Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
LIST DO CZYTELNIKÓW
Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się końcem roku wszystkim naszym Czytelnikom pragnę serdecznie podziękować za zaufanie i liczne wyrazy sympatii kierowane do naszej redakcji. (...)
str. 4
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
KAS udostępniła kreator wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
Podatnicy mają prawo do złożenia wniosku o wydanie interpretacji, aby dowiedzieć się czy prawidłowo stosują przepisy podatkowe w swojej indywidualnej sprawie. Wniosek ten może dotyczyć (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Obowiązek zapewnienia szkieł kontaktowych i inne zmiany dotyczące bhp przy pracy z komputerem
W Dzienniku Ustaw z dnia 2 listopada 2023 r., pod poz. 2367, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. (...)
str. 6
2.
Projekt rozporządzenia wydłużającego termin złożenia informacji o cenach transferowych
Zasadniczo termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) przypada na koniec jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. To oznacza, że termin złożenia (...)
str. 7
3.
Trwają prace nad wzorami formularzy CIT-8FR i CIT/F dotyczącymi fundacji rodzinnej
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat z 6 listopada 2023 r. o trwających pracach nad nowymi wzorami formularzy podatkowych dotyczących fundacji rodzinnych, tj.: (...)
str. 7
4.
Planowane zmiany w zasadach stosowania stawki 0% dla transakcji dokonywanych na rzecz KE
Z obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz. (...)
str. 7
5.
E-Doręczenia obowiązkowe od 10 grudnia 2023 r.
Doręczenia elektroniczne (e-Doręczenia) mają stanowić formę bezpiecznych doręczeń w internetowej komunikacji z urzędami. E-Doręczenie w uproszczeniu stanowi odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Celem ustawodawcy (...)
str. 8
6.
Wyroby akcyzowe - nowe zwolnienie z oznaczania znakami akcyzy
W Dzienniku Ustaw z 3 listopada 2023 r., pod poz. 2374, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Kursy walut obcych - wycena podatkowa i bilansowa u nabywcy
Podmioty gospodarcze, które dokonują zakupu towarów/usług od kontrahentów krajowych i zagranicznych, faktury dokumentujące te transakcje często otrzymują w walucie obcej (cena towaru/usługi ustalana jest w (...)
str. 13
1.1.
Wycena dla celów VAT zakupu towaru/usługi w walucie obcej
Zakup od kontrahenta krajowego W ustawie o VAT nie odniesiono się w sposób szczególny do kursu waluty obcej, jaki nabywca powinien zastosować do wyceny faktury (...)
str. 14
1.2.
Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej - CIT/PIT
Zasadą jest, że koszty poniesione w walucie obcej przelicza się na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Dokonując (...)
str. 15
1.3.
Zasady wyceny zakupu towaru/usługi w walucie obcej - dla celów bilansowych
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia (o (...)
str. 16
1.4.
Kursy walut obcych stosowane przez nabywcę do wyceny zakupu w walucie obcej - podsumowanie tabelaryczne
Wycena: Kurs waluty obcej: VAT średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień: - powstania obowiązku podatkowego, - wystawienia (...)
str. 17
2.
Prenumerata specjalistycznych czasopism/gazet na 2024 r. - podatki i ewidencja księgowa u nabywcy
Zbliżający się koniec roku kalendarzowego wiąże się z zakupem przez podmioty gospodarcze prenumeraty specjalistycznych czasopism/gazet czy serwisów internetowych na przyszły rok (tu: 2024 r.). Taki (...)
str. 17
2.1.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na zakup prenumeraty
Odliczanie VAT od prenumeraty W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od wydatków na zakup prenumeraty (...)
str. 18
2.2.
Wydatki na zakup prenumeraty w kosztach podatkowych nabywcy
Kwalifikowanie wydatku do kosztów podatkowych Zgodnie z zasadą ogólną (funkcjonującą zarówno na gruncie CIT, jak i PIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu (...)
str. 19
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup prenumeraty na przyszły rok
Ustawa o rachunkowości nie zawiera regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do ujęcia w księgach rachunkowych wydatków na zakup prenumeraty specjalistycznych czasopism/gazet. Stosuje się (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Dostawa towaru dokonana na rzecz nieuczciwego podmiotu a VAT - wyrok WSA
Dostawa na rzecz nieuczciwego podmiotu (który wszedł w posiadanie towaru na skutek oszustwa) nie jest transakcją opodatkowaną VAT, nawet jeżeli proceder wykryto po dostarczeniu towaru. (...)
str. 23
2.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu samochodów - interpretacja KIS
Ustawodawca nie uzależnił prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie samochodów (w tym nowych środków transportu) od ich uprzedniego wyrejestrowania, zgodnie z przepisami ustawy (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zasady wystawiania faktur - wybrane zagadnienia
Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług dokonywanych przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości (...)
str. 27
3.2.
