Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 10 (604) Z DNIA 10.05.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (533) z dnia 01.06.2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 11 (533) z dnia 01.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy, z uwzględnieniem stanowiska MRPiT zajętego na zapytanie naszego Wydawnictwa
W myśl art. 291 § 1 K.p., roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczanie składek ZUS po zmianie terminu wypłat wynagrodzeń
Od 1 czerwca br. zmieniliśmy termin wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc z 30. dnia danego miesiąca na 10. dzień następnego miesiąca. W dniu 9 lipca (...)
str. 6
2.
Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych w razie wykonywania pracy szczególnej przez część miesiąca
Pracownik od połowy maja br. na mocy porozumienia stron został przeniesiony na inne stanowisko, na którym wykonuje pracę w szczególnych warunkach. Wraz ze zmianą stanowiska (...)
str. 8
3.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę powracającą z urlopu wychowawczego
Od dwóch lat zatrudniamy pracownicę, która od 1 stycznia do 30 czerwca br. korzysta z urlopu wychowawczego udzielonego na dziecko w wieku 5 lat. Czy (...)
str. 10
4.
Płatnik składek za pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy
Pracownik ma zawartą umowę zlecenia z innym podmiotem, jednak w jej ramach wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy. Z umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (...)
str. 12
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Wyłączenie z oskładkowania odpraw wypłacanych zwalnianym pracownikom
1) W firmie dokonujemy zwolnień indywidualnych z przyczyn dotyczących wyłącznie pracodawcy. Pracownicy otrzymają odprawy, o których mowa w ustawie o zwolnieniach grupowych. Ponadto na mocy (...)
str. 15
2.
Świadczenia z okazji Dnia Dziecka a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy
1) Pracodawca z okazji Dnia Dziecka dla dzieci pracowników sfinansuje z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 3-miesięczne karnety na basen (w wysokości od 70 do 95% (...)
str. 17
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wysokość zasiłku chorobowego pracownika, któremu na mocy specustawy obniżono wymiar czasu pracy
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. W okresie od 1 do 31 grudnia 2020 r. i od 1 marca do 30 kwietnia 2021 (...)
str. 19
2.
Jednorazowa nagroda uznaniowa za jakość wykonanej pracy w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Pracownik we wrześniu 2020 r. otrzymał jednorazową nagrodę uznaniową za jakość wykonanej pracy. W regulaminie wynagradzania nie ma zapisu, który określałby zasady jej przyznawania i (...)
str. 20
3.
Obliczanie zasiłku opiekuńczego po świadczeniu rehabilitacyjnym
Pracownik po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego przez siedem miesięcy korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. Podstawa wymiaru zasiłku dla celów jego wypłaty została zwaloryzowana. Bezpośrednio po świadczeniu (...)
str. 21
4.
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy będącego wcześniej pracownikiem
Osoba prowadząca działalność gospodarczą do 31 marca 2021 r. była równocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę na pełny etat (za wynagrodzeniem w wysokości 8.000 (...)
str. 23
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Świadczenie chorobowe za okres kwarantanny po udowodnieniu okresu wyczekiwania
Pracownik został zatrudniony od połowy maja 2021 r. Po kilku dniach pracy skierowano go na kwarantannę, z uwagi na kontakt z innym pracownikiem, u którego (...)
str. 24
2.
Wysokość zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego wykorzystywanego przed porodem
Pracownica w kwietniu 2021 r. korzystała z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. Za ten okres wypłaciliśmy jej zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. (...)
str. 25
3.
Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby
1) Pracownik 14 maja 2021 r. (w piątek) świadczył pracę, po czym po jej zakończeniu udał się do lekarza, który stwierdził jego niezdolność do pracy (...)
str. 27
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi nieobecnemu w pracy
Zamierzamy wypowiedzieć umowę pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego. Czy możemy dokonać tego w formie elektronicznej? Jeżeli nie, to jak postąpić aby mieć pewność, że doręczenie (...)
str. 29
2.
