Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zawyżony VAT na paragonie można odzyskać - opinia rzecznika TSUE wydana w polskiej sprawie
Podatnik może skorygować VAT należny wykazany w deklaracji VAT, jeżeli zastosował zawyżoną stawkę VAT i wystawił wyłącznie paragony fiskalne. W przypadku uzgodnienia stałej ceny z (...)
str. 4
2.
Zaliczki otrzymane na poczet zysku spółki z o.o. - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W poprzednim nr BI z 1 grudnia 2023 r. opublikowaliśmy odpowiedź Ministerstwa Finansów (dalej: MF) dotyczącą sposobu ewidencji zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej otrzymanych (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Sejm przyjął zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni
Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2023 r. Sejm uchwalił ustawę z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (...)
str. 7
2.
Przedłużono termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P)
Ustawowy termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) przypada na koniec jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Termin złożenia ww. informacji za (...)
str. 8
3.
KSeF - planowane regulacje wykonawcze
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekty rozporządzeń (z 23 listopada 2023 r.) związanych z wprowadzeniem od 1 lipca 2024 r. obowiązkowego KSeF, (...)
str. 8
4.
Nowe kody tytułu ubezpieczeń związane z wprowadzeniem świadczenia wspierającego
W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2023 r., pod poz. 2529, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniające (...)
str. 10
5.
Przesunięcie terminu wdrożenia e-Doręczeń
` Na ten temat pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 33 z 20.11.2023 r. na str. 8-13 E-Doręczenia miały ruszyć 10 grudnia 2023 r. Pisaliśmy o (...)
str. 11
6.
Zmiany w przepisach o podatku od spadków i darowizn oraz PCC
W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2023 r., pod poz. 2532, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie pobierania podatku (...)
str. 12
7.
Limity zużycia prądu objętego zamrożeniem cen mają obowiązywać także w 2024 r.
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl) zamieszczono informację z 21 listopada 2023 r. o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustaw (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Paczki i premie świąteczne dla pracowników - podatki i ewidencja księgowa
W okresie świąt Bożego Narodzenia firmy organizują imprezy świąteczne dla pracowników (pisaliśmy o tym w BI nr 34 z 1 grudnia 2023 r. ), a (...)
str. 14
1.1.
Otrzymanie paczki i premii świątecznej a przychód pracownika
Do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się - na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF - wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość (...)
str. 14
1.2.
Oskładkowanie paczek oraz premii świątecznej
Zasadą jest, że podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód pracownika uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, przy czym przychód ten może być w (...)
str. 17
1.3.
Wydatki na paczki i premie świąteczne dla pracowników - VAT i koszty podatkowe pracodawcy
Paczki świąteczne sfinansowane ze środków ZFŚS a VAT Jak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 27 maja 2013 r., nr PT1/033/20/831/KSB/12/RD50859 , zakupy towarów (...)
str. 18
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków na paczki świąteczne
Ujmując w księgach rachunkowych wydatki na paczki świąteczne dla pracowników (członków ich rodzin), należy mieć na uwadze źródło finansowania tych paczek. Paczki świąteczne sfinansowane ze (...)
str. 19
2.
Darowizny rzeczowe przekazane w 2023 r. na cele charytatywne - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze przekazują niekiedy w darowiźnie własne produkty czy towary na cele charytatywne. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (...)
str. 20
2.1.
VAT z tytułu przekazania darowizny rzeczowej
Obowiązek wykazania VAT z tytułu przekazania darowizny rzeczowej Skutki przekazania darowizn rzeczowych (np. wyrobów gotowych, towarów handlowych) rozpatruje się przez pryzmat art. 7 ust. 2 (...)
str. 20
2.2.
Rozliczenie przekazanej darowizny dla celów CIT/PIT
Wydatki na nabycie/wytworzenie przedmiotu darowizny a koszty uzyskania przychodów Zasadniczo darowizny nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, przy czym ustawodawca przewidział w tym (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja księgowa przekazanej darowizny
Dla celów bilansowych koszty związane z darowiznami również tymi przekazanymi na cele charytatywne kwalifikowane są do pozostałych kosztów operacyjnych, wiążą się one bowiem w sposób (...)
str. 26
IV.
PODATEK VAT
1.
KSeF - zmiany w rozliczaniu faktur korygujących "in minus" przez sprzedawcę i nabywcę
Obecne regulacje ustawowe Z obowiązujących obecnie przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnik (sprzedawca) może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w (...)
str. 26
2.
