Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 17 (593) z dnia 01.09.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zmiana ustawy o rachunkowości w zakresie przechowywania e-faktur, wprowadzona ustawą o KSeF
ZMIANA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI W Dzienniku Ustaw z 11 sierpnia 2023 r. pod poz. 1598 opublikowano ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie (...)
str. 4
2.
Skutki bilansowe podwyższenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od 1 lipca 2023 r.
ZMIANA USTAWY O ZFŚS W Dzienniku Ustaw z 10 sierpnia 2023 r. pod poz. 1586 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie (...)
str. 5
3.
Projekt ustawy wprowadzającej obowiązek opracowywania systemu kontroli wewnętrznej
PROJEKT USTAWY Do Sejmu RP 19 lipca 2023 r. wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy (...)
str. 7
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Nieodpłatne przekazywanie prezentów o małej wartości w ewidencji księgowej
W ramach różnych akcji reklamowych przekazujemy swoim klientom nieodpłatnie drobne prezenty. Kupujemy je u różnych dostawców. Są to zazwyczaj gadżety reklamowe z logo naszej firmy (...)
str. 8
1.
Kwalifikacja wydatków do kosztów reklamy i reprezentacji dla celów podatku dochodowego
Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie definiują pojęcia reprezentacji i pojęcia reklamy. Niemniej jednak właściwe zdefiniowanie tych pojęć jest istotne z punktu widzenia podatku dochodowego. (...)
str. 8
2.
Skutki przekazania prezentów o małej wartości na gruncie ustawy o VAT
Prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów przeznaczonych na prezenty Kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów przeznaczonych do przekazania (...)
str. 10
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych nieodpłatnie przekazywanych prezentów o małej wartości
Wydatki na zakup prezentów, które następnie przekazywane są klientom w ramach akcji reklamowych, czy w celach reprezentacji obciążają w księgach rachunkowych koszty podstawowej działalności operacyjnej, (...)
str. 12
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Koszty pośrednie w ujęciu podatkowym i bilansowym
Autonomia prawa podatkowego od prawa bilansowego wpływa na prawidłowość ujmowania przychodów i kosztów. W rezultacie ten sam wydatek zgoła inaczej zostaje rozpoznany jako koszt podatkowo (...)
str. 15
1.
Zasady ujmowania kosztów pośrednich w ujęciu podatkowym
Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie posługują się pojęciem "koszty pośrednie". Dzielą natomiast (...)
str. 15
2.
Koszty pośrednie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) mogą w tej księdze stosować dwie metody ewidencjonowania kosztów uzyskania, tj. uproszczoną albo memoriałową. Metody te wynikają (...)
str. 18
3.
Koszty pośrednie w aspekcie bilansowym
Definicje kosztów zawiera art. 3 ust. 1 pkt 31 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, przez koszty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym (...)
str. 18
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Korekty błędów w księgach rachunkowych na wybranych przykładach
Jednostka powinna skorygować wszelkie wykryte błędy bez względu na to, czy były popełnione w bieżącym roku obrotowym, czy w poprzednich latach obrotowych. Błędy mogą pojawiać (...)
str. 21
1.
Korekta błędnego zapisu na kontach kosztów według rodzajów stornem czarnym lub czerwonym
Opłatę bankową za prowadzenie rachunku bieżącego pomyłkowo zaksięgowano w ubiegłym miesiącu na koncie "Zużycie materiałów", zamiast na koncie "Usługi obce". Prowadzimy ewidencję kosztów tylko na (...)
str. 21
2.
Korekta nieprawidłowo ujętej kwoty amortyzacji stornem czerwonym częściowym
W ubiegłym miesiącu popełniliśmy tzw. czeski błąd i ujęliśmy odpis amortyzacyjny w wysokości: 4.300 zł, zamiast: 3.400 zł. Prowadzimy ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 (...)
str. 23
3.
Korekta błędu dotyczącego lat poprzednich
W związku z kontrolą ZUS, przeprowadzoną w spółce z o.o. w bieżącym roku za lata 2019-2021, stwierdzono błąd polegający na zawyżeniu składek na ubezpieczenie wypadkowe (...)
str. 24
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Leasing wyrażony w walucie obcej dla celów bilansowych finansowy, a dla celów podatkowych operacyjny
Spółka będąca podatnikiem CIT zawarła umowę leasingu operacyjnego w walucie obcej. Bilansowo jest to leasing finansowy. Czy jako wartość początkową przedmiotu leasingu przyjąć sumę opłaty (...)
str. 27
1.1.
