Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 7 (1158) z dnia 01.03.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Rozliczenie PIT za 2022 r. - informacja Min. Fin.
Ministerstwo Finansów w dniu 14 lutego 2023 r. na swojej stronie internetowej www.gov.pl zamieściło informację pt. "Rozliczenie PIT za 2022 r. od 15 lutego do (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Termin na złożenie CIT-8 oraz informacji i deklaracji dotyczących estońskiego CIT ma zostać wydłużony
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt z dnia 9 lutego 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków (...)
str. 6
2.
Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks pracy w zakresie m.in. uprawnień rodzicielskich i umów o pracę
W dniu 8 lutego 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest wdrożenie do polskiego (...)
str. 7
3.
Zmiany w podatku akcyzowym
Nowy wzór deklaracji uproszczonej od WNT wyrobów akcyzowych W Dzienniku Ustaw z 10 lutego 2023 r., pod poz. 278, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Remanent za 2022 r. - w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego i składki zdrowotnej
Podatnicy prowadzący podatkowe księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) na koniec 2022 r. mieli obowiązek sporządzenia spisu z natury (remanentu) m.in. towarów, materiałów. Spis z natury (...)
str. 10
1.1.
Wpływ remanentu na dochód roczny u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów
Dochód z uwzględnieniem spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatkowego Regulacje dotyczące zasad ustalania dochodu z uwzględnieniem różnic pomiędzy remanentami u podatników osiągających dochody (...)
str. 10
1.2.
Dochód podatkowy u podatników prowadzących księgi rachunkowe
U podatników PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne (...)
str. 13
1.3.
Sporządzenie remanentu a ustalenie dochodu dla celów rocznej składki zdrowotnej
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub IP Box dokonują ustalenia rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej opłacanej z tytułu prowadzenia (...)
str. 14
2.
Umorzenie części należności - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do umorzenia części należności. Zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego, zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z (...)
str. 16
2.1.
Umorzenie części należności/zobowiązania - skutki w VAT
Rozliczenie u sprzedawcy Co do zasady, fakturę wystawia się w celu udokumentowania sprzedaży towarów czy świadczenia usług na rzecz innego podatnika VAT (taka faktura powinna (...)
str. 17
2.2.
Rozliczenie umorzenia części należności dla celów CIT/PIT
Umorzenie części należności - rozliczenie wierzyciela Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane (...)
str. 20
2.3.
Ewidencja księgowa umorzenia części wierzytelności
Ewidencja księgowa u wierzyciela Sposób ujęcia w księgach rachunkowych wierzyciela umorzenia części należności uzależniony jest od tego, czy należność ta była "objęta" odpisem aktualizującym, czy (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż bonu rezerwacyjnego na usługę gastronomiczną a obowiązek podatkowy w VAT - interpretacja KIS
Sprzedaż bonu rezerwacyjnego - na niesprecyzowaną usługę (tu: gastronomiczną) o różnych stawkach VAT - podlega opodatkowaniu VAT w momencie jego realizacji. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 23
2.
Kto wystawia faktury korygujące po zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa? - wyrok WSA
W sytuacji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa kupujący nabywa wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki w zakresie VAT. Tylko kupujący ma więc prawo do (...)
str. 24
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Ponowna korekta pliku JPK_VAT w przypadku błędu w ewidencji i deklaracji
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT miesięcznie. W złożonej korekcie pliku JPK_VAT za grudzień 2022 r. popełniłem błąd w części ewidencyjnej skutkujący zmianą w części (...)
str. 26
3.2.
Sprzedaż auta ciężarowego poza UE a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Planuję sprzedaż auta ciężarowego - chłodni (środka trwałego) kontrahentowi z Mołdawii. W jaki sposób opodatkować tę transakcję dla celów VAT? Sprzedaż (...)
str. 27
3.3.
Wycofanie nieruchomości z działalności na cele najmu prywatnego - skutki w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2019 r. kupiłem budynek niemieszkalny (wprowadziłem do go ewidencji środków trwałych). Służył on wyłącznie czynnościom opodatkowanym (był wynajmowany) i od (...)
str. 29
3.4.
Zakup drewna od rolnika ryczałtowego - sposób udokumentowania i stawka VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Produkuję wyroby z drewna. Czy zakup drewna od rolnika ryczałtowego powinienem udokumentować fakturą VAT-RR, gdy rolnik dokona wycinki drzew ze swojego (...)
str. 31
3.5.