Sprzedaż kart na zajęcia sportowe dla pracowników i współpracowników a kasa rejestrująca - interpretacja KIS
Sprzedaż kart na zajęcia sportowe osobom współpracującym z firmą (np. na podstawie umowy zlecenia lub kontraktu menedżerskiego) oraz ich dzieciom i osobom towarzyszącym musi być (...)
str. 30
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Odliczenie VAT w przypadku zapłaty należności z pominięciem MPP
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności kupiłem komputer. Otrzymałem od kontrahenta fakturę na kwotę brutto 20.000 zł z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności". Nie (...)
str. 31
3.2.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z opóźnionym wywozem poza terytorium kraju - ujęcie w VAT
Klient ze Szwecji, będący podatnikiem podatku od wartości dodanej i zarejestrowany do VAT-UE w swoim kraju, kupuje towary wyprodukowane w naszej firmie (jesteśmy czynnym podatnikiem (...)
str. 32
3.3.
Wynajem miejsca parkingowego - właściwa stawka VAT
Spółdzielnia mieszkaniowa (czynny podatnik VAT) wynajmuje miejsca parkingowe (na utwardzonym placu oraz przy budynkach). Najemcami są zarówno mieszkańcy budynków należących do spółdzielni (członkowie spółdzielni posiadający (...)
str. 33
3.4.
Faktura za obsługę prawną przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej - ujęcie w VAT i PIT
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozpocząłem proces przekształcenia mojej działalności w jednoosobową spółkę z o.o. W związku z tym podpisałem umowę z (...)
str. 35
3.5.
Dostawa towarów przez koło gospodyń wiejskich a kasa rejestrująca
Prowadzimy koło gospodyń wiejskich. Czy w 2024 r. będziemy musieli ewidencjonować sprzedaż własnych produktów (np. pierogów) na festynach? Planuje się, że w 2024 r. (tak (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków w estońskim CIT - wyjaśnienie Min. Fin.
Moment powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków w estońskim CIT - od nadwyżki wynagrodzenia wypłaconego wspólnikowi ponad wysokość określonego limitu - powstaje w miesiącu faktycznej (...)
str. 38
2.
Przekazanie nagrody kontrahentowi będącemu spółką z o.o. a obowiązki płatnika na gruncie CIT - interpretacja KIS
W sytuacji gdy nagrody w ramach akcji promocyjnych otrzymują osoby prawne (podatnicy CIT), to podmiot przekazujący te nagrody (organizator akcji promocyjnej) nie jest zobowiązany do (...)
str. 39
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Koszty parkingów i autostrad w transporcie międzynarodowym udokumentowane dowodami bez danych nabywcy a CIT
Spółka z o.o. zatrudnia kierowców wykonujących międzynarodowe transporty drogowe (nie są to podróże służbowe w rozumieniu przepisów prawa pracy). W związku z podróżami kierowców ponoszone (...)
str. 40
3.2.
Wydatki na szkolenia zleceniobiorców a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. ponosi wydatki związane z organizacją szkoleń dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia. Szkolenia te są niezbędne do właściwego wykonywania pracy (...)
str. 42
3.3.
Wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów - czy spółka wypłacająca pobiera podatek od tej wypłaty?
Spółka z o.o. wypłaci wspólnikowi, również będącemu krajową spółką z o.o., wynagrodzenie z tytułu zbycia udziałów w celu ich dobrowolnego umorzenia. Czy spółka wypłacająca będzie (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych a PIT - wyrok NSA
Ryczałtowy zwrot wydatków poniesionych z tytułu używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych jest neutralny podatkowo. Pracownik nie uzyskuje bowiem żadnej realnej korzyści majątkowej, (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Faktura z niepełnymi danymi a możliwość ujęcia kosztu w PKPiR
Podatnik prowadzi usługową działalność gospodarczą (PKPiR). Podczas składania zamówień na towary wykorzystywane w tej działalności (do świadczenia usług) zdarza mu się zapomnieć podać swój NIP, (...)
str. 47
2.2.
Przejęcie pracowników a obowiązek sporządzenia PIT-11 i PIT-4R
Z dniem 1 stycznia 2024 r. firma przejmie pracowników od innego pracodawcy w trybie art. 23 1 Kodeksu pracy. Który pracodawca będzie miał obowiązek sporządzić (...)
str. 50
2.3.
Świadczenie usług prawnych i księgowych a opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym
Jaką stawką ryczałtu należy opodatkowywać przychody ze świadczenia usług prawnych lub księgowych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej? Czy stawka będzie inna, gdy prawnik lub księgowy (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja lokalu przeznaczonego na krótkoterminowe zakwaterowanie - interpretacja KIS
Podatnik ma prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytego lokalu użytkowego niemieszkalnego, wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie krótkoterminowego najmu. (interpretacja (...)
str. 52
2.