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Za wartość początkową przedmiotu leasingu finansowego można przyjąć wartość rynkową przedmiotu leasingu, ustaloną na moment rozpoczęcia leasingu (jest to najczęściej wartość wskazana w umowie) lub (...)
str. 27
1.2.
Wycena leasingu w walucie obcej
Przyjęty w leasing finansowy składnik aktywów oraz zobowiązanie z tego tytułu, wyrażone w walucie obcej, wycenia się po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez (...)
str. 29
2.
Cena nabycia środka trwałego wyrażona w walucie obcej
Nabyliśmy środek trwały. Fakturę dokumentującą zakup sprzedawca wystawił w walucie obcej. Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania faktura do nas nie wpłynęła. Po jakim (...)
str. 30
3.
Zakup majątkowego prawa do strony internetowej
Jednostka nabyła majątkowe prawo do strony internetowej, które będzie wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej jednostki w okresie dłuższym niż rok. Czy wydatek na zakup takiego (...)
str. 31
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
IV.
Uproszczenia możliwe do stosowania w ramach polityki rachunkowości - wybrane problemy
Przepisy ustawy o rachunkowości dają możliwość zastosowania określonych uproszczeń przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe. O przyjęciu uproszczeń decyduje kierownik jednostki, oceniając przy tym, czy zastosowanie (...)
str. 32
1.
Ocena czy skutki stosowania uproszczeń są dla jednostki istotne
W jaki sposób ustala się poziom istotności dla potrzeb stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych? Czy należy go zapisać w polityce rachunkowości? Próg (progi) istotności (...)
str. 32
2.
Odstąpienie od tworzenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Spółka z o.o. spełnia ustawowe kryteria uznania jej za jednostkę małą. Jednak decyzją wspólników roczne sprawozdania finansowe spółki sporządzane są według załącznika nr 1 do (...)
str. 34
3.
Kwalifikacja umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
Jesteśmy niewielką spółką z o.o. Zamierzamy zawrzeć umowę leasingu maszyny produkcyjnej. Dla celów podatkowych będzie to leasing operacyjny. Czy dla celów bilansowych jest możliwe zakwalifikowanie (...)
str. 35
4.
Materiały odpisywane bezpośrednio w koszty w momencie zakupu
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, której zakres planuję rozszerzyć o niewielką działalność produkcyjną. Czy mogę skorzystać z uproszczenia i wartość nabywanych materiałów odnosić bezpośrednio w koszty (...)
str. 38
5.
Uproszczenie polegające na wycenie towarów w rzeczywistych cenach zakupu
Od stycznia 2023 r. przejęłam księgowość spółki, która prowadzi działalność handlową. Towary objęte są w spółce ewidencją bilansową i wyceniane w magazynie po cenach zakupu, (...)
str. 40
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Potrącenia z wynagrodzeń niewymagające zgody pracowników księgach jednostki budżetowej
Samorządowa jednostka budżetowa dokonuje czasami potrąceń ustawowych z wynagrodzeń pracowników. Na jakich kontach księgować takie potrącenia? W księgach rachunkowych jednostki budżetowej potrącenia z wynagrodzeń pracowników (...)
str. 41
2.
Rozrachunki z tytułu diet należnych radnym i sołtysom
Gmina wypłaca radnym i sołtysom diety. Na jakim koncie rozrachunkowym w urzędzie gminy ująć należne radnym i sołtysom diety? Czy właściwe w tym przypadku będzie (...)
str. 44
3.
Klasyfikacja wydatków na odpłatne leczenie wychowanków domu dziecka
Dom dziecka ponosi wydatki związane z prywatnymi wizytami dzieci u lekarzy. W jakim paragrafie ująć wydatki na odpłatne leczenie wychowanków domu dziecka? Wydatki ponoszone na (...)
str. 45
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Standardy międzynarodowe regulujące ujmowanie aportów
Dla potrzeb niniejszego artykułu za aport uznajemy wkład właściciela (odpowiednio wspólnika, udziałowca itp.) do jednostki gospodarczej w postaci niepieniężnego składnika aktywów. W wyniku otrzymania aportu (...)
str. 45
2.
Moment ujęcia podwyższenia kapitału własnego w związku z otrzymaniem aportu
Proces wniesienia aportu do jednostki obejmuje często kilka procedur formalno-prawnych, wśród których można wyróżnić np.: 1) decyzje właścicieli jednostki gospodarczej co do podwyższenia kapitału własnego (...)
str. 46
3.
