Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 10 (604) Z DNIA 10.05.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (538) z dnia 10.08.2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Od przyszłego roku zmiany w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku, do Sejmu, po poprawkach Senatu, ponownie trafiła ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy (...)
str. 4
1.1.
Zasiłki z ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i duchownego w razie zadłużenia na koncie płatnika
Nowela w art. 14 ust. 2 ustawy o sus uchyla pkt 2, a tym samym nieopłacenie składek w terminie nie wyłączy z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (...)
str. 4
1.2.
Skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego
W aktualnym stanie prawnym ubezpieczony, który stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby (lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. (...)
str. 5
1.3.
Rozszerzenie kręgu osób nieuprawnionych do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
Krąg osób nieuprawnionych do zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego określa art. 13 ust. 1 ustawy zasiłkowej. W (...)
str. 6
1.4.
Zmiana sposobu ustalania okresu płatności zasiłku chorobowego
Zgodnie z art. 9 ustawy zasiłkowej, do okresu zasiłkowego (w wymiarze odpowiednio 182 lub 270 dni) wlicza się: wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak (...)
str. 7
1.5.
Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu
Zasiłek chorobowy ustalany jest w wysokości procentowej i generalnie wynosi 80% podstawy wymiaru przez cały okres jego płatności (art. 11 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Jeżeli (...)
str. 7
1.6.
Zwiększenie grupy osób nieuprawnionych do świadczenia rehabilitacyjnego
Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane ubezpieczonemu, który po wykorzystaniu okresu zasiłkowego nadal jest niezdolny do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie (...)
str. 8
1.7.
Krótsza przerwa w pobieraniu zasiłków powodująca ustalenie nowej podstawy wymiaru
W aktualnym stanie prawnym nową podstawę wymiaru świadczeń chorobowych ustala się, gdy między okresami pobierania zasiłków (tego samego, jak i innego rodzaju) wystąpiła przerwa trwająca (...)
str. 8
1.8.
Terminy wypłaty zasiłków
Płatnicy składek będący równocześnie płatnikami zasiłków dokonują wypłaty świadczeń w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, natomiast ZUS - na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. (...)
str. 9
1.9.
Inne zmiany do ustawy zasiłkowej
Nowela, oprócz opisanych wcześniej zmian, wprowadza do ustawy zasiłkowej także nowe regulacje dotyczące: braku prawa do zasiłku wyrównawczego dla osób mających ustalone prawo do emerytury (...)
str. 9
1.10.
Definicja wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy
Wypadek, któremu pracownik uległ m.in. w czasie podróży służbowej lub przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe, obecnie jest traktowany na równi (...)
str. 10
1.11.
Brak prawa do zasiłku chorobowego za okres choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy
Przepis art. 8 ust. 3 ustawy wypadkowej stanowi, że zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy (...)
str. 10
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika spółki jawnej wykonującego umowę o pracę zawartą ze spółką
1) Osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki jawnej. Będzie nią zarządzała za wynagrodzeniem na podstawie umowy spółki. Czy na wykonywanie czynności związanych z zarządem można z (...)
str. 11
2.
Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS wspólnika spółki cywilnej
1) Osoba prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obecnie spółka zatrudniła pracowników. Jak powinni (...)
str. 14
3.
Ubezpieczenia z umowy zlecenia osoby będącej uczestnikiem studiów doktorskich
Na okres dwóch miesięcy zawarliśmy umowę zlecenia z osobą w wieku 25 lat, która kontynuuje naukę na studiach doktorskich (rozpoczętych w roku akademickim 2020/2021). Czy (...)
str. 15
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Rekompensata kosztów pracy zdalnej wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS
Pracodawca działa w branży IT. Pracownicy co do zasady wykonują pracę stacjonarnie w wyznaczonych miejscach (u kontrahentów, w siedzibie firmy itp.). Ze względu na stan (...)
str. 17
2.
Czy oskładkować dopłatę do wypoczynku menedżera sfinansowaną z ZFŚS?
Zawarliśmy z menedżerem umowę o świadczenie usług, za wynagrodzeniem określonym w stawce miesięcznej. Z tego tytułu podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako (...)
str. 19
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wliczanie do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego premii wypłacanej po zakończeniu kwartału
Pracownik oprócz wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości otrzymuje premię prowizyjną, wypłacaną za efekty pracy. Premia jest rozliczana kwartalnie, z tym że ze względów przeliczeniowych jej (...)
str. 21
2.
Uwzględnianie nowego składnika wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Od 1 kwietnia 2021 r. pracownikowi powierzono obowiązki kierownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Z tego tytułu otrzymał on dodatek funkcyjny, zmniejszany proporcjonalnie za okresy (...)
str. 22
3.
