Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 1 (577) z dnia 01.01.2023
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 1 (577) z dnia 01.01.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ważne terminy bilansowe w styczniu 2023 r.
Od tego dnia jednostki osób fizycznych, których przychody wyniosły co najmniej 9.654.400 zł są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki (...)
str. 4
2.
Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Projekty rozporządzeń opublikowano projekt z 8 grudnia 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie (...)
str. 5
3.
Zawiadomienie o wyborze ryczałtu od dochodów spółek od 2023 r.
Podatnik, który spełnia określone warunki i podejmie decyzję o opodatkowaniu dochodów ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT), jest obowiązany złożyć zawiadomienie o dokonanym wyborze. (...)
str. 6
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r.
1.1.
Zdarzenia wywołujące zmiany w wartości początkowej środka trwałego
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na (...)
str. 7
1.2.
Nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają - na mocy art. 31 ustawy o rachunkowości - koszty jego ulepszenia, polegającego na (...)
str. 9
1.3.
Odłączenia części dodatkowej lub peryferyjnej środka trwałego
Trwałe odłączenie części dodatkowej lub peryferyjnej środka trwałego powoduje zmniejszenie jego wartości początkowej. Ustawa o rachunkowości nie odnosi się do zagadnienia trwałego odłączenia części środka (...)
str. 11
1.4.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego
Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości (...)
str. 13
2.
Zakup w 2022 r. paliwa do firmowego zbiornika, które zostanie zużyte w 2023 r.
Spółka z o.o. nabyła w 2022 r. zbiornik na paliwo płynne do samochodów użytkowanych w spółce. W grudniu 2022 r. zapełniła zbiornik paliwem, które zostanie (...)
str. 16
3.
Koszty związane z przekazaniem składników aktywów w formie darowizny
Jesteśmy spółką z o.o. W 2022 r. przekazaliśmy na rzecz fundacji nieumorzony środek trwały i środki pieniężne. W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego (...)
str. 18
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Wpłaty na PFRON dokonywane przez jednostkę, której dochody są opodatkowane estońskim CIT
Spółka z o.o. wybrała opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estoński CIT). Spółka zatrudnia ponad 120 pracowników. W związku z tym, że nie (...)
str. 20
1.
Jednostki zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest - w myśl art. 45 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz (...)
str. 20
2.
Obniżenie wpłat na PFRON z tytułu dokonanych zakupów
Pracodawcy, którzy z powodu braku wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zobowiązani do wpłat na PFRON, mogą zmniejszyć ich wysokość (uzyskać ulgę we wpłatach na (...)
str. 21
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych obowiązkowych wpłat na PFRON
Obowiązkowe wpłaty na PFRON ewidencjonuje się w księgach rachunkowych na koncie 40-3 "Podatki i opłaty" i/lub na koncie 55 "Koszty zarządu" w miesiącu, którego te (...)
str. 22
4.
Podatkowa kwalifikacja wpłat na PFRON w jednostce stosującej estoński CIT
Ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) jest alternatywnym sposobem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w stosunku do klasycznego CIT. Przypominamy, iż u podatników (...)
str. 22
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Skutki nieuregulowania należności w księgach i sprawozdaniu finansowym wierzyciela
Nasz klient, pomimo wezwań do zapłaty, nie uregulował należności. Po 90 dniach od upływu terminu płatności dokonaliśmy korekty VAT z tytułu ulgi na złe długi. (...)
str. 24
1.
Możliwe do zastosowania rozwiązania ewidencyjne dotyczące korekty VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi
Procedurę tzw. ulgi na złe długi reguluje art. 89a ust. 1 i 1a ustawy o VAT. Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z (...)
str. 24
2.
Objęcie nieuregulowanej na dzień bilansowy należności odpisem aktualizującym jej wartość
Z treści pytania wynika, że jednostka zamierza objąć nieuregulowaną na dzień bilansowy należność odpisem aktualizującym jej wartość. W ocenie jednostki uregulowanie należności przez kontrahenta jest (...)
str. 27
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.1.
Kwalifikacja poniesionych wydatków do remontu lub ulepszenia
Spółka gminna przebudowuje pływalnię. Na prace budowlane składają się m.in. wymiana rury zjazdowej, budowa strefy SPA, wyburzenie łazienek i budowa nowych, przebudowa niecki basenowej. Czy (...)
str. 29
1.2.
