Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (573) Z DNIA 01.02.2023
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 24 (546) z dnia 10.12.2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Modyfikacja rozkładów pracy w związku z tym, że Nowy Rok wypada w sobotę
W 2022 r. dzień 1 stycznia - Nowy Rok wypada w sobotę. To powoduje, że w zakładach pracy, w których sobota jest dniem wolnym od (...)
str. 4
2.
Krajowy Rejestr Zadłużonych - pozyskiwanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych
Generalnie z dniem 1 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 (...)
str. 5
3.
Opłacenie w grudniu 2021 r. przez przedsiębiorcę składki zdrowotnej należnej za grudzień i jej odliczenie od podatku
W UiPP nr 23/2021 na str. 12 pisaliśmy o możliwości zapłaty przez przedsiębiorcę (będącego płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia) w grudniu 2021 r. składki (...)
str. 6
4.
Skrócenie odpoczynku tygodniowego - stanowisko MRiPS udostępnione naszemu Wydawnictwu
Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku obejmującego co do zasady niedzielę oraz minimum 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek z poprzedniej (...)
str. 7
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zmiany w ustawach o sus i zdrowotnej po wprowadzeniu Polskiego Ładu
Generalnie z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 8
1.1.
Zmiana terminu przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek ZUS
Nowela w art. 8 pkt 4 zmienia art. 47 ust. 1 ustawy o sus, określający terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS oraz opłacania składek ZUS. (...)
str. 8
1.2.
Więcej danych wykazywanych w dokumentach rozliczeniowych
Nowela rozszerza zakres danych podawanych w raporcie imiennym i deklaracji rozliczeniowej, co związane jest ze zmianą ustalania przez przedsiębiorców składki zdrowotnej. Imienny raport miesięczny będzie (...)
str. 9
1.3.
Obowiązek przekazywania przez przedsiębiorców dokumentów rozliczeniowych za każdy miesiąc
Nowela w art. 8 pkt 4 lit. b-d uchyla ust. 2a, 2b i 2g w art. 47 ustawy o sus oraz zmienia brzmienie ust. 2c (...)
str. 9
1.4.
Finansowanie przez pracodawcę składek ZUS w razie nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia
W przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (...)
str. 10
1.5.
Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku
Nowela w art. 15 ust. 11 uchyla art. 95 ustawy zdrowotnej stanowiący o odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego. W tym zakresie wprowadza (...)
str. 10
1.6.
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
Nowela w art. 15 pkt 8 lit. a-c wprowadza zmiany w art. 83 ust. 1 i 2a ustawy zdrowotnej oraz dodaje w tym przepisie ust. (...)
str. 10
1.7.
Składka zdrowotna od przychodu zwolnionego od podatku
Przepis art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy zdrowotnej zawiera regulację, na mocy której składkę na ubezpieczenie zdrowotne ustala się zgodnie z art. 79 i (...)
str. 12
1.8.
Ubezpieczenie zdrowotne osób pełniących funkcję na podstawie powołania
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu będą podlegały osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (...)
str. 14
1.9.
Zmiany w opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców
1) Prowadzący działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy o sus, tj.: osoby prowadzące pozarolniczą (...)
str. 15
1.10.
Nowe zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej
Nowela wprowadza do ustawy zdrowotnej nowe zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z ust. 9b dodanym do art. 82 ustawy zdrowotnej, składka na (...)
str. 23
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premia kwartalna jako nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego
Pracownik od 1 stycznia 2021 r. pracuje na innym stanowisku pracy (w tym samym wymiarze czasu pracy) i po tej zmianie oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje (...)
str. 24
2.
Wpływ zmiany wysokości dodatku specjalnego na podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego
Pracownikowi od 1 stycznia 2021 r. przysługuje dodatek specjalny, przyznany początkowo na okres do 30 czerwca 2021 r. w stałej miesięcznej wysokości 500 zł, a (...)
str. 26
3.
Wynagrodzenie chorobowe, gdy niezdolność do pracy przypadała na święto 1 listopada
Pracownik od 27 października do 1 listopada 2021 r. przebywał na kwarantannie, nabywając z tego tytułu prawo do wynagrodzenia chorobowego. Czy za 1 listopada przysługiwało (...)
str. 27
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Kontrola prawidłowości wykorzystywania świadczenia rehabilitacyjnego w czasie epidemii
Pracodawca dowiedział się, że pracownik przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym (przyznanym na 6 m-cy) nadzoruje budowę domu jednego z członków rodziny. Czy biorąc pod uwagę trwający (...)
str. 28
2.
