Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 26 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024 r., godz. 13:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 57.374 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWA WERSJA bezpłatnej aplikacji dla księgowych ASYSTENT GOFIN Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 4 (604) Z DNIA 20.02.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (586) z dnia 20.05.2023
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
W maju 2023 r. należy wpłacić pierwszą ratę odpisu na ZFŚS
Do 31 maja danego roku kalendarzowego pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) powinni przekazać na rachunek bankowy tego funduszu kwotę stanowiącą co najmniej (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Najważniejsze aspekty zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego to kolejny ważny etap prac bilansowych. Zależą od niego istotne kwestie, w tym przede wszystkim możliwość decydowania o wyniku finansowym jednostki. (...)
str. 5
1.
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
Jednostka kontynuująca działalność prowadząca księgi rachunkowe ma obowiązek je zamknąć na dzień kończący rok obrotowy (por. art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości). (...)
str. 5
2.
Obowiązki poprzedzające zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Jednym z najważniejszych obowiązków poprzedzających zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego jest poddanie go badaniu przez firmę audytorską (por. art. 53 ust. 1a ustawy o rachunkowości). Obowiązek (...)
str. 6
3.
Forma zatwierdzenia sprawozdania oraz organ dokonujący zatwierdzenia
Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający danej jednostki. W świetle art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości organem zatwierdzającym jest organ, który (...)
str. 7
4.
Ostateczne zamknięcie ksiąg i zdarzenia ujawnione po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania
Ustawa o rachunkowości wymaga aby w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy dokonać ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zamknięcie to polega (...)
str. 8
5.
Rozliczenie wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Uchwała (decyzja lub oświadczenie) o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego wymaga ujęcia w księgach rachunkowych. W dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wynik finansowy za dany rok obrotowy (...)
str. 9
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Rozliczanie kosztów wydziałowych na przykładzie wynagrodzeń pracowników działów pomocniczych produkcji
Jesteśmy spółką z o.o. prowadzącą działalność produkcyjną. Wynagrodzenia pracowników wydziałów pomocniczych ujmujemy na koncie 52-1 "Koszty wydziałowe", a następnie rozliczamy na poszczególne wyroby według klucza (...)
str. 10
1.
Procedura rozliczania kosztów wydziałowych
Na dzień powstania produkty, objęte bieżącą ewidencją księgową, ujmuje się w księgach rachunkowych w koszcie wytworzenia (por. art. 28 ust. 11 pkt. 1 ustawy o (...)
str. 10
2.
Szczególne zasady ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowniczych
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera ogólną zasadę określającą moment ujęcia w kosztach podatkowych zarówno kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich. Jednak przepisy szczególne (...)
str. 13
3.
Bilansowe rozliczenie wynagrodzeń pracowników działów produkcyjnych
Dla celów bilansowych koszty wynagrodzeń wraz z narzutami pracowników wydziałów produkcyjnych i pracowników wydziałów pomocniczych, stanowiące element kalkulacyjny kosztów wytworzenia produktów, są aktywowane na koncie (...)
str. 14
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Wykorzystanie funduszu inwestycyjnego w księgach rachunkowych
Spółka w 2021 r. z zysku za 2020 r. utworzyła fundusz rezerwowy na cele inwestycyjne. Założyła wyodrębniony rachunek bankowy i dokonała wpłaty w wysokości utworzonego (...)
str. 17
1.
Rodzaje wydatków, na które można utworzyć specjalny fundusz
Zasady tworzenia funduszu inwestycyjnego (zwanego dalej również "funduszem" lub "funduszem na cele inwestycyjne") reguluje art. 15 ust. 1hb-1hf updop. Ustawodawca wskazał, iż fundusz ten może (...)
str. 18
2.
Przekazanie części zysku osiągniętego za poprzedni rok na utworzenie funduszu inwestycyjnego
Specjalny fundusz na cele inwestycyjne wyodrębnia się w kapitale rezerwowym. Tworzy się go z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok obrotowy. W art. 53 ust. (...)
str. 18
3.
Prezentacja funduszu inwestycyjnego w sprawozdaniu finansowym
Informacje dotyczące funduszu na cele inwestycyjne należy zaprezentować w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego. Jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o (...)
str. 19
4.
Zakup środka trwałego sfinansowanego ze środków funduszu inwestycyjnego na przykładzie liczbowym
Nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych, sfinansowane ze środków funduszu inwestycyjnego, są rozliczane w księgach rachunkowych według zasad ogólnych. Wykorzystanie funduszu inwestycyjnego (...)
str. 20
IV.
