze przewidziane w Kodeksie pracy
Pracownicy w trakcie zatrudnienia składają wiele różnego rodzaju wniosków. W tabeli zamieszczonej poniżej i na następnych stronach przedstawiamy wykaz takich wniosków, formę i termin złożenia, (...)
str. 128
16.
Praca zdalna - projektowane zmiany w Kodeksie pracy
W roku 2021 planowane są zmiany w Kodeksie pracy. Projekt ustawy w tym przedmiocie został opracowany i przedstawiony jeszcze przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki (...)
str. 132
III.
WYBRANE WYJAŚNIENIA RESORTOWE
1.
Stanowisko resortu pracy w sprawie sposobu zapisywania w dokumentacji pracowniczej wniosków pracowników wysyłanych e-mailem
Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 lutego 2020 r. w sprawie sposobu zapisywania w dokumentacji pracowniczej wniosków pracowników wysyłanych e-mailem, udostępnione naszemu (...)
str. 135
2.
Stanowisko resortu pracy w sprawie wykorzystywania zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat
Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 19 maja 2020 r. w sprawie wykorzystywania zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku (...)
str. 136
3.
Stanowisko resortu pracy w sprawie limitowania terminowej umowy o pracę pracownika młodocianego
Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 19 maja 2020 r. stanowiące odpowiedź na następujące pytania naszego Wydawnictwa: czy zawarte z pracownikami młodocianymi na (...)
str. 136
4.
Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowiska UODO i resortu pracy
Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 16 sierpnia 2020 r. w sprawie przechowywania danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach, będące odpowiedzią na zapytanie (...)
str. 137
5.
Stanowisko UODO w sprawie dokumentowania uprawnień do podwyższenia kwot wolnych od potrąceń spowodowanego SARS-CoV-2
Stanowisko UODO z 28 maja 2020 r. w sprawie dokumentowania uprawnień do podwyższenia kwot wolnych od potrąceń, udostępnione naszemu Wydawnictwu 5 czerwca 2020 r. "(…) (...)
str. 138
6.
Forma pisemna wniosku o udzielenie zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych - stanowisko MRPiT
Pracownik może złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych (art. 151 § 2 1 K.p.). Dla wniosku tego została przewidziana (...)
str. 139
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.