Wolnostojące meble jako zbiorczy obiekt inwentarzowy
Spółka zakupiła również 150 sztuk nowych szafek basenowych. Czy szafki te można wprowadzić do ewidencji jako jeden środek trwały, czy każdą szafkę należy przyjąć oddzielnie? (...)
str. 31
2.
Zaprzestanie wykorzystywania wartości niematerialnej i prawnej w działalności gospodarczej jednostki
W księgach rachunkowych naszej jednostki, na koncie służącym do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych figuruje licencja na produkcję wyrobów. Nie zamierzamy jednak dalej wykorzystywać tej (...)
str. 32
3.
Wynagrodzenie pracownika pełniącego nadzór nad budową środka trwałego
Rozpoczęliśmy budowę nowego obiektu, który będzie naszym środkiem trwałym. Nadzór nad budową pełni jeden z pracowników za dodatkowym wynagrodzeniem. Koszty przeznaczone na wypłatę tej części (...)
str. 34
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Termin przeprowadzenia spisu z natury towarów i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Terminy oraz częstotliwość inwentaryzacji określają przepisy ustawy o rachunkowości, a szerzej wyjaśnia je stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów (...)
str. 35
2.
Rodzaje niedoborów towarów i ich ewidencja księgowa
Problemy merytoryczne i organizacyjne powstające przy przeprowadzaniu inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów wyjaśnia stanowisko w sprawie inwentaryzacji zapasów. W świetle definicji zawartej w pkt (...)
str. 37
3.
Korekta VAT naliczonego w przypadku niedoboru zawinionego
W świetle ustawy o VAT podatnicy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów w takim zakresie, w jakim towary te są wykorzystywane do (...)
str. 39
4.
Przykład rozliczenia niedoboru towarów ewidencjonowanych wartościowo w cenach sprzedaży brutto
W księgach rachunkowych rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych następuje pod datą spisu z natury, nie później jednak niż na ostatni dzień roku obrotowego, którego dotyczył spis. Zapisów (...)
str. 40
5.
Przykład rozliczenia niedoboru towarów ewidencjonowanych ilościowo-wartościowo w cenach zakupu
W świetle art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jednostka ma swobodę wyboru metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów obrotowych, w (...)
str. 41
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Inwentaryzacja muzealiów przyjętych w depozyt przez samorządową instytucję kultury
Samorządowa instytucja kultury przyjęła w depozyt (na przechowanie) od innej instytucji kultury muzealia. Kto powinien przeprowadzić inwentaryzację tych składników na koniec roku i jaką metodą? (...)
str. 43
1.1.
Ujęcie przyjętych w depozyt muzealiów w księgach rachunkowych
Instytucje kultury, jako jednostki posiadające osobowość prawną, zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, (...)
str. 43
1.2.
Zasady inwentaryzacji aktywów będących własnością innych jednostek
W myśl art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów na ostatni dzień roku obrotowego. (...)
str. 44
2.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, zakupionych przez zakład budżetowy z otrzymanej dotacji
Prowadzimy działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakupiliśmy środek trwały, na którego sfinansowanie otrzymaliśmy środki pieniężne w formie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Czy (...)
str. 44
3.
Klasyfikacja budżetowa świadczeń wypłaconych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy
Wypłacamy świadczenia pieniężne osobom, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. W jakim paragrafie wydatków zgodnie z nową klasyfikacją budżetową ujmuje się wypłatę takich świadczeń (...)
str. 45
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Włączenie KSR nr 15 do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
W przypadku braku uregulowania w przepisach o rachunkowości zasad klasyfikacji, wyceny lub prezentacji określonej transakcji, zdarzenia lub warunku występującego w jednostce, kierownik tej jednostki ustalając (...)
str. 46
2.
Możliwość stosowania uproszczeń wynikających z prawa podatkowego po przyjęciu KSR nr 15
W przypadku gdy jednostka spełnia określone w ustawie o rachunkowości kryteria i skorzysta ze zwolnienia z niektórych przepisów o rachunkowości lub stosuje uproszczone rozwiązania, niestosowanie (...)
str. 47
3.
