Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (599) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (543) z dnia 01.11.2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 21 (543) z dnia 01.11.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS od wynagrodzenia z umowy zlecenia wypłaconego po ustaniu tytułu ubezpieczeń
W zakładzie pracy od 1 lipca br. umowę zlecenia wykonuje osoba, która od października br. rozpoczęła studia drugiego stopnia. W czasie wakacji z umowy zlecenia (...)
str. 4
2.
Nieopłacanie składek na FP, FS, FGŚP za pracownika, który ukończył 60 lat
Pracownik w połowie października br. ukończył 60 lat. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 10. dnia następnego miesiąca. Od kiedy pracodawca jest zwolniony z opłacania (...)
str. 5
3.
Składka zdrowotna z tytułu działalności prowadzonej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą od 1 lutego 2020 r. Z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na ubezpieczenia (...)
str. 6
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Kiedy nie należy powiadamiać ZUS o umowie o dzieło zawartej z osobą fizyczną?
1) Spółka z o.o. nie jest płatnikiem składek w ZUS. Obecnie zawarła umowę o dzieło z osobą fizyczną, która z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym (...)
str. 9
2.
Ubezpieczenia społeczne z działalności po zawarciu umowy o pracę
Osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG od 10 września 2021 r. równocześnie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze (...)
str. 10
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Nagroda roczna wypłacona w późniejszym terminie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
1) W maju lub w czerwcu każdego roku w firmie podejmowana jest decyzja o przyznaniu nagrody z zysku za rok poprzedni i w tych samych (...)
str. 12
2.
Wysokość zasiłku opiekuńczego z umowy zlecenia wykonywanej w trakcie urlopu wychowawczego
We wrześniu 2021 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która w innej firmie przebywa na urlopie wychowawczym. W umowie zlecenia wynagrodzenie zostało określone w najniższej (...)
str. 15
3.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika będącego wcześniej uczniem zawodu
Umowa o pracę pracownika młodocianego po zakończeniu nauki zawodu (egzamin czeladniczy zdał 31 sierpnia 2021 r.) w drodze aneksu została zmieniona w "zwykłą" umowę o (...)
str. 17
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zliczanie okresów różnych niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
Pracodawca jest płatnikiem zasiłków. W okresie jesienno-zimowym pracownicy często chorują, nabywając prawo do świadczeń chorobowych. Jakimi zasadami należy kierować się, ustalając okres płatności tych świadczeń? (...)
str. 18
2.
Utrata prawa do zasiłku chorobowego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w czasie zwolnienia lekarskiego
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obecnie jest niezdolna do pracy z powodu choroby (...)
str. 20
3.
Ustalanie kwoty potrącenia z zasiłku na poczet należności niealimentacyjnych
Pod koniec października 2021 r. wypłaciliśmy pracownikowi zasiłek chorobowy za okres od 27 września do 31 października 2021 r. Niezdolność do pracy z powodu choroby (...)
str. 22
V.
Emerytury i renty
1.
Wypłata dla części emerytów i rencistów 14. emerytury
Część świadczeniobiorców wraz z listopadowymi emeryturami i rentami otrzyma kolejne dodatkowe roczne świadczenie. Uprawnionymi do niego są osoby, które w dniu 31 października 2021 r. (...)
str. 24
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Data rozwiązania umowy w razie wysłania tzw. dyscyplinarki na adres, pod którym pracownik już nie mieszka
Pracownik w procesie rekrutacji podał pracodawcy adres zameldowania oraz do korespondencji. W związku z kilkudniową nieobecnością bez usprawiedliwienia, rozwiązaliśmy z nim umowę w trybie art. (...)
str. 25
2.
Zmiana rodzaju umowy o pracę łączącej strony o charakterze pozornym
Po okresie próbnym zaproponowano pracownikowi umowę na czas określony. Po pewnym czasie, na prośbę pracownika, który ubiegał się o kredyt, umowę tę zmieniono w kontrakt (...)
str. 26
3.
Zatrudnienie młodocianych przy pracy lekkiej lub na podstawie umowy zlecenia
W cukierni chcielibyśmy zatrudniać osoby pomiędzy 15. a 18. rokiem życia do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą produktów cukierniczych. Czy jest to możliwe? Jeżeli tak, (...)
str. 28
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Nadgodziny w podróży służbowej i ich opłacanie
1) Pracownik wykonuje pracę od poniedziałku do piątku, od 8 00 do 16 00 . W październiku br. został wysłany w podróż służbową, która przypadała (...)
str. 29
2.
Nie zawsze szkolenie pracownika w dniu wolnym od pracy zalicza się do czasu pracy
1) Pracownik wykonuje pracę od poniedziałku do piątku, od 8 00 do 16 00 . Na prośbę pracownika pracodawca sfinansował mu szkolenie, które miało miejsce (...)
str. 31
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego ze zmiennej premii miesięcznej
Pracownicy otrzymują co miesiąc premię regulaminową w zmiennej stawce procentowej wynagrodzenia zasadniczego za efektywną pracę, określonego w stawce stałej miesięcznej. Premia jest przyjmowana do podstawy (...)
str. 33
2.
Czy pracodawca może obniżyć ryczałty noclegowe za okres podróży służbowej?
Czy pracodawca z sektora pozabudżetowego ma prawo obniżyć ryczałty noclegowe za okres podróży służbowej, podczas której pracownicy samodzielnie organizują sobie wypoczynek nocny? Pracownikowi wykonującemu na (...)
str. 35
3.