Usługi zarządzania realizowane przez podmiot powiązany - skutki podatkowe
W spółce z o.o. (spółka A) udziałowcami (po 50%) są inne dwie spółki z o.o. (spółki B i C). Wszystkie spółki mają siedzibę w Polsce. (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na zakup alkoholu i wyrobów tytoniowych związane z badaniem rynku a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Wydatki na zakup alkoholu i wyrobów tytoniowych, ponoszone przez spółkę na potrzeby wykonania zlecenia zgodnie z zapotrzebowaniem zleceniodawcy, nie stanowią wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapłata przez wspólnika za fakturę w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe
Spółka nabywa towary od kontrahenta zagranicznego i otrzymuje z tego tytułu faktury wystawione w euro. Zdarza się, że za faktury te płaci wspólnik spółki - (...)
str. 37
2.2.
Samochód osobowy wykorzystywany przez wspólnika wyłącznie do celów służbowych a estoński CIT
Spółka z o.o., opodatkowana estońskim CIT, posiada samochody osobowe stanowiące środki trwałe, które są wykorzystywane przez wspólników wyłącznie na cele działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę. (...)
str. 39
2.3.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych składek ZUS od wynagrodzenia członka rady nadzorczej
Członkowie rady nadzorczej pełnią swoje funkcje w radzie nadzorczej na podstawie powołania i z tytułu tej funkcji otrzymują wynagrodzenie. Czy składki ZUS od tych wynagrodzeń, (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ekwiwalent za pranie ubioru służbowego pracowników biurowych a zwolnienie z PIT - interpretacja KIS
Wypłacany pracownikom biurowym ekwiwalent za pranie ubioru służbowego, niebędącego odzieżą roboczą przydzielaną ze względów bhp, stanowi ich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. (interpretacja indywidualna (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Częściowe wycofanie wkładu ze spółki jawnej
W 2015 r. wspólnik wniósł do spółki jawnej wkład w postaci samochodu o wartości 61.900 zł. Obecnie zamierza wycofać ten wkład ze spółki (jego aktualna (...)
str. 44
2.2.
Koszty usług świadczonych między odrębnymi firmami małżonków
Małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze opodatkowane według zasad ogólnych (skala podatkowa). Czy wartość usługi świadczonej przez męża na rzecz działalności żony może zostać zaliczona do (...)
str. 47
2.3.
Zawieszenie pobierania emerytury przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą a ulga dla seniorów
Podatniczka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych. W lipcu 2022 r. nabyła prawo do emerytury (ukończyła 60 lat) i zaczęła pobierać świadczenie emerytalne. (...)
str. 48
2.4.
Stawka ryczałtu dla usług pośrednictwa w handlu detalicznym
Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, z której przychody będzie opodatkowywał ryczałtem. Jaką stawkę ryczałtu powinien zastosować dla usług pośrednictwa w handlu detalicznym - 8,5% czy (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Odpisy amortyzacyjne naliczone w miesiącu przekształcenia - interpretacja KIS
Spółka z o.o. powstała w trakcie miesiąca z przekształcenia osoby fizycznej ma prawo zaliczać w całości do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne naliczone w miesiącu (...)
str. 51
2.
Monitoring oraz oświetlenie firmowego placu i budynku
W celu ochrony majątku spółka zainstalowała na placu parkingowym obsługującym budynek biurowy dwie lampy oświetleniowe (o łącznej wartości przekraczającej 10.000 zł) oraz dodatkową lampę na (...)
str. 52
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Wynajem nieruchomości z fotowoltaiką a podatek akcyzowy - interpretacja Szefa KAS
Podatnik wynajmujący nieruchomość wyposażoną w instalację fotowoltaiczną nie płaci podatku akcyzowego z tytułu obciążenia najemców kosztami energii elektrycznej. Podatkiem akcyzowym opodatkowane jest natomiast zużycie tej (...)
str. 53
2.
PFR udzielił wyjaśnień dotyczących autozapisu w przypadku zakończenia stosunku pracy
W myśl przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46), z dniem 28 lutego (...)
str. 55
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zmiana formy opodatkowania za 2022 r. - z podatku liniowego na skalę podatkową
Podatnik będzie zmieniał formę opodatkowania dochodów za 2022 r. z podatku liniowego na skalę podatkową. W 2022 r. składkę zdrowotną opłacaną z tytułu prowadzonej działalności (...)
str. 56
1.1.
Korekta kosztów podatkowych
Przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym mogą rozliczać podatkowo składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacaną z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w tej formie. Preferencja ta (...)
str. 56
1.2.
Dopłata składki zdrowotnej
Zmiana formy opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. z podatku liniowego na skalę podatkową, w sytuacji gdy podatnik w trakcie 2022 r. zaliczał do kosztów (...)
str. 57
2.
