Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 34 (1185) z dnia 01.12.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza teren UE w celu zastosowania stawki 0% VAT
Uregulowania ustawowe Przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium UE przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, (...)
str. 4
1.2.
Zaliczki na poczet zysku w księgach rachunkowych komplementariusza
Od 2021 r. spółki komandytowe uzyskały status podatników CIT. W efekcie zmienił się sposób ich opodatkowania, który obecnie przebiega na dwóch poziomach, tj. spółki oraz (...)
str. 5
2.
Unieważnienie umowy kredytu frankowego a zwrot ulgi odsetkowej - wyjaśnienie Min. Fin.
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) w informacji przekazywanej do mediów na zapytania dziennikarzy, zamieszczonej w systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA w dniu 23 października 2023 r. (ID (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Projekt zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
W dniu 14 listopada 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne (...)
str. 7
2.
Trwają prace nad wzorami formularzy w zakresie CIT-8
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat z 9 listopada 2023 r. o trwających pracach nad wzorami formularzy podatkowych CIT-8 wraz z załącznikami. Prace (...)
str. 8
3.
Umorzenie subwencji z PFR bez CIT/PIT również w 2024 r.
Podatnicy CIT/PIT, którym umorzono subwencje otrzymane w ramach tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), w związku z tym umorzeniem uzyskują przychód na gruncie CIT/PIT. (...)
str. 9
4.
Mikrorachunek podatkowy - planowane zmiany w zapłacie podatków i należności budżetowych od 1 stycznia 2024 r.
Wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub (...)
str. 9
5.
Ogłoszono stanowisko KSR w sprawie działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2023 r., pod poz. 105, opublikowano Komunikat Ministra Finansów z dnia 23 października 2023 r. o (...)
str. 10
6.
Projekt aktualizacji KSR nr 2 "Podatek dochodowy"
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl), w zakładce: Konsultacje, Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" (...)
str. 11
7.
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2024 r.
W Dzienniku Ustaw z 27 października 2023 r., pod poz. 2335, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2023 r. w sprawie norm szacunkowych (...)
str. 11
8.
Nowe rodzaje pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-US
W Dzienniku Ustaw z 14 listopada 2023 r., pod poz. 2476, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Impreza świąteczna w firmie - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Pod koniec roku podmioty gospodarcze organizują - w celach integracyjnych - różnego rodzaju imprezy świąteczne dla pracowników, w związku ze zbliżającymi się świętami, czy imprezy (...)
str. 13
1.1.
Udział pracownika w imprezie świątecznej - PIT i składki ZUS
Przychód pracownika z tytułu udziału w imprezie firmowej Zasadniczo wszelkie świadczenia, jakie pracownik uzyskuje od pracodawcy w związku z łączącym go z pracodawcą stosunkiem pracy, (...)
str. 13
1.2.
Rozliczenie dla celów VAT imprezy świątecznej
Odliczanie VAT od wydatków na organizację imprezy świątecznej Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w (...)
str. 14
1.3.
Wydatki na organizację imprezy świątecznej a koszty podatkowe
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła (...)
str. 17
1.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na organizację imprezy świątecznej
Wydatki na organizację imprezy świątecznej dla pracowników i ich rodzin (sfinansowane ze środków obrotowych), obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Faktura dokumentująca przykładowo zakup kompleksowej usługi (...)
str. 18
2.
Samochód ciężarowy w firmie - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które posiadają samochody ciężarowe (środki trwałe), ponoszą różnego rodzaju wydatki związane z tymi pojazdami, np. na ich ubezpieczenie komunikacyjne, wydatki eksploatacyjne itp. Pojazdy (...)
str. 18
2.1.
Ubezpieczenie samochodu ciężarowego
Składki na ubezpieczenie samochodu ciężarowego a koszty podatkowe Zgodnie z zasadą ogólną, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów (...)
str. 18
2.2.
Wydatki na eksploatację samochodu ciężarowego
W związku z używaniem samochodu ciężarowego (środka trwałego) w firmie ponoszone są wydatki związane z jego eksploatacją, najczęściej na zakup paliwa do tego pojazdu, naprawy (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Zasady e-fakturowania od 1 lipca 2024 r.
Do końca 2023 r. faktury ustrukturyzowane są/będą wystawiane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na zasadzie dobrowolności. Z przepisów wynika m.in., że: fakturę ustrukturyzowaną uznaje (...)
str. 24
1.1.
Wystawianie i dostęp do e-faktur
Od 1 lipca 2024 r. (tak jak obecnie) faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przy użyciu KSeF za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i (...)
str. 25
1.2.
Awaria i niedostępność KSeF
Awaria KSeF W przypadku awarii KSeF MF będzie zamieszczał komunikaty o wystąpieniu i zakończeniu awarii KSeF (które wyznaczą okres trwania tej awarii) w: 1) BIP (...)
str. 26
1.3.
Kary pieniężne dopiero od 2025 r.