Wypłata świadczeń po zmarłym pracowniku uprawnionym członkom jego rodziny
W 2020 r. zmarła pracownica, pozostawiając konkubenta i małoletnie dziecko, którego prawnym opiekunem, zgodnie z postanowieniem sądu, została jego ciotka. W myśl orzeczenia sądu, spadek (...)
str. 36
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Dokumenty niezbędne do udzielenia urlopu z tytułu rodzicielstwa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego
1) Czy można udzielić pracownikowi urlopu ojcowskiego, macierzyńskiego lub rodzicielskiego na podstawie kopii (skanów) wniosku, oświadczeń i aktu urodzenia dziecka? W zakresie udzielania urlopów kopia (...)
str. 38
2.
Informacja o zajęciu wynagrodzenia oraz upadłości konsumenckiej pracownika w treści świadectwa pracy
Po zatrudnieniu pracownika otrzymaliśmy kilka zawiadomień o prowadzonych wobec niego postępowaniach egzekucyjnych od komorników oraz organów administracyjnych. Niedługo potem wpłynęło do nas zawiadomienie od syndyka (...)
str. 41
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Podwyższenie i udzielenie z góry uprawnień urlopowych debiutantowi zawodowemu
1) Pracodawca wprowadza do każdej umowy o pracę zapis, zgodnie z którym "pracownik jest uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie". Czy może on być (...)
str. 42
2.
Wykorzystywanie urlopu, w tym zaległego, przez dyrektora instytucji kultury
Czy zaległy urlop dyrektora instytucji kultury za 2020 r. niewykorzystany do 30 września 2021 r. z powodu natłoku imprez, wyjazdów służbowych i wydarzeń organizowanych w (...)
str. 43
XI.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej spółki z o.o. za okres absencji chorobowej
Członek rady nadzorczej spółki z o.o. pełni swoją funkcję na podstawie powołania (uchwała wspólników). Jest zgłoszony do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego z (...)
str. 45
2.
Warunki podjęcia pracy przez cudzoziemca będącego absolwentem polskiej uczelni
Obywatel Ukrainy rozpoczął ostatni rok studiów na polskiej uczelni. Na jakich warunkach może legalnie przebywać i pracować w Polsce po ich ukończeniu? Cudzoziemiec, który jest (...)
str. 47
XII.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne w okresie pandemii
Prowadzę zakład przetwórstwa spożywczego. Pracownicy w ramach badań wstępnych oraz okresowych wykonują dodatkowo badania sanitarno-epidemiologiczne, w wyniku których otrzymują orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do (...)
str. 48
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Ustalanie średniego stanu zatrudnienia w zakładzie pracy do celów obliczenia wpłat na PFRON
1) Na dzień 1 lipca 2021 r. pracodawca zatrudniał 100 pracowników na pełny etat. Z dniem 31 lipca 2021 r. rozwiązał umowy o pracę z (...)
str. 50
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Wpływ uczestnictwa pracownika w PPK na wysokość kwoty wolnej od potrąceń
Zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości 3.200 zł. Jego wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Pracownik (...)
str. 53
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Dni ustawowo wolne od pracy
Niedziele i określone święta należą do dni ustawowo wolnych od pracy. Taki status nadaje im art. 151 9 § 1 K.p. w zw. z art. (...)
str. 57
2.
Warunki pracy w niedziele i święta
Praca w niedziele i święta jest co do zasady niedozwolona. Listę wyjątków od tego zakazu zawiera art. 151 10 K.p. (patrz tabela na str. 58). (...)
str. 57
3.
Odrębne regulacje dotyczące pracy w niedziele i święta w placówkach handlowych
W placówkach handlowych w niedziele i święta obowiązuje zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w (...)
str. 59
4.
Rekompensata za pracę w niedzielę i święto
4.1. Inny dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto Podstawowym sposobem rekompensaty za pracę w niedzielę i święto (w tym w placówkach handlowych) jest (...)
str. 60
4.1.
Inny dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto
Podstawowym sposobem rekompensaty za pracę w niedzielę i święto (w tym w placówkach handlowych) jest zapewnienie pracownikowi innego dnia wolnego. Według art. 151 11 § (...)
str. 60
4.2.
Kompensata finansowa pracy w niedzielę lub święto
W razie niemożliwości udzielenia dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto w terminach wskazanych w art. 151 11 § 1 K.p., pracodawca powinien wypłacić (...)
str. 61
5.
Dodatkowe obowiązki pracodawcy zlecającego pracę w niedzielę lub święto
W każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracodawca musi zapewnić pracownikom łączną liczbę dni wolnych (...)
str. 63
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa, tzw. sygnalistów
Do krajowego porządku prawnego ma zostać implementowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających (...)
str. 64
2.
Ubezpieczenia w ZUS dla małżonka Prezydenta RP
Od 1 listopada 2021 r. w ustawie o sus dodane zostaną przepisy, na mocy których osoba będąca małżonkiem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy (...)
str. 65
3.
Zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 66
4.
Projektowane stawki stóp procentowych składek na FP, FS i FGŚP w 2022 r.
W dniu 14 października br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1624). Projektowana ustawa w art. (...)
str. 67
5.
Ile w 2022 r. może wynosić limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe?
Z projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1624) wynika, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 5.922 zł (art. 24 (...)
str. 67
6.
Czy w 2022 r. wzrośnie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?
W dniu 14 października br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (druk (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.