Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2024 r., godz. 12:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 41.202 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (589) z dnia 01.07.2023
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 13 (589) z dnia 01.07.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego za 2022 r. do odpowiednich organów
Do 15 lipca 2023 r. należy złożyć sprawozdanie za 2022 r. w KRS Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, złożenie rocznego sprawozdania (...)
str. 4
2.
Stanowisko Min. Fin. dotyczące badania sprawozdania finansowego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) na stronie internetowej www.pibr.org.pl/pl w zakładce Aktualności przedstawiła wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, będące odpowiedzią na pismo wystosowane przez PIBR w związku (...)
str. 7
3.
Obowiązki sprawozdawcze spółki cywilnej przekształcanej w spółkę komandytową - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W przypadku gdy spółka cywilna prowadząca księgi rachunkowe przekształca się w spółkę komandytową, ustawa o rachunkowości nie określa bezwzględnego obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzenia (...)
str. 9
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Rozstrzygniecie wątpliwości związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych
Ustawa o rachunkowości w rozdziale 2 przedstawia ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednak przy praktycznym stosowaniu tych regulacji powstaje wiele wątpliwości. Niektóre z tych wątpliwości (...)
str. 10
1.
Możliwość prowadzenia ksiąg przy wykorzystaniu serwera znajdującego się poza miejscem ich prowadzenia
Nasza jednostka zamierza prowadzić księgi rachunkowe przy wykorzystaniu serwera znajdującego się poza miejscem prowadzenia tych ksiąg. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem bilansowym? Istnieje (...)
str. 10
2.
Moment przenoszenia danych księgowych z bufora do ksiąg w trakcie roku obrotowego
Jesteśmy jednostką handlową prowadzącą księgi rachunkowe. Dane z dowodów księgowych przechowujemy wstępnie w buforze systemu finansowo-księgowego. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Jak długo dane mogą (...)
str. 11
3.
Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg w przypadku ich przekazania do biura rachunkowego
Zamierzamy powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych naszej jednostki biuru rachunkowemu. Czy odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg ponosić będzie biuro, czy kierownik naszej jednostki? Powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych (...)
str. 13
4.
Zmiana systemu finansowo-księgowego w ciągu roku obrotowego
Jesteśmy spółką z o.o. Rok obrotowy w naszej spółce jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. W lipcu 2023 r. zamierzamy zmienić system FK na inny, bardziej (...)
str. 14
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Dywidenda w walucie obcej w ujęciu bilansowym i podatkowym
W 2023 r. spółka z o.o. wypłaci wspólnikom dywidendę za 2022 r. w walucie obcej. Czy w związku z tym powstaną bilansowe i podatkowe różnice (...)
str. 17
1.
Ustalenie dla celów bilansowych kwoty dywidendy do wypłaty w walucie obcej
W spółce z o.o. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty jest objęte przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zgodnie z art. 191 § (...)
str. 18
1.1.
Przeliczenie dywidendy na walutę obcą na dzień podjęcia uchwały wspólników o jej wypłacie
Przykład I. Założenia: Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy każdemu z dwóch wspólników (krajowych osób fizycznych) po: 160.000 zł (ogółem: 320.000 (...)
str. 19
1.2.
Przeliczenie dywidendy na walutę obcą na dzień jej wypłaty
Przykład I. Założenia: Zgroma dzenie wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy każdemu z dwóch wspólników (krajowych osób fizycznych) po: 100.000 zł (ogółem: (...)
str. 20
2.
Podatkowe rozliczenie różnic kursowych powstałych w związku z wypłatą dywidendy w walucie obcej
Rozpatrując kwestię podatkową powstałych różnic kursowych należy zauważyć, iż wyplata dywidendy jest podziałem zysku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i nie stanowi wydatku umożliwiającego powstanie (...)
str. 21
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Konta przeznaczone do ewidencji przychodów i kosztów związanych ze zdarzeniami losowymi
Zdarzeniami losowymi są przypadkowe zdarzenia, które występują nagle i niezależnie od woli jednostki. Mogą to być zdarzenia wywołane np. burzami, wichurami, gradobiciem, pożarami, czy też (...)
str. 22
2.
Zniszczenie towarów na skutek gradobicia
Na skutek gradobicia uległa zniszczeniu znaczna część naszych towarów. W związku z tym, że towary te nie nadają się już do sprzedaży, kierownik jednostki zdecydował (...)
str. 23
3.
Uszkodzenie w wyniku pożaru środka trwałego objętego ubezpieczeniem
Na skutek pożaru uległa całkowitemu zniszczeniu maszyna produkcyjna, będąca środkiem trwałym naszej spółki. Zamierzamy wyksięgować tę maszynę z ewidencji bilansowej. Nie jest ona jeszcze w (...)
str. 25
4.
