Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 6 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 5.12.2023 r., godz. 13:18 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.751 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 9 (585) z dnia 01.05.2023
Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Dodatek nr 7
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9
z dnia 01.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Ustawa o rachunkowości nie zawiera szczegółowych zasad ujmowania i rozliczania rozrachunków z kontrahentami. Szerzej zagadnienie to omówione zostało w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie (...)
str. 3
I.
EWIDENCJA ROZRACHUNKÓW Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
1.
Charakterystyka należności z tytułu dostaw i usług
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, aktywa jednostki, w tym także należności będące ich składnikiem, to kontrolowane (...)
str. 4
2.
Funkcjonowanie konta 20 "Rozrachunki z odbiorcami"
Ewidencję należności z tytułu dostaw i usług prowadzi się na koncie 20 "Rozrachunki z odbiorcami", z ewentualnym dalszym podziałem na rozrachunki z kontrahentami krajowymi i (...)
str. 5
3.
Charakterystyka zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Według definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości, pod pojęciem zobowiązania rozumie się wynikający z przyszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń (...)
str. 6
4.
Funkcjonowanie konta 21 "Rozrachunki z dostawcami"
Rozrachunki z dostawcami ewidencjonowane są na koncie 21 "Rozrachunki z dostawcami". Jest to konto pasywne. Zatem powstanie i zwiększenie zobowiązań księguje się po stronie Ma. (...)
str. 7
II.
WYCENA ROZRACHUNKÓW NA DZIEŃ ICH UJĘCIA W KSIĘGACH
1.
Zasady wyceny wstępnej rozrachunków
W świetle art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości, powstałe rozrachunki z kontrahentami (należności i zobowiązania) ujmuje się w księgach rachunkowych w ich (...)
str. 8
2.
Początkowe ujęcie rozrachunków w walucie polskiej
Wartość nominalna rozrachunków uwzględnia VAT W przypadku transakcji handlowych, dokumentowanych fakturą, wartość nominalna odpowiada kwocie brutto wskazanej na fakturze, to jest wartości sprzedaży netto (która (...)
str. 8
3.
Początkowe ujęcie rozrachunków wyrażonych w walutach obcych
Zasady przeliczania na złote polskie transakcji wyrażonych w walutach obcych reguluje art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Na podstawie tego przepisu, wyrażone w walutach (...)
str. 10
III.
WYCENA ROZRACHUNKÓW NA DZIEŃ BILANSOWY
1.
Wycena bilansowa rozrachunków w walucie polskiej
Stosownie do art. 28 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o rachunkowości, należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, a (...)
str. 11
2.
Wycena bilansowa rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Nierozliczone na dzień bilansowy rozrachunki z kontrahentami wyrażone w walucie obcej przelicza się na walutę polską, stosując obowiązujący na dzień bilansowy średni kurs ogłoszony dla (...)
str. 12
3.
Przedpłaty na dostawę dóbr i świadczenie usług
Przepisy ustawy o rachunkowości nie zawierają definicji zaliczki oraz nie odnoszą się wprost do jej ujęcia w księgach nabywcy. Regulują natomiast kwestię ujęcia otrzymanej zaliczki (...)
str. 14
4.
Rozliczanie przyznanych lub otrzymanych rabatów
Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają zasad rozliczania udzielonych lub otrzymanych rabatów. Informacje na ten temat można znaleźć w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie (...)
str. 18
5.
Kary umowne za nieterminowe wykonanie świadczenia lub usługi
Należność z tytułu kary umownej w księgach rachunkowych nabywcy Kwestia kar umownych została uszczegółowiona w pkt 6.4 stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Wynika z (...)
str. 21
6.
Odsetki z tytułu transakcji zakupu-sprzedaży
Zasady naliczania odsetek z tytułu transakcji zakupu-sprzedaży W świetle definicji zawartych w pkt 3 lit. h) stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami, odsetki to wynagrodzenie (...)
str. 23
IV.
WYCENA ROZRACHUNKÓW NA DZIEŃ ICH ROZLICZENIA I UREGULOWANIA
1.
Uregulowanie rozrachunków przelewem bankowym lub gotówką
Zapłata, czyli przekazanie środków pieniężnych jednostce, za wykonanie świadczenia lub dostawę towarów, jest najczęstszą formą regulowania rozrachunków. Zapłaty można dokonać gotówką lub bezgotówkowo, tj. przelewem (...)
str. 27
2.
Uregulowanie rozrachunków w dobrach lub usługach
Jedną z form uregulowania zobowiązań i rozliczenia należności może być przekazanie wierzycielowi/otrzymanie od dłużnika (przeniesienie prawa własności) danego rzeczowego składnika majątku (np. towaru czy środka (...)
str. 28
3.
Rozliczanie wzajemnych należności i zobowiązań w drodze kompensaty
Jednym ze sposobów regulowania wzajemnych rozrachunków jest kompensata (potrącenie). Może być ona dokonywana przez tzw. potrącenie jednostronne (kompensatę jednostronną, na podstawie art. 498-502 K.c.) lub (...)
str. 31
V.
INWENTARYZACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
1.
Zasady ogólne inwentaryzacji należności
Zasady inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami określa art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości, a uszczegóławia je stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami. W myśl art. (...)
str. 33
2.
Wątpliwości związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda
Uzgodnienie z kontrahentem sald zerowych Naszym zdaniem warto potwierdzać salda zerowe. Wysyłanie do kontrahentów potwierdzeń sald należności, oprócz tego, że jest spełnieniem ustawowego obowiązku ich (...)
str. 34
3.
Dokumentowanie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda
Przepisy ustawy o rachunkowości nie zawierają wzoru druku "Potwierdzenie salda". Najczęściej stosowany w obrocie gospodarczym druk składa się z dwóch części "A" i "B". Otrzymany (...)
str. 35
4.
Zasady ogólne inwentaryzacji zobowiązań
Inwentaryzację zobowiązań w świetle wymagań ustawy o rachunkowości przeprowadza się w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników. (...)
str. 38
5.
Dokumentowanie inwentaryzacji zobowiązań, dokonanej w drodze weryfikacji
W celu udokumentowania inwentaryzacji w drodze weryfikacji sporządza się protokół dla pojedynczego konta lub dla zespołu kont albo dla wszystkich kont, które zostały poddane weryfikacji (...)
str. 38
VI.
PREZENTACJA ROZRACHUNKÓW Z KONTRAHENTAMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Prezentacja rozrachunków w sprawozdaniu finansowym została szczegółowo omówiona w pkt 9 stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Zaznaczono w nim, iż wykazując informację o rozrachunkach (...)
str. 40
1.
Należności od kontrahentów w bilansie i informacji dodatkowej
Należności są składnikiem bilansu każdej jednostki. Zalicza się je do aktywów, które zdefiniowane zostały w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości jako (...)
str. 40
2.
Zobowiązanie od kontrahentów w bilansie i informacji dodatkowej
Przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki (por. (...)
str. 42
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.