Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (608) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 10 (586) z dnia 20.05.2023
Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Dodatek nr 8
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10
z dnia 20.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ZAKRES I ISTOTA STOSOWANIA ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
1.
Co należy rozumieć przez przyjęte zasady (politykę) rachunkowości?
Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 11 definiuje zasady (politykę) rachunkowości jako wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym (...)
str. 3
2.
Elementy jakie powinna zawierać polityka rachunkowości
Dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, powinna zawierać w szczególności rozwiązania dotyczące: 1) określenia (...)
str. 4
3.
Zapisy w polityce rachunkowości, dotyczące stosowania KSR i MSR w sprawach nieuregulowanych w ustawie
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości w przypadku braku uregulowania w przepisach o rachunkowości zasad klasyfikacji, wyceny lub prezentacji określonej transakcji, zdarzenia (...)
str. 4
4.
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także (...)
str. 6
II.
INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH ZASAD PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
1.
Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe powinna w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości określić rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze. Za rok obrotowy - (...)
str. 9
2.
Wymagania dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych
W myśl przepisów art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w (...)
str. 9
3.
Dokumentowanie operacji gospodarczych
Rodzaje dowodów księgowych Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe (dokumenty) stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Dowody księgowe dzielą się na: 1) dowody źródłowe, w (...)
str. 10
4.
Ochrona danych oraz przechowywanie dokumentów i dowodów księgowych
Dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe jednostki zobowiązane są przechowywać w sposób należyty i chronić przed niedozwolonymi (...)
str. 13
III.
SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
1.
Zakładowy plan kont
Zakładowy plan kont powinien ustalać wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. (...)
str. 15
2.
Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe
Z art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, że księgi rachunkowe tworzą: 1) dziennik, 2) księga główna, 3) księgi pomocnicze, 4) zestawienia: obrotów i (...)
str. 16
3.
Opis systemu przetwarzania danych
Dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości powinna zawierać opis systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opis systemu informatycznego zawierającego wykaz (...)
str. 16
IV.
WYBRANE ROZWIĄZANIA DOPUSZCZONE USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI DOTYCZĄCE WYCENY I EWIDENCJI
1.1.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po (...)
str. 17
1.2.
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji mogą być - na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości - wyceniane: (...)
str. 20
1.3.
Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje (...)
str. 21
2.
str. 22
2.1.
Podział aktywów finansowych na trwałe i obrotowe
Definicja aktywów finansowych Przez inwestycje rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania przychodów (...)
str. 22
2.2.
Wycena aktywów finansowych na dzień ich nabycia lub powstania
Aktywa finansowe oraz inne inwestycje na dzień ich nabycia albo powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia (...)
str. 23
2.3.
Utrata wartości aktywów finansowych
Jak stanowi art. 35 ust. 2 ustawy o rachunkowości nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego dokonuje się odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych (...)
str. 24
2.4.
Wycena aktywów finansowych na dzień bilansowy
W świetle przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych Nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego aktywa finansowe - w myśl § 14 ust. 1 rozporządzenia w (...)
str. 25
3.1.
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne (...)
str. 27
3.2.
Wycena rozchodów i stanu końcowego rzeczowych aktywów obrotowych
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych w okresie sprawozdawczym podlegają, zgodnie z przeznaczeniem: zużyciu, sprzedaży, likwidacji itp. Na dzień rozchodu należy ustalić ich wartość. Problem dotyczy jednorodnych (...)
str. 31
3.3.
Ewidencja rzeczowych aktywów obrotowych w okresie sprawozdawczym
Przepisy art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości stanowią, że kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, (...)
str. 32
3.4.
Szczególne uproszczenia dotyczące wyceny produkcji w toku
Na mocy art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, produkcję w toku można wyceniać w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia albo wartości materiałów bezpośrednich (...)
str. 33
3.5.
Aktualizacja wartości rzeczowych aktywów obrotowych
Zasada ostrożności nakazuje aktualizację wartości aktywów, w jakiej są one wykazywane w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, do ich wartości możliwej do odzyskania, jeżeli jest (...)
str. 33
4.1.
Wartość nominalna należności oraz kwota wymaganej zapłaty
Należności w trakcie roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, czyli w wartości faktycznie należnej od kontrahenta. Jak stanowi bowiem art. 28 (...)
str. 34
4.2.
Stosowanie zasady ostrożności do wyceny należności
Zastosowanie do wyceny należności zasady ostrożności (por. art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości) polega na tym, że w bilansie wykazuje się ich (...)
str. 34
4.3.
Zwolnienie z przestrzegania zasady ostrożności
W świetle art. 7 ust. 2a ustawy o rachunkowości z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów mogą zrezygnować jednostki mikro, o (...)
str. 36
4.4.
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w księgach rachunkowych
Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane na podstawie art. 35b ustawy o rachunkowości ujmuje się na koncie 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności". Ewidencja analityczna do konta (...)
str. 36
4.5.
Wiekowanie należności przeterminowanych
W przypadku należności przeterminowanych wysokość odpisu aktualizującego uzależnia się najczęściej od stopnia przeterminowania należności. Dlatego, jeśli przyczyną dokonywania odpisów aktualizujących jest przeterminowanie należności, to analizując (...)
str. 37
4.6.
Ogólne odpisy aktualizujące wartość należności
Przewidziane w art. 35b ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości ogólne (globalne) odpisy aktualizujące w odniesieniu do należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu (...)
str. 37
5.1.