Wykazanie we wniosku Z-15A oraz w oświadczeniu okresu kwarantanny dziecka i sprawowania nad nim opieki
Pracownik poinformował pracodawcę o nałożeniu na jego 9-letnie dziecko kwarantanny od 6 do 12 grudnia 2021 r. Osobistą opiekę nad dzieckiem sprawował jednak tylko w (...)
str. 31
3.
Zwolnienie lekarskie wystawione w państwie spoza UE jako dokument do wypłaty wynagrodzenia chorobowego
Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie wystawione w Jordanii na zwykłej kartce przypominającej receptę. Zawiera ono imię i nazwisko zagranicznego lekarza, podpis lekarza oraz datę wystawienia. Brak (...)
str. 31
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Rozwiązanie umowy, która z mocy prawa przekształciła się w umowę na czas nieokreślony
Pracownik był zatrudniony na podstawie umów o pracę zawartych na następujące okresy od 2 lipca do 19 października 2018 r., od 13 listopada 2018 r. (...)
str. 33
2.
Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Pracodawca prowadzi działalność związaną z magazynowaniem towarów. Ze względów finansowych zdecydował o przeniesieniu magazynu do miejscowości oddalonej od obecnej o kilkaset kilometrów, przy czym nie (...)
str. 34
3.
Konsekwencje zmiany ajenta sklepu dla osób zatrudnionych
Niedługo będę przejmował ajencję sklepu spożywczego od poprzedniego ajenta. Czy jako zupełnie nowy podmiot mogę z osobami wykonującymi dotychczas pracę w tym sklepie zawrzeć umowy (...)
str. 35
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Udzielanie dnia wolnego za święto przypadające w wolną sobotę w praktyce kadrowej
1) W zakładzie pracy dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty. Czy pracodawca może udzielić za 1 stycznia 2022 r. (...)
str. 37
2.
Rekompensowanie pracy wykonywanej w sobotę przez pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym
Czy pracownikowi przysługuje dzień wolny za 2 godziny pracy w wolną sobotę, jeśli pracuje w systemie równoważnym od poniedziałku do soboty? Nadmieniamy, że we wskazanym (...)
str. 39
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Czy premię za zgłaszanie usprawnień procesu pracy zaliczyć do podstawy wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu?
Wprowadziliśmy miesięczną premię pod nazwą "mam pomysł", za zgłaszanie propozycji usprawnienia procesu pracy. Otrzymuje ją każdy pracownik, który wykaże się inicjatywą, a jej wysokość zależy (...)
str. 41
2.
Wpływ dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu na ustalanie składników zależnych
Jak powinniśmy ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych miesięcznych, jeżeli w jednym z trzech miesięcy poprzedzających urlop na skutek przesunięć wypłacono wynagrodzenia (...)
str. 43
3.
Odprawa emerytalna dla pobierającego rentę rodzinną
Z pracownicą rozwiązaliśmy umowę o pracę za porozumieniem stron, w związku z przejściem na emeryturę. Dotąd nie otrzymała ona decyzji ZUS o przyznaniu tego świadczenia. (...)
str. 45
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Zasady prowadzenia części A akt osobowych
1) Pracownik był zatrudniony w zakładzie pracy w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. na czas określony. Od 1 stycznia (...)
str. 46
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Planowanie urlopów wypoczynkowych w praktyce kadrowej
1) Pracodawca pomimo sprzeciwu związków chciałby zrezygnować z planowania urlopów wypoczynkowych. Czy w takiej sytuacji może odstąpić od tworzenia planu? Jeśli związki mają status zakładowej (...)
str. 47
2.
Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego?
Pracownikowi w związku z wyjazdem za granicę udzieliliśmy na 6 miesięcy urlopu bezpłatnego. Czy możemy odwołać go z tego urlopu? Tak, o ile strony wcześniej (...)
str. 49
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Pracodawco, w końcu grudnia pamiętaj o rozliczeniu środków przekazanych na rachunek ZFŚS
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych, przyjmując jako podstawę przeciętną planowaną w (...)
str. 50
2.
Ustalanie prawa do korzystania ze świadczeń socjalnych przez emeryta, który podjął zatrudnienie
Pracownik zespołu szkolno-przedszkolnego rozwiązał umowę i przeszedł na emeryturę, a po miesiącu ponownie podjął pracę w szkole. Po roku pracy w szkole został przeniesiony do (...)
str. 52
3.