Od 1 lipca 2024 r. podatnicy będą mieli obowiązek wystawiania e-faktur. Przepisy regulujące kary za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z e-fakturowaniem (patrz: art. 106ni ustawy o (...)
str. 28
2.
Rozliczenie VAT powinno być zawsze neutralne - wyrok NSA
Podatnik rozliczający import usług - przed nowelizacją ustawy o VAT z 7 września 2021 r. - miał prawo wykazać zarówno VAT należny, jak i naliczony (...)
str. 28
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Termin odliczenia VAT w przypadku zakupu towaru na raty
Jestem czynnym podatnikiem VAT i wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane VAT. W październiku 2023 r. kupiłem maszynę produkcyjną na raty. Fakturę i maszynę otrzymałem również w (...)
str. 30
3.2.
Faktura od kontrahenta zagranicznego z adnotacją "reverse charge"
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem towar handlowy od kontrahenta z Niemiec i otrzymałem fakturę z adnotacją "reverse charge". Transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Towar służy (...)
str. 31
3.3.
Import towarów rozliczany w zgłoszeniu celnym - ujęcie w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonałem importu towarów handlowych. Formalności celnych dokonała agencja celna, od której otrzymałem dokument celny. VAT od importu zapłaciłem w terminie 10 (...)
str. 32
3.4.
Refakturowanie usługi transportu lotniczego - stawka VAT
Spółka (czynny podatnik VAT) kupiła usługę transportu lotniczego na trasie Warszawa - Budapeszt. Świadczył ją kontrahent z Polski i zastosował stawkę 0% VAT. Spółka zamierza (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Spółdzielnia może stosować 9% stawkę CIT - interpretacja KIS
W sytuacji gdy spółdzielnia posiada w 2023 r. status małego podatnika i jej przychody nie przekraczają w tym roku równowartości limitu 2.000.000 euro, to dochody (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Należność od kontrahenta zagranicznego a ulga na złe długi w CIT
Spółka z o.o. wykonała usługę transportową na rzecz kontrahenta zagranicznego (z innego niż Polska kraju UE), niepodlegającego opodatkowaniu w Polsce. Kontrahent zagraniczny nie zapłacił za (...)
str. 36
2.2.
Strata podatkowa za 2022 r. - czy jest możliwe jej jednorazowe odliczenie na etapie zaliczek na CIT?
Spółka z o.o. poniosła za 2022 r. stratę podatkową z działalności gospodarczej, w kwocie 600.000 zł. Czy stratę tę spółka może odliczyć w całości w (...)
str. 37
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Ujęcie wydatku w kosztach podatkowych na podstawie dowodu zastępczego
Czy koszty pośrednie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na podstawie innych dokumentów niż faktury (np. na podstawie dowodów zastępczych), jeśli do momentu "zamknięcia" (...)
str. 39
3.2.
Złożenie CIT-8 w wersji papierowej, gdy spółka nie osiągnęła dochodu
Spółka z o.o. nie osiągnęła w 2023 r. żadnych przychodów i nie poniosła żadnych kosztów; spółka przewiduje, że tak pozostanie do końca roku (spółka nie (...)
str. 40
3.3.
Wybór estońskiego CIT, gdy jeden ze wspólników spółki komandytowej jest spółką z o.o.
Spółka komandytowa, w której jeden ze wspólników jest spółką z o.o., chciałaby wybrać tzw. estoński CIT. Czy jest to możliwe? W sytuacji, o której mowa (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Świadczenie usług objętych prawami autorskimi w ramach działalności gospodarczej a 50% koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Klasyfikacja przychodów z tytułu świadczenia objętych prawami autorskimi usług do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, wyklucza możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapłata zaległych składek ZUS za lata ubiegłe - rozliczenie PIT
Firma zatrudnia pracowników i zleceniobiorców. W wyniku kontroli ZUS ujawniono, że w 2021 r. od umowy zlecenia została naliczona tylko składka zdrowotna, a powinny być (...)
str. 43
2.2.
Przychody biegłego ze świadczenia usług na rzecz sądów i prokuratur
Osoba fizyczna (lekarz) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym świadczy usługi zdrowotne na rzecz szpitala. Ponadto jako biegły wykonuje usługi na rzecz sądów (...)
str. 46
2.3.
Koszty związane z wydaniem e-booka przeznaczonego do wielokrotnej sprzedaży a ewidencja w PKPiR
Osoba prowadząca samodzielną działalność gospodarczą zamierza wydać e-booka. Sprzedaż e-booka będzie następowała w ramach działalności gospodarczej - będzie to sprzedaż wielokrotna w formie elektronicznej. W (...)
str. 48
3.
Obowiązki w PIT rolnika i pomocnika, którzy zawarli umowę o pomocy przy zbiorach - projekt objaśnień podatkowych
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło projekt objaśnień podatkowych z 10 listopada 2023 r. pt. "Umowa o pomocy przy zbiorach a (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zakup i amortyzacja roweru nabytego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej - interpretacja KIS
Wydatki na zakup roweru spełniającego warunki do uznania go za środek trwały (o wartości 30 tys. zł) podlegają rozliczeniu za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych. Nie jest (...)
str. 51
2.