Koszty naprawy środka trwałego zniszczonego w wyniku wichury
Budynek stanowiący naszą własność został uszkodzony podczas wichury. Zleciliśmy firmie zewnętrznej naprawę tego budynku. Jak ująć w księgach poniesione w związku z tym wydatki? Wydatki (...)
str. 27
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wykup przedmiotu umowy leasingu bilansowo - finansowego, a podatkowo - operacyjnego
Zamierzamy wykupić przedmiot umowy leasingu bilansowo - finansowego, a podatkowo - operacyjnego. Wartość wykupu to 100.000 zł. Czy przedmiot leasingu po wykupie pozostaje w księgach (...)
str. 28
2.
Nakłady na zmianę systemu ogrzewania w budynku stanowiącym środek trwały jednostki
W ewidencji środków trwałych posiadamy budynek mieszkalny, który wyposażony jest we własną kotłownię gazową. Obecnie zamierzamy zmienić system jego ogrzewania. W tym celu zlikwidujemy kotłownię (...)
str. 30
3.
Zakwalifikowanie kosztów prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych
Zakończyliśmy prace rozwojowe z wynikiem pozytywnym. Czy wartość tych prac powinniśmy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych, czy odnieść w koszty bieżącej działalności? Przepisy ustawy (...)
str. 31
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Źródła finansowania wypoczynku dzieci pracowników
Jeżeli pracodawca tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), to ze środków tego funduszu może przyznać dopłaty do zorganizowanego wyjazdu dzieci pracowników. Zasady tworzenia ZFŚS przez (...)
str. 32
2.
Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania w zależności od źródła finansowania
Sposób opodatkowania i oskładkowania dopłat do zorganizowanego wypoczynku małoletnich dzieci pracowników różni się w zależności od źródła finansowania. Jeśli źródłem finansowania jest ZFŚS, to kwota (...)
str. 33
3.
Przykład ewidencji dofinansowania ze środków ZFŚS do letniego wypoczynku dzieci pracowników
Jeśli wypoczynek małoletnich dzieci pracowników zostanie dofinansowany ze środków ZFŚS, to ewidencja tego świadczenia przebiegać powinna za pośrednictwem konta 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". Przyznaną (...)
str. 34
4.
Przykład ewidencji dofinansowania ze środków obrotowych pracodawcy do letniego wypoczynku dzieci pracowników
W przypadku wypłaty dofinansowania do letniego wypoczynku dzieci pracowników ze środków obrotowych pracodawcy, jego wartość księguje się w ciężar kosztów działalności operacyjnej. Świadczenie to ujmuje (...)
str. 36
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
V.
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej w jednostce budżetowej
Pracownik państwowej jednostki budżetowej, zwolnionej z podatku CIT, został wysłany w zagraniczną podróż służbową. Do rozliczenia kosztów takich podróży jednostka stosuje zasady określone w rozporządzeniu (...)
str. 38
1.
Kurs stosowany do rozliczenia kosztów z pracownikiem według rozporządzenia w sprawie podróży służbowych
Stosownie do art. 77 5 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub (...)
str. 38
2.
Bilansowe zasady przeliczenia na walutę polską kosztów wyrażonych w walucie obcej
W przypadku zagranicznej podróży służbowej koszty tej podróży zazwyczaj są ponoszone w walucie obcej. W celu ujęcia tych wydatków w księgach rachunkowych należy je przeliczyć (...)
str. 39
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego według KSR nr 11
W 2022 r. nabyliśmy na potrzeby prowadzonej działalności budynek magazynowy wraz z gruntem i infrastrukturą. Od momentu nabycia prowadzone są w nim prace adaptacyjne. W (...)
str. 42
1.
Definicja kosztów finansowania zewnętrznego
W wielu przypadkach pozyskanie składnika rzeczowych aktywów trwałych finansowane jest ze źródeł zewnętrznych, np. kredytów. Otrzymanie kredytu wiąże się z ponoszeniem tzw. kosztów finansowania zewnętrznego. (...)
str. 43
2.
Naliczone przez bank odsetki z tytułu lokaty środków pozyskanych na zakup środka trwałego
W pkt 6.62 KSR nr 11 wskazuje, iż przychody z tytułu finansowania zewnętrznego osiągnięte od dnia podjęcia udokumentowanej decyzji o pozyskaniu środka trwałego, w tym (...)
str. 44
3.
Moment rozpoczęcia, zawieszenia oraz zakończenia aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego
Według KSR 11 rozpoczęcie kapitalizacji (aktywowania) kosztów finansowania zewnętrznego następuje dopiero od momentu jednoczesnego spełnienia przez jednostkę następujących warunków: a) zaciągnięcie zobowiązania na pozyskanie środka (...)
str. 44
4.