Udzielenie dni wolnych na poszukiwanie pracy, w tym w razie skrócenia okresu wypowiedzenia
Z powodu trudności ekonomicznych planujemy zmniejszenie zatrudnienia w drodze wypowiedzenia umów niektórym pracownikom. Okres wypowiedzenia części z nich zostanie skrócony. Ile dni wolnego na poszukiwanie (...)
str. 31
3.
Dopuszczalność zawarcia umowy na okres próbny z pracownikiem samorządowym
Samorządowy zakład budżetowy zatrudnia pracowników fizycznych na stanowiskach pomocniczych. Pierwszą umową jaką z nimi zawiera jest umowa na okres próbny. Czy taka praktyka jest prawidłowa? (...)
str. 33
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Czas pracy oraz odpoczynki w razie zatrudnienia na więcej niż jednym stanowisku
Chcielibyśmy zatrudnić tę samą osobę na dwóch różnych stanowiskach pracy, na każdym w wymiarze 3/4 etatu. Czy jest to dopuszczalne? Jeśli tak, to jak planować (...)
str. 34
2.
Wybór metody ustalania nadgodzin wynikających z przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej
W literaturze z zakresu czasu pracy można spotkać różne metody ustalania nadgodzin średniotygodniowych. Która z nich jest właściwa? Na tak postawione pytanie nie można odpowiedzieć (...)
str. 35
3.
Procedura dotycząca zmiany długości okresu rozliczeniowego
Pracodawca zamierza wydłużyć okres rozliczeniowy. W jaki sposób powinien wprowadzić zmianę oraz czy powiadomić o niej Państwową Inspekcję Pracy? Czy może rozpocząć nowy okres rozliczeniowy (...)
str. 37
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczanie wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiła absencja chorobowa
Pracownik w maju br. po kilkudniowym zwolnieniu lekarskim (od wtorku do soboty) stawił się w poniedziałek do pracy i przepracował go w całości, a we (...)
str. 39
2.
Wynagrodzenie za dodatkową pracę niepełnoetatowca - z dodatkiem czy bez?
Zatrudnione w szpitalu salowe, w tym na część etatu, w obecnej sytuacji często pracują dłużej, co ze względu na przejściowy charakter nie spowodowało podwyższenia etatu. (...)
str. 41
3.
Potrącenia komornicze z wielu składników płacy, w tym wynagrodzenia urlopowego
Na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy składa się stawka zasadnicza równa wynagrodzeniu minimalnemu oraz premia kwartalna. Jest ono zajęte na poczet należności (...)
str. 42
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Różne okresy przechowywania ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r.
1) Chcielibyśmy usunąć z naszego archiwum ewidencje czasu pracy pracowników zatrudnionych przed 2019 r., za których nie złożyliśmy raportów informacyjnych ZUS RIA. Jaki powinniśmy dla (...)
str. 43
2.
Wydawanie świadectw pracy za wcześniejsze okresy zatrudnienia
Od 2010 r. zatrudnialiśmy pracownika w ramach umowy na okres próbny i na czas określony, która zakończyła się w 2012 r., a następnie - bez (...)
str. 45
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
Jakiego rodzaju nieobecności obligują pracodawcę do wypłaty za nie wynagrodzenia? Okoliczności, których zaistnienie pomimo niewykonywania pracy powoduje obowiązek wypłaty wynagrodzenia zostały wymienione między innymi w (...)
str. 47
2.