Zidentyfikowanie poszczególnych elementów umowy wieloelementowej
Jednostka stosująca KSR nr 15 zobowiązana jest do dokładnej analizy treści zawieranych z kontrahentami umów. Umowy z nabywcami mogą być skomplikowane i zawierać postanowienia powodujące, (...)
str. 49
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jakie elementy sprawozdania finansowego powinna sporządzić jednostka niepodlegająca obowiązkowi badania?
Spółka z o.o. nie korzysta z uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro i małych. Nie jest także zobowiązana do badania sprawozdania finansowego. (...)
str. 52
2.
W jakim terminie należy przeprowadzić inwentaryzację kasy?
Nasza jednostka prowadzi kasę. Na jaki dzień powinniśmy przeprowadzić inwentaryzację kasy, jeśli pracujemy tylko do 29 grudnia 2022 r. (30 i 31 grudnia 2022 r. (...)
str. 53
3.
Czy można amortyzować ulepszenie w obcym środku trwałym?
Dla celów prowadzonej działalności wynajmujemy budynek, który rozbudowaliśmy za zgodą właściciela. Poniesione nakłady ujęliśmy w księgach jako ulepszenie w obcym środku trwałym. Czy możemy dokonywać (...)
str. 53
4.
Jak ustalić poziom zatrudnienia dla potrzeb ustalenia obowiązku badania sprawozdania finansowego?
Jesteśmy na etapie ustalania czy spełniamy warunki do obowiązkowego poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez firmę audytorską. Jednym z warunków jest poziom średniorocznego zatrudnienia w (...)
str. 54
VII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczenie zakupu towarów w sytuacji, gdy fakturę otrzymano w 2022 r., a dostawa nastąpi w 2023 r.
Otrzymaliśmy fakturę zakupu wystawioną 28 grudnia 2022 r., za towar który otrzymamy dopiero 2 stycznia 2023 r. Czy taką fakturę powinniśmy ująć w księgach 2023 (...)
str. 55
2.
Wpływ należności nieujętych w bilansie otwarcia spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy
Jednostka prowadzona przez osobę fizyczną 1 lutego 2022 r. przekształciła się w spółkę z o.o. Sprawozdanie osoby fizycznej zostało sporządzone na 31 stycznia 2022 r. (...)
str. 56
3.
Możliwość odstąpienia od obowiązku tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy
Zatrudniamy pięciu pracowników działu administracji. Czy możemy odstąpić od obowiązku tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe? Obowiązek tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy w postaci biernych (...)
str. 57
4.1.
Ustalenie wartości przejętych środków trwałych
Spółka z o.o. spółka komandytowa planuje 31 grudnia 2022 r. wnieść do innej spółki z o.o. spółki komandytowej aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Umowa (...)
str. 59
4.2.
Wycena przejętych należności
Czy w spółce otrzymującej aport przyjęte należności powinny być wycenione bilansowo na 31 grudnia 2022 r.? Przejęte należności należy wycenić na 31 grudnia 2022 r. (...)
str. 61
4.3.
Zakwalifikowanie przejętych zapasów do właściwej grupy aktywów
Czy wniesione stany magazynowe wyrobów gotowych powinny zostać wykazane jako wyroby gotowe, czy jako towary do dalszej odprzedaży? Jeżeli przejęte stany magazynowe będą przeznaczone do (...)
str. 61
5.
Rozliczenie kosztów leasingu maszyny wykorzystywanej w ramach prac badawczo-rozwojowych według MSR
Spółka akcyjna stosująca MSR w lipcu 2022 r. rozpoczęła projekt w ramach prac badawczo-rozwojowych, na który otrzymała dotację z NCBR. Wszystkie koszty związane z projektem (...)
str. 62
6.
Wycena i prezentacja w bilansie należności z tytułu dostaw i usług, dochodzonych na drodze sądowej
W naszej jednostce na dzień bilansowy figuruje należność od kontrahenta z tytułu dostaw i usług, którą skierowaliśmy na drogę sądową. W jaki sposób wycenić i (...)
str. 62
7.
Warunki uprawniające do przeniesienia treści dziennika na elektroniczny nośnik zamiast jego wydruku
Prowadzimy księgi rachunkowe przy pomocy programu finansowo-księgowego. Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości dziennik należy wydrukować za cały rok, czy można tylko przenieść (...)
str. 64
8.
Przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego
Biegły rewident, z którym zawarliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego, nie może w planowanym terminie, ze względów zdrowotnych, przeprowadzić badania, a ustawowy termin na zbadanie (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.