Istota i zakres rachunku kosztów
Według art. 3 ust. 1 pkt 31 ustawy o rachunkowości, przez koszty (i straty) rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie (...)
str. 38
5.2.
Warianty ewidencji kosztów i metody ustalania wyniku
W polityce rachunkowości podaje się informację na temat zasad ewidencji i rozliczania kosztów, mimo że obowiązek ten nie wynika wprost z ustawy o rachunkowości. Ewidencję (...)
str. 39
5.3.
Ewidencja kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4
Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej tylko według rodzajów polega na bieżącym księgowaniu wszystkich poniesionych kosztów działalności operacyjnej na podstawie dokumentów źródłowych, bez względu na (...)
str. 40
5.4.
Ewidencja kosztów wyłącznie na kontach zespołu 5
Ewidencja kosztów działalności operacyjnej wyłącznie według miejsc ich powstania (tzw. układ funkcjonalny) polega na ich bieżącym księgowaniu na właściwe miejsca kosztów w zespole 5 bezpośrednio (...)
str. 42
5.5.
Ujmowanie i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5
Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej według rodzajów i równocześnie według funkcji polega na tym, że koszty proste działalności operacyjnej księguje się bieżąco, na (...)
str. 44
6.
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
W myśl przepisów bilansowych, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Przez okres sprawozdawczy (...)
str. 45
7.1.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenie kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń Z art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, iż jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, (...)
str. 47
7.2.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Ogólne zasady tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych określone w ustawie o rachunkowości Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w myśl art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości, są (...)
str. 52
8.1.
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
Ustawa o rachunkowości w art. 9 wskazuje, iż księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej. Oznacza to, że wszystkie operacje gospodarcze wyrażone (...)
str. 58
8.2.
Wycena przychodów w walucie obcej z uwzględnieniem płatności zaliczkowych
Regulacje KSR nr 15 w zakresie wyceny przychodów w walucie obcej Zagadnienia dotyczące ujmowania przychodów ze sprzedaży określa Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 "Przychody ze (...)
str. 59
8.3.
Różnice kursowe z wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań oraz ich rozliczenie w roku następnym
Aktywa i zobowiązania wyrażone w walucie obcej muszą być urealnione na dzień bilansowy poprzez ich ponowną wycenę według aktualnego kursu na ten dzień. Zasady wyceny (...)
str. 62
8.4.
Wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych
Generalnie różnice kursowe zarówno ustalone na bieżąco (zrealizowane), jak i na dzień bilansowy dotyczące aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, ustawa o rachunkowości nakazuje (...)
str. 63
9.1.
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Dotacja to bezzwrotna i nieodpłatna pomoc finansowa udzielana jako wsparcie działalności podmiotów gospodarczych. Ewidencja księgowa otrzymanych dotacji sprawia w praktyce wiele problemów. Wątpliwości dotyczą przede (...)
str. 64
9.2.
Zmniejszenia przychodów z tytułu dopłat do cen i dotacji przedmiotowych według KSR nr 15
Kwestie dotyczące pomniejszenia przychodów o dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe zaprezentowano w pkt 6.5.1-6.5.7 KSR nr 15. W świetle tego standardu, przychody z dotacji (...)
str. 65
9.3.
Rozliczanie dotacji na przełomie roku obrotowego
Przy rozliczaniu dotacji w księgach rachunkowych, dodatkowo - szczególnie na przełomie roku - uwzględnieniu podlegają określone w art. 6 ustawy o rachunkowości zasady memoriału oraz (...)
str. 66
10.1.
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Stosowanie przez jednostki nadrzędnych zasad rachunkowości (memoriału, współmierności oraz ostrożnej wyceny) skutkuje często tym, że wartość bilansowa składników aktywów i pasywów różni się od ich (...)
str. 67
10.2.
Różnice między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów
Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. (...)
str. 67
10.3.
Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego (por. art. 37 (...)
str. 69
10.4.
Ewidencja księgowa odroczonego podatku dochodowego
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego można ująć w księgach rachunkowych poprzez: 1) księgowanie na koniec okresu sprawozdawczego tylko zmiany pomiędzy stanem na (...)
str. 70
10.5.
Prezentacja odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu
Rachunek zysków i strat Wpływający na wynik finansowy i wykazywany w rachunku zysków i strat podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy zawiera część bieżącą i (...)
str. 71
10.6.
Możliwość odstąpienia od ustalania podatku odroczonego
Warunki odstąpienia od ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nie wszystkie podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązane są do (...)
str. 72
11.
Inwentaryzacja poszczególnych składników aktywów i pasywów
11.1.
Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji
Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, porównanie z zapisami w księgach rachunkowych, zidentyfikowanie różnic inwentaryzacyjnych, przyczyn ich powstania oraz ich odpowiednie rozliczenie. (...)
str. 73
11.2.
Wybór metody inwentaryzacji i sposobu jej udokumentowania w zależności od rodzaju składnika
Jednostki nie mają swobody wyboru metody przeprowadzania inwentaryzacji. Ustawa o rachunkowości określa metody przeprowadzania inwentaryzacji z przypisaniem do nich konkretnych składników aktywów i pasywów. Zakres (...)
str. 74
V.
PRZYKŁAD UCHWAŁY W SPRAWIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM
Uchwała nr 1/2023 Zarządu spółki z o.o. "Delta" z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości § 1 Na podstawie art. (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.