Odsetki za okres prefinansowania budowy przedmiotu umowy leasingu finansowego
Czy odsetki naliczone za okres prefinansowania leasingu podatkowo i bilansowo finansowego (związane z zapłatą przez leasingodawcę transz finansujących wyprodukowanie maszyny) do dnia przekazania środka trwałego (...)
str. 52
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Nagroda specjalna wypłacona nauczycielowi przebywającemu na urlopie związanym z rodzicielstwem a składki ZUS - interpretacja ZUS
Nagroda specjalna wypłacona nauczycielowi przebywającemu na urlopie związanym z rodzicielstwem nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS. (interpretacja indywidualna ZUS Oddział w Gdańsku z 4 lipca (...)
str. 55
2.
Sprzedaż samochodu całkowicie zamortyzowanego a składka zdrowotna
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą (opodatkowaną podatkiem liniowym) w 2016 r. zakupił samochód osobowy (z napędem spalinowym), który w tym samym roku wprowadził na stan środków (...)
str. 56
3.
Składka na FEP od wynagrodzenia pracownika z jednocześnie wykonywanego zlecenia
Z tytułu wykonywanych przez pracowników tzw. prac szczególnych opłacamy za nich składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Z jednym z nich zamierzamy dodatkowo zawrzeć umowę zlecenia. (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy dla pracowników medycznych w 2024 r.
Pracownicy zatrudnieni w podmiotach leczniczych mają odrębnie uregulowane normy czasu pracy wynikające z ustawy o działalności leczniczej. Ustawa ta nie odnosi się jednak do metodyki (...)
str. 60
2.
Wynagradzanie pracy ponadwymiarowej pracowników zatrudnionych na część etatu
1) Zatrudniliśmy pracownika na 3/4 etatu, w związku z tym musieliśmy w jego umowie o pracę określić limit godzin pracy, po przekroczeniu którego będzie wypłacany (...)
str. 62
3.
Uprawnienia pracownika niepełnoetatowego po przyznaniu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu przedłożył orzeczenie o przyznaniu mu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy fakt zatrudnienia na niepełnym etacie będzie miał wpływ na przysługujące mu (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Metody inwentaryzacji - ich istota i zastosowanie
W jaki sposób należy dokonać inwentaryzacji danego składnika aktywów i pasywów określają przepisy ustawy o rachunkowości. W tym zakresie nie pozostawiono jednostce prawa wyboru. Kwestie (...)
str. 65
1.1.
Spis z natury
Inwentaryzacja drogą spisu z natury w praktyce ma zastosowanie do: aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników (...)
str. 66
1.2.
Potwierdzenie salda
Inwentaryzację, w drodze potwierdzenia prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu składników majątku, przeprowadza się w terminie od 1 października do 15 stycznia następnego roku (...)
str. 67
1.3.
Weryfikacja
Inwentaryzacja w drodze weryfikacji polega na porównaniu stanów wynikających z ksiąg rachunkowych dotyczących poszczególnych składników aktywów i pasywów z danymi wynikającymi ze stosownych dokumentów źródłowych, (...)
str. 67
2.
Opłaty poniesione w 2023 r. dotyczące udziału w targach branżowych w 2024 r.
W listopadzie 2023 r. jednostka opłaciła udział jednostki w targach branżowych, które odbędą się w lutym 2024 r. Jak zaksięgować taką wpłatę odpowiadającą pełnej wartości (...)
str. 68
2.1.
Ewidencja księgowa zapłaty za przyszłą usługę oraz otrzymanej faktury
Zgodnie z informacjami zawartymi w pytaniu targi branżowe, których dotyczy wydatek, odbędą się w lutym 2024 r. W związku z tym dotyczące ich wydatki, które (...)
str. 68
2.2.
Rozliczenie dla celów podatku dochodowego
Omawiane wydatki dotyczące udziału w targach branżowych, stanowiące koszty reklamy (niestanowiące wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów kosztów reprezentacji), nie są związane z konkretnym przychodem, służą (...)
str. 70
3.
Ewidencja księgowa umorzenia pożyczki udzielonej z ZFŚS
W odpowiedzi na wniosek pracownika w związku z jego trudną sytuacją materialną, dokonano umorzenia niespłaconej części pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS. Jak ująć takie zdarzenie w (...)
str. 71
4.
Obowiązek wysyłki JPK_MAG w przypadku prowadzenia ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych
Prowadzimy działalność handlową za pośrednictwem internetowych platform. Magazyn rozliczany jest odrębnym programem, którego integracja z programem księgowym nie jest możliwa. W programie magazynowym wprowadzane są (...)
str. 72
5.
Księgowanie wydatków na remont mieszkań należących do spółki z o.o.
Spółka z o.o. jest właścicielem 99% lokali mieszkalnych w budynku, w którym utworzono wspólnotę mieszkaniową. 1% posiada osoba fizyczna. Właściciele lokali wchodzących w skład wspólnoty (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.