Ujęcie kosztów badania sprawozdania i rozliczenie wpłaconej zaliczki
We wrześniu 2022 r. podpisaliśmy umowę o badanie rocznego sprawozdania finansowego. Zgodnie z umową w grudniu 2022 r. wpłaciliśmy zaliczkę na poczet tego badania. Badanie (...)
str. 23
1.
Zasady ewidencji księgowej wpłaconej zaliczki i faktury zaliczkowej
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, chyba że statut, umowa lub inne (...)
str. 23
2.
Faktura końcowa i zaliczenie wykonanej usługi w ciężar kosztów
Jeśli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, to jak wynika z art. 106f ust. 3 i 4 ustawy o VAT, sprzedawca po wydaniu towaru lub (...)
str. 25
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wydatki na zakup stalowych rusztowań stanowiących niskocenne składniki majątku trwałego
Na potrzeby prowadzonej działalności zakupiliśmy zestaw rusztowań (razem 100 m 2 ). Łączna cena zakupu całości rusztowań nie przekracza 10.000 zł. Czy wartość tych rusztowań (...)
str. 27
2.
Rozliczenie zaliczek wpłaconych na budowę myjni samochodowej
Nasza spółka rozpoczęła budowę myjni samochodowej. Dotychczas wpłaciliśmy zaliczki na moduł myjni 3-stanowiskowej. Na zaliczki otrzymaliśmy faktury. Jak rozliczyć wpłacone zaliczki, które obecnie figurują na (...)
str. 29
3.
Zakup gruntu na potrzeby prowadzonej działalności
Jesteśmy spółką zajmującą się hurtową sprzedażą materiałów budowlanych i elektrycznych. Zakupiliśmy grunt, który służyć ma prowadzonej przez nas działalności. W jakiej wartości i w którym (...)
str. 31
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Sposób przechowywania danych oraz zasady ich ochrony w świetle ustawy o rachunkowości
Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, dotyczące m.in. systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym (...)
str. 32
2.
Okresy przechowywania zbiorów księgowych wynikające z wybranych aktów prawnych
Ustalając okres przechowywania zbiorów księgowych należy wziąć pod uwagę zarówno przepisy ustawy o rachunkowości, jak i inne akty prawne, w tym np.: Ordynację podatkową, Kodeks (...)
str. 33
3.
Rozstrzygnięcie wątpliwości Czytelników związanych z przechowywaniem niektórych zbiorów księgowych
Przechowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej Kierownik naszej jednostki na podstawie instrukcji inwentaryzacyjnej wydał zarządzenie w sprawie inwentaryzacji zapasów w 2023 r. drogą spisu z natury. Przez jaki (...)
str. 36
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Klasyfikacja budżetowa wydatków na dodatek gazowy - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Przepisy art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na (...)
str. 38
2.
Zakup samochodu osobowego przeznaczonego do celów dydaktycznych
Placówka oświatowa (państwowa jednostka budżetowa) zakupiła samochód osobowy przeznaczony do celów dydaktycznych. Czy wartość tego samochodu, która znacznie przekracza 10.000 zł, ująć na koncie 011 (...)
str. 39
3.
Dotacja celowa otrzymana na zakup muzealiów
Instytucja kultury (muzeum) otrzymała dotację celową na zakup muzealiów. Jak zaksięgować wpływ środków pieniężnych w formie dotacji celowej i zakup muzealiów z tych środków? Równowartość (...)
str. 40
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Rabaty cenowe w księgach rachunkowych sprzedawcy według KSR
Podmioty gospodarcze zawierają umowy, w ramach których przyznawane są premie, nazywane rabatami. W praktyce taki rabat jest przyznawany np. za kupno określonej ilości towarów. Udzielenie (...)
str. 41
1.
Zmniejszenie ceny sprzedaży według stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami
Definicja zmniejszenia ceny (rabatu) Według definicji zawartej w stanowisku w sprawie rozrachunków z kontrahentami, zmniejszenie ceny (rabat) oznacza procentowe lub kwotowe obniżenie ceny za dostarczane (...)
str. 42
2.
Rozliczanie rabatu w księgach sprzedawcy na przykładzie liczbowym
Poniżej przedstawiamy przykład dotyczący zmniejszenia ceny (rabatu), opracowany na podstawie przykładu 4 (wariant II), zamieszczonego w załączniku do stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Przykład (...)
str. 44
3.
Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży z tytułu udzielonych rabatów według KSR nr 15
Analogicznie zasady ujmowania rabatów i opustów opisuje KSR nr 15. Wskazano w nim, iż rabaty i opusty udzielone w momencie przekazania znaczących korzyści i ryzyka (...)
str. 46
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W jakim terminie należy przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego za 2022 r.?