Wpływ składnika wynagrodzenia wypłacanego za okres dłuższy niż rok na wysokość zasiłków
Co dwa lata wypłacamy pracownikom nagrody. Warunkiem jej otrzymania jest przepracowanie pełnego dwuletniego okresu. Wysokość nagrody jest obliczana jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w (...)
str. 24
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek chorobowy pracownicy prowadzącej jednocześnie jednoosobową działalność pozarolniczą
Od 1 czerwca br. zatrudniamy na część etatu pracownicę (za wynagrodzeniem niższym od minimalnego), która równocześnie prowadzi działalność gospodarczą (rozpoczętą 1 kwietnia br.). Ubezpieczeniom społecznym, (...)
str. 25
2.
Świadczenia przysługujące zleceniobiorcy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która z tego tytułu podlega m.in. ubezpieczeniu chorobowemu. Obecnie osoba ta jest niezdolna do pracy z prawem do zasiłku chorobowego (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Przyczyny obiektywne wyłączające stosowanie limitów 3/33 przy zawieraniu umowy na czas określony
Prowadzimy działalność charakteryzującą się okresowymi zwiększeniami natężenia produkcji. Wiąże się to z koniecznością czasowego zatrudnienia dodatkowych pracowników, często pracujących równolegle w innych podmiotach. Z reguły (...)
str. 28
2.
Załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy jako podstawa rozwiązania umowy
Pracownik w trakcie pracy załatwia przez internet swoje prywatne sprawy. Czy takie zachowanie może stanowić podstawę do rozwiązania z nim umowy o pracę, czy jedynie (...)
str. 30
3.
Rozwiązanie przez pracownika umowy bez wypowiedzenia z powodu rozszerzenia zakresu obowiązków
Pracodawca rozszerzył pracownikowi zakres obowiązków nie zmieniając umowy, co nie spotkało się z aprobatą zatrudnionego. Dlatego złożył oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie art. (...)
str. 31
VI.
Rozliczenie czasu pracy
1.
Dodatkowa gratyfikacja za pracę w wolną sobotę w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym
1) Stosujemy system podstawowy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym, a dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty. W sezonie letnim pracownicy (...)
str. 33
2.
Charakter pracy dodatkowej wykonywanej bez zgody i wiedzy pracodawcy
Pracownik zwrócił się do pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, które nie zostały mu zlecone. Odczyty z rejestratora czasu pracy funkcjonującego w zakładzie pracy (...)
str. 34
3.
Ustalenie limitu nadgodzin w roku kalendarzowym
Czy nadgodziny zrekompensowane czasem wolnym wchodzą do limitu nadgodzin? Tak. W myśl art. 151 § 3 K.p., liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi (...)
str. 36
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wpływ rekompensowania nadgodzin czasem wolnym na obowiązek wypłaty wynagrodzenia w stawce co najmniej minimalnej
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wyłącza z płacy minimalnej m.in. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy w świetle tego faktu wynagrodzenie, które zgodnie (...)
str. 37
2.
Kwalifikowanie dodatku z tytułu opieki nad stażystą do wynagrodzenia urlopowego i świadczeń chorobowych
Zakład produkcyjny na mocy umowy ze szkołą przyjął ucznia na staż, wyznaczając mu opiekuna, któremu wypłacił jednorazowy dodatek z tego tytułu. Czy dodatek należy przyjąć (...)
str. 39
3.
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po przywróceniu do pracy przez sąd
1) Jak obliczyć wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po przywróceniu do pracy przez sąd z powodu niezgodnego z prawem wypowiedzenia, jeśli pracownik był wynagradzany: (...)
str. 41
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Prowadzenie tych samych akt osobowych dla różnych okresów przechowywania
1) Czy istnieje konieczność założenia nowych akt osobowych w razie ciągłości zatrudnienia, jeśli poprzednia umowa została nawiązana po 1998 r., a przed 2019 r.? Jednym (...)
str. 45
2.
Wystawianie świadectwa i informacji o okresie przechowywania dokumentacji po ustaniu zatrudnienia
Pracownik był zatrudniony w ramach dwóch umów na czas określony od 26 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. i od 1 maja 2018 (...)
str. 47
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Dofinansowanie z różnych źródeł posiłków dla pracowników
1) Pracodawca wprowadził dla pracowników posiłki (niebędące posiłkami profilaktycznymi), które są dostarczane przez firmę zewnętrzną. Częściowo w ramach pomocy materialno-rzeczowej są one finansowane z zakładowego (...)
str. 49
2.
Zakaz stosowania weksli w stosunkach pracy
Powierzamy pracownikowi komputer wraz z drogim oprogramowaniem. Czy w ramach zabezpieczenia naszych roszczeń w razie ewentualnego jego zniszczenia możemy dać pracownikowi do podpisania weksel in (...)
str. 51
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Ustalanie czasu pracy przy komputerze obligującego pracodawcę do refundacji zakupu okularów korekcyjnych
Pracodawca ma obowiązek refundować pracownikom koszty zakupu okularów korekcyjnych m.in. gdy użytkują monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. W jaki sposób (...)
str. 51
2.