Zasady ujęcia aportu w postaci aktywów finansowych
Aport w postaci aktywów finansowych ujmuje się w wartości godziwej otrzymanego składnika z drugostronnym zwiększeniem kapitału własnego, zazwyczaj w rozbiciu na kapitał zakładowy (wartość nominalną (...)
str. 48
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak rozliczyć koszty związane z budową miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych?
W ramach dotacji wykonaliśmy dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Prace budowlane przeprowadziliśmy na istniejącym już parkingu. Czy wartość tych robót powinniśmy zaliczyć bezpośrednio w koszty, (...)
str. 50
2.
Czy prace pielęgnacyjne związane z utworzeniem trawnika mogą obciążać bieżące koszty?
Otrzymałam fakturę za prace ziemne wykonane wokół firmowego budynku, który podlega amortyzacji. Polegały one na przygotowaniu terenu do zasiania trawy. Czy poniesione wydatki mogę odnieść (...)
str. 51
3.
Jak ująć w księgach rachunkowych otrzymaną gwarancję ubezpieczeniową?
Nasza jednostka zawarła umowę z inwestorem o wykonanie usług remontowych budynku. Od inwestora otrzymaliśmy gwarancję ubezpieczeniową. Czy taką gwarancję powinniśmy ująć w księgach rachunkowych i (...)
str. 51
4.
Czy w trakcie roku można zmienić wartość graniczną niskocennych środków trwałych?
Z naszej polityki rachunkowości wynika, że składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, których cena jednostkowa wynosi 3.500 zł i więcej, wprowadzane są do ewidencji środków (...)
str. 52
VII.
Z listów Czytelników
1.
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe w przypadku złożenia oświadczeń zamiast podpisów
W naszej spółce z o.o. jest zarząd kilkuosobowy. Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 r. zostało podpisane przez jednego członka zarządu, a pozostali złożyli pisemne oświadczenia (...)
str. 53
2.
Okres przechowywania sprawozdań finansowych sporządzonych przed 2019 r.
Od 2019 r. sprawozdania finansowe nie muszą być przechowywane trwale, tylko przez okres minimum 5 lat. Czy sprawozdania sporządzone przed 2019 r. również można zniszczyć (...)
str. 54
3.
Sprzedaż udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny
Nasza spółka z o.o. objęła udziały w innej spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny (grunt). Udziały ujęliśmy w księgach jako długoterminowe aktywa finansowe, (...)
str. 55
4.
Termin badania sprawozdania w przypadku przekroczenia ustawowych wielkości w roku bieżącym
W 2022 r. jednostka prowadziła księgę przychodów i rozchodów. Z uwagi na przekroczenie obrotów od 1 stycznia 2023 r. prowadzi księgi rachunkowe. W 2023 r. (...)
str. 57
5.
Przychody z operacji finansowych, uwzględniane przy ustalaniu obowiązku badania sprawozdania finansowego
Jesteśmy spółką z o.o. Chcemy ustalić, czy podlegamy obowiązkowi badania sprawozdania finansowego. Co należy rozumieć pod pojęciem przychodów netto z operacji finansowych, o których mowa (...)
str. 59
6.
Refundacja kosztu wynikającego z faktury dokumentującej zakup okularów korekcyjnych dla pracownika
Pracownik naszej jednostki, zatrudniony na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, zakupił okulary korekcyjne i wystąpił o zwrot poniesionych na ten cel wydatków. Potrzeba stosowania okularów (...)
str. 60
7.
Umorzenie raty podatku od nieruchomości
W naszej spółce z o.o. podatek od nieruchomości jest ewidencjonowany na koncie 40-3 "Podatki i opłaty" i rozliczany w czasie za pomocą czynnych rozliczeń międzyokresowych (...)
str. 61
8.
Oszacowanie rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Jesteśmy spółką jawną, która tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jakimi zasadami należy kierować się przy szacowaniu wielkości takich rezerw? (...)
str. 62
9.
Zaliczka na poczet zysku wypłacona wspólnikowi spółki komandytowej przekraczająca kwotę zysku netto
W 2022 r. wspólnik spółki komandytowej, będący komplementariuszem, otrzymał zaliczkę na poczet zysku. Spółka w momencie wypłaty zaliczki potrąciła zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. (...)
str. 63
10.
Umorzenie pożyczki udzielonej pracownikowi z ZFŚS na cele mieszkaniowe
Ze względu na trudną sytuację materialną pracownika umorzono mu, na jego wniosek, część pożyczki udzielonej z ZFŚS na remont mieszkania. Jak zaksięgować taką operację? W (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.