Spółka z o.o. po raz pierwszy poddaje swoje roczne sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską. Kiedy powinno zostać zakończone badanie sprawozdania za 2022 r.? Badanie (...)
str. 47
2.
Jak zaksięgować opłatę za ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG?
Roczne sprawozdanie finansowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podlega obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Czy wartość poniesionej opłaty (...)
str. 48
3.
Na jakim koncie kosztów ująć ryczałt za pracę zdalną?
W naszej jednostce jest kilku pracowników wykonujących pracę zdalnie. Na pokrycie kosztów używania własnych materiałów i narzędzi wypłacamy im wraz z wynagrodzeniem ryczałt. Na jakim (...)
str. 49
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym w przypadku przejścia na estoński CIT w trakcie roku
Spółka z o.o. 1 listopada 2022 r. wybrała opodatkowanie estońskim CIT. Na dzień 31 października 2022 r. zamknęła księgi rachunkowe i sporządziła sprawozdanie finansowe. Czy (...)
str. 50
1.1.
Obowiązek sporządzenia dwóch sprawozdań finansowych
Jednym z warunków przejścia na opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) w trakcie roku podatkowego jest złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze tej (...)
str. 50
1.2.
Zakres danych w sprawozdaniu sporządzonym w związku z przejściem na estoński CIT
W przypadku sporządzania bilansu na inny dzień bilansowy niż dzień kończący bieżący rok obrotowy, w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na ten dzień (...)
str. 50
1.3.
Zakres danych w sprawozdaniu sporządzonym na ostatni dzień roku obrotowego
W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy (por. art. 46 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Z (...)
str. 51
1.4.
Stanowisko Min. Fin. w kwestii danych porównawczych w sprawozdaniach sporządzanych w roku przejścia na estoński CIT
W związku z pytaniami Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie, jakie dane porównawcze, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości, powinny przyjąć (...)
str. 51
2.
Koszty polisy ubezpieczeniowej ujmowane za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nasz jednostka jest zobowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Wykupiliśmy polisę na 12 miesięcy i będziemy ją (...)
str. 52
3.
Zwrot najemcy nakładów poniesionych na adaptację lokalu w księgach wynajmującego
Najemca, za zgodą wynajmującego, poniósł nakłady na ulepszenie (adaptację) wynajmowanego pomieszczenia. Ujął je w księgach jako ulepszenie w obcym środku trwałym oraz dokonywał amortyzacji. Zgodnie (...)
str. 54
4.
Deklaracja o kontynuacji działalności we wprowadzeniu do sprawozdania spółki, która zawiesiła działalności
Jesteśmy spółką z o.o., która zawiesiła działalność od 1 stycznia 2022 r. Przy czym ze względu na kilka operacji gospodarczych, w tym m.in. poniesione opłaty (...)
str. 56
5.
Rola biegłego rewidenta przy badaniu planu przekształcenia i najczęstsze błędy w planie przekształcenia
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zamierza dokonać przekształcenia w spółkę z o.o. Czy biegły rewident sporządzając pisemną szczegółową opinię o planie przekształcenia może wnioskować do (...)
str. 58
6.
Wydatki na zakup odzieży roboczej przeznaczonej dla pracowników
Jesteśmy spółką zajmującą się produkcją sztukaterii wewnętrznej. Dla naszych pracowników kupujemy odzież roboczą. Odzież ta przyjmowana jest do magazynu, a następnie wydawana pracownikom według potrzeb. (...)
str. 60
7.
Rozliczanie kosztów finansowania zewnętrznego w księgach dewelopera
Spółka deweloperska koszty podstawowej działalności operacyjnej ujmuje na kontach zespołu 4 i 5. Zakup gruntu, na którym będzie budowana nieruchomość finansowany jest częściowo z pożyczki. (...)
str. 62
8.
Sprawozdanie finansowe jednostki mikro w kolejnym roku obrotowym
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, od 2021 r. była zobowiązana przejść na księgi rachunkowe. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. sporządziła według załącznika nr 4 (...)
str. 64
9.
Opłata motywacyjna w księgach rachunkowych otrzymującego
Podpisaliśmy umowę z dostawcą towarów na 5 lat. Z tytułu akceptacji warunków umowy (w tym zobowiązania do powstrzymywania się od nabywania w okresie trwania umowy (...)
str. 65
10.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym raty kredytu za grudzień spłaconej w styczniu następnego roku
Nasza jednostka ratę kredytu za grudzień 2022 r. spłaciła 2 stycznia 2023 r. Kredyt spłacany jest automatycznie. Bank sam pobiera środki z rachunku bieżącego. Wyciąg (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.