Korekta wartości początkowej, amortyzacji oraz kosztów uzyskania przychodów
W 2021 r. został zakupiony środek trwały o wartości niższej od 10.000 zł. Wprowadzono go do ewidencji i dokonano jednorazowej amortyzacji. W 2022 r. oraz (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Dzień i okres pobytu za granicą kierowcy międzynarodowego w celu określenia diet - wyjaśnienie Ministra Infrastruktury
Od 19 sierpnia 2023 r. obowiązują zmodyfikowane przepisy w zakresie m.in. oskładkowania przychodu kierowcy transportu międzynarodowego. Zgodnie z art. 26g ustawy z dnia 16 kwietnia (...)
str. 57
2.
Premia inflacyjna wypłacona pracownikom delegowanym do pracy w Niemczech a składki ZUS - interpretacja ZUS
Premia inflacyjna wypłacona pracownikom oddelegowanym do pracy w Niemczech, posiadającym zaświadczenia A1, przyznana na podstawie unijnych przepisów dotyczących równego traktowania pracowników, podlega w Polsce oskładkowaniu (...)
str. 59
3.
Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
U pracownika w grudniu 2023 r. zostanie przekroczony roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Jak należy rozliczyć składki ZUS od wynagrodzenia tego pracownika w miesiącu (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Obowiązki pracodawcy pod koniec roku kalendarzowego
Wykonanie niektórych obowiązków ciążących na pracodawcy na mocy prawa pracy ma charakter terminowy. Zazwyczaj wyraża się on w powiązaniu konkretnego obowiązku z określoną porą/momentem roku (...)
str. 61
2.
Wynagrodzenie akordowe za miesiąc, w którym wystąpiła dwudniowa opieka oraz trzydniowy urlop opiekuńczy
W listopadzie 2023 r. pracownica korzystała z dwóch dni opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14 oraz trzydniowego urlopu opiekuńczego. Jak należało ustalić wynagrodzenie (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ostateczny termin wysłania potwierdzenia sald oraz salda zerowe
Od listopada 2023 r. wysyłamy do naszych dłużników prośby o potwierdzenie sald. Przed wysyłką dokonujemy przeglądu kont i ewentualnych przeksięgowań nieprawidłowych zapisów. Ponieważ mamy wielu (...)
str. 65
2.
Utrata od 2024 r. prawa do stosowania uproszczeń w zakresie podatkowej kwalifikacji umów leasingu
Spółka na podstawie uproszczenia kwalifikowała umowy leasingu według zasad podatkowych. Ponieważ w 2023 r. przychód przekroczy 51.000.000 zł, powstaje wątpliwość, czy w odniesieniu do rozliczanych (...)
str. 66
2.1.
Uproszczenia w zakresie kwalifikacji umów leasingu
Co do zasady, jednostki mogą w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia pod warunkiem, że nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i (...)
str. 67
2.2.
Konsekwencje lub ich brak w przypadku utraty prawa do stosowania uproszczeń
Ustawa o rachunkowości nie wskazuje jak postąpić w przypadku, gdy jednostka w trakcie trwania umowy leasingu utraci prawo do stosowania uproszczenia, a w szczególności jak (...)
str. 67
2.3.
Przekwalifikowanie umów leasingu operacyjnego na leasing bilansowy - ujęcie w księgach rachunkowych
Zmiana zasad podatkowej kwalifikacji umów leasingu na zasady bilansowe w praktyce oznacza konieczność uznania dotychczasowej umowy rozliczanej na zasadach leasingu operacyjnego za leasing finansowy ze (...)
str. 69
3.
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego i jego rozliczenie w związku z ponownym wykorzystaniem
Spółka posiada środek trwały, który kilkanaście lat temu w związku z zaprzestaniem używania został objęty odpisem z tytułu trwałej utraty wartości. Czy jeżeli obecnie wystąpi (...)
str. 71
4.
Przychody ze sprzedaży środka trwałego a obowiązek przejścia od 2024 r. na księgi rachunkowe
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ustala dochód na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). W związku z planowanym w 2024 r. ograniczeniem rozmiarów działalności (...)
str. 73
5.
Koszty poniesione na otwarcie stadionu - ujęcie w księgach rachunkowych
Miasto przeprowadziło dużą modernizację stadionu miejskiego. Stadion ten ma zostać przekazany do obsługi administracyjno-technicznej do końca 2023 r. spółce miejskiej, jaką jest MOSIR spółka z (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.