Osoby uprawnione do otrzymania wynagrodzenia po zmarłym pracowniku
1) Zmarły pracownik był ojcem małoletnich dzieci, które pozostają pod opieką matki, byłej żony zmarłego. Komu należy wypłacić wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop po zmarłym (...)
str. 49
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Obowiązki związane z wykonywaniem prac w jednym miejscu przez różnych pracodawców
Pracodawca otrzymał zlecenie wykonania montażu urządzeń w przedsiębiorstwie produkcyjnym i jego wykonanie polecił kilku pracownikom. Który z pracodawców powinien zapewnić tym pracownikom bezpieczne warunki pracy? (...)
str. 52
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Informacja o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (INF-U) wysłana drogą mailową
Sprzedający udziela ulg we wpłatach na PFRON. Kilku nabywcom wysyła informację o kwocie obniżenia wpłat (INF-U) drogą mailową. Ostatnio jeden z nich poinformował sprzedającego, że (...)
str. 54
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Opodatkowanie wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający
Nawiązując do artykułu opublikowanego w UiPP nr 9/2021, str. 56 dotyczącego rozliczenia pierwszych wypłat wynagrodzeń po przystąpieniu pracowników do PPK, proszę o wyjaśnienie, jak wyglądałoby (...)
str. 56
2.1.
Ustalenie podmiotu zatrudniającego zobowiązanego do utworzenia PPK
Do wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego (PPK) obowiązany jest podmiot zatrudniający wymieniony w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o PPK, tj.: pracodawca, o którym (...)
str. 58
2.2.
Obowiązki podmiotu zatrudniającego tworzącego PPK
Wybór instytucji finansowej Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o PPK, podmiot zatrudniający dokonuje wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z działającą u (...)
str. 59
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Komu można wypłacać ryczałt zamiast wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?
Zgodnie z art. 151 1 § 4 K.p. w stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem za godziny nadliczbowe (...)
str. 62
2.
Szacowanie wysokości ryczałtu za nadgodziny
Ryczałt za godziny nadliczbowe powinien odpowiadać przewidywanej liczbie tych godzin. Pracodawca wdrażając ryczałt powinien wziąć pod uwagę: limit nadgodzin rocznych obowiązujący w zakładzie pracy, wcześniejsze (...)
str. 63
3.
Wpływ nieobecności w pracy na wysokość ryczałtu
Ryczałt za nadgodziny jest, co do zasady, stałym składnikiem wynagrodzenia płatnym miesięcznie, a więc jego kwota nie podlega wahaniom w sytuacjach, gdy w jednym miesiącu (...)
str. 64
4.
Sposób wdrażania ryczałtu za godziny nadliczbowe w zakładzie pracy
Z prawnego punktu widzenia ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych jest składnikiem wynagrodzenia, a więc w zakładach nimi objętych powinien on wynikać z układu zbiorowego (...)
str. 64
5.
Wpływ wypłacania ryczałtu za nadgodziny na inne obowiązki pracodawcy
W przypadku pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach niż kierowcy, wypłacanie ryczałtu daje możliwość nieewidencjonowania godzin pracy na kartach ewidencji, co wynika z art. 149 § (...)
str. 65
6.
Rozliczanie ryczałtu za nadgodziny i roszczenia pracownika
Z przepisów Kodeksu pracy nie wynika wprost obowiązek rozliczania kwot wypłaconego ryczałtu i weryfikacji, czy otrzymane przez pracownika wynagrodzenie nie jest niższe niż ustalone na (...)
str. 65
7.
Wyłączenie ryczałtu za nadgodziny z minimalnej płacy
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Tak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy (...)
str. 66
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Od 1 czerwca 2021 r. wyższa kwota ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia) nie podlega ograniczeniu. Czynności tej podlega natomiast podstawa wymiaru tego zasiłku przysługującego za okres (...)
str. 67
2.
Wydłużone terminy ważności karty EKUZ
Na podstawie zarządzenia nr 79/2021/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniającego zarządzenia w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej (...)
str. 67
3.
Kolejne wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego - do 6 czerwca 2021 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (www.gov.pl/web/rodzina) zamieszczono komunikat o kolejnym przedłużeniu - do 6 czerwca 2021 r. - okresu wypłaty dodatkowego zasiłku (...)
str. 68
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.