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT, gdy sprzedaży dokonuje pośrednik na portalu internetowym
Czynny podatnik VAT publikuje informacje o planowanych wydarzeniach (np. koncertach, meczach) na portalu internetowym pośrednika. Użytkownicy portalu mogą rezerwować bilety, które są generowane tydzień przed (...)
str. 29
3.3.
Dotacja otrzymana na potrzeby prowadzonej działalności - skutki w VAT
Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. Złożyłem wniosek o dotację na potrzeby tej działalności. Czy wywoła to jakieś skutki na gruncie VAT - (...)
str. 29
3.4.
Sprzedaż gruntu wynajmowanego w ramach najmu prywatnego a VAT
W 2016 r. podatnik otrzymał w darowiźnie od rodziców grunt niezabudowany, który od 2018 r. wynajmuje w ramach tzw. najmu prywatnego. Podatnik ten dodatkowo od (...)
str. 31
3.5.
Kursy językowe on-line a zwolnienie z VAT
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) świadczy usługę nauki języków obcych on-line (tj. poprzez aplikację mobilną). Czy do świadczonych usług spółka może zastosować zwolnienie z (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Przychód z tytułu otrzymanych środków pieniężnych nie obejmuje kwoty VAT należnego - interpretacja KIS
Przychód z tytułu otrzymanych środków pieniężnych powstaje w kwocie netto, tj. bez kwoty VAT należnego, jeśli dla celów VAT dofinansowanie to podlega opodatkowaniu jako wynagrodzenie (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Otrzymanie podwójnej zapłaty za fakturę a estoński CIT
Spółka z o.o. opodatkowana estońskim CIT sprzedała towar kontrahentowi krajowemu (podmiotowi w żaden sposób niepowiązanemu ze spółką). Kontrahent ten zapłacił za fakturę (dokumentującą ww. transakcję) (...)
str. 36
2.2.
Opłaty leasingowe ponoszone przed odbiorem leasingowanego samochodu osobowego - skutki w CIT
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy (niebędący pojazdem elektrycznym ani pojazdem napędzanym wodorem) o wartości przekraczającej 150.000 zł. Samochód (...)
str. 39
2.3.
Hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy - czy można wykazywać w trakcie roku?
Spółka z o.o. wypracowała za 2022 r. zysk, który w 2023 r. przekazała (na podstawie stosownej uchwały w sprawie podziału zysku) na podwyższenie kapitału zapasowego. (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku nie wyklucza wyboru innej formy opodatkowania - interpretacja KIS
W sytuacji gdy podatnik w trakcie roku podatkowego likwiduje w sposób trwały działalność gospodarczą, a następnie otwiera nową, może dokonać wyboru innej formy opodatkowania niż (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Umorzenie pracownikowi pożyczki i zwrotu kosztów szkolenia a przychód podatkowy i składki ZUS
Pracodawca na wniosek pracownika umorzył mu pozostałą do spłaty kwotę pożyczki z ZFŚS (udzielonej na cele mieszkaniowe). Czy kwota umorzonej pożyczki może korzystać ze zwolnienia (...)
str. 45
2.2.
Rozliczenie składek ZUS w ryczałcie przy ich niepełnej wpłacie
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym (firma transportowa). Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca od obniżonej podstawy wymiaru (30% minimalnego wynagrodzenia), natomiast składkę zdrowotną od (...)
str. 47
2.3.
Opodatkowanie ryczałtem wynagrodzenia warunkowego z tytułu zbycia przedsiębiorstwa spółki jawnej
Od 2021 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i podlegam w jej ramach opodatkowaniu ryczałtem. W 2020 r. zbyłem przedsiębiorstwo posiadane w ramach spółki jawnej, którą (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wartość początkowa nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny - interpretacja KIS
Wartość początkową otrzymanej w drodze darowizny nieruchomości, która była amortyzowana przez darczyńcę, ustala się na zasadzie kontynuacji, tj. w wysokości, w jakiej figurowała ona w (...)
str. 51
2.
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dzierżawionym budynku - skutki w CIT
Spółka z o.o. dzierżawi obiekt biurowo-magazynowy. Dotychczas opłaty za media (w tym prąd) były płacone właścicielowi. Obecnie spółka zamierza zawrzeć umowę z firmą energetyczną na (...)
str. 52
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
W dniu 1 stycznia 2024 r. upływa termin na korektę dokumentów rozliczeniowych ZUS za okres do końca 2021 r.
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje art. 48d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 (...)
str. 54
2.
Upoważnienie płatnika składek do wypłaty zasiłków w 2024 r. zależne od liczby ubezpieczonych na 30 listopada 2023 r.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. (...)
str. 55
3.
Sprzedaż środka trwałego przejętego w spadku a składka zdrowotna przedsiębiorcy
Przedsiębiorca prowadzący PKPiR przejął w 2019 r. w spadku przedsiębiorstwo, którego wcześniej był zarządcą sukcesyjnym (przedsiębiorstwo w spadku). W skład tego przedsiębiorstwa wchodził m.in. samochód, (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych w 2024 r.