Ewidencja księgowa kosztów finansowania zewnętrznego
W księgach rachunkowych odsetki od zobowiązań związanych z finansowaniem zakupu środka trwałego, naliczone do czasu przyjęcia tego środka trwałego do użytkowania, ujmuje się na koncie (...)
str. 46
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak skorygować odpis aktualizujący wartość należności, jeżeli dłużnik ją uregulował?
Utworzyliśmy w styczniu 2023 r. odpis aktualizujący wartość należności od odbiorcy, której spłata była wątpliwa. W czerwcu 2023 r. dłużnik zapłacił całą należność. Czy powinniśmy (...)
str. 49
2.
W jakiej formie przesłać do KRS uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego?
Wspólnicy naszej spółki z o.o. podjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2022 r. oraz uchwałę o podziale zysku. W jakiej formie przekazać te uchwały do (...)
str. 50
3.
Czy należy prowadzić księgi rachunkowe, gdy działalność jest przez cały rok zawieszona?
Jesteśmy spółką jawną prowadzącą księgi rachunkowe od 2020 r. Przez cały 2023 r. nasza działalność będzie zawieszona. Czy możemy nie prowadzić ksiąg rachunkowych w trakcie (...)
str. 50
4.
Czy umieszczanie odręcznych dekretów na dowodach księgowych jest obowiązkowe?
Zamierzam nie zamieszczać na dowodach księgowych odręcznych dekretów (sposobu ujęcia w księgach rachunkowych). Czy mogę tak postąpić? Można zastosować uproszczenie i zaniechać umieszczania ręcznych dekretów (...)
str. 51
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Korekta kosztów z tytułu zamrożenia cen energii elektrycznej w księgach rachunkowych
Zakład energetyczny wystawia nam faktury za faktyczne zużycie energii elektrycznej w danym miesiącu. Należność ogółem (wynikająca ze zużycia) pomniejszona jest o kwotę, która wynika z (...)
str. 52
2.
Licencja na program komputerowy nabyta w ciągu roku obrotowego, na okres 12 miesięcy
W maju 2023 r. zakupiliśmy licencję na program komputerowy obejmującą okres od początku maja 2023 r. do końca kwietnia 2024 r. W tym samym miesiącu (...)
str. 54
3.
Duplikat faktury z ubiegłego roku, gdy sprawozdanie finansowe za ten rok jest już zatwierdzone
Otrzymaliśmy duplikat faktury wystawiony 15 czerwca 2023 r., dotyczący usługi wykonanej w grudniu 2022 r. Nie jest to duża kwota. Faktura nigdy nie dotarła do (...)
str. 56
4.
Zakup usług telefonicznych w abonamencie wraz z rabatem sprzętowym
Wykupiliśmy abonament na usługi telekomunikacyjne wraz z rabatem sprzętowym. Z faktury wynikało, że cena netto smartfona wynosi 3.100 zł, a rabat sprzętowy wynosi 3.099 zł. (...)
str. 57
5.
Prezentacja salda konta rozliczeń międzyokresowych przychodów w pasywach bilansu
Rokiem obrotowym naszej spółki jest okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Sprawozdanie finansowe sporządzamy według załącznika nr 1 do ustawy (...)
str. 58
6.
Koszty naprawy telefonu uszkodzonego przez pracownika
Pracownik spółki uszkodził powierzony mu do używania telefon. Spółka przekazała telefon do naprawy firmie zewnętrznej i za wykonaną usługę otrzymała fakturę. Spółka obciążyła pracownika kosztami (...)
str. 60
7.
Rozliczenie zysku za rok ubiegły w księgach spółki z o.o., będącej w trakcie likwidacji
Nasza spółka z o.o. jest w trakcie likwidacji. Na dzień otwarcia likwidacji dokonaliśmy połączenia kapitałów w jeden kapitał podstawowy. W rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na (...)
str. 61
8.
Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty gruntowej do odpowiedniego organu
Jesteśmy spółką utworzoną do zarządzania wspólnotą gruntową. Prowadzimy księgi rachunkowe oraz sporządzamy sprawozdanie finansowe. Czy sprawozdanie to powinniśmy złożyć do Szefa KAS, czy może do (...)
str. 62
9.
Korekta wpłat na PFRON przypadająca na pracowników bezpośrednio związanych z budową budynku mieszkalnego
Nasza spółdzielnia mieszkaniowa do listopada 2022 r. dokonywała wpłat na PFRON. W styczniu 2023 r. okazało się, że osiągaliśmy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ponad 6% (...)
str. 64
10.
Czy przychód z tytułu nieodpłatnego używania nieruchomości ujmuje się w księgach rachunkowych?
Jesteśmy spółką z o.o. Podpisaliśmy nieodpłatną umowę użyczenia nieruchomości. Za 2022 r. nasza spółka poniosła stratę. W rachunku zysków i strat wykazujemy podatek, który zwiększa (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.