Przeprowadzanie badań na wniosek zakładowej organizacji związkowej
Pracodawca ustalił wydatek energetyczny pracowników produkcyjnych według metody szacunkowej Lehmanna. Na podstawie uzyskanych wyników uznał, że nie jest konieczne wydawanie pracownikom posiłków regeneracyjnych. Związki zawodowe (...)
str. 53
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Możliwość zmiany przez uczestnika PPK sposobu inwestowania środków gromadzonych na rachunku PPK
Pracownik będący uczestnikiem PPK chciałby, aby jego środki gromadzone na rachunku PPK były inwestowane w instrumenty o większym potencjale zwrotu niż obecnie. Czy jest możliwość (...)
str. 54
E.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Poinformowanie ZUS o zmianie kodu wykonywanego zawodu
Pracownikowi zmieniliśmy stanowisko pracy. Jak powiadomić ZUS o zmianie kodu wykonywanego zawodu? Zmiany bądź korekty kodu wykonywanego zawodu dokonuje się poprzez ponowne złożenie zgłoszenia ZUS (...)
str. 56
2.
Składki na FP, FS i FGŚP za zleceniobiorcę będącego absolwentem
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą bezrobotną (w wieku 24 lat), która jest absolwentem szkoły policealnej (ukończonej w maju br.). Czy na podstawie art. 104c ustawy (...)
str. 56
3.
Zasiłek chorobowy dla pracownika, który nabył prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
Pracownik przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego złożył wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nie otrzymał tego świadczenia i po wyczerpaniu okresu zasiłkowego wrócił (...)
str. 57
4.
Wysokość świadczenia chorobowego w razie podwyższenia wynagrodzenia za pracę
Pracownik w połowie maja 2021 r. otrzymał podwyżkę wynagrodzenia z 3.200 zł na 3.500 zł. Na początku lipca 2021 r. przez kilka dni chorował. Czy (...)
str. 58
5.
Ustalanie okresu zasiłkowego
1) Pracownik od dłuższego czasu jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby. Z dniem 13 sierpnia 2021 r. wyczerpie pełny 182-dniowy okres zasiłkowy. Ostatnie (...)
str. 58
6.
Termin zawarcia umowy o pracę
1) W sierpniu br. zamierzamy zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę, która ma obowiązywać od 1 września br. Jaką datę należy wpisać w nagłówku tej (...)
str. 59
7.
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony rozwiązał umowę o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Oświadczenie o wypowiedzeniu złożył w pracującą niedzielę. Jak ustalić okres wypowiedzenia? W przedstawionym (...)
str. 60
8.
Wpłaty do PPK od wypłaconego uczestnikowi dofinansowania, tzw. wczasów pod gruszą
Pracownik - uczestnik PPK, który korzysta z urlopu wypoczynkowego nieprzerwanie przez co najmniej 5 dni otrzymuje raz w roku z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych świadczenie (...)
str. 60
1.
Praca poza normalnymi godzinami pracy a nadgodziny
W Kodeksie pracy tylko jeden przepis - art. 151 4 dotyczy pracy w godzinach nadliczbowych kadry kierowniczej. Do jego właściwej interpretacji konieczna jest znajomość bogatego (...)
str. 61
2.
Podział kadry kierowniczej
Z punktu widzenia uprawnień do rekompensaty dodatkowej pracy, należy kadrę kierowniczą podzielić na 3 grupy, tj.: pracowników zarządzających zakładem pracy, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych zajmujących (...)
str. 62
3.
Możliwość oddania czasu wolnego za nadgodziny
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 21 grudnia 2020 r. kadrze kierowniczej nie przysługuje nie tylko wynagrodzenie za nadgodziny, ale również czas (...)
str. 64
4.
Roszczenia przed sądem pracy o wynagrodzenie za nadgodziny
W orzecznictwie Sądu Najwyższego istnieje ugruntowana linia orzecznicza, z której wynika, że osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych nie mogą być pozbawione prawa do wynagrodzenia oraz (...)
str. 64
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Określenie stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach budżetowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lipca 2021 r. pod poz. 1335 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 lipca 2021 r. (...)
str. 65
2.
W dniu 11 sierpnia br. Sejm rozpatrzy poprawki Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych i niektóre inne ustawy
W UiPP nr 15/2021, na str. 4 i nast. opisaliśmy zmiany w ustawie o sus wprowadzane ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie (...)
str. 65
3.
Wydłużenie kwarantanny lub izolacji w niektórych przypadkach i możliwość skrócenia kwarantanny domownika
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 lipca 2021 r. pod poz. 1352 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 66
4.
Informacja o stanie konta ubezpieczonego na PUE ZUS
W terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku ZUS jest zobowiązany udostępnić ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. informację o zewidencjonowanych na koncie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.