Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
KSeF - nie każdy będzie zobowiązany do e-fakturowania w 2024 r.
Jak już informowaliśmy, od 1 lipca 2024 r. e-fakturowanie będzie obowiązkowe. Niektóre podmioty zostaną jednak zwolnione z tego obowiązku lub zostaną nim objęte w terminie (...)
str. 4
2.
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji a zawieszenie działalności - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Pełnomocnicy składają w imieniu podatników np. pliki JPK_VAT. Jeden z naszych Czytelników wskazał problem w tym zakresie, w przypadku zawieszenia działalności. W sytuacji przedstawionej przez (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w PIT i inne zmiany
1.1.
Kwoty świadczeń kompensacyjnych wypłacane w związku ze zdarzeniem medycznym wolne od PIT
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 sierpnia 2023 r., pod poz. 1675, opublikowano ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach (...)
str. 5
1.2.
Wyższa kwota składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych odliczana od dochodu
W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2023 r., pod poz. 1667, opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych (...)
str. 6
1.3.
Postępowanie przed sądem pracy i wyłączenia z płacy minimalnej
Ustawą nowelizującą z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1667) dokonano zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących procedury przed sądem pracy. Nowe (...)
str. 6
2.
Zwolnienie z VAT importu towarów przez KE w celu reagowania na pandemię COVID-19 - projekt zmian
Zwalnia się od podatku import towarów przez Komisję Europejską (KE), agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską (UE), w przypadku gdy podmioty te importują te (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Nagroda otrzymana w ramach sprzedaży premiowej - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które w ramach akcji promocyjnej kontrahenta dokonują zakupów o określonej wartości czy w określonej ilości, niekiedy otrzymują od niego nagrodę (gratis). Może się (...)
str. 8
1.1.
Otrzymanie nagrody w sprzedaży premiowej a VAT
Dla podmiotu gospodarczego, który otrzymał od kontrahenta nagrodę - w ramach zorganizowanej przez niego sprzedaży premiowej - takie zdarzenie jest neutralne na gruncie VAT. Wynika (...)
str. 8
1.2.
Rozliczenie dla celów CIT/PIT nagrody otrzymanej w ramach sprzedaży premiowej
Otrzymanie nagrody a przychód podatkowy Otrzymanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej kontrahenta wiąże się generalnie z powstaniem u otrzymującego z tego tytułu przychodu podatkowego - (...)
str. 9
1.3.
Ewidencja księgowa nagrody otrzymanej w ramach sprzedaży premiowej
W sytuacji gdy jednostka - w ramach zorganizowanej przez kontrahenta sprzedaży premiowej - otrzyma rzeczowy składnik majątku spełniający definicję aktywów (aktywa to kontrolowane przez jednostkę (...)
str. 13
2.
Wydatki związane z podróżami osób współpracujących (B2B) - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które zlecają wykonanie prac osobom współpracującym, prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze (B2B), są niekiedy zobowiązane na podstawie zawartych umów - w celu zapewnienia prawidłowego (...)
str. 14
2.1.
Odliczanie VAT od wydatków na podróż osoby współpracującej w ramach B2B
Sposób rozliczenia wydatków (np. na noclegi, wyżywienie itp.) ponoszonych na podróże osób współpracujących (B2B), uzależniony jest m.in. od tego, czy wydatki te od razu ponosi (...)
str. 14
2.2.
Wydatki na podróże osób współpracujących a koszty podatkowe
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia (...)
str. 17
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z podróżami osób współpracujących
Wydatki związane z podróżami osób współpracujących (B2B) ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki na koncie kosztów operacyjnych. Przykładowo, jeśli zgodnie z zawartą między stronami umową (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Niedobory towarów na gruncie VAT- wyrok NSA
Tylko właściwie udokumentowane i udowodnione niedobory naturalne lub niezawinione nie wywołują skutków w VAT. (wyrok NSA z 10 stycznia 2023 r., sygn. akt I FSK (...)
str. 18
2.
Budowa domu wykorzystywanego częściowo w działalności gospodarczej a prawo do odliczenia VAT - interpretacja KIS
Czynny podatnik VAT ma prawo odliczyć VAT od zakupu towarów/usług związanych z budową domu, jeżeli wyodrębnione w tym domu pomieszczenia (części) będą służyły wyłącznie prowadzonej (...)
str. 20
3.
Faktury zaliczkowe, końcowe i korygujące - zmiany w zasadach wystawiania od 1 września 2023 r.
` Pisaliśmy na ten temat na etapie projektu w dodatku nr 20 do BI z 20.06.2023 r. Z dniem 1 września 2023 r. uległy zmianie (...)
str. 23
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Zwolnienie podmiotowe z VAT, gdy wspólnik spółki cywilnej uzyskuje przychody z najmu prywatnego
Wspólnik spółki cywilnej uzyskuje dodatkowo przychody z najmu prywatnego. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Czy wspólnik ma prawo korzystać ze zwolnienia z VAT, jeżeli przychody (...)
str. 25
4.2.
Usługa naprawy pojazdów i maszyn - prawo do korzystania ze zwolnień z kas rejestrujących
Podatnik zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie naprawy kosiarek do trawników (m.in. samojezdnych). Czy musi zatem posiadać kasę rejestrującą od samego początku, czy może korzystać (...)
str. 26
4.3.
Zmiana przeznaczenia samochodu a korekta odliczonego VAT - wybrane zagadnienia
W przypadku zmiany sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego (np. samochodu osobowego) podatnik jest zobowiązany (lub ma prawo) skorygować VAT odliczony w związku z jego zakupem, importem (...)
str. 27
4.4.
Aport nieruchomości pomiędzy członkami grupy VAT
W marcu 2023 r. spółka z o.o. i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (czynni podatnicy VAT) utworzyli grupę VAT. Czy aport zabudowanych nieruchomości gruntowych przez (...)
str. 29
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Nowe objaśnienia podatkowe Min. Fin. w zakresie cen transferowych - metoda koszt plus
Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Co istotne, ceny transferowe weryfikuje się stosując metodę najbardziej odpowiednią (...)
str. 30
2.
Odsetki od pożyczki otrzymanej od wspólnika przed wyborem estońskiego CIT - interpretacja KIS
Odsetki zapłacone podmiotom powiązanym w związku z otrzymaną od nich pożyczką stanowią dochód z tytułu ukrytych zysków w spółce z o.o. opodatkowanej estońskim CIT. Dochód (...)
str. 31
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Umorzenie odsetek od zobowiązań a przychód na gruncie CIT
Spółka z o.o. nie zapłaciła w terminie za fakturę, w związku z czym kontrahent (wierzyciel) obciążył spółkę odsetkami za zwłokę w zapłacie (spółka otrzymała notę (...)
str. 34
3.2.
Rozliczenie dla celów CIT składek na ubezpieczenie samochodu osobowego po jego sprzedaży
Spółka z o.o. w październiku 2023 r. sprzedała samochód osobowy, stanowiący dotychczas jej środek trwały. Spółka opłaciła wcześniej składki na ubezpieczenie OC dotyczące tego pojazdu, (...)
str. 35
3.3.
Koszty zaniechanej inwestycji - rozliczenie dla celów CIT
Spółka z o.o. ponosiła wydatki na inwestycję, którą po ukończeniu wszystkich prac zamierzała zaliczyć do środków trwałych. W bieżącym roku została podjęta decyzja o jej (...)
str. 37
3.4.
Sprzedaż wierzytelności nabytej uprzednio w ramach zakupu przedsiębiorstwa - źródło przychodów w CIT
Spółka z o.o. kupiła przedsiębiorstwo, w skład którego wchodziło m.in. kilka niezapłaconych należności (są one wymagalne). Spółka znalazła kupców na te należności, w związku z (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Posiłki dla pracowników sfinansowane przez pracodawcę a PIT - interpretacja KIS
Wartość posiłków sfinansowanych pracownikom, z których skorzystanie jest dobrowolne, a pracodawca nie ma ustawowego obowiązku ich zapewnienia, stanowi dla korzystających pracowników przychód ze stosunku pracy (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Osiąganie dochodów przekraczających I próg podatkowy a prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem
Wspólnik spółki z o.o. otrzymuje wynagrodzenie ze spółki z tytułu powołania, od którego odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy i składka zdrowotna. Osoba ta jest (...)
str. 42
2.2.
Odszkodowanie za uszkodzony samochód ciężarowy a przychód podatkowy
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (PKPiR, podatnik VAT czynny) wykorzystujemy samochód ciężarowy (o DMC powyżej 3,5 tony - środek trwały). Samochód ten w wypadku został (...)
str. 44
2.3.
Odsetki otrzymywane za opóźnienie zwrotu nienależnie nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych od kredytu
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, na mocy wyroku sądowego, otrzymuje zwrot nienależnie nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych od kredytu zaciągniętego we frankach na zakup mieszkania wraz z (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Opłata legalizacyjna a wartość początkowa budynku - interpretacja KIS
Opłata legalizacyjna dotycząca samowoli budowlanej nie może stanowić elementu kosztu wytworzenia środka trwałego (nie powiększa jego wartości początkowej i nie jest kosztem podatkowym poprzez odpisy (...)
str. 47
2.
Zmiana wysokości kapitału denominowanej pożyczki a wartość początkowa środka trwałego
Spółka z o.o. realizuje budowę środka trwałego, finansując wydatki m.in. ze środków pożyczki. Zgodnie z umową wysokość pożyczki została wyrażona w euro, jednak na rachunek (...)
str. 48
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) zamieściło na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) komunikat o nowych możliwościach udostępnionych w e-Urzędzie Skarbowym (dalej: e-US). Salda i rozliczenia z urzędem (...)
str. 51
2.
Przeróbki konstrukcyjne auta a podatek akcyzowy - interpretacja KIS
Przebudowa zarejestrowanego samochodu osobowego na kempingowy (nadal osobowy) nie powoduje obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 września 2023 r., (...)
str. 52
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Obowiązkowe składki społeczne w 2024 r. dla przedsiębiorcy pracującego na etacie
W 2024 r. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia (podobnie, jak miało to miejsce w 2023 r.) nastąpi dwukrotnie. Jak określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 (...)
str. 54
2.
Wartość częściowo umorzonej pracownikowi pożyczki podlega składkom ZUS - interpretacja ZUS
Wartość umorzonej pracownikowi niespłaconej części pożyczki wraz z należnymi odsetkami pracodawca powinien uwzględnić w podstawie wymiaru składek ZUS. Przychód uzyskany przez pracownika z tego tytułu (...)
str. 55
3.
Umowa zlecenia ze studentem a ubezpieczenie w ZUS
Na początku października 2023 r. zawarliśmy umowę zlecenia ze studentem w wieku 20 lat. Czy dobrze postąpiliśmy nie zgłaszając go do ubezpieczeń w ZUS? Umowa (...)
str. 56
X.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na pełny etat w 2024 r.
Planowanie i organizacja czasu pracy pracowników odbywa się na podstawie prawidłowo ustalonego wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawcy mogą stosować różnej długości okresy (...)
str. 57
2.
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego przy składnikach zmiennych
Pracownik zatrudniony na pełny etat w okresie od 18 do 29 września 2023 r. korzystał z 10 dni (80 godz.) urlopu wypoczynkowego. Oprócz stałego miesięcznego (...)
str. 60
3.
Wykazywanie dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia
Zatrudniamy pracownika na 1/2 etatu w podstawowym systemie czasu pracy. Pracuje on po 8 godzin dziennie w dni wyznaczone w grafiku (czasami zdarza się, że (...)
str. 61
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej i inne obowiązki kierownika jednostki
Od 1 października 2023 r. jednostki mogą rozpocząć prace inwentaryzacyjne dotyczące m.in. zapasów (w drodze spisu z natury) i rozrachunków oraz powierzonych innym jednostkom własnych (...)
str. 63
1.1.
Kwestie formalne oraz techniczne dotyczące inwentaryzacji w drodze spisu z natury
Zauważmy, że ustawa o rachunkowości nie reguluje kwestii formalnych oraz technicznych związanych z przeprowadzeniem prac inwentaryzacyjnych, nie wskazuje również zakresu czynności, jakie musi wykonać kierownik (...)
str. 64
1.2.
Zakres dokumentacji inwentaryzacyjnej
Wydane przez kierownika przepisy dotyczące inwentaryzacji drogą spisu z natury stanowią tzw. regulacje wewnętrzne. W praktyce regulacje takie mogą mieć charakter dokumentów: a) bieżących - (...)
str. 64
1.3.
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie spisu wskazane przez kierownika
Kierownik jednostki powołuje stałą albo na potrzeby wykonania określonego zadania komisję inwentaryzacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Następuje to również wtedy, gdy przeprowadzenie spisu z natury (...)
str. 66
1.4.
Przygotowanie inwentaryzacji zapasów w zakresie organizacyjnym
Przygotowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury obejmuje: a) ścisłe (jednoznaczne) określenie w zarządzeniu kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji zapasów w drodze spisu z natury (...)
str. 66
2.
Dofinansowanie z urzędu pracy do wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych - ewidencja i skutki podatkowe
Otrzymaliśmy z urzędu pracy dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia. Jak ująć takie zdarzenie w księgach rachunkowych? Czy koszty wynagrodzeń (...)
str. 67
2.1.
Podstawa prawna otrzymania dofinansowań z urzędu pracy do wynagrodzeń bezrobotnego powyżej 50 roku życia
Na podstawie art. 60d ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. (...)
str. 67
2.2.
Rozliczenie podatkowe otrzymanego dofinansowania
Dla celów o podatku dochodowego, otrzymywane przez pracodawcę środki pieniężne stanowiące dofinansowanie, wypłacane przez UP do części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne - (...)
str. 68
2.3.
Ujęcie wynagrodzeń oraz otrzymanego dofinansowania z UP w księgach rachunkowych
Otrzymane przez jednostkę dofinansowanie w związku z refundacją części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych (tu: powyżej 50 roku życia) rozlicza się w księgach rachunkowych (...)
str. 68
3.
Wycena bilansowa na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający przejście na estoński CIT
Spółka z o.o. od 1 lipca 2023 r. przeszła na opodatkowanie tzw. estońskim CIT i w związku z tym na 30 czerwca 2023 r. musiała (...)
str. 70
4.
Ujęcie w ewidencji księgowej faktury związanej z wytworzeniem sprzedanego środka trwałego
Spółka wybudowała budynek, zaliczyła go do środków trwałych, a następnie przed upływem 12 miesięcy - w wyniku zmiany planów - dokonała jego sprzedaży. W kolejnym (...)
str. 71
5.
Wybrane wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące badania sprawozdań finansowych
` Na ten temat pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 28 z 20.09.2023 r. na str. 65-68 W poprzednim numerze BI przedstawiliśmy zasady, jakie należy przestrzegać (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.