ZUS od umowy zlecenia z policjantem na emeryturze
Z policjantem przebywającym na emeryturze zawarliśmy umowę zlecenia (stanowi ona dla niego jedyną pracę zarobkową). Do jakich ubezpieczeń w ZUS mamy go zgłosić z tytułu (...)
str. 58
3.
Niższy ZUS dla przedsiębiorcy pracującego na rzecz byłego pracodawcy
Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacam składki na ubezpieczenia społeczne od ulgowej podstawy wymiaru, tj. od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Czy to prawda, że przez (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Urlop, nadgodziny i podróż służbowa w zadaniowym systemie czasu pracy
Zadaniowy system czasu pracy określony w art. 140 K.p. stosuje się w razie konieczności realizowania zadań służbowych poza typową organizacją czasu pracy. Jest więc zasadny, (...)
str. 61
2.
Świadczenia dla pracownika dokształcającego się w soboty
Z uwagi na planowane powierzenie nowych obowiązków chcemy skierować pracownika na kurs, który będzie trwał 3 miesiące, przy czym zajęcia będą odbywały się tylko w (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Sprawozdanie finansowego za 2022 r. - do kiedy należy je sporządzić i co wchodzi w jego zakres?
W jakim terminie należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2022 r.? Czy jest możliwość, że podobnie jak w latach ubiegłych ostateczne terminy zostaną wydłużone? Jakie elementy (...)
str. 65
1.1.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi (...)
str. 65
1.2.
Zakres sprawozdań finansowych
Wyboru elementów wchodzących w skład sprawozdania finansowego oraz szczegółowości, z jaką należy je sporządzić, dokonuje organ zatwierdzający jednostki. Następuje to w efekcie wyboru statusu jednostki, (...)
str. 66
1.3.
Sprawozdanie z działalności jednostki
Kierownik jednostki sporządza wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym sprawozdanie z działalności jednostki. Obowiązek sporządzenia takiego sprawozdania w myśl art. 49 ust. 1 ustawy dotyczy spółek (...)
str. 67
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych do czasu ich wyjaśnienia i rozliczenia
W wyniku przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych stwierdzono różnice (nadwyżki i niedobory) pomiędzy stanem księgowym i rzeczywistym niektórych zapasów towarów. W jaki sposób ująć takie wyniki spisu (...)
str. 69
2.1.
Przeprowadzenie inwentaryzacji i termin ujawnienia jej wyników w księgach
Prace inwentaryzacyjne dotyczące m.in. zapasów jednostek, których rok obrotowy pokrywa się rokiem kalendarzowym, mogły być prowadzone w okresie od 1 października 2022 r. do 15 (...)
str. 69
2.2.
Stwierdzenie różnic inwentaryzacyjnych
Różnice inwentaryzacyjne mogą mieć charakter niedoborów , które dzieli się na niedobory pozorne i usprawiedliwione (uzasadnione) oraz nieusprawiedliwione (nieuzasadnione), a także szkód spowodowanych obniżeniem przydatności (...)
str. 69
2.3.
Ujęcie niedoborów i nadwyżek w ewidencji księgowej
W księgach rachunkowych powstałe różnice inwentaryzacyjne do czasu wyjaśnienia przyczyn ich powstania ujmuje się na koncie 24-1 "Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek", z dalszym wyodrębnieniem (...)
str. 70
3.
Ewidencja nabycia towarów wycenianych w cenach zakupu
Ze względu na niewielkie koszty związane z zakupem towarów zamierzamy dokonywać ich wyceny według cen zakupu. Jak w takim przypadku powinna przebiegać ewidencja towarów oraz (...)
str. 71
4.
Wycena materiałów odzyskanych podczas wykonywania usługi i ich późniejsza sprzedaż nowemu klientowi
Na zlecenie klienta przeprowadzamy modernizację jego starej maszyny. W toku prac zostały wymienione podzespoły na nowsze, natomiast te "stare" (które są jeszcze sprawne) zostają u (...)
str. 72
5.
Rozliczenie z lokatorami opłat z tytułu ciepła w spółdzielni mieszkaniowej
Jak prawidłowo ewidencjonować w księgach rachunkowych spółdzielni mieszkaniowej rozliczenie z lokatorami zakupu ciepła? W jakiej pozycji sprawozdania finansowego wykazać nadwyżkę przychodów do zwrotu lub nadwyżkę (...)
str. 73
5.1.
Podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni oraz zasad rozliczeń czynszowych
Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 ze zm.), zaś (...)
str. 74
5.2.
Ewidencja księgowa rozliczeń z lokatorami
Z punktu widzenia rachunkowości spółdzielnia mieszkaniowa powinna na bieżąco ujmować w księgach rachunkowych wpłacane czynsze i ponoszone koszty oraz je rozliczać na dzień bilansowy. Przychody (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.