Zakres odpowiedzialności za treść wystawionego "paska wynagrodzeń"
1) Jesteśmy dostawcą usług dla firm zewnętrznych polegających między innymi na przygotowywaniu raportów płacowych oraz listy płac dla ich pracowników. Dane do ich sporządzenia pochodzą (...)
str. 54
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Organizowanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy
Na co pracodawca powinien zwrócić uwagę organizując w zakładzie pracy pierwszą pomoc? Czy powinien powołać osoby do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a jeżeli tak, to (...)
str. 55
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Ustalenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności pracownika
1) Pracownik przekazał pracodawcy orzeczenie potwierdzające lekki stopień niepełnosprawności do 23 lutego 2023 r. Od tego orzeczenia odwołał się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania (...)
str. 57
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Rezygnacja z uczestnictwa w PPK - co ze środkami zgromadzonymi na rachunku PPK?
Pracownik będący uczestnikiem PPK zamierza rezygnować z dokonywania wpłat do PPK. Jakich formalności powinien dopełnić? Co ze środkami zgromadzonymi na jego rachunku PPK? Uczestnictwo w (...)
str. 59
F.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych?
1.
Adres zameldowania oraz do korespondencji w zgłoszeniu pracownika do ubezpieczeń w ZUS
Czy pracodawca zgłaszając pracownika do ubezpieczeń w ZUS ma prawo żądać od niego podania adresu zameldowania i do korespondencji? Pracownik podlega obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym wszystkich (...)
str. 61
2.
Zmiana stanowiska pracy i wynagrodzenia a ustalenie podstawy wymiaru zasiłku
1) Długoletni pracownik od 1 września 2021 r. został przeniesiony na stanowisko kierownicze z tym samym wymiarem czasu pracy i znacznie wyższym wynagrodzeniem. Czy ustalając (...)
str. 62
3.
Wpływ wykreślenia z CEIDG na istnienie stosunków pracy
Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG zamierza zlikwidować działalność. Czy fakt wykreślenia działalności spowoduje automatyczne rozwiązanie stosunków pracy, czy też należy wypowiedzieć (...)
str. 62
4.
Informowanie zwalnianego pracownika o okresie przechowywania jego dokumentacji pracowniczej
1) Czy fakt posiadania dokumentacji pracowniczej podlegającej różnym okresom przechowywania wpływa na treść informacji o okresie jej przechowywania? W myśl art. 94 6 K.p., w (...)
str. 63
1.
Polityka mediów społecznościowych w zakładzie pracy
Zasady ogólne Przepisy nie definiują terminu "media społecznościowe" (ang. social media), do których należą m.in. Facebook (Meta - nowa nazwa), TikTok, Linkedln, Twitter, Instagram czy (...)
str. 64
2.
Wdrożenie i stosowanie monitoringu poczty elektronicznej
Podstawowe warunki Szczególną formą kontroli monitorowania zachowań pracowników w mediach jest monitoring na mocy art. 22 3 § 4 K.p. Pracodawca może go wprowadzić wyłącznie (...)
str. 67
3.
Ochrona danych osobowych pracownika
Grupa Robocza Art. 29 (organ doradczy w zakresie ochrony danych osobowych) w Opinii 2/2017 na temat przetwarzania danych w miejscu pracy (dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl) (...)
str. 68
4.
Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika związana z kontrolą aktywności w mediach społecznościowych
Odpowiedzialność pracodawcy Pracodawca, który naruszy obowiązki związane z monitoringiem, nie popełnia wykroczenia przeciwko prawom pracownika. W konsekwencji Państwowa Inspekcja Pracy może jedynie skierować wystąpienie lub (...)
str. 68
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Limity wpłat na IKE, IKZE i PPE obowiązujące w 2022 r.
W 2022 r. limit wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) wyniesie 17.766 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1062), natomiast na indywidualne konto zabezpieczenia (...)
str. 71
2.
Ile w 2022 r. wyniesie maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?
Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na (...)
str. 71
3.
Niedziele handlowe w grudniu br.
Przypominamy, że w grudniu br. wypadają dwie niedziele handlowe. Są to 12 i 19 grudnia. Natomiast w piątek 24 grudnia w placówkach handlowych: handel oraz (...)
str. 71
4.
Ochrona sygnalistów - zbliża się termin na wdrożenie rozwiązań unijnych
Jak informowaliśmy w UiPP nr 21/2021, str. 64, w dniu 17 grudnia 2021 r. upływa termin na implementowanie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.