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Normy czasu pracy takich osób mają charakter odrębny od norm (...)
str. 60
2.
Ustalenie wysokości ryczałtu za jazdy służbowe prywatnym samochodem pracownika
1) Pracownik wykorzystuje swój prywatny samochód w celach służbowych na podstawie umowy cywilnoprawnej podpisanej z nim w tej sprawie. Zwrot kosztów używania pojazdu do celów (...)
str. 62
3.
Szkolenia bhp, badania lekarskie oraz wynagrodzenie przy ponownym zatrudnieniu po kilkudniowej przerwie
Po zakończeniu okresu próbnego z pracownikiem zawarta zostanie umowa na czas określony, przy czym między umowami wystąpi kilkudniowa przerwa. Co w tej sytuacji ze szkoleniami (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Inwentaryzacja drogą potwierdzenia salda a przerwanie biegu przedawnienia należności
Z końcem 2023 r. upływa okres przedawnienia przeterminowanej należności. Czy w przypadku uzyskania potwierdzenia salda od dłużnika nastąpi przerwanie biegu przedawnienia? Czy w takim przypadku (...)
str. 65
2.
Dopłaty na cele inwestycyjne - ujęcie w księgach rachunkowych otrzymującego i wnoszącego
W praktyce, w celu dofinansowania/dokapitalizowania działalności spółki, wspólnicy wnoszą dodatkowe środki, tzw. dopłaty do kapitału. Uzyskanie dopłat może pomóc spółce przetrwać "ciężki" okres, a także (...)
str. 67
2.1.
Dopłaty - regulacje kodeksowe
Kwestie dotyczące wnoszenia dopłat do kapitału zakładowego w spółce z o.o. regulują w sposób szczegółowy przepisy art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.). Przede wszystkim (...)
str. 67
2.2.
Otrzymanie i zwrot dopłat - ujęcie w ewidencji księgowej spółki
Problematykę dotyczącą sposobu ujmowania dopłat w księgach rachunkowych reguluje art. 36 ust. 2e ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem, w razie powzięcia uchwały wspólników (...)
str. 68
2.3.
Wniesienie oraz otrzymanie zwrotu dopłat w księgach rachunkowych udziałowca
W przypadku wspólnika spółki z o.o. będącego osobą prawną (np. inną spółką z o.o.), zobowiązanego do wniesienia dopłat obok powstania zobowiązania z tego tytułu, wykazaniu (...)
str. 69
2.4.
Podatkowe skutki wniesienia dopłat i ich zwrot
Wniesienie i zwrot dopłat - o ile następuje zgodnie z przepisami K.s.h. - zarówno po stronie wspólnika wnoszącego dopłaty, jak i spółki z o.o. otrzymującej (...)
str. 70
3.
Sprzedaż mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej po zakończeniu umowy lokatorskiego prawa do lokalu
Spółdzielnia mieszkaniowa odzyskała mieszkanie w związku ze śmiercią osoby, która korzystała z niego na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Następnie spadkobiercy wypłacono kaucję, a (...)
str. 71
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Wydatki na zakup i wymianę zimowych opon do samochodu używanego do celów mieszanych
Jak ująć w księgach rachunkowych wydatki na zakup opon zimowych i ich wymianę do samochodu osobowego stanowiącego środek trwały spółki? Samochód jest wykorzystywany do tzw. (...)
str. 73
4.2.
Ewidencja, prezentacja oraz ujawnienia w sprawozdaniu finansowym odpisu aktualizującego wartość towarów
Podczas prac inwentaryzacyjnych wykryto wady kilku towarów powstałe w wyniku ich mechanicznych uszkodzeń. Czy w związku z tym zakładając ich przyszłe zbycie po znacznie niższej (...)
str. 73
4.3.
Ewidencja estońskiego CIT z tytułu ukrytych zysków
W jaki sposób ewidencjonować w spółce z o.o. estoński CIT (ryczałt od dochodu) opłacanego np. z tytułu ukrytych zysków? Co do zasady, w jednostkach innych (...)
str. 74
4.4.
Wykorzystanie kapitału rezerwowego na pokrycie straty bilansowej
Spółka z o.o. w 2022 r. poniosła stratę bilansową. Jak przebiega ewidencja księgowa pokrycia straty kapitałem rezerwowym i czy taka możliwość jest dopuszczalna? Stratę bilansową (...)
str. 74
4.5.
Opłata wstępna przy leasingu w księgach rachunkowych użytkownika
Jednostka zawarła umowę leasingu podatkowo-operacyjnego a bilansowo-finansowego specjalistycznej maszyny. W związku z tym została zapłacona opłata wstępna (czynsz inicjalny). Jak ująć taką